ก้าวสู่ยุคการจัดการความไม่แน่นอน

1,280 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ก้าวสู่ยุคการจัดการความไม่แน่นอน

  1. 1. กาวสูยุคการจัดการความไมแนนอน  ดร.ดนัย เทียนพุฒ  Copyright 2012  D n t Net  หลายๆ ทานทีเ่ ปนเจาของธุรกิจมีคําถามคลายๆกันวา ในป 2012 ธุรกิจจะยากกวาแตกอนไหม หรือ จะมีเครื่องมือใหม ๆ อะไรทีธุรกิจควรหยิบมาใช ผูเขียนเชื่อวาทุกทานรูอยูแลววายากกวา ่แตอยากไดคําตอบที่ทาให “อุนใจ” ขึ้นมาบาง เชน  ํ ......คงไมแตกตางไปจากเดิมมากนัก หมายถึง ธุรกิจคงเจอกับมหันตภัยทางธรรมชาติหรือความแนๆ ทางการเมืองที่มากกวาเกา  ......การแขงขันที่มาจากจีนและอินเดีย รวมถึงประเทศเกิดใหมเปนโจทยที่ยากขึ้นสําหรับนักธุรกิจไทย  .....การตกต่ําและยังไมฟนตัวของกลุมประเทศในยุโรป ทําใหกาลังซือในกลุมนี้หายไป   ํ ้การจัดการความไมแนนอน                            สวนเครื่องมือทางกลยุทธและการตลาด ใหม ๆ นันธุรกิจอยากใหบอกมาเลยวาควรใช ้อะไรหรือแนะนําใหทนที (ไมอยากเสียเวลามาศึกษาและทําความเขาใจดวยกันเองในธุรกิจ) ั สิ่งเหลานี้ หากพูดกันตรง ๆ ไมไมใชเรื่องที่จะคิดและทํากันใน 2-3 นาที เพราะมีปจจัย หลาย ๆ อยางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   ผูเขียนอยากชี้ใหเห็นวา ภูมิทัศนทางธุรกิจในปจจุบนเปนพลวัตของการเปลียนแปลงที่สูง ั ่มาก ขณะเดียวกันสภาพแวดลอมดานธรรมชาติไดเขามาเปนปจจัยสําคัญตอธุรกิจอยางรุนแรงและเพิ่มมากยิงขึ้นอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบติ อุทกภัย ฯลฯ และขณะนี้ก็ยงไมมี ่ ั ัวิธีบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพจากภาครัฐ ขณะที่ในระดับโลกสภาพเศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบจากวิกฤตยุโรปซึงขยายสงผลไปทั่วและทําใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  ่ ทั้งหมดนี้คือ “ความไมแนนอน (Uncertainty)” ที่เกิดขึ้น และตองการวิธีบริหารจัดการ    โลกธุรกิจในวันนี้เปนตนไปเปนเรื่องของ “การจัดการความไมแนนอน (Managing Uncertainty)”  ความจริงกูรูชนนําของโลกไมวาจะเปน Collins, Kotler, Hamel และอีกหลายๆ คนได ึ้เตือนและเสนอใหธุรกิจ “จัดการหรือบริหารความไมแนนอน” มาไดระยะหนึ่งแลว โดยเฉพาะในป 2010 มีหนังสือหลายเลมที่พูดถึงการจัดการความไมแนนอน Copyright 2012  D n t Net                                                                                               Dr.Danai Thieanphut    
  2. 2.                            แลวเราจะ”จัดการความไมแนนอนไดอยางไร?  อยางแรก ปรมาจารยดรักเกอรเคยพูดไววา “เปนสิงจําเปนมากในการมีกรอบการมองสิ่ง ่ตางๆ ในวิธการใหม” สําหรับธุรกิจ ี ในการวางแผนแบบดั้งเดิมนั้นผูบริหารธุรกิจมักจะถามวา “จะมีอะไรที่เกิดขึ้นในธุรกิจไดมากที่สุด”  ขณะที่การวางแผนสําหรับสิงที่ไมแนนอน จะถามคําถามตอไปนี้แทน  ่ “มีแผนอะไรทีเ่ กิดขึ้นแลว ที่เราจะนําไปสูการสรางอนาคต”  สิ่งที่ไมแนนอน มีอาทิ ดานประชากรศาสตร โดยเฉพาะประชากรผูสูงอายุไดเกิดขึ้นและขยายไปทัวทุกแหง ประเทศไทยเองก็กําลังเคลื่อนเขาสูสังคมผูสูงอายุ  ่  ในโดเมนอื่น เชน การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือคุณคาพื้นฐานของมนุษย     สิ่งเหลานีเ้ ปนความไมแนนอนที่ไดเกิดขึ้นแลวแตยังไมมผลกระทบเต็มที่นก  ี ั ความจําเปนทีจะตองมีการ “วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง” เพื่อจัดการผลิต ่ภาพจากอุตสาหกรรมที่แปรผัน การวิเคราะหการกระจายรายไดของผูบริโภค เหลานี้คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร นักการเมืองและผูบริหารตองใหความสนใจ  ดังนันแหงของความไมแนนอน (Sources of Uncertainty) ในทางธุรกิจมีอยูดวยกัน 5 ้แหลงคือ โครงสรางอุปสงค/ความตองการ (Demand structure) โครงสรางอุปทาน (Supply structure)คูแขงขัน (Competitors) สภาพภายนอกธุรกิจ (Externalities) และเวลา (Time) รายละเอียดอธิบายไวในรูปที่ 1             Copyright 2012  D n t Net                                                                                               Dr.Danai Thieanphut    
