Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HR Case Analysis

4,786 views

Published on

a HR case analysis on Long Beach Hotel Cha-Am Phetchaburi Province conducted by MBA Students.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

HR Case Analysis

 1. 1. HR โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 2. 2. จัดทำโดย <ul><li>1. นางอนงค์นาถ พุทธิกรณ์ รหัสประจำตัว 519 R5799009 </li></ul><ul><li>2. นางปุณณดา พานิชเจริญ รหัสประจำตัว 519 R5799012 </li></ul><ul><li>3. นางสาวพิมสิริ ธนาลฎาภา รหัสประจำตัว 519 R5799016 </li></ul><ul><li>4. นางสาวจันทร์เพ็ญ พระสงฆ์ รหัสประจำตัว 519 R5799027 </li></ul>
 3. 3. ประวัติของโรงแรมลองบีช ชะอำ โรงแรมลองบีช ชะอำ (LONG BEACH CHA-AM HOTEL) ดำเนินการบริหารโดย บริษัทโรงแรมลองบีช ชะอำ จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 เป็นโรงแรมตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย เนื้อที่ดินประมาณ 2 ไร่ครึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 225/75 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 032-472444 โทรสาร 032-472287 สำนักงานกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 268/7 ถนนนครไชยศรี กรุงเพทฯ 10300 โทรศัพท์ 02-2414444 โทรสาร 02-2438920
 4. 4. ลักษณะของห้องพัก <ul><li>โรงแรมลองบีช ชะอำ เป็นอาคารสูง 11 ชั้น มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 193 ห้องรวมทั้งห้องชุดใหญ่ ห้องชุดแบบครอบครัว และห้องชุดแบบฮันนีมูน ทุกห้องมีระเบียงส่วนตัว ชมทิวทัศน์ทะเลและภูเขา มีระบบปรับอากาศ ตู้เย็น มินิบาร์ เครื่องเป่าผม โทรทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครัน </li></ul>
 5. 5. นางฐิราพร เย็นใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ HR โรงแรมลองบีช ชะอำ
 6. 6. Human Resource Manager Chief Personnel Officer Asst. Human Resource Clerk Driver Supervisor Driver ( 2 ) Security Leader Shift ( 2 ) Security Supervisor Security ( 15 ) Executive Assistant Manager 1
 7. 7. นโยบายด้าน HR ของโรงแรมลองบีช ชะอำ <ul><li>นโยบายด้านบุคลากร </li></ul><ul><li>1. นโยบายด้านสรรหา </li></ul><ul><li>2. นโยบายค่าจ้าง ค่าตอบแทน </li></ul><ul><li>3. นโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนา </li></ul>
 8. 8. บทบาทและหน้าที่ของ HR ในโรงแรมลองบีช ชะอำ ช่วยสรรหาและจัดจ้างพนักงาน โดยอยู่ในความควบคุมของจำนวนพนักงานที่ว่าจ้างในแต่ละแผนกวางแผนและดำเนินการโครงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่าง ๆ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันรักษาทรัพย์สินของโรงแรมจากการถูกขโมยหรือได้รับความเสียหายกำหนดมาตรการขั้นต่ำของสวัสดิการพนักงาน และดูแลมิให้ต่ำกว่ามาตรฐาน
 9. 9. วิสัยทัศน์ ( VISION ) เป็นผู้นำทางด้านการคัดสรร พัฒนา รักษาบุคลากรให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ภารกิจ ( MISSION ) 1. ทำการคัดเลือกสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะและความรู้ความชำนาญในงาน 2. ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักทั้งภาครัฐและเอกชน 3. ปกป้องรักษาพนักงานให้ได้รับความเป็นธรรม 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้หลักคุณภาพ
 10. 10. เป้าหมายด้านบุคลากร คัดสรร พัฒนา รักษา พนักงานที่มีศักยภาพให้เติบโตไปพร้อมองค์กร และได้ผลตอบแทนที่ เป็นธรรม กลยุทธ์ระยะสั้น - บริหารระบบทรัพยากรมนุษย์แบบมีส่วนร่วมจากทุกแผนก - ผลักดันให้เกิดระบบการประเมินผลและการเลื่อนตำแหน่งที่เป็นธรรม โปร่งใส - พัฒนาระบบบริหารภายในแบบเครือข่าย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานข้ามหน่วยงาน ให้สามารถแก้ปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว - สร้างระบบพนักงานสัมพันธ์ที่สามารถรับรู้ และให้ สิ่งที่ควรรู้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง
 11. 11. กลยุทธ์ระยะยาว สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพันและรักงานในองค์กร สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้พนักงานมีความรู้ การดำเนินงานด้าน HR ในภาคปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร โรงแรมลองบีชชะอำ มีการดำเนินงานด้าน HR กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ดังนี้ 1. มีการประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร ในการจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่ HR จัดอบรมขึ้นภายในองค์กร 2. ขอความร่วมมือในการจัดส่งพนักงานทุกแผนกเข้าตรวจสุขภาพประจำปี 3. ให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะอาดในด้านการจัดสถานที่จอดรถตามคำขอร้องของแผนกต่างๆ 4. ประสานงานและขอความร่วมมือให้แต่ละแผนกกำชับให้พนักงานรักษากฎระเบียบของหน่วยงาน
 12. 12. โรงแรมลองบีชชะอำ มีการดำเนินงานด้าน HR กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกองค์กรดังนี้ <ul><li>โรงแรมได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามหัวข้อที่หน่วยงานที่ร้องขอมา </li></ul>
