Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Digital Marketing Trends 2014 (1)
ดร.ดนัย เทียนพุฒ 
นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ 
DrDanaiT@gmail.com 
        ...
“ถาทานไมใช “ดิจิตอล” ทานไมสามารถเปนนักการตลาดสมัยใหม” 
นักธุรกิจที่ยงใหญมองไปเหนือขอบฟา 
ิ่
นักการตลาดที่ยงใหญม...
การตลาดสมัยใหมตองเชื่อมโยงติดตอถึงและบูรณาการ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการภายใน
การบูรณาการที่เหนือกวากับหนาทีการตลาด เปนกา...
 

(8)

คิดริเริ่มสรางสรรค (Creative)

 

เราเชื่อวา เราตองการการคิดริเริ่มสรางสรรคมากพอๆ กับเราตองการเทคโนโลยี เรา...
นักการตลาดสมัยใหมตองคิดเกี่ยวกับประสบการณลูกคาทั้งหมดและในจํานวน
มาก แลตองคิดวาจอเปนการควบคุมและใชมีเดีย 
(11)

สั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digital marketing trends 2014

1,134 views

Published on

  • Be the first to comment

Digital marketing trends 2014

  1. 1. Digital Marketing Trends 2014 (1) ดร.ดนัย เทียนพุฒ  นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ  DrDanaiT@gmail.com                                                                                                                     www.drdanai.blogspot.com        พอใกลปลายปตอปใหม คําถามหรือหัวขอสนทนาในแวดวงธุรกิจคงหนีไมพนวา ป’2014 ที่กําลังจะมาถึงมีทิศทางเปนอยางไร  ผูเขียนมีงานรับเชิญบรรยายจากโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มรภ.ภูเก็ต ั ใหไปบรรยายเรื่อง “Modern Marketing Concept” และ “ประเด็นหัวขอการวิจยทางการตลาด” ชวง ่ หลังปใหม กับเพิ่งใหสัมภาษณนิตยสาร Marketing Plus ไปตอนปลายเดือนตุลาคมที่ผานมาเกียวกับ แนวโนมและการแขงขันของธุรกิจคาปลีกไซสเอส   มองอดีตทํานายอนาคต  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและการกาวกระโดดของมือถือทําใหมีคาถาม ํ สําคัญเกิดขึ้นคือ ดิจิตอลไดเปลี่ยนแปลงการตลาดอยางสมบูรณแลวหรือยัง หรือไดกลายมาเปนพื้นฐาน สําคัญของการตลาดในปจจุบัน  Freidlen A. (2013) (ใน www.econsultancy.com) ไดใหความเห็นวา การตลาด ดิจิตอลไมไดเปนสิ่งที่มีขึ้นอยางโดดเดี่ยว แตเปนสวนทีใหญมากๆ ของการตลาดและ Freidlen ได ่ “แถลงการณถงการตลาดสมัยใหม” ไวดังนี ้ ึ (1) กลยุทธ (Strategy)  เราเชื่อวา นักการตลาดควรจะนังในที่ประชุมบอรดและชวยกําหนดกลยุทธธุรกิจ  ่ ถาทานไมเชื่อวา ทานมีความเขาใจในตลาด ผลิตภัณฑ ลูกคา และบทบาทของตําแหนงที่ ทานดําเนินธุรกิจอยูในการปรับโฉมกลยุทธ แสดงวาทานไมใชนักการตลาดสมัยใหม  การคิดแบบดิจิตอล(Digital thinking) ควรถูกฝงเขาไปในกลยุทธการตลาดที่ทาอยาง ํ ปกติ ดิจิตอลอาจไมเกี่ยวของกับทุกความพยายามแตองคกรจําเปนตองพิจารณาดิจิตอลอยางรอบคอบ และเปลี่ยนวัฒนธรรม กระบวนการของธุรกิจใหกลายเปนการมุงดิจตอล  ิ       Digital Marketing Trends 2014 (1)                                                          ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2557  
