การบริหาร Hr โรงแรมทิพย์อุไร

2,542 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การบริหาร Hr โรงแรมทิพย์อุไร

 1. 1. 06/02/57 1
 2. 2. 06/02/57 สมาชิกในกลุม 1. นายธัญญ นายธญญ 2. 3. 4. 5. ทองนา ทองนํา นายสุรินทร พฤษศาสตร นางวาสนา ศรีกาญจนา นางสาวไพลิน กองพัน นางสาวณัทชกา ทรัพยมณี รหส รหัส 519R5799002 รหัส 519R5799041 รหัส 519R5799044 รหัส 519R5799046 รหัส 519R5799050 ขอมูลทัวไปของโรงแรมทิพยอุไร ซิตี้ ่ โรงแรมทิพยอุไร ซิตี้ เปนโรงแรมที่เปดมานานกวา 20 ปแลว โดย เรมแรกเปดเปนโรงแรมเลก เพอรองรบเพอนชาวตางชาตทมาพกผอน เริ่มแรกเปดเปนโรงแรมเล็ก ๆ เพือรองรับเพื่อนชาวตางชาติที่มาพักผอน ่ ที่หัวหิน โรงแรมฯกอตั้งโดย แมเจาของกิจการคนปจจุบัน ซึ่งเปนคนที่รู ภาษาอังกฤษเปนอยางดี ทําใหการติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ เปนไปไดดวยดี จากโรงแรม เล็ก ๆ 1-2 ชั้น เปน 4-5 ชั้นในปจจุบัน ซึง ่ เมื่อขยายพืนที่ในโรงแรมใหกวางขึ้น และไดรับการตอบรับเปนอยางดี ้ ทําใหเจาของโรงแรม คิดเพิ่มธุรกิจเสื้อผาและ แวนตา เพือตอบสนอง ่ ชาวตางชาติ จึงไดรับการตอบรับเปนอยางดี รวมทั้ง คาตัดเสือผาและ ้ ตัดแวนตาในเมืองไทย ราคายอมเยาวกวาตางประเทศมากดวย 2
 3. 3. 06/02/57 การจัดการทรัพยากรมนุษยของโรงแรมทิพยอไร ซิตี้ ุ 1. แนวคิดและนโยบายของโรงแรมทิพยอุไร ซิตี้  การจัดสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเขารับทํางานใหตรงกับตําแหนงงานในแตละแผนก ุ ู  การใหเงินเดือนตามกฎหมายแรงงานมากกวาและก็บวก Service Chart ใหพนักงาน  การใหสวัสดิการของพนักงาน เชนบานพัก การชวยเหลือทางดานการศึกษา การชวยคาฌาปนกิจ ศพ บิดา , มารดา  การคัดสรรบุคลากรในโรงแรมเพื่อไปฝกอบรมแลวกลับมาถายทอดพัฒนาโรงแรมใหมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น  มีความมุงเนนการบริการใหท่ีเปนเลิศ เพื่อเปนที่ความพึงพอใจกับลูกคามากที่สุด เพื่อลูกคาเกิดความพึง พอใจก็จะกลับมาใหบริการโรงแรมอีก  การใหพนักงานภายในโรงแรมมีสวนรวมในการชวยกันพัฒนาทองถิ่น เชน การเก็บขยะชายหาด การปลูก ปาชายเลน การบริจาคสิ่งของตามโรงเรียนตาง ๆ ที่หางไกลชนบท 2. บทบาทและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทรัพยากรมนุษยของ โรงแรมทิพยอุไร ซิตี้ ฝายทรัพยากรบุคคลในโรงแรมมีความสําคัญอยางมากเพราะวาบุุคลากรภายใน ุ โรงแรมจะเปนบุคคลที่ขับเคลื่อนทําใหโรงแรมสามารถพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ ได แตก็ ตองมีการคัดสรรบุคลาการที่มคุณภาพ เพื่อเปนแรงในการขับเคลื่อนในการพัฒนา ี โรงแรม โดยใชหลักการดังตอไปนี้ 2.1 การสรรหา 2.2 การพัฒนา 2.3 การรักษาพนักงาน ความพยายามทีจะ ่ 3
 4. 4. 06/02/57 2.1 การสรรหา เปนคัดสรรบุคลากรที่ดีมความรูความสามรถใหตรงกับงาน ี หรอตาแหนงหนาท เพอสามารถทางานของโรงแรมใหมประสทธภาพมาก หรือตําแหนงหนาที่ เพื่อสามารถทํางานของโรงแรมใหมประสิทธิภาพมาก ี ที่สุด 2.2 การพัฒนา คือ การเพิ่มประสิทธิภาพดานทักษะ ความชํานาญในการ ทํางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหเปนไปใน ทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทําไดดวยวิธีการ ฝกอบรม ปฐมนิิเทศ รวมสััมมนาทั้งใ ป ั ในและนอกสถานทีี่ ฯลฯ เพืื่อบุคลากร นั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และมุงไปสูความสําเร็จตาม เปาหมายของโรงแรม 2.3 การรักษาพนักงาน ความพยายามที่จะทําใหพนักงานพึงพอใจในงานดวย การสรางบรรยากาศ ขวัญ กําลังใจ การเติบโตในตําแหนง รายไดเพียงพอ รวมถึงสวัสดิการทางดานตาง ๆ เราตองรักษาบุคลากรเกง ๆ ในโรงแรม เพราะวาการจะพัฒนาบุคลากรใหมใหเกงนั้นตองใชเวลามาก ทําใหสญเสีย ู โอกาสในการพัฒนาโรงแรม และยิ่งในปจจุบันมีการแขงขันที่สูงมากขึ้น เรื่อย ๆ 4