 13. 13. ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการมอบทุนอาหารกลางวัน <ul><li>ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนสองพี่น้อง </li></ul>
 14. 14. โครงการมอบทุนการศึกษา
 15. 15. โครงการทำความสะอาดชายหาดชะอำ
 16. 16. ปัญหาในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1. การไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องจัดอบรม หรือส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตรต่าง ๆ 2. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทำงานของพนักงาน ขาด ลา มาสาย 3. การสื่อสาร รับข้อมูลผิด , สื่อสารไม่ทั่วถึงทำให้เกิดการรับทราบข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ 4. การไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องการผิดระเบียบของพนักงาน เช่น ไม่ช่วยดูแลเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกาย หนวด ผม รองเท้า ยูนิฟอร์ม ป้ายชื่อ การรับประทานขนมหรือผลไม้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น พนักงานทำผิดระเบียบ หัวหน้าหรือผู้จัดการฝ่ายไม่ช่วยดูแลให้ ปล่อยปะ ละเลย เมื่อฝ่ายบุคคลพบเห็นมีการลงโทษ หักเงิน พนักงานก็ไม่พอใจ 5. การรับสมัครพนักงาน หรือการเรียกสัมภาษณ์ พนักงานโดยไม่ผ่านฝ่ายบุคคล ( บางตำแหน่ง ) 6. การไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องจัดอบรม หรือส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตรต่าง ๆ
 17. 17. การวิเคราะห์เทียบกับหลักทฤษฎีด้านการบริหาร HR
 18. 18. 1. จากทฤษฎีแรงจูงใจ โรงแรมลองบีชชะอำไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องจัดอบรม หรือส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตรต่าง ๆ อาจจะเป็นเพราะการจัดอบรมสัมมนาของโรงแรมไม่มีสิ่งจูงใจให้พนักงานอยากเข้ารับการอบรม หรือเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจหรือไม่เกี่ยวข้องกับพนักงาน แต่ถ้าโรงแรมจัดอบรมแบบมีสิ่งจูงใจให้พนักงานหรือให้ความสำคัญกับพนักงานก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้นโรงแรมจึงควรจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อเขาจะได้นำวิชาความรู้ที่ได้มาจากการฝึกอบรมกลับมาพัฒนาโรงแรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงแรมต่อไป
 19. 19. 2. จากทฤษฎีการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารหรือการรับข้อมูลของพนักงานโรงแรมผิดพลาด การสื่อสารไม่ทั่วถึงทำให้เกิดการรับทราบข้อมูลที่ผิดพลาด หรือข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นทางโรงแรมจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพนักงานของโรงแรมอย่างทั่วถึงจึงทำให้พนักงานของโรงแรมมีความรู้สึกที่ดีกับโรงแรมบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าโรงแรมให้ความสำคัญกับพวกเขาเป็นอย่างมากทำให้เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานให้งานประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพตามที่โรงแรมมุ่งหวังไว้
 20. 20. 3. จากทฤษฎีการมีส่วนร่วม โรงแรมลองบีชชะอำไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องการทำผิดระเบียบของพนักงาน เช่น ไม่ช่วยดูแลเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกาย หนวด ผม รองเท้า ยูนิฟอร์ม ป้ายชื่อ การรับประทานขนมหรือผลไม้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น พนักงานที่ทำผิดระเบียบของโรงแรม หัวหน้าฝ่ายหรือผู้จัดการฝ่ายก็ไม่ช่วยดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปล่อยปะ ละเลย เมื่อฝ่ายบุคคลพบเห็นมีการลงโทษ หักเงิน พนักงานก็ไม่พอใจทำให้พนักงานไม่ร่วมมือในการปฏิบัติงานของโรงแรม หรือบางคนมีทัศนคติที่ไม่ดีกับโรงแรม บางคนลาออกจากงานทำให้โรงแรมเสียพนักงานที่มีความรู้ความสามารถดังนั้นโรงแรมจึงต้องมีการกำหนดกฎระเบียบของโรงแรมแล้วแจ้งให้พนักงานทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน
 21. 21. 4. จากทฤษฎีการสรรหาและคัดเลือก การรับสมัครพนักงาน หรือการเรียกสัมภาษณ์ พนักงานบางตำแหน่งไม่ผ่านฝ่ายบุคคล ทำให้ฝ่ายบุคคลไม่สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับตำแหน่งได้ บางคนได้เข้ามาทำงานโดยไม่มีการสอบหรือการคัดเลือกทำให้โรงแรมได้คนที่ไม่มีประสิทธิภาพ บางคนได้ตำแหน่งงานที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงแรมจึงต้องให้ความสำคัญกับฝ่ายบุคคลในการคัดเลือกหรือสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของโรงแรม และไม่ควรรับพนักงานโดยไม่ผ่านฝ่ายบุคคล
 22. 22. 5. จากทฤษฎีภาวะผู้นำ พนักงานของโรงแรมบางคนทำตัวไม่เหมาะสมกับภาวะผู้นำ ดังนั้นโรงแรมจึงควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาสำหรับบุคลที่อยู่ในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานเพื่อให้พนักงานของโรงแรมได้รู้และเข้าใจในหน้าที่และตำแหน่งของแต่ละคน
 23. 23. สัมภาษณ์ HR โรงแรมลองบีชชะอำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2552

×