1                                   โดย  ดร.ดนัย เทียนพุฒ                    ...
2                                                    1) ปญหาในการทําการวิจย (...
3                                                               ...
4                                                                ...
5      *พัฒนามาจาก Collins & Hessey.(2003). Business Research. p.116                            ...
6             ชื่อเรื่อง           กําหนดชื่อเรื่องวิจัยดวย BIG IDEA                    (...
7               ตัวอยางของ ญหาการ จัย (Example of R              ั    งป  รวิ      ...
8              จุดประสงคของการศึกษาไมจาเปนตองเหมือนกับปญหาข                       ...
9            (An inferenttial question                      n relating the        ...
10                                                                 ...
11                         การวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการจับคูความตองการแรงงานของธุรกิจ SMEs    ...
12                                    นักคิด  ทฤษฎี หลักการ ควรเปนเจาของความคิด     ...
13   อางอิง    1.  ดนัย เทียนพุฒ (2548). สรุปประมวลความรูวิชาสัมมนาการวิจัย. กรุงเทพ : (อัดสําเนา)    2.  ดนัย เ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

How to write a dissertation proposal .. part 1

2,311 views

Published on

จะเขียน "โครงร่างการเขียนความรู้(Dissertation)" ในระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ได้อย่างไร ..ตอนที่ 1

