กรณีศึกษา บ.Coke

8,493 views

Published on

งานของ นศ. กลุ่ม จิราณี ชูทอง และ คณะ วิชา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ภาคเรียนที่ 2/2555 มวล. ผู้สอน ดร.ดนัย เทียนพุฒ

กรณีศึกษา บ.Coke

  1. 1. L/O/G/Oงานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development ประวัตความเปนมา ิ Coca- Coca-Cola หรือ Coke  ผูที่ถือวาเปนผูกาเนิดที่แทจริงคือ ดร.จอหน เพ็มเบอรตัน  ํ ที่เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอรเจีย ในวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1886 เภสัชกรทองถิ่น  เริ่มตนจากการผลิตหัวเชื้อน้ําหวาน ที่ตอมาไดถูกพัฒนา จนเปน จนเปน Coke  และที่มาของคําวา Coca-Cola มาจาก ม.ร.แฟรงค เอ็ม โร บินสันที่เปนหุนสวนเปนคนเสนอชื่อนี้ขึ้นมาเริ่มจาก แนวคิดที่นาจะใช อักษรตัว C 2 ตัว จึงไดเปน Coca-Cola ซึ่งเขียนขึ้นมาดวยลายมือของเคาเองงานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development ประวัตความเปนมา(ตอ) ิ  หลังจากไดวางขายไมนาน น้ําหวานไดรับนิยมอยางมาก ดร. เพ็มเบอรตัน จึงไดขายหุนกิจการใหกับคนอื่นๆ   และตอมา อาซา จีแคนเลอร นักธุรกิจชาวเมืองแอต-แลนตา แคน ผูที่มีพรสวรรคทางการคาไดกวานซื้อหุนทั้งหมด จน กลายเปนผูครอบครองกิจการทั้งหมดแตเพียงผูเดียว  ยอดขายของ Coke ไดพุงขึ้นมาถึง 10 เทา ดวเหตุผลที่วา “Coke เปนเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยม ดับกระหาย ใหความสด ชื่น และมีชีวิตชีวา”  วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1893 ไดกอตั้ง บริษัท Coca-Cola และ จดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่องหมายการคาอยางเปนทางการงานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 1
  2. 2. ประวัตความเปนมา(ตอ) ิ มร.แคนดเลอร เชื่อวาการโฆษณาสามารถ สงเสริมยอดขายไดเปนอยางดี จึงเริ่มทํา การโฆษณาและโปรโมชั่น เริ่มจากการแจกคูปอง สําหรับลูกคามา แลกแกว Coca-Cola และการแจกของ ชํารวยที่มีตรา Coca-Cola ใ ป 1894 โ ในป  ี่  โรงงานแหงแรกทอยูนอกเมอง ื แอตแลนตาก็ไดถูกสรางขึ้น ในเมืองดัลลัส ในรัฐเท็กซัส และไดเริ่มขยายไปตามเมือง ใหญๆ เชน ชิคาโก ลอสแองเจลลิส ในป 1898 ไดมีการสรางอาคารเพื่อใชเปน สํานักงานใหญ ที่เมือง แอตแลนตา Print Ad ในยุคแรกของ Coca-Cola งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development เปาหมายของโคก VISION (วิสัยทัศน) (วิ Coca-Cola เปนแบรนดเครื่องดื่มที่อยูในใจของผูบริโภคมาตลอดกวา 100 ป และ  กาวขึ้นมาเปน แบรนดอันดับ 1 ของโลกใหได MISSION (พันธกิจ) Coca-Cola จะเปนสวนหนึ่งของชีวิตเปนหลักในการทําการสื่อสารกับผูบริโภคมาโดย ตลอด Coca-Cola พยายามทําใหตัวเองดูเปนสินคาที่มีรสนิยม หรูหรา