ประยุกตใชการเรียนรูบนความทาทาย CBL : Challenge based learning    ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
แพรนดากรุป : ว...
ประยุกตใชการเรียนรูบนความทาทาย CBL : Challenge based learning    ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
 การรักษาความได...
ประยุกตใชการเรียนรูบนความทาทาย CBL : Challenge based learning    ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
แพรนดาสรางธุรก...
ประยุกตใชการเรียนรูบนความทาทาย CBL : Challenge based learning    ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
คูแขงของแพรนด...
ประยุกตใชการเรียนรูบนความทาทาย CBL : Challenge based learning    ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
ทานประธานเริ่มต...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Challenge based learning - การประยุกต์ใช้ CBLของแพรนด้ากรุ๊ป

1,347 views

Published on

แพรนด้ากรุ๊ปกับการประยุกต์ใช้ CBL -การเรียนรู้บนความท้าทาย ในการสัมมนา " Vision 10 ปี ฐานการผลิตของแพรนด้า" สำหรับการสร้าง The Architecture of Craftsmanship

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
140
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Challenge based learning - การประยุกต์ใช้ CBLของแพรนด้ากรุ๊ป

  1. 1. ประยุกตใชการเรียนรูบนความทาทาย CBL : Challenge based learning    ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556  แพรนดากรุป : วิสัยทัศนกาวสูศิลปะแหงสยาม  (The Architecture of Craftsmanship) ดร.ดนัย เทียนพุฒ  นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ        เรื่องราวของธุรกิจครอบครัวไทยเปนที่สนใจของธุรกิจและผูประกอบการในยุคปจจุบันนี้ เปนอยางมาก ยิ่งธุรกิจครอบครัวไทยที่สามารถกาวสูความสําเร็จในระดับโลกไดยิ่งมีเสนหใหชวนศึกษา เปนอยางยิ่ง  แพรนดากรุปหรือ บมจ.แพรนดาจิวเวอรี่เปนหนึ่งในธุรกิจที่เริ่มจากธุรกิจครอบครัวและ กาวสูระดับโลกในลักษณะของธุรกิจที่เปนบริษัทมหาชน จํากัด โดยในปจจุบันกาวยางมาถึง 40 ป  คุณปรีดาเตียสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท กลาววา หลักการสําคัญอยางหนึ่งคือ เรา ทําธุรกิจโดยยึดคุณภาพของการทํางานมาตลอด เมื่อเราวางตัวเองวา ภารกิจของแพรนดาหรือการผลิต ของที่ใหความสวยงามแกโลก ก็เปนการบังคับชัดเจนวาเราไมทําของราคาถูกที่ไมแครคุณภาพ      บมจ.แพรนดา กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2516 ในนามบริษัทแพรนดา ดีไซดจํากัด ตอมาได จัดตั้งบริษัทแพรนดาจิวเวอรี่จํากัดเมื่อ 27 เมษายน 2527 และไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทยเมื่อ 6 กรกฎาคม 2533 สภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อ 3 มิถุนายน 2537 โดยปจจุบันมีทุน จดทะเบียน 410 ลานบาท  โดยการจัดวางยุทธศาสตรระดับบริษัท แพรนดากรุปไดกําหนดวิสัยทัศน พันธมิตรและ คุณคารวมขององคกรไวดังนี้  วิสัยทัศน บริษัทแบรนดเครื่องประดับอัญมณีระดับโลก  พันธกิจประกอบดวย   การพัฒนาแบรนดของตนเองใหกาวสูการเปนแบรนดเครื่องประดับอัญมณีระดับโลก   การสรางความแข็งแกรงของฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณีคุณภาพสูงระดับสากล  40 ปของการดําเนินธุรกิจ 
