ผลการศกษาความทาทาย   ขององคการกบการ   ขององคการกับการ   เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ             ุสมาชิกใ...
ขนอมซัขนอมซัันตไรสบีช รีีสอรท        บี   สอรเปนรีสอรทขนาดเล็ก  ธุรกิจใน ครอบครว ครอบครัวมีพนักงานเป...
ระเบีียงทราย รีีสอรท        สอรเปนรีสอรทเล็กๆ  ทั่วไป เปน ธุรกจครอบครว ธรกิจครอบครัวมีจํานวนพนักงาน 20 คน...
ยบเทียบความเหมือนและแตกตางของทั้งส   หวขอ   หัวขอ         ระเบยงทราย รสอรท ขนอมซนไรสบช รสอรท       ...
เทียบแนวโนมที่แนนอน (Certainty) ในระยะ 3 ปขาง            Certainty)          ขนอม ซันไรส บีช รีส...
การสรุปเปรียบเทียบแนวโนมที่ไมแนนอน (Uncertainty             ขนอม ซันไรส บีช รี              ...
THANKYOU
ผลการศึกษาความท้าทายขององค์การ
ผลการศึกษาความท้าทายขององค์การ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการศึกษาความท้าทายขององค์การ

932 views

Published on

งานของ นศ. MBA มวล. 1. นายสุพัชชา อักษรพันธ์ รหัสนักศึกษา 55210066
2. นายฤชากร ผสมธาตุ รหัสนักศึกษา 55210157
3. นางสาวภัทริน เจริญช่าง รหัสนักศึกษา 55210116
4. นางสาวอาเธตยา สมแป้น รหัสนักศึกษา 55210181

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
932
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
375
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการศึกษาความท้าทายขององค์การ

