กลยุทธธุรกิจท่องเที่ยว SME

2,160 views

Published on

กรณีศึกษาของ นศ

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กลยุทธธุรกิจท่องเที่ยว SME

 1. 1. การสารวจธุรกจ SMEsการสํารวจธรกิจ SMEบริษัทนําเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
 2. 2. ขอมูลสรุป ( Executive Summary ) การทองเที่ยว ถือเปน ธุรกิจอันดับ 1 ที่ทํารายไดใหแกประเทศไทยในปจจุบัน และรฐบาลกมนโยบายสนบสนุนการทองเทยวทุกรูปแบบ โดยการรวมผลกดนกจกรรมตางๆรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนนการทองเที่ยวทกรปแบบ โดยการรวมผลักดันกิจกรรมตางๆเพื่อการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวภายในประเทศ ดึงจุดเดนของแตละสถานที่ มาเปนจุดขาย ทงกบนกทองเทยวชาวไทย ชาวตางชาตจดขาย ทั้งกับนักทองเที่ยวชาวไทย และ ชาวตางชาติ ตามโครงการ Amazing Thailandซึ่งถือวาเปนความโชคดีของจังหวัดเชียงใหม ที่มทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สวยงาม มี ีวัฒนธรรมที่งดงาม มีคุณคา และมีเอกลักษณเฉพาะตัว เนื่องจากเชียงใหม มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน เปนจุดขายสําคัญที่นํานักทองเที่ยวพากันเดินทางมาสัมผัส และเกิดความประทับใจ รวมทั้งคนเชียงใหมเองเปนคนมองโลกในแงดี จิตใจดี ใหการตอนรับนักทองเที่ยวที่มาเยือนในฐานะเจาบานไดอยางดีเยี่ยม
 3. 3. วตถุประสงคในการดาเนนงานเพอสนบสนุนการวัตถประสงคในการดําเนินงานเพื่อสนับสนนการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม สรางความสัมพันธอันดีระหวางระหวางผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว หนวยงาน ราชการ และสถาบันของเอกชน ยกระดับการประกอบธุรกิจทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมใหไดตาม มาตรฐาน สงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม ดาเนนกจการใหสอดคลองกบนโยบายของทางราชการและไม ดาเนนการในทาง การคา ดําเนินกิจการใหสอดคลองกับนโยบายของทางราชการแล ไม ดําเนินการในทาง การคา หรือการเมืองอยางใดทั้งสิน ้ สงเสริมและแลกเปลี่ยนความรูู ความคิดเห็น ตลอดจนใหความรวมมือ ชวยเหลือกันใน ระหวางสมาชิก เสาะแสวงหาแหลงทองเทียวเพิ่มขึ้น ่
 4. 4. ขอมูลทั่วไปของบริษัททัวร 14 บริษัท ู THE PEAK ADVENTURE THAI UNIQUE TOUR SEE WORLD CHIANG MAI PEAK 4x4 OFF‐ROAD CENTER CO., LTD RANVEL TOUR  JOURNEY CO,.LTD. BONUS SMILE TOUR  NARA TOUR GARDEX TRAVEL                                                               INTER RADAIS INTERNATIONAL THAI EXOTIC TOUR BELIEVE TRAVEL & CAR RENT J & B THAI TRAVEL THE GOLDEN FERN
 5. 5. ประเภทลูกคาของธุุรกิจทองเที่ยวเชียงใหม ู ประเภทลูกคา ในประเทศ 20% ตางประเทศ 80%
 6. 6. การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนโดยใช 7 S1. Structureจุดแขง องคกรเปนองคกรเลก ไมซบซอน ดงนนการสงการปฏบตงานตางๆจงทาไดงายรวดเรวจดแข็ง องคกรเปนองคกรเล็ก ไมซับซอน ดังนันการสั่งการปฏิบัตงานตางๆจึงทําไดงายรวดเร็ว ้ ิจุดออน องคกรที่เล็กเกินไปอาจทําใหลูกคาขาดความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินคา และบริการตางๆ2. Staff2 St ffจุดแข็ง บุคลากรมีความสามารถทางดานภาษาตางประเทศ และมีความชํานาญในการแนะนําโปรแกรมทวรทนาสนใจตางๆ จงทาใหธุรกิจสามารถดําเนินงานกับคนตางชาติไดสะดวกโปรแกรมทัวรที่นาสนใจตางๆ จึงทําใหธรกจสามารถดาเนนงานกบคนตางชาตไดสะดวก และรวดเร็วจุดออน พนกงานบางคนถงแมจะมความสามารถทางภาษาและโปรแกรมทวร แตวาบางครั้งในจดออน พนักงานบางคนถึงแมจะมีความสามารถทางภาษาและโปรแกรมทัวร แตวาบางครงในเรื่องของการขายก็ไมสามารถทําไดดี ยังขาดความสามารถในการปดการขาย3. Skillจุดแข็ง มีการสงพนักงานเขารับการอบรมตางๆเพื่อเพิ่ม ทักษะ ความรู ความสามารถจุดออน บางบริษัทมีพนักงานนอยจึงไมสามารถจัดสงพนักงานเขารวมการอบรมตางๆได เพราะ