 5. 5. 06/02/57 3. วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของโรงแรม ทิพยอุไร ซิต้ี วิสัยทัศน และเปาหมายของโรงแรมคือ การ พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตองการเปน โรงแรมหรือธุรกิจที่มีความสมบูรณทางดาน ทรัพยากรมนุษยมากที่สุดในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภารกิจ คือ ใหความรูและศึกษางานทางดานทรัพยากรมนุษยโดย ใชบุคลากรทมความรู างดานทรัพยากรมนษยและก็การ ใชบคลากรที่มีความรทางดานทรพยากรมนุษยและกการ ฝกอบรม เปาหมายในอนาคตของโรงแรมมีโครงการที่จะขยายสาขา โรงแรมแตกตองมบุคลากรทพรอมและเกงในการพฒนาดวย โ ็ ี ี่  ใ ั  ดังนั้นทางโรงแรมจึงจะตองพัฒนาบุคลากรในโรงแรมใหมี ความรูความสามารถ  5
 6. 6. 06/02/57 4. การวางกลยุทธทางดานทรัพยากรมนุษย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 4.1 การวางกลยุทธดาน HR ของหนายงาน HR ระยะสั้น 4.2 การวางกลยุทธดาน HR ของหนายงาน HR ระยะยาว การวางกลยุทธดาน HR ของหนายงาน HR ระยะสน    ั้ สรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตอการ ปฎิบัติงานเพื่อการบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน 1. มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 2. การสรางและพัฒนาพนักงาน เพื่อการสืบทอดตําแหนง และเพื่อความตอเนื่องในการ บริหารงาน บรหารงาน 6
 7. 7. 06/02/57 3.มีแผนงาน/ มาตรการเพื่อดึงดูดพัฒนาและรักษาไว ซึ่งกลุม พนักงาน ผูมีสมรรถนะสูงหรือสายงานหลักที่มีความสําคัญตอการ บรรลุพนธกจ บรรลพันธกิจ 4. มีระบบฐานขอมูลบุคคลถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัยและนํามาใช ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลได การรักษาไวซึ่งผูปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง และที่จําเปนตอการ บรรลุเุ ปาหมาย 6. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถใหสิ่งตอบ แทน (เงินเดือน ตําแหนง การพัฒนา ฯลฯ) ตามผลการปฏบัติงาน อยางแทจริง การวางกลยุทธดาน HR ของหนายงาน HR ระยะยาว เปนการมุงการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบมีสวนรวม 1 ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม ในการทํางาน 2 การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมจาก สวัสดิการที่กฎหมายกําหนด 3. การสรางความสััมพันธอันดีระหวางฝายบริหารและ ั  ี ฝ ิ ผูปฏิบัติงาน โดยอาจใชวิธีการสรางโครงการ / กิจกรรมที่ดี รวมกัน ระหวางฝายบริหารและผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เปนตน 7
 8. 8. 06/02/57 5.  การดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยในภาคปฏิบัติกับ หนวยงานตาง ๆ มีการประสานงานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยการสง ั   หวหนาแผนกแตละแผนกไปเขารบการฝกอบรม เพอมาถายทอด ไป  ั ฝ ื่  ใหกับพนักงานโรงแรม ในการพัฒนาบุคคลากรภายในโรงแรมเอง โดยในชวงที่ไมคอยมีนักทองเที่ยวมาพัก ก็จะใหพนักงานในโรงแรม ไปฝกงานตามแผนกตาง ๆ เพื่อใหมีความรูความสามารถแตละแผนก และเกิดความเขาใจในการติดตอประสานงานแตละแผนก 6. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษยของ โรงแรมทิพยอุไร ซิตี้ บุคลากรมไมเพยงพอ เพราะวาพนกงานสวนใหญเปน บคลากรมีไมเพียงพอ เพราะวาพนักงานสวนใหญเปน พนักงานที่พึ่งจบการศึกษามาใหม บางคนมาเพื่อหา ประสบการณในโรงแรมแลวก็ลาออกไป ทําใหมีบุคลากรไม เพียงพอ และตองจดหาบุคลากรใหมมาทดแทน ซึ่งในขอนนี้ เปนจุดดอยของโรงแรมเล็ก ๆ และ ความรูทางดานภาษา ุ ู เพราะวาคนในพื้นที่สวนใหญจะไมคอยเกงภาษาอังกฤษมาก  นัก 8
 9. 9. 06/02/57 การแกไขปญหา คือ การเลือกบุคลากรทีมีภาระ ่ เชน จะตองดูแลครอบครัว ซึ่งจะตางกับบุคคลทีไมภาระ ่ เพราะวาไมตองรับผิดชอบหนาที่อะไรมาก เชน นักศึกษาที่จบ ใหมบิดา มารดายังสงเงินใหใชอยู ซึ่งทําใหไมมความ ี รับผิดชอบในเรื่องหนาที่การงานมากนัก 9
 10. 10. 06/02/57 10

×