 1. 1. ผลการศกษาความทาทาย ขององคการกบการ ขององคการกับการ เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ุสมาชิกในกลุม 1. 1 นายสุ พั ช ชา อัั ก ษรพัั น ธ รหัั ส นัั ก ศึึ ก ษา55210066 2. นายฤชากร ผสมธาตุ รหั ส นั ก ศึ ก ษา55210157 3. นางสาวภั ท ริ น เจริ ญ ช า ง รหั ส นั ก ศึ ก ษา55210116 4. นางสาวอาเธตยา สมแปน สมแป น รหั ส นั ก ศึ ก ษา รหสนกศกษา55210181นําเสนอ
 2. 2. ขนอมซัขนอมซัันตไรสบีช รีีสอรท บี สอรเปนรีสอรทขนาดเล็ก ธุรกิจใน ครอบครว ครอบครัวมีพนักงานเปนคนไทยจํานวน มพนกงานเปนคนไทยจานวน พนักงาน 8 คนมีจํานวนหองพัก 18 หองพัก และ 1 หองสัมมนา หองสมมนานักทองเที่ยวทั้งคนไทยและ นกทองเทยวทงคนไทยและ ตางชาติ
 3. 3. ระเบีียงทราย รีีสอรท สอรเปนรีสอรทเล็กๆ ทั่วไป เปน ธุรกจครอบครว ธรกิจครอบครัวมีจํานวนพนักงาน 20 คน สวน มจานวนพนกงาน สวน ใหญเปนแรงงานชาวตางชาติมีจํานวนหองพัก 52 หอง ี ํ ั อมจานวนนกทองเทยวคนไทย ี่ ไ มากกวาคนตางชาต มากกวาคนตางชาติ
 4. 4. ยบเทียบความเหมือนและแตกตางของทั้งส หวขอ หัวขอ ระเบยงทราย รสอรท ขนอมซนไรสบช รสอรท ระเบียงทราย รีสอรท ขนอมซันไรสบีช รีสอรท 1. ความเปน มี เ จ า ข อ ง กิ จ ก า ร ที่ มี ค ว า ม รู เจาของกิจการเปนผูริเริ่มและ ผูนํา ความเข า ใจในงานทางด า น คิ ด ทํ า ธุ ร กิ จ โดยไม ไ ด มี ก าร บริหารเปนอยางดี วางแผนมากอน 2. ขนาดของ เปนรีสอรทขนาดกลาง เปนรีสอรทขนาดเล็ก ธุรกิจ ุ 3. การบริการ บ ริ ก า ร ห อ ง พั ก ห อ ง บ ริ ก า ร ห อ ง พั ก ห อ ง ประชุมสัมมนาพรอมอาหาร ประชุมสัมมนาพรอมอาหาร 4. พนักงาน พนกงาน มพนกงานทเปนคนไทยและ มี พ นั ก งานที่ เ ป น คนไทยและ มการจางเฉพาะพนกงานท มี ก ารจ า งเฉพาะพนั ก งานที่ แรงงานต า ง ช า ติ (แรงงาน เปนคนไทย พมา) 5. 5 อาหาร อาหารไทย อาหารไทยและยุโรป อาหารไทยและยโรป 6. สิ่งอํานวย Internet , เคเบิลทีวี Internet , เคเบิลทีวี ,เวที ความสะดวก กลางแจง ,สระวายน้ํา , น อ ก เ ห นื อ จ า ก หองพัก 7. สไตล เปนหองพกทตดกนเปนแนว สไตล เป น ห อ งพั ก ที่ ติ ด กั น เป น แนว เ ป น ห อ ง พ ก ท่ ม รู ป แ บ บ เ ป น ป ห พั ที มี ร ป หองพัก ยาว และห อ งเดี่ ย วที่ แ ยกเป น บานทั้งแบบคูและเดี่ยว หลังๆ 8 ราคาหองพัก เริ่มที่หลัก พัน เริ่มที่หลัก รอย
 5. 5. เทียบแนวโนมที่แนนอน (Certainty) ในระยะ 3 ปขาง Certainty) ขนอม ซันไรส บีช รีสอรท ระเบียงทรายรีสอรท ระบบการค า เสรี อ าเซี ย น ระบบการค า เสรี อ าเซี ย น ( ACE) ค า ด ว า ไ ม น า จ ะ มี ( ACE) ค า ด ว า ไ ม น า จ ะ มี ผลกระทบกบรสอรทมาก ผลกระทบกั บ รี ส อร ท มาก ผลกระทบกบรสอรทมาก ผลกระทบกั บ รี ส อร ท มาก นั ก จะต องขยายกิ จ ก า ร นั ก ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ดี ที่ สุ ด ดานเศรษฐกิจ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวให เ ท า นั้ น ที่ จ ะ ทํ า ใ ห ธุ ร กิ จ มากขึ้น การบริการที่ดีที่สุด ยั่งยืน เ ท า นั้ น ที่ จ ะ ทํ า ใ ห ธุ ร กิ จ ยงยน ยั่งยืน ความสวยงามที่ เ งี ย บสงบ ธุ ร กิ จ เล็ ก ๆ ของรี ส อร ท มี ของสังคมในขนอม ธุรกิจนี้ ส ว นช ว ยในการสร า งงาน จึึ ง ยั ง คงอยู คู กั บ สั ง คมขน ส ร า ง ร า ย ไ ด ใ ห ผู ค น ใ น ดานสังคม อมตอไปอีกนาน สังคมโดยรอบขนอม ธุรกิจ นจงยงคงอยู บสังคมขน นี้จึงยังคงอยคูกับสงคมขน อมตอไปอีกนาน ปญหาทางดานการเมืองไม ปญหาทางดานการเมืองไม ี มผลกระทบอะไรกัั บ ธุ ร กจ ไ ิ มผลกระทบอะไรกัั บ ธุ ร กจ ี ไ ิ ดานการเมือง เ นื่ อ งจ า ก ลู ก ต อ ง ก า ร ม า เ นื่ อ ง จ า ก ลู ก ต อ งก า ร ม า พั ก ผ อ นไม ส นใจเรื่ อ งการ พั ก ผ อ นไม ส นใจเรื่ อ งการ
 6. 6. การสรุปเปรียบเทียบแนวโนมที่ไมแนนอน (Uncertainty ขนอม ซันไรส บีช รี ระเบยงทรายรสอรท ระเบียงทรายรีสอรท สอรท กลุมเปาหมายของลูกคามี  กลุมเปาหมายของลูกคามี  ดานเศรษฐกิจ ฐ ความหลากหลายมากขน ความหลากหลายมากขึน ้ ความหลากหลายมากขน ความหลากหลายมากขึน ้ สังคมในขนอมอาจมีความ สังคมในขนอมอาจมีความ เปนสังคมเมืองมากขึน้ เปนสังคมเมืองมากขึน้ ความเงียบสงบในแบบขน ความเงียบสงบในแบบขน ดานสังคม อมเปลี่ยนไป นักทองเที่ยว อมเปลี่ยนไป รายไดจาก กลุ เดิมนาจะนอยลงไป กลมเดมนาจะนอยลงไป การบรการแบบเดม การบริการแบบเดิม นักทองเที่ยวหนาใหม เปลี่ยนไป การแขงขันมาก อาจจะมากขึน ้ ขึน้ การนําระบบ WIFI เขามา การนําระบบ WIFI เขามา ใหบริการแกลูกคา ใหบริการแกลูกคา เทคโนโลยทางดานการ เทคโนโลยีทางดานการ เทคโนโลยทางดานการ เทคโนโลยีทางดานการ ดานเทคโนโลยีี โ โ สื่อสารออนไลน ในอนาคต สื่อสารออนไลน ตองมีการ อาจมีการใหบริการฟรีแก ปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ ลูกคา ปลาโลมาสีชมพู มี ปลาโลมาสีชมพู มี ผลกระทบตอการดึงดูด ผลกระทบตอการดึงดูด
 7. 7. THANKYOU

×