Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สิ่งที่เปนสาระสําคัญตอนนี้        สิ่งที่ Gary Hamel กุรูดานกลยุทธไดพูดไวใน “What Matters Now?” ผูเขียนไดเกร...
Hamel บอกไววาจะตองดําเนินการทั้ง 5 ประเด็นนีโดยธุรกิจตองหาทางรูหรือวิธีทาใหได                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

New facebook gen 2

320 views

Published on

Published in: Business
 • เรียนอาจารย์ที่เคารพ

  ศิษย์คงต้องเลิก 'สนุกสนานกับอดีต' ซักที และก็ต้องเลิกปิดบังความจริงด้วย ตอนนี้ธุรกิจส่วนตัวของศิษย์ ซึ่งเข้าสู่ Genaration ที่ 3 (ต่อจาก คุณแม่ , พี่ชาย )ไม่มีใครอยากทำเลย เพราะคิดว่าอะไรก็เป็นปัญหาไปทุกอย่าง ได้รับความรู้จากอาจารย์แล้ว หนูจะลองนำมาปรับใช้กับกิจการขนาดย่อมของหนู เพื่อที่จะได้ 'สนุกสนานกับอนาคต' ขอบคุณสำหรับความรู้ที่อาจารย์เอื้อเฟื้อค่ะ

  ด้วยความเคารพ

  วารีลักษณ์ เล็กวิจิตรธาดา
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

New facebook gen 2

 1. 1. สิ่งที่เปนสาระสําคัญตอนนี้ สิ่งที่ Gary Hamel กุรูดานกลยุทธไดพูดไวใน “What Matters Now?” ผูเขียนไดเกริ่นไปบางแลววา บริษัททังหลายที่จะชนะในทานมกลางกระแสของการเปลียนแปลง ภูมทัศนธุรกิจที่คาดการณ ้ ่ ิไดยากยิงขึ้น และสภาพแวดลอมของภูมิประเทศกับภูมอากาศก็เกิดปรากฏการณไมเปนไปตามธรรมชาติ ่ ิ สิ่งที่เปนสาระสําคัญตอนนีคอ คุณคา (Value) นวัตกรรม (Innovation) การปรับตัว ้ ื(Adaptability) ความหลงใหล (Passion) และอุดมคติ (Ideology) โดยที่ประเด็นดังกลาวนี้เกี่ยวกับ  คุณคา (Value) เรื่องนี้เปนสิ่งที่ไมนาแปลกใจในปจจุบนเพราะวา บริษัทใหญ ัอยางนอยที่สดตองเปนสถาบันทีนาเชื่อถือของสังคม เพราะคุณคาของบริษัทตอนนี้มีความสําคัญมากกวา ุ ่เดิม  นวัตกรรม (Innovation) ธุรกิจพูดคุยกันเกี่ยวกับนวัตกรรมมาเปนศตวรรษขณะนี้ถึงเวลาแลวที่จะปดชองวางระหวาง “สํานวน” กับ “ความเปนจริง” ธุรกิจจะทําเชนนั้นไดตองปรับลําดับความสําคัญและปรับเครื่องมือในกระบวนการคิดใหมเพื่อทําเรื่องนวัตกรรม  การปรับตัว (Adaptability) ในองคกรสวนใหญ มีสงตางๆ มากมายเกินไปทีทํา ิ่ ่อยูกับอดีตและมีนอยเกินไปที่สงเสริมการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในเชิงรุกเพราะ “สนุกสนานอยูกบอดีต”  ัเนื่องจากเปนสิ่งทีทาใหรสึกมีอํานาจมากกวา “การสนุกสนานตออนาคต” ่ ํ ู  ความหลงใหล (Passion) ปญหาของธุรกิจไมไดขาดไรความสามารถ แตขาดการกระตือรือรน ธุรกิจเปนดังสิ่งมีชวิต ความแตกตางระหวาง “สิ่งที่ไรวิญญาณ” กับ “แรงบันดาลใจ” เปน ีความหลงใหล  อุดมคติ (Ideology) สําหรับธุรกิจในปจจุบัน กระบวนการธุรกิจที่ดกวาและ ีโมเดลธุรกิจทีดีกวาเปนสิงทีไมพอ ธุรกิจตองการหลักการที่ดีกวานั่นจึงเปนเหตุผลทีวา อุดมคติเปนสิ่ง ่ ่ ่ ่สําคัญในตอนนี้มากขึ้นกวาในอดีตที่เคยเปนมา แลวจะนําสิ่งทีเ่ ปนสาระสําคัญตอนนี้ไปใชไดอยางไร
 2. 2. Hamel บอกไววาจะตองดําเนินการทั้ง 5 ประเด็นนีโดยธุรกิจตองหาทางรูหรือวิธีทาใหได ้ ํ  จะมีวิธการอยางไรทีทําใหพนักงานที่มีอยูมีแรงบันดาลใจ เปนนวัตกรที่ ี ่ ไมธรรมดา  จะสรางองคกรอยางไรทีวองไวในการเปลียนแปลงตนเอง ่ ่  จะหมุนวงลอของการควบคุมใหเปลี่ยนไปสูความเสรี และจะตองตั้งสิงที่เปน ่ ลักษณะของ“จิตวิญญาณแหงความเสรีในการทํางาน”  จะสรางพื้นฐานทุนนิยมบนศีลธรรมจรรยาไดอยางไร  จะใชคุณคาของ Web2.0(3.0) ในโมเดลการจัดการของบริษัทแบบไหน  จะฆาระบบราชการในองคกรและบริหารโดยไมมผูจัดการไดอยางไร ี  จะหมุนปรามิดขององคกรใหหกหัวกลับ แลวมีพนักงานขึ้นไปอยูขางบนแทนผูบริหารดวยวิธีการแบบใด ตัวอยางของนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งสําคัญในตอนนี้ ธุรกิจจะตองใชนวัตกรรมเพื่อการ ยกระดับธุรกิจ สรางแคตตาล็อกของนวัตกรที่ยงใหญระดับโลก สรางการบันดาลใจใหมการดีไซนที่ยอด ิ่ ี เยี่ยม เผยแพรนวัตกรรมเขาไปในทุกอนูขององคกรและเราจะเปลี่ยนโลกตอจาก Apple (บริษัท Apple) ดร.ดนัย เทียนพุฒ ผูอํานวยการ ดี.เอ็น.ที.เน็ต (D n t Net) วิทยากรผูทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกลา 

×