งานประจําวิชา
(Job Assignment)
ดร.ดนัย เทียนพุฒ 
 
การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ถาจะใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้ง กา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phuket งานประจำวิชา

391 views

Published on

MBA วิชาการบริหารองค์การและการเปลี่ยนแปลง ภาคที่ 1/2557

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
242
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phuket งานประจำวิชา

  1. 1. งานประจําวิชา (Job Assignment) ดร.ดนัย เทียนพุฒ    การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ถาจะใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้ง การจัดให นักศึกษาไดมีประสบการณตรงกับธุรกิจและศึกษาคนควาเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนเปนสิ่งที่มีคุณคาสูง และมี ทักษะโดยตรง ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  1. ใหนักศึกษาเลือกประเภทธุรกิจมา 1 กลุมธุรกิจหรือประเภทธุรกิจโดยมีจํานวน 2 บริษัทในประเภทนั้นๆ 2. สัมภาษณผูบริหารและพนักงานที่เปนตําแหนงกําลังสําคัญ (Key Positions)ของทั้ง 2 บริษัทในประเด็นสําคัญตอไปนี้ 2.1 มีแนวโนมหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติที่จะมีผลกระทบกับธุรกิจ (ทั้ง 2 บริษัท) ในระยะอีก 3 ปขางหนาตอการแขงขัน ลูกคาและการดําเนินกิจการ 2.2 สรุปแนวโนมทั้งหมดในระยะ 3 ปขางหนาที่กระทบธุรกิจ 1) อะไรเปนแนวโนมที่แนนอน (Certainty) 2) อะไรเปนแนวโนมที่ไมแนนอน (Uncertainty) และสังเคราะหวามีปจจัยสําคัญอะไร (Key Success Factors) จากแนวโนมที่ แนนอนและไมแนนอน เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธการเปลี่ยนแปลงบริษัทในอีก 3 ปขางหนา 3. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการศึกษาทั้ง 2 บริษัทพรอมขอเสนอแนะและแนวทางในการ นําไปใชจากแนวคิดและทฤษฎี Organization and Change Management ในทัศนะของนักศึกษา 4. รายงานผลการศึกษา 1) จัดทํา Clip VDO นําเสนอผลการศึกษาที่เปนสาระสําคัญพรอมรูปภาพธุรกิจที่ไป ทําการศึกษามา 2) รายงานฉบับสมบูรณมีการอางอิง 1 เลม พรอม DVD  

×