แตใกลชิดกับ ผูบริิโภคมาโดยตลอดตงแตตน การสรางสารทีี่มีเนื้อหาในเหตุการณตางๆแตทุกทีก็ โ ั้    ื ใ   ี่ มีโคกนันถูกซึมทราบ เขาไปยังความคิดของผูบริโภค "ยามกระหายนึกถึงโคก", ้ "ยามทานอาหารใหนึกถึงโคก" VALUES (คุณคาองคกร) Coca-Cola มีการถีบตัวเองอยูอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการย้าเตือนและเสริม ํ ภาพลักษณของ ตนเองทีวา Coca-Cola หรูหรา ทันสมัย การพัฒนา Package ใหมี ่ รูปรางแปลกตาและเนนการ Design ก็ดี การพัฒนาจากแบบฝาจีบ เปนแบบกระปอง หรือฝาเกลียวก็ดี การสรางรสชาติใหมๆอยูเสมอก็ดี ทั้งหมดลวนเปนการแสดงให เห็นถึงการไมจมปลักอยูกับที่ของ Coca-Cola งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development ผลิตภัณฑของ Coca - Cola งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 2
  3. 3. Business Model พันธมิตรหลัก ความสัมพันธกับลูกคา 1. รานอาหาร 1. ใชระบบ CRM 2. บริษัทขนสงสินคา คุณคาที่นําเสนอ ทรัพยากรหลัก 2. Emotional Marketing 3. บริษัทผลิตวัตถุดิบ 1. ความสดชื่น ดับ1. ทรัพยากรมนุษย และ Lifestyle กลุมลูกคา 4. ผูคาสง กระหายพนักงาน 3. Brand Loyalty 1. วัยรุน 5. หางสรรพสินคา 2.เครื่องดื่มที่มีรสชาด2. ที่ดิน อาคาร 6. McDonald’s 2. บุคคลทั่วไป เยี่ยมและเปนโรงงานตาง ๆ 7. Burger King เอกลักษณเครื่องจักร 8. บริษัทผลิตกระปอง 3. เพิ่มคุณคาและสราง 9. บรษทบรรจุขวด 9 ิ ั ความแตกตาง  10. บริษัทผลิตหัวเชื้อ น้ําหวาน ชองทาง กิจกรรมหลัก 1. การขายตรง 1. เครื่องดื่มอัดลมและไมอัดลม 2. ซุปเปอรมารเก็ต 2. การตลาด 3. รานอาหาร งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development โครงสรางตนทุน การเงิน สายธารรายได 1. เงินเดือนพนักงาน 2. คาเชา 1. ยอดขายสินคา 3. คาขนสง 4. คาโฆษณา คาพรีเซ็นเตอร 2. จากการขายในรูปแบบ Franchise 5. คาวัตถุดิบ 6. คาสาธารณูปโภค กรณีศึกษา งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development บทเรียนการตลาดที่ลมเหลว NEW COKE งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 3
  4. 4. บทเรียนการตลาดที่ลมเหลว NEW COKE คําวา Sip Test นั้น เปนการ "ชิม" เวลาใหกลุมตัวอยางลอง ก็ไดแค "ชิม" ไดแค "จิบ" คนละนิด ซึ่งดวยธรรมชาติของลิ้นคนเรา มักจะถูกดึงดูด ไดงายกวา ดวยรส "หวาน" ดวยเหตุนี้ คนที่ไดลอง จึงบอกวาชอบถวยที่เปน "เปปซี่" ไมใช "โคก" ทั้งที่จริงๆ แลว หากใหด่มจนหมดกระปองหรือหมด ื ขวด สิ่งที่ผูคนจะชื่นชอบ หาใชรสชาติหวานของเปปซี่ไม ...