  2. 2. “ถาทานไมใช “ดิจิตอล” ทานไมสามารถเปนนักการตลาดสมัยใหม”  นักธุรกิจที่ยงใหญมองไปเหนือขอบฟา  ิ่ นักการตลาดที่ยงใหญมวิสยทัศนที่จะนิยามขอบฟา  ิ่ ี ั (2) การคา/พาณิชย (Commercial)  เราเชื่อวานักการตลาดสมัยใหมตองทําการคาเปน หมายความวา รูถึง กําไร ขาดทุน (P&L) รูวา ที่ไหนเงินทํางานและทําไม รูวาจะวัดอะไรและอะไรเปนตัวสําคัญที่ เหมาะสมของการคา นักการตลาดสามารถและควรเพิ่มความรับผิดชอบในเปาหมายรายได  ดวยรายการการคาอิเลคทรอนิกสเปนการคลิกในการทองเวบของลูกคา นักการตลาดสมัยใหม ตองทําใหการทอง(เวบ) ของลูกคาเขาสูเสนทางการขายและหลังการขาย  การขายและการตลาดตองจัดวางอยางใกลชิดและมีจุดรวมในการตระหนัก รับผิดชอบ  (3) ประสบการณของลูกคา (Customer Experience)  เราเชื่อวา การปรับปรุงประสบการณใหกบลูกคาตองสัมพันธใกลชิดอยางมากกับจุดมุง ั ของการตลาดสมัยใหม เพราะเราเชื่อวานีคือ กุญแจทีทาใหลูกคาพึงพอใจและจงรักภักดี  ่ ่ ํ ประสบการณของลูกคาเปนสิ่งที่เกี่ยวกับ ลูกคาเปนศูนยกลางในเหตุการณในบริการหรือ ผลิตภัณฑที่เราสงมอบขามชองทาง เปนการใหการยอมรับ พลังอํานาจและความสําคัญของการออกแบบ ที่ยงใหญ  ิ่ ประสบการณ หมายถึง เหตุการณ ผลิตภัณฑ บริการ ฮารดแวร ซอฟทแวร การบริการ ลูกคา โดยเปนทุกๆ ปฏิสัมพันธกับลูกคา เปนประสบการณที่เราตองทําใหมีความเกี่ยวของ (Relevant) นายินดี (Pleasurable) งาย (easy) และใชประโยชนเทาที่เปนไปไดมากที่สุดกับลูกคา  ดังนันทรัพยากรและเวลาไมใชสิ่งที่มีอยางไมหมดสิ้น เราตองการแบงสวนเพื่อชวยให ้ มั่นใจวาเราไดสงมอบสุดยอดประสบการณที่เปนไปไดใหกับลูกคาอยางมีคุณคามากที่สุดของเรา  (4) การบูรณาการ (Integration)  เราเชื่อวา การปฏิวัติดานมือถือเปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น แตเรามองเหนือกวามือถือ การตลาดสมัยใหมคิดเกียวกับประสบการณของลูกคาทั้งหมด และรวมถึงจุดสัมผัสที่หลากหลายและจุด ่ สัมผัสที่ควบคุมและเปนสื่อกลาง    Digital Marketing Trends 2014 (1)                                                          ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2557  
