งานกรณีศึกษา
(Case Study)
ดร.ดนัย เทียนพุฒ 
 
งานมอบหมาย 
ใหนักศึกษาศึกษาบริษัทระดับโลกหรือบริษัทขามชาติซึ่งประสบความสํา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phuket งานกรณีศึกษา

379 views

Published on

งานกรณีศึกษา MBA วิชา 4472141

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
218
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phuket งานกรณีศึกษา

  1. 1. งานกรณีศึกษา (Case Study) ดร.ดนัย เทียนพุฒ    งานมอบหมาย  ใหนักศึกษาศึกษาบริษัทระดับโลกหรือบริษัทขามชาติซึ่งประสบความสําเร็จและในชวง ระยะเวลา 10 ปที่ผานมานี้มีชื่อเสียงโดงดังเปนที่รูจักมาก โดยนําเสนอ 1 บริษัทดังกลาวเกี่ยวกับ  1) คนหาวาอะไรคือ ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม คานิยมหรือวิถีขององคกรตั้งแต เริ่มตนจนถึงปจจุบัน  2) สังเคราะหการปรับเปลี่ยนแปลงรูปองคกร (Corporate Transformation) ออกมาเปน ชวงๆ หรือระยะตั้งแตเริ่มกิจการหรือกอตั้งธุรกิจมาจนถึงปจจุบัน   2.1วามีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบางที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทดังกลาว  2.2 สรุปวามีความสําเร็จอะไรบาง โดยใหเขียนออกมาเปนโมเดลที่นําไปใชได  เชน Big  Ideas  The Essential Question  and The Challenge    3) เขียนโซลูชั่นพรอมแผนปฏิบัติการในการนํามาปรับใชกับบริษัทหรือธุรกิจในประเทศ ไทย    ผลงาน  1. กิจกรรมกลุมในชั้นเรียนพรอมการนําเสนอ  2. จัดทํารายงานรูปเลมแบบวิชาการ พรอม DVD 1 ชุด

×