แตคือรสหนัก แนนๆ ซาสสะใจ ของ "โคกเดิม" นั่นแหละ ที่เขาจะเลือกกินเสมอ!! ผูบริโภคสวนใหญที่ชอบดื่มน้ําอัดลม แทจริงแลวเขาชอบ "โคก" มากกวาเยอะ เปนเพราะรสชาติที่ "ซาส" ไมหวานเกิน กินแลวไม "เอียน" งาย และนั่นคือเหตุผลสําคัญที่ทําใหยอดขายของโคก "เหนือ" เปปซี่มาตลอด แต "โคก" กลับเปลี่ยนแปลง ทิ้ง "จุดแข็ง" ที่ตัวเองมีเพื่อหวังจะให ผูบริโภคชอบ หมายมั่นจะเอาชนะ "เปปซี่" ใหได ผลลัพธที่ได จึงกลายเปน ความ "ลมเหลว" ไมเปนทา!! หลังจากรูวาฟดแบ็คย่ําแย โรเบอรโต กอยซูเอตา CEO จึงยกเลิก "New  Coke" ทั้งหมด และเข็นเอา "โคกเกา" กลับสูตลาด เปน "โคกเดิม" ที่คนเขา เคยคุนเคย แตเพราะกลัวคนไมเชื่อ จึงตองพวงคําตอทายแบรนดไปวา นี่คือ "โคก คลาสสิค" (Coke Classic) มันคือ "โคกรสเกา" ที่คุณๆ ไวใจนั่นเองงานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development ศึก “ไรน้ําตาล”ของยักษน้ําดําในไทยงานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development ศึก “ไรน้ําตาล”ของยักษน้ําดําในไทย รสชาติโคกเต็มรอย แตน้ําตาล 0 เปอรเซ็นต เดินหนาทําตลาด ดวยงบประมาณ 50 ลาน บาท อยางเต็มที่ภายใตสโลแกน “รสชาติโคกเต็มรอย แตมีน้ําตาลศูนยเปอรเซ็นต” เพื่อ แขงขันกับ เปปซี่ แม็กซ ที่ชูจุดขาย 0 แคลอรี่ แตรสชาติเหมือนกับเปปซี่ เหมือนกัน Experience Real Zero โดยกิจกรรมแรกคืองาน Experience Real Taste, Experience Real Zero ซึ่งเปนเอ็กซคูลซีฟปารตี้แนวฮิปแอนดคูล ในบรรยากาศแบบคลับชั้นนําของ อังกฤษ โดยเชิญ 3 คนดังมารวมเปดใจถึงประสบการณ Real ในแบบของตัวเอง พรอมเลือก ผูบริโภคอีกกวา 100 คนที่มีบุคลิกโดดเดนเขารวมงานและใหความสําคัญกับการทําตลาด เชงประสบการณ หรอ Experiential Marketing เพอทาใหผู รโภคมโอกาสสมผสกบรสชาต เชิงประสบการณ หรือ E i ti l M k ti เพื่อทําใหผบริโภคมีโอกาสสัมผัสกับรสชาติ ของสินคาโดยตรง ประทับใจเต็มรอย หลังจากนั้น โคก ซีโร ก็เริ่มทําการสื่อสารถึงกลุมเปาหมายผานทางสื่อ ตาง ๆ อยางเต็มรูปแบบ โดยมีภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนเปนแกนหลัก ซึ่งเริ่มดวย ภาพยนตรโฆษณาเรื่อง Genesis เพื่อบอกกลาวถึงการเดินทางมาถึงเมืองไทยของ โคก ซีโร ในชวงเริ่มตนทําตลาด กอนที่จะตามมาดวย แคมเปญโฆษณาชุด ความประทับใจเต็มรอย ซึ่งเปนโฆษณาแนวTestimonial 6 เรื่อง โดยใหผูบริโภคหลากหลายกลุมมาพูดถึงความชื่น ชอบที่พวกเขามีตอโคก ซีโร ในมุมตาง ๆ กัน กอนจะปดทายดวยการให พรวุฒิ สารสิน รอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและผูแทนจําหนาย โคก ในเมืองไทย ออกมาขอบคุณผูบริโภคที่ใหการตอบรับ โคก ซีโร อยางลนหลามงานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 4