 7. 7. •7. Strategy จุดแข็ง บริษัททัวรมีวิสัยทัศนเพืื่อใหพนักงานทุกคนสามารถตอบสนองความตองการที่ แตกตางของลูกคาใหดีทสด มีการบริการที่ครบวงจร ทั้ง Tour Ticket & Hotel โดยเนน ี่ ุ การใหบรการททาใหลูกคาเกดความประทบใจ การใหบริการที่ทําใหลกคาเกิดความประทับใจ จุดออน บริษัททัวรบางแหง ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ ในการใหบริการครบ วงจร จึงไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่วางเอาไวได
 8. 8. PESTOpportunity โอกาส - รััฐบาลมีีนโ โยบายสงเสริิมการทองเที่ยวแหงป  ี ประเทศไทย ไ - รัฐบาลไดมีการสงเสริมธุรกิจขนาดยอม( SMEs ) - เทคโนโลยีการสื่อสารไดมีการพัฒนามากขึ้นThreat อุปสรรค - เศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้กําลังอยูในชวงวิกฤติ - เงินบาทแข็งคา - สังคมไทยเสื่อมโทรม การกอการราย - ปญหาความไมสงบทางภาคใต ปญหาความไมสงบทางภาคใต
 9. 9. Five Forces1. Rivalry Among Current Competitors: การแขงขันกันระหวางคูแขงภายในอุตสาหกรรม เดยวกน เดียวกัน โอกาส ทําใหมีความตื่นตัว, พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ อุปสรรค เกิิดขอจํํากััดใ  ในการตัั้งราคา2. Bargaining Power of Suppliers: อํานาจตอรองของ Supplier โอกาสทําใหการซื้อสินคา, บริการจาก Supplier ไดในราคาคอนขางต่่ํา เนื่องจากเกิดการ แขงขันกันเองระหวาง Suppliers อุปสรรค การแขงขันสูงมาก สินคาและบริการทองเที่ยวราคาถูกมาก ทําใหคุณคาถูกลดคา ลงไป
 10. 10. Five Forces3. Bargaining Power of Customers: อํานาจตอรองของลูกคา โอกาส ผูประกอบการตองนํากลยุทธตางๆมาปฏิบัติ เพื่อเรีียกลูกคา โ  ํ  ป ิ ื อุปสรรค คุณคาของสินคาที่นําเสนอตอลูกคาถูกลดคุณคาลงอยางนาเสียดาย เนื่องจากการ แขงขัันสูง4. Threat of Substitute Products or Services: ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน โอกาส ลูกคามาติดตอเราเพื่อใหเราเปนตัวกลางในการติดตอกับ สปา หรือ นวดแผนไทย ทําใหมีโอกาสไดรับคาคอมมิชชั่น ซึ่งถือเปนรายไดอีกชองทางหนึ่ง อุปสรรค ลูกคาที่จะซื้อทัวร ถูกแบงไป ซื้อบริการเหลานี้แทน ทําใหรายไดในการขายทัวร ลดลง
 11. 11. Five Forces5. Threat of New Entrance: ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม โอกาส ผูประกอบการรายใหมมีประสบการณนอย เมื่อลูกคาเปรีียบเทีียบรูปแบบ นําเสนอ โ ใ  ื ป ํ สินคาและบริการแลว มักตัดสินใจซื้อบริการของเราเนื่องจากมีความชํานาญ และความ เชยวชาญ,ประสบการณมากกวา เชี่ยวชาญ ประสบการณมากกวา อุปสรรค สวนแบงทางการตลาดลดลง อัตราสวนในการทํากําไรก็นอยลง สงผลใหผล ประกอบการลดลง
 12. 12. ผลของการวเคราะหดวยแมททรกซ อปสรรค-โอกาส-จดออน-จดแข็ง ผลของการวิเคราะหดวยแมททริกซ อุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแขง [Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths (TOWS) matrix] The IFE Total Weighted Scores Strong 3.0 – 4.0                      Average 2.0 – 2.99 Weak 1.0 – 1.99The EFE HighTotal 3.0 – 4.0Weighted gScores Medium di 2.0 – 2.99 Low 1.0 – 1.99