Published in: Business
 • Be the first to comment

How to write a dissertation proposal .. part 1

 1. 1. 1         โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ     นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ   ตอนที่ 1 http://www.drdanai.blogspot.com     How to write a Dissertation/Thesis Proposal Dr.Danai ThieanphutCopyright 2012
 2. 2. 2        1) ปญหาในการทําการวิจย (Research Problem) อาจไดมาจากทฤษฎีตางๆ   ั ที่เกียวของกับเรื่องที่สนใจ จากประสบการณในการทํางานหรือการสังเกต ่ สภาพแวดลอมของสังคมและจากการอานวารสาร หนังสือ ขอมูลออนไลนเกียวกับ ่ การวิจย เปนตน  ั 2) ทฤษฎี (Theory) เปนชุดของความสัมพันธระหวางหลักการ (แนวคิด : Concepts) นิยาม (Definitions) และขอเสนอ (Propositions) ที่ นําเสนอมุมมองอยางเปนระบบของปรากฏการณโดยมีความสัมพันธที่เฉพาะระหวาง ตัวแปรกับจุดประสงคเพื่อการอธิบายและการทํานายปรากฏการณ (Kerlinger,  1986: 9)  3) สมมติฐาน (Hypothesis) เปนขอความที่คาดเดาความสัมพันธระหวาง  ตัวแปร 2 ตัวหรือมากกวา (เปนคําตอบที่คาดวาจะไดรับจากการวิจย)  ั ตองระบุความสัมพันธของตัวแปรอยางชัดเจน –ทดสอบความสัมพันธได  4) สังเกต (Observation) เปนการเก็บรวบรวมขอมูล หลักฐานเชิงประจักษที่ สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยได  5) การลงขอสรุปทั่วไป (Empirical Generalization) เปนการแปล  ความหมายและสรุปผลโดยอาศัยผลจากการวิเคราะหและหลักแหงเหตุและผล                 How to write a Dissertation/Thesis Proposal Dr.Danai ThieanphutCopyright 2012
 3. 3. 3         บทบาทดานความสัมพันธในกรอบของการทําวิจย  ั 1) วิธีนิรนัย (Deduction) เปนการถอดแบบจากขอความนัยทั่วไปเปนความสัมพันธ ระหวางตัวแปรในสถานการณเฉพาะ  2) การนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operationalization) และการสรางเครื่องมือ (Instrumentation) เปนการระบุความหมายของตัวแปรในเชิงรูปธรรม เพื่อ นํามาใชเปนคําถามในเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล   3) การกําหนดสเกลการวัด และการวิเคราะห (Scaling Measurement and  Analysis) เปนการจัดกระทําคาของตัวแปรที่เก็บรวบรวมมาไดเพื่อคํานวณคาสถิติ ตางๆ ซึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ่ 4) วิธีอุปนัย (Induction) เปนการสรางขอความนัยทั่วไปจากความสัมพันธระหวางตัว แปรในสถานการณเฉพาะ            How to write a Dissertation/Thesis Proposal Dr.Danai ThieanphutCopyright 2012
 4. 4. 4       การตั้งปญหาในการวิจัย Research Problem   Research  Problem(1)Theories  (2)Experiences  (3)Explicit  Knowledge  จากทฤษฎีตางๆ ที่เกียวของ  ่ จากประสบการณของผูวิจัย  -จากหนังสือ/วารสารที่เกี่ยวกับ กับเรื่องที่สนใจอยากจะ เอง  การวิจัย ทําการศึกษา - การทํางานในองคกร  -จากบทคัดยองานวิจย  ั - ธุรกิจของครอบครัว -ขอเสนอแนะของผลการวิจยทีทํา ั ่ มาแลว    ตัวเลขสนับสนุน   รายงานวิจัย/การศึกษาจากวิทยานิพนธ   บทความนักคิดสําคัญพูดถึงอยางไร? How to write a Dissertation/Thesis Proposal Dr.Danai ThieanphutCopyright 2012
 5. 5. 5   *พัฒนามาจาก Collins & Hessey.(2003). Business Research. p.116                       How to write a Dissertation/Thesis Proposal Dr.Danai ThieanphutCopyright 2012
 6. 6. 6        ชื่อเรื่อง กําหนดชื่อเรื่องวิจัยดวย BIG IDEA        (Challenge Based Approach)           How to write a Dissertation/Thesis Proposal Dr.Danai ThieanphutCopyright 2012