  2. 2. ประยุกตใชการเรียนรูบนความทาทาย CBL : Challenge based learning    ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556   การรักษาความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานฐานการจัดจําหนายที่กระจายอยูในทุติย ภูมิที่สําคัญของโลก   การดํารงไวซึ่งความเขมแข็งดานการเงินและการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม   การสรางความมั่นคงใหกับพนักงาน คูคาและสรางผลตอบแทนอยางสม่ําเสมอใหแกผู ถือหุน   การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและตอพันธะสัญญาโลกของ สหประชาชาติ (UN Global Compact) อยางเครงครัด คุณคารวมขององคกร คือ การทํางานเปนทีม การพัฒนาอยางไมหยุดยั้งและยึดผูมี ผลประโยชนรวมกันเปนศูนยกลางบริษัทไดวางโครงสรางการบริหารที่สมดุลซึ่งประกอบดวย 1) ดานการผลิต 2) ดานการจัดจําหนาย และ 3) ดานการคาปลีก ดังภาพที่ 1 ภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารที่สมดุล
  3. 3. ประยุกตใชการเรียนรูบนความทาทาย CBL : Challenge based learning    ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556  แพรนดาสรางธุรกิจโดยยึดถือคุณภาพ คุณปรีดา เตียสุวรรณ มีชื่อจีนวา อี้ เจียง อั๊ว แปลวา ชีวิตที่มีความสวางไสว รงโรจนและยืนยาว เกิด มาในครอบครัวชนชั้นกลาง เปนลูกคนจีนแซอื้อ ยาเปนคนจีนโพนทะเล พอเปนลูกคนเดียว ใชทรัพยสิน ของแมจนหมด สนุกกับชีวิต ตอนหลังพยายามสรางชีวิต เปดรานอาหาร คาสง ทําธุรกิจระดับเล็ก พอคุณปรีดาเรียนจบโรงเรียนอาชีวะแหงหนึ่ง (คุณปรีดาเลาใหผูเขียนฟงวา ทานเปนนักเรียนเซนต จอหนรุนที่ 1) พอมีเงินพอที่จะสงไปเรียนอังกฤษ ซึ่งทําใหกลายเปนจุดเปลี่ยนของชีวิต ไปถึงอังกฤษตั้งใจ เรียนมากเพราะรูวาพอทํางานหนักเพื่อสงใหเรียนหนังสือ ไดเขาเรียนดานธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Thames Valley จากนั้นก็ทํางานกับบริษัทขามชาติในอังกฤษ เปนนักบัญชีของบริษัทเรยโนลด คุณปรีดาเริ่มธุรกิจครั้งแรกในตางประเทศเดือนกันยายน 2516 โดยสั่งเครื่องประดับจากไทยไปขาย พอกลับมาเมืองไทยมีความคิดอยู 3 ประการ ประการแรก อยากทําธุรกิจที่ทําใหประเทศไทยสามารถที่จะเงยหนาขึ้นมาแขงขันกับตลาดโลกอยาง ภูมิใจ วามีอะไรจะอวดไดบาง ประการที่สอง ตอนนั้นการวางงานสูง คาแรงขั้นต่ํายังไมถึง 20 บาท จึงอยากใหมีการจางงานมากขึ้น ประการที่สาม ทําใหตัวเองมีทรัพยสินมากขึ้นหนอย เพราะไมไดโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะมาก ก็มา ดูวาธุรกิจอะไรดีกับประเทศไทย ดีสําหรับตัวเองดวยและชวยเรื่องคาจางแรงงาน คุณปรีดาศึกษาขอมูลจาก United Nations Yearbook ที่รายงานวาเศรษฐกิจประเทศไหนเปนอยางไร พบวา “สินคาสงออกสําคัญของไทยคือ ขาว ผาไหม ดีบุก” มานั่งนึกวาตอนอยูอังกฤษไปเดินดูของตามราน สังเกตวาพลอยที่เอามาขายในรานสวนใหญนํามาจาก เมืองไทย แตตัวเรือนทําในอังกฤษ จึงคิดตอวา คนไทยก็ทําตัวเรือนได เลย รูสึกวามีชองวางทางการตลาดคือ ตอนนั้นมีคนไทยผลิตพวกสรอย แหวนประดับพลอยหรืออัญมณี ตางๆ แลวแตสงออกนอยมาก สวนมากเปนการสงออกอัญมณีอยางเดียว แพรนดาจึงเริ่มตนมาทําตรงนี้ เอาพลอยใสตัวเรือนสําเร็จสงออก สรางมูลคาเพิ่มโดยเริ่มจาก  คนที่ไมมีความรูเรื่องเพชรพลอยเลย  ใชวิธีไปติดตอเอาคนจากโรงงานเล็กๆ เหลานี้มากรวมกัน แลวตั้งเปนกรรมการ เปนผูถือหุน (ปจจุบันยังอยูดวยกัน)  สรางโรงงานผลิตเครื่องประดับอัญมณีสงออก *อางจาก http://www.blogeduzones./nunthida/983