 13. 13. กลยุทธที่ใชในธุรกิจทองเที่ยว1. กลยุทธระดับบริษัท( Corporate Strategy ) - กลยุทธการอยูคงทีี่ (Stability Strategy) แบบไมเปลี่ยนแปลง แบบทํากําไร แบบยับยั้ง แบบกาวอยางรอบคอบ2. กลยุทธระดับธุุรกิจ ( Business Strategy ) ุ gy - กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) - กลยทธการจํากัดขอบเขตที่มงความแตกตาง (Differentiation Focus Strategy) กลยุทธการจากดขอบเขตทมุ ความแตกตาง
 14. 14. กลยุทธที่ใชในธุุรกิจทองเที่ยว ุกลยุทธระดับหนาที่ ( Functional Strategy ) - กลยุทธการตลาด = 4P’s - กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย - กลยุทธการพัฒนาและการฝกอบรม
 15. 15. ( BCG – Growth– Share Matrix ) สวนครองตลาดสูงสง กลาง ตา ต่ํา ดาวเดน น ดาวเด ปรัศนี ปรัศนี Star Question  Star Question marks marks k วัววัวเงิน เงิน สุนัข สุนัข CashCows Dogs Cash                   Cows Dogs gตาต่ํา กลาง ตา ต่ํา
 16. 16. ความตองการในการขยายกิจการ การขยายกิจการใน 1- 3 ปขางหนา 31.20% 68.80% 68 80% ไมม ไมมี มี
 17. 17. CSR , CEM , CRMกลยุุทธ CSR - สมาคมธุรกิจทองเที่ยว มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสมทบทุนในการบูรณะสถานที่ทองเทยวตางๆใน เชยงใหม ที่เริ่มมีการเสื่อมโทรม หรอชารุดทองเที่ยวตางๆใน เชียงใหม ทเรมมการเสอมโทรม หรือชํารด - จัดการแขงขันแรลลี่รวมกับนักทองเที่ยวเสนทางสายเหนือ เพื่อนํารายไดชวยเหลอเดกนกเรยนชวยเหลือเด็กนักเรียน ชาวเขา - มีการทําแผนการอบรมนักศึกษาฝกงานใหเปนมาตรฐานเพื่อเปนประโยชนในการศกษาการศึกษา
 18. 18. •กลยทธ CEM กลยุทธ - บริษัททัวรควรจัดสถานที่ใหเอื้อตอนักทองเที่ยว คือ การหาเกาอี้ใหนั่ง และควรมี เอกสารตางๆให ลูกคาที่ตองการขอมูลตางๆของเชียงใหมใหมากสุด มีอินเตอรเน็ต ใหบริการฟรี - สมาคมธุรกิจทองเที่ยวมีการจัดบูทในสนามบินเพื่อประชาสัมพันธแหลง ทองเที่ยว - เมื่อมีงานเทศกาลตางๆ เชนงานลอยกระทง ทางสมาคมธุรกิจทองเที่ยวก็จะมีสวน รวมในงานและจัดขบวนพาเหรดรวม เพื่อเปนการประชาสัมพันธบริษัททัวรตางๆ ๆ
 19. 19. •กลยุทธ CEM ุ - มีระบบการจัดเก็บขอมูลลูกคา เพื่องายตอการติดตอ,การเสนอขอมูลใหกับลูกคา - จดทริิปใ  ั ใหมๆ - บริษัททัวรควรมีการสงตัวแทนเขารวมงานคือ กลุม CLC : Chiangmai Long Stay Club - สมาคมธุรกิจทองเที่ยวยังมีการจัดงานตางๆ เพื่อเปนสื่อกลางแนะนําสถานที่ ทองเทีี่ยวใหกับ สมาคมบริิษัททััวรจากตางประเทศ เชน Chiangmai Tourism Forum ใ ป 2007, Chiangmai North
 20. 20. New Strategiesนําเสนอทัวรในรูปแบบใหม ที่แตกตางออกไปจากรูปแบบเดิม ๆ เชน การปลูกขาว ดํานามีีการนําเสนอ Tour การตัักบาตร ํสรางสถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบใหม คือแบบ ญี่ปุน (onzen)Hub Of Gayโรงเรียนสอนควาญชางสปา บําบัด เพื่อการรักษาโรคตาง ๆกิจกรรมการปนเขา เชน The Peakโรงเรียนสอนทําอาหารทองถิ่น และอาหารปาCabaret show โชวของเลดี้บอย( สาวประเภทสอง) โชวของเลดบอย(
 21. 21. คุณสมบัติของผูประกอบการแสวงหาโอกาสการการยึดมั่นในสิ่งที่ทํายึดมั่นและกระทําในสิ่งที่ไดตกลงหรือสัญญาไวเนนเรื่องคณภาพและประสิทธิภาพ ุยอมรับภาวะความเสี่ยง (Risk)ความคดสรางสรรคความคิดสรางสรรคการตั้งเปาหมายการวางแผนอยางมีระบบและการตรวจสอบ ีแสวงหาขอมูลการมีเครือขายในการทํางาน
 22. 22. ความสามารถของผูประกอบการทักษะการแกปญหาความเปนผูนําการสื่อสารการตอรองมนุษยสัมพันธการจดการการจัดการการวางแผนการดํําเนิินการจััดการแนวความคิดการตัดสินใจ
 23. 23. คณะผูจัดทํา 4990031017 49900310255090031022 5090031027 5090031028
 24. 24. คณะผูจัดทํา ํ
 25. 25. THANK YOU YOU…

×