 7. 7. 7   ตัวอยางของ ญหาการ จัย (Example of R ั งป รวิ Research p problem)          blem  เปนขอค Prob ความที่เปนเชิงคําถาม โดยถามวา อะไรคือความสัมพันธทมีอยูระหวาง ตััวแปร 2 ี่มีตัวหรือมา า  ากกว                             คําตอ อ อบคื อะไรเป ่งที่ตองการในการวิจัย ปนสิ ปญห หาในการวิจัย ในกรณีสวนให จะมีตัวแปร 2 ตัวหรือมากก า เชน ขอคว ญหาสัมพันธของ หญ กว วามป พสิ่งจูงใจกับผลงานของผูบ หาร  ั บริ    เกณฑที่บอกวาเปน ญหาที่ดีหรือขอความปญหาที่ดี  ฑ นป 1) ปญหาควรแสดงถึงความสัมพันธระหวางตััวแปร 2 ตัวหรือ อมากกวา เชน A สัมพันธกับ B ใชไหมหรือ A สัม นธกับ B ภา เงื่อนไขขอ  C และ D  มพั ายใต อง 2) ปญหาควรเปน อความชัดเจนและไมกํากวม ปแบบคําถาม  นข มในรู เชน แ ่จะพูดวา ปญหาคือ....................หรือจุดประสงคของ กษาคือ..............................  แทนที จ งการศึHow to w a Dissertation/Thesis P write Proposal Dr.Danai Th hieanphutCopyrigh 2012 ht
 8. 8. 8   จุดประสงคของการศึกษาไมจาเปนตองเหมือนกับปญหาข จํ ของการศึกษา  “ปญหาคือ คําถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งจูงใจแ ะ และผลการปฏิบัติงาน”  บั   3) ปญหาและขอความปญหาคว วรจะเปน....................  …to imply pos “…… ssibilities of e empirical tes sting”      ปญห ไดเปนสิ่งร บสําหรับก าไปสูการท หาไม รองรั การนํ ทดสอบ แตเปน ่งบอกความสัมพันธหรือ นสิความสัมพนธก็ไมไดเปน ญหาทางวิทย พั นป ยาศาสตรซึ่งหม มายความวา ตััวแปรของความ มพันธสามา มสั ารถแสดงถึงการ ดได  รวัขณะที่ปญ ญหาทางวิทยาศ ศาสตร ไมจําเปนตองทดสอบ ป บเสมอไป เชน “เรารูไดอยางไร?” เปนคําถามในวิิธีการแสวงหา รู าความรู     The Essential Ques stion  มีคําถามอะไรที่อยากจะวิจัย ที  มีองคประกอบ โมเดล รูปแบบ เกณฑอะไรที่อยากรูวาเหมา บ าะสมกับธุรกิจ/อ กร  องค  สอดคลองกับท ใด  ส ทฤษฎี   หากตั้งคําถามไมไดใหสรุปเปน.............”Resea Intere ...ความส arch est” สนใจในการทําวิจัย า ลักษ ษณะของคําถาม มในการวิจัย จะ อยู 2 ลักษณ วยกัน ะมี ณะด (1) Descriptio Questio on ons  How do the students s rate on crittical thinking g skills?    What are e the studennts’ achievemment levels (o or grades) in n science clas sses?            (A descriptive questi ion focused o on the depen ndent variabble)   What are e the studennt’s prior grades in sciencce classes?                                                (A descriptive questi ion focused o on the control variable o of prior grade es)   What is t onal attainment of the pa the educatio arents of thee eight‐grade ers?                       (A descriptive questi ion focused o on another c control variable, educatio onal  attainmeent of parentts)    (2) Inferentiall Questions   Does crit tical thinking g ability relat te to student t achievement?                                         (An inferrential quest tion relating the indepen ndent and the e dependent t  variabless)   Does critica al thinking ab bility relate to students achievement, , controlling for the  effects of prior grades in n science and the educat tional attainm ment of the eight‐ graders’ Parrents?                                                                                                              How to w a Dissertation/Thesis P write Proposal Dr.Danai Th hieanphutCopyrigh 2012 ht
 9. 9. 9   (An inferenttial question n relating the e independennt and the de ependent va ariables,  controlling f for the effec cts of the two o controlled variables)   (Creswe ell, 2003: 113 3)           คําถา ามในการวิจัยเปนขอความคํา ป าถามที่นําไปสู การตรวจสอบใ ก ในการศึกษา ซึง ในรูปแบบท่วไปมาก ่งอยู ทัที่สุด   เราเริ่มคําถามในการวิจย วยคํา เชน ยด ั “What”  or “How” เพื่อนําไปสูการเกิดขึ้นหรือเปดก พื กิ การออกแบบวิจย  จั “Why” เสนอแนะเหตุแ และผล ในการวิจัยเชิงปริมาณ ิ ณ  มุงที่แนวคิดหรือปรากฏก อยางใดอ างหนึ่ง  คิ การณ อย  คําที่ใชเพื่อ สํารวจ/แสวง เปนภาษานาไปสูการออก งหา นํ กแบบวิจัย เชน  - คนพบ ( (Grounded T Theory)  ‐ แสวงหา ่อความเขาใ (Ethnography)  าเพื ใจ ‐ สํารวจก กระบวนการ (C Case Study)  - บรรยาย ยประสบการณ (Phenomeno ology)  ‐ รายงาน ่องราว (Narrative Resea นเรื arch)   ใชคําถาม มปลายเปดโดยไ ตองอางอิงวรรณกรรมหรือทฤษฎี  ไม ว (Creswell, 2003: 106‐107 7)                             How to w a Dissertation/Thesis P write Proposal Dr.Danai Th hieanphutCopyrigh 2012 ht