  3. 3.   รูปที่ 1 แหลงของความไมแนนอน*Kelly, M. & Kennedy,D.V. (2000). Understanding Risk and Uncertainty.    และ Courtney, Kirkland and Viguerie พูดไวตั้งแตกอนป 2000 ใน Harvard Business Review on Managing Uncertainty วา การจะมีกลยุทธสําหรับความไมแนนอนนันสวนใหญ ้จะตัดสินใจอยูใน 4 ระดับของความไมแนนอน ดังนี ้    ระดับที่ 1 : อนาคตที่ชัดเจนเพียงพอ  ในระดับแรกผูบริหารสามารถพัฒนา การทํานายอนาคตแบบ “รูปแบบเดียว” ที่แมนยําเพียงพอสําหรับการพัฒนากลยุทธ เชน ประชากรในอนาคต 3-5 ปขางหนาจะมีกลุมผูสงอายุประมาณ 12 ูลานคน     ระดับที่ 2 : อนาคตที่เปนทางเลือก  อนาคตสามารถบรรยายเหมือนทัศนภาพ (Scenarios) ทีตอเนื่องได 2-3 ทัศนภาพใน ่ระดับที่สอง การวิเคราะหไมสามารถแยกแยะวาผลไดอันไหนเปนสิ่งที่จะมาถึง แตชวยใหเรากําหนดความเปนไปได สิ่งที่สําคัญที่สุดคือองคประกอบของกลยุทธควรเปลี่ยนถาผลไดนั้นไดถูกทํานายออกมา    Copyright 2012  D n t Net                                                                                               Dr.Danai Thieanphut    
  4. 4. รูปที่ 2 4 ระดับของความแนนอน   *Courtney, H., Kirkland, J. and Viguerie, P. (1990). “Strategy Under Uncertainty” in Harvard Business Review on Managing Uncertainty. p.6     ดังนันผูบริหารควรพัฒนาชุดของทัศนภาพที่ตอเนื่อง โดยอยูบนความเขาใจของความไม ้แนนอนที่สาคัญๆ ซึ่งเหลืออยู  ํ ระดับที่ 3 : ชวงอนาคต  ชวงของอนาคตที่เปนไปไดสามารถวิเคราะหในระดับที่สาม การจํากัดจํานวนของตัวแปรที่นยามในชวงดังกลาวของอนาคตจะทําใหผลไดอาจถูกวางไวในจุดใดของอนาคต  ิ โดยปกติไมมทัศนภาพที่ตอเนื่องอยางธรรมชาติ  ี  บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเกิดใหมหรือเขาสูตลาดในภูมิศาสตรใหม มักเผชิญกับความไมแนนอนในระดับที่สาม ตัวอยางเชน การทีธุรกิจในประเทศพัฒนาแลวตางๆ มุงเขาสูตลาดอินเดีย เมื่อนํา ่  การวิจยตลาดเขามาใช การวิจัยตลาดที่เปนไปไดอยางดีที่สุดก็เพียงแคอาจวิเคราะหถึง อัตราการหรือ ัเปอรืเซนตเจาะชวงผูบริโภคที่มีศกยภาพแบบกวาง ๆ เชน 10% ถึง 30%  และไมอาจมีทัศนภาพทีชัดเจน  ั ่ภายในชวงดังกลาว ทําใหเปนความยากในการกําหนดวามีระดับอุปสงคที่แฝงเรนอยูเทาไหร Copyright 2012  D n t Net                                                                                               Dr.Danai Thieanphut    
  5. 5. ระดับที่สี่ : ความคลุมเครือที่แทจริง  จํานวนมิติของระดับความไมแนนอน มีปฏิสัมพันธเพื่อสรางสภาพแวดลอมใหเกิดขึนใน ้ระดับที่สี่และเปนระดับที่ไมสามารถทํานายได  ในทางตรงกันขามกับสถานการณในระดับที่สาม แมวาไมมีความเปนไปไดเพื่อวิเคราะห ชวงของผลไดที่เปนไปไดในอนาคต แตเรายังสามารถกําหนดทัศนภาพในชวงอนาคตได  สถานการณของระดับที่สี่เปนสิ่งที่คอนขางยาก แตก็เปนความไมแนนอนมียังมีโอกาสเกิดขึ้น อาทิ บริษัทโทรคมนาคมตัดสินใจเขาไปทําธุรกิจในตลาดมัลติมเี ดียของผูบริโภคในตลาดเกิดใหมบริษัทแหงนี้อาจเผชิญจํานวนของความไมแนนอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี อุปสงคและความสัมพันธระหวางฮารดแวรและผูใหบริการดานเนื้อหา  ความไมแนนอนทังหมดอาจมีปฏิสัมพันธในวิธที่ไมอาจทํานายได ซึงไมมีชวงของ ้ ี ่ทัศนภาพแบบคูที่จะสามารถวิเคราะหไดวาจะเปนทัศนภาพรูปแบบใด ธุรกิจในป 2012 ธุรกิจนอยใหญทงหมด จึงตองใหความสนใจในการจัดการความไม ั้แนนอนดวยวิธีการที่ไมเคยใชมากอนหรือเปนวิธการที่ไมคุนเคย เชน การวิเคราะหทศนภาพหรือการใช ี ันวัตกรรมโมเดลธุรกิจใหมๆ ใหไกมาซึงทัศนภาพที่นาไปจัดวางกลยุทธธุรกิจได แมวาบางความไมแนนอน ่ ํอาจจะทํานายผลไดในอนาคตยากยิงนัก หรือ อาจทํานายไมไดเลยก็ได ่ ถือเปนความทาทายใหมตอธุรกิจเปนอยางยิง ซึงผูบริหารธุรกิจตองนึกไวอยูเสมอวา “ทุก  ่ ่สิ่ง ๆ คือ การเปลี่ยนแปลงครับ!”  Copyright 2012  D n t Net                                                                                               Dr.Danai Thieanphut    

×