  4. 4. ประยุกตใชการเรียนรูบนความทาทาย CBL : Challenge based learning    ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556  คูแขงของแพรนดามี 300 วารายในประเทศไทย เราแขงจนเปนชีวิตประจําวัน เมื่อเจอคูแขง เรายิ้ม เราไมตองการมาแขงขันกันจนตายไป เพราะจะมีคนอื่นขึ้นมาอยูดี ในตลาดอัญมณีทุกคนเปนเพื่อนกัน แตความเปนศัตรูจะเกิดขึ้นกับการผูกขาด เพราะเมื่อไมมี คูแขงขันทําใหไมเกิดการแขงขัน ไมเกิดการพัฒนาคุณภาพของสินคา อํานาจไปอยูกับคนกลุมเดียว เอาเปรียบผูบริโภคเพราะการผูกขาดทําใหสามารถตั้งราคาสินคาตามใจชอบได ในขณะที่การแขงขันทํา ใหธุรกิจสามารถเติบโตตามกระบวนการที่ถูกตองภายใตกฎหมายเดียวกัน นักธุรกิจคือ คนบริหารทรัพยากรของโลก ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต แลวสรางผลิตภัณฑขึ้นมา ที่ผานมาคุณทําธุรกิจแบบยืมโอกาสความไมเทาเทียมกันของคนในสังคม แตธุรกิจในอนาคตคือ ความเทาเทียมกันในทุกกรณี *อางจาก http://www.blogeduzones.com/nunthida.983 ผูเขียนไดรับเชิญใหมาหารือและรวมปรึกษากับทานประธานกรรมการบริษัท วาทางแพ รนดา จะมีการสัมมนา Vision 10 ป คือ หลังจากที่เริ่มตนธุรกิจมา 10ปแรก เปนการดําเนินธุรกิจที่เปน ลักษณะของการใชฝมือขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้นอีก 30ป ไดกาวเติบโตดวยการรักษาดานคุณภาพ และได คนพบวา แพรนดา มีเคล็ดลับของความสําเร็จคิอ“The Architecture of Craftsmanship”จึงอยากให ผูบริหารไดรวมกันรังสรรคและสืบสานสิ่งนี้เพื่อการเติบโตของแพรนดาในวันแหงอนาคต ซึ่งกําหนดไวเปน วันที่ 1 ก.ค.56 ดังนั้นวันนี้จึง ถือเปนอีกวันหนึ่งที่นาสนใจและทาทายสําหรับการทํางานดานการเปน วิทยากรผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจในการรวม “สัมมนา Vision 10 ปฐานการผลิตแพรนดา” ที่ โรงแรมเมเปล กรุงเทพ เปดฉากดวย Vision 10 ปหรือ Scenario ตามโปรแกรมการสัมมนาผูเขียนจะรับผิดชอบในการนํากิจกรรมหรือพูดงายๆ วาเปนการ ทําฝกปฏิบัติ (Workshop)“สรางแพรนดาใหกาวสูการเปน Craftsmanship” ระฆังดัง... เริ่มการสัมมนาโดยคุณปรีดา เตียสุวรรณประธานบริษัทบรรยาย “Vision 10 ป ฐานการผลิตของแพรนดา” การแขงขันทําใหธุรกิจเติบโต  ศิลปะแหงสยาม :The Architecture of Craftsmanship
  5. 5. ประยุกตใชการเรียนรูบนความทาทาย CBL : Challenge based learning    ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556  ทานประธานเริ่มตนดวย Vision 10 ป โดยตั้งใจฉายภาพเรื่อง มหันตภัยดานแรงงานของ ประเทศและที่จะกระทบกับบริษัทแพรนดา Vision 10 ปทานประธานบริษัทฯ เริ่มดวยคําถามวาทําไมเปน“ Vision 10 ป” ไมเปน “Scenario” ทานประธานบริษัทฯ ถามผูเขียนจากบนเวทีวา .....ทานอาจารย Scenario ภาษาไทยใชวาอยางไรครับ? ผูเขียนใหคําตอบไปวา Scenario -> ทัศนภาพ แลวทานประธานบริษัทยังถามตออีกวา Scenario กับ Vision ตางกันอยางไร ผูเขียนอธิบายเสริมวา ทัศนภาพคือ การมองไปขางหนาโดยการวิเคราะหเหตุการณ อนาคตที่เปนไปได (ของตลาดใหมและมีผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว) ซึ่งมี หลากหลายภาพ และแตกตางจากวิสัยทัศนที่เปนภาพอนาคตที่อยากไปใหถึงหรืออยากเปนเพียงภาพเดียว (ซึ่งเปนอันตราย) ในการฝกปฏิบัติ “ทําอยางไรแพรนดาจึงกาวสูความเปนศิลปะแหงสยาม หรือ The Architecture of Craftsmanship”( ศิลปะแหงสยามเปนคําที่ผูเขียนเสนอขึ้นตอนหารือกันกอนสัมมนา และ ทานประธานเห็นวา โดน ๆ ) ผูเขียนนํา CBL (Challenge based Learning) มาปรับใชโดยประกอบดวย (1) Big Idea: เราจะใหความหมาย The Architecture of Craftsmanship ในการ ปฏิบัติงานอยางไร (2) คําถามสําคัญ จากความหมายขางตนเรามีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาแพ รนดาใหกาวสูการเปน “The Architecture of Craftsmanship” (3) ความทาทายมีอะไร : กระบวนการพัฒนาและสรางความเปน “Craftsmanship” (4) โซลูชั่น-การปฏิบัติ (โซลูชั่น แนวทางดําเนินกิจกรรม แนวทางการใชทรัพยากรและ การวัดความสําเร็จ) สุดทาย ความภูมิใจอะไรที่อยากเผยแพร...... เปนความทาทายใหมที่นาสนใจมากครับของการสัมมนา“Vision 10 ปฐานการผลิต- แพรนดา” คงตองมาเลาตอในคราวหนาวา ผลการสัมมนาเปนอยางไรครับ!!

×