  3. 3. การตลาดสมัยใหมตองเชื่อมโยงติดตอถึงและบูรณาการ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการภายใน การบูรณาการที่เหนือกวากับหนาทีการตลาด เปนการขามเกียวกับดิจิตอลและทักษะดั้งเดิม  ่ ่ การบูรณาการเปนการเผชิญระหวางหนาทีงานกับลูกคา มันเปนการทํางานขามธุรกิจและ ่ ความรวมมือกับหนาที่อื่นๆ เชน ขายเทคโนโลยี บรรณาธิการ (5) HR และการบริการลูกคา  แบรนด (Brand)  เราเชื่อวา อินเตอรเน็ตใหสรางใหเกิดความโปรงใสโดยขึ้นอยูกับแบรนดและธุรกิจ แบรนดไมอาจควบคุมขาวสารและสิ่งที่ลกคาทํา  ู การสูญเสียการควบคุม หมายความวา ธุรกิจตองสื่อสารโดยตรงและตองมีความชัดเจนให มาก และตองเปนจริง ในยุคดิจิตอลอะไรคือสิ่งที่นักการตลาดสมัยใหมตองการมากทีสุด..คําตอบ ่ คือ แบรนดที่แข็งแกรง (6) ความเปนแตละบุคคล (Personalization)  เราเชื่อวา ความเปนแตละบุคคลไดเปดใหเกิดโอกาสอยางมโหฬารเพือปรับเปลี่ยนบางสิง ่ ่ บางอยางที่ลูกคาในปจจุบนตองการ  ั ชองทางดิจิตอลอนุญาตใหเราใชทุกๆ สิ่งที่เรารูเกี่ยวกับลูกคาเพื่อแจงและปฏิสัมพันธได อยางมากที่สดทง สถานที่ อุปกรณ ขนาดจอ ลักษณะการใช สภาพอากาศ...เราอยูในยุค “Big Data”  ุ เรามีความตื่นเตนและพบพลังอํานาจใหมของขอมูลซึ่งนําไปสูพลังความเปนแตละบุคคล  ความเปนแตละบุคคลไมใชเพียงเฉพาะลูกคาที่มีอยู เราไมจําเปนตองรูอีกตอไปวา ใคร เปนบุคคลที่จดใหมีความสะดวกสบายและประสบการณที่เกี่ยวของ  ั ขณะที่นกการตลาดสมัยใหมใหการยอมรับความเปนสวนบุคคลของลูกคาและยอมรับวา ั เราตองสงมอบคุณคาเพื่อลูกคากับการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล  (7) เทคโนโลยี (Technology)  เราไมเชื่อวาเทคโนโลยีเปนโซลูชั่นในตัวของมันเอง เทคโนโลยีเปนผูสงเสริม แตนกการ  ั ตลาดสมัยใหมตองทําใหมความสะดวกสบายและปรับใหมีและใชเทคโนโลยีเพื่อความไดเปรียบใหมาก ี ที่สุด  เราเชื่อวานักการตลาดสมัยใหมจะเพิ่มความเปนเจาของเทคโนโลยี ในขณะเดียวกับที่นก ั เทคโนโลยีไดกลายเปนมากกวาผูกําหนดตลาด       Digital Marketing Trends 2014 (1)                                                          ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2557  
  4. 4.   (8) คิดริเริ่มสรางสรรค (Creative)   เราเชื่อวา เราตองการการคิดริเริ่มสรางสรรคมากพอๆ กับเราตองการเทคโนโลยี เรา ตองการการเลาเรื่องมากพอๆ กับเราตองการขอมูล เราเชื่อวาพลังของอารมณและสิ่งที่ไมมีตรรกเปน มากกวาเหตุผล  ถาการตลาดของเราเปนสมัยใหม เราตองการความหลงใหล การสรางสรรคและฝมือจาก สมองซึกขวามากพอ ๆ กับ การวิเคราะหและตรรกจากสมองซีกซาย  ยุคดิจิตอลเปนการจัดใหมีตรรกทุกอยางเขามาจนเขาไปถึงทุก ๆ สิ่ง ในบริบทนี้เรา ตองการนวัตกรรมและคิดริเริ่มสรางสรรคดานผลิตภัณฑและการออกแบบบริการของเราใหไดดีเทา ๆ กับ การตลาดเพื่อทําใหประทับใจ (9)   เนื้อหา (Content)  เราเชื่อวา การตลาดดานเนื้อหาและการมุงความเปนเจาของ รวมถึงรายไดจากสื่อ เปนสิ่ง  ที่มาแทนพืนฐานในการตลาด ที่เปนมากกวาแฟชัน  ้ ่ เนื้อหาเปนมากกวาเพียงคําพูด ภาพหรือวิดีโอ เกมส แอพ เหตุการณ นันจึงเปนการสง ่ มอบประสบการณดานเนื้อหาที่มีคุณคามากดวย  