 10. 10. 10                                                                           สมมติฐาน เปนขอความที่คาดเดาค ติ ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว หรือมากก า  กว สมมติฐานที่ดีมีเกณ ดังนี้  ติ ณฑ 1) เป เ นขอความเกี่ยวกับความสัม นธระหวาง ตัวแปร  มพั ต 2) มีความชัดเจนที่นําไปสูการทด ที ดสอบความสัมพันธที่ประกอบ วยตัวแปร 2 ตัวหรือมากกวา พ บด ว สามารถวัดไดห อมีศักยภาพที่จะวัดได และ งบอกโดยเฉพ า ตัวแปร มพันธกันอยางไร  ส หรื ที ะบ พาะว รสั า แสดง งความสัมพันธร างตัวแปร * ชัดเจน * ทด ระหว ร ดสอความสัมพัน   นธ                               How to w a Dissertation/Thesis P write Proposal Dr.Danai Th hieanphut Copyrigh 2012 ht
 11. 11. 11       การวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการจับคูความตองการแรงงานของธุรกิจ SMEs ดวยเทคนิคแรงผลักดัน 5 ประการ : ศึกษาเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่มีศักยภาพ จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธและจังหวัดลําปาง  ปที่ทําการศึกษา พ.ศ.2554 สมมติฐานในการวิจัย  1) ผูประกอบธุรกิจ SMEs ในดานการผลิต การคาและบริการที่แตกตางกัน มีความ ตองการแรงงานดานผูสูงอายุที่มีศักยภาพที่แตกตางกันในดานเทคนิค ดานไมใชเทคนิค และดานบริหารจัดการ  2) ระดับความตองการของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในการวาจางแรงานผูสูงอายุที่มี ศักยภาพ มีความสอดคลองกับระดับความสามารถของผูสูงอายุที่มีศักยภาพ ที่ตองการทํางาน  3) ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในดานการผลิต การคาและบริการ ที่แตกตางกันมีความคิดเห็น  ตอลําดับของความสามารถทั้ง 6 ดานของการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน                       How to write a Dissertation/Thesis Proposal Dr.Danai ThieanphutCopyright 2012
 12. 12. 12       นักคิด  ทฤษฎี หลักการ ควรเปนเจาของความคิด  วารสาร หนังสือ ตํารา ถาดีไมควรถอยหลังไมเกิน 5 ป  เชน 2007 ------------------> 2012    .............................................................................             How to write a Dissertation/Thesis Proposal Dr.Danai ThieanphutCopyright 2012
 13. 13. 13   อางอิง  1. ดนัย เทียนพุฒ (2548). สรุปประมวลความรูวิชาสัมมนาการวิจัย. กรุงเทพ : (อัดสําเนา)  2. ดนัย เทียนพุฒและจิรัสย ศิรศิริรัศม (2554). รายงานวิจัยเรืองการพัฒนาวิธีการจับคูความตองการ   ่ แรงงานของธุรกิจ SMEs ดวยเทคนิคแรงผลักดัน 5 ประการ : ศึกษาเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่  มีศัพยภาพจังหวัดเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดลําปาง. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนดุสิต  3. ศิริชัย กาญจนวาสี (2536). “การออกแบบการวิจัย” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทาง   การศึกษา หนวยศึกษานิเทศก กรมอาชีวศึกษา วันที่ 22-27 มี.ค.2536 ณ โรงแรมโกลเดนดรากอน  จ.นนทบุรี  4. “Challenge Based Learning : A Classroom Guide”  available      http://images.apple.com/education/docs/CBL_Classroom_guide_Jan_2011.pdf  5. Collins, J. & Hussey, R. (2003).  Business Research.  New  York: Palgrave Macmillan.  6. Creswell, J.W. (2003). Research Design.  2ndEdition, New Delhi: Sage Publications.  7. Kerlinger, F.N. (1986). Foundations of Behavioral Research.  3rd Edition, Florida: Harcourt      Brance Jovanovich College Publisher.     How to write a Dissertation/Thesis Proposal Dr.Danai ThieanphutCopyright 2012

×