เนื้อหาชวยสงเสริมความเชือถือในแบรนดและความแทจริงที่แบรนดยืนหยัดเพื่ออะไร เชื่อ ่ ในเรื่องอะไรและหวงใยอะไร สําหรับนักการตลาดสมัยใหมแลวเนือหาเปนสิงทําใหแบรนดมีชีวิตชีวา  ้ ่ (10) มัลติสกรีน/หลากหลายจอ (Multi‐screen)  เราเชื่อวา การปฏิวัติมือถือเปนเพียงจุดเริ่มตน แตเรามองเห็นเหนือกวามือถือ ขึ้นไปอีก จอทีวี หนังสือก็เปนจอ ภายในรานคีออสก็เปนจอ บิลบอรดก็เปนจอ  เราเชื่อวา เราทําการตลาดในบริบทของจอที่แตกตางกันและประสบการณ มากกวาความแตกตางของอุปกรณหรือชองทาง  ลูกคาไมไดใหการยอมรับเสนแบงหรือไมใชที่เราใช เชน ออนไลน ออฟไลน สื่อ ่ โฆษณาที่ใชงบประมาณมาก (Above the line) สื่อโฆษณาทีมีคาใชจายต่ําหรือไมมี (Below  the line) ....เราตองการความคิดและสงมอบประสบการณลกคาโดยปราศจากการบรรยาย ู ขอบเขต  Digital Marketing Trends 2014 (1)                                                          ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2557  
  5. 5. นักการตลาดสมัยใหมตองคิดเกี่ยวกับประสบการณลูกคาทั้งหมดและในจํานวน มาก แลตองคิดวาจอเปนการควบคุมและใชมีเดีย  (11) สังคม (Social)  เราเชื่อวา สือทางสังคม (Social media) เปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมธุรกิจ ่ วิถีการทํางานและวิถที่เราผูกพันกับเพื่อนและลูกคา ยังเปนการสรางธุรกิจที่มีสังคมอยูในดีเอ็น ี เอ  เปนความแทจริงของทุกๆ สิ่ง รวมถึงการตลาดและปจจุบันไดเกิดขึ้นใน สภาพแวดลอมที่ลูกคาอยู และจะทํา พูดเกี่ยวกับอะไรที่เราทําและสามารถแบงปนไปยังโลก  นักการตลาดสมัยใหมรูวา “สังคม (Social)” ไมใชเปนเพียงทางเลือก    โดยสรุปแนวโนมการตลาดดิจิตอลป 2014 (1) ธุรกิจและฝายการตลาด ตองการนักการตลาดสมัยใหมที่มีคุณลักษณะ (Character) ดังตอไปนี้ มีความรับผิดชอบ (Accountable) ในการสงมอบการตลาดที่มีมูลคาจริยธรรม (Ethical) ในความซื่อสัตย   เคารพลูกคาโดยเฉพาะขอมูลสวนบุคคลและการใชขอมูล มุงลูกคา (Customer focused) ไปสูจุดศูนยกลางที่เราทําโดยฟงเสียงลูกคา อไจล (Agile) การพัฒนาซอฟทแวรกบลูกคาดวย ลักษณะของการตอบสนองและปรับตัวที่รวดเร็ว  ความรวมมือ (Collaborative) กับลูกคา และเพื่อน ในการแบงปนความรูและทักษะนวัตกรรม (Innovation) เพื่อไมกลัวที่จะพยายา มิดหาวิธีการใหมสําหรับการทําทุกๆ อยาง กลา (Brave) ที่จะลองสิ่งใหมและไมกลัวความ ลมเหลว (แตไดเรียนรู) เรารอนใหลหลง (Passionate) ในสิ่งที่เราทําเพราะเรารูวา เราทําได ดีกวาอยางสนุกสนาน  เมื่อไดรูถึงการตลาดสมัยใหมแลว แนวโนมการตลาดดิจิตอล ป 2014 จะเปน อยางไร โปรดอดใจรอติดตามคราวตอไปไดครับ Digital Marketing Trends 2014 (1)                                                          ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2557  

×