  5. 5. ผลการศึกษา งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 125 ปของโคก John Pemberton ผูคิดคนสูตรการผลิตโคกคนแรก 1886 -1892 : จุดเริ่มตนทีแอตแลนตา ่ Asa Candler นําโคกเขาสูธุรกิจการตลาด ในป 1894 Joseph Biedenharn เปนบุคคลแรกที่นําโคกในป 1893 – 1904 : ออกนอกแอตแลนตา ไปใสไวในขวด ในป 1895 Candler ไดสรางโรงงานน้ําตาลในชิคาโก , ดัลลัส และ ลอส แองเจอรีส ในป 1905 – 1918 : การรกษาแบรนด ในป การรักษาแบรนด สรางรูปแบบของทรงขวดที่โดดเดน ในป 1919 – 1940 : ปของ Woodruff ในป 1916 ไดเริ่มจัดตั้งโรงงานผลิตขวด ในป 1931 : บริษัทฯ ไดโฆษณาสินคาในแม็กาซีนในป 1941 1959 : สงครามและมรดก สงครามโลกครั้งที่ 2 Coca-Cola อยูเบื้องหลังการสนับสนุน ในฐานะผูใหบริการระดับชาติ ในป 1956, Coca-Cola ไดเปดตัวโฆษณาทีวีที่UKเกี่ยวกับ “ความสดชื่นที่แตกตาง“ งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 125 ปของโคกในป 1960 – 1981 : โฆษณา “ฉันอยากจะสอนโลกใหรองเพลง” ผลิตสินคาชนิดใหมที่เรียกวา “Diet Coke”ในป 1982 -1989 : บทเรียนโคกใหมลมเหลว  ป 1985 ไดทําในสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดดวยการ “เปลี่ยนสูตร ผลิตน้ําโคกที่ผลิตมา 99 ป เปนครั้งแรก” >New Coke<ในป 1990 – 1999 : The Fruit effect ป 1991 Charles Fruit รวมงานกบ Coca Cola เปนผูอยูเบองหลงใน ป รวมงานกับ Coca-Cola เปนผ ย บื้องหลังใน หลายโครง เชน “Aways Coca-Cola” รายการTV”American Idol”ในป 2000 เปนตนมา : การเดินทางไปจับมือกับสือสังคม ่ ไดพยายามเพิ่มยอดการจําหนายดวยการเพิ่มสินคา Coke Zero ในจุดที่ขายดีที่สุดในราน สะดวกซื้อ และมีการใชเงินเปนลานปอนดในการโฆษณาเพื่อสรางกระแสใหผูชายมาดื่ม Coke Zero ภายใตภาพลักษณตราสินคา Diet Coke ป 2007 ไดทําการผลิตนวัตกรรมใหมเกี่ยวกับรสชาติ เชน กลิ่นวนิลา เลมอน แตก็ ไมประสบความสําเร็จ งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 5
  6. 6. SWOT Analysis Strength Weakness SWOT Analysis Opportunities Treat งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development SWOT Analysis (ตอ)Strength Coca Cola เปนผูเปดตลาดเปนรายแรกทําเปนที่สนใจและดึงดูดใจของผูบริโภค จึงเปน ผูนาตลาดทางดาน fountain market เชน ในป 2000 Coca Cola มีสัดสวนตลาดนี้ถึง 65% ํ เปน Global Brand ที่สั่งสมความนาเชื่อถือมายาวนาน และมี Positioning ที่ชัดเจนทําให ผูบริโภคจดจํา Brand ไดอยางแมนยํา เกิดจากการรับรูของผูบริโภค ทําใหคูแขงไม สามารถเลยนแบบ และทาการแขงขนไดยาก (ผู ริโภคมี สามารถเลียนแบบ และทําการแขงขันไดยาก (ผบรโภคม Loyalty สง ) สูง มีอํานาจในการตอรองกับคูคาและธุรกิจที่เกี่ยวของไดมาก มีการตลาดที่ดี เชน การทํา Promotion ในชวงเวลาตางๆอยางเหมาะสม การวางแผน การตลาดดานตางๆ รวมถึง การโฆษณาดวย Coca Colaใช กลยุทธ Emotional Marketing และ Lifestyle "มีทัศนคติดานบวกและมอง โลกในแงดี" หรือ "ดื่มโคกแลวทําใหมีความสุข" จาก แคมเปญ Coke Slide of Life เปน แคมเปญที่เนนกันที่ Emotional ลวนๆ เพื่อตองการสรางความรูสึกขึ้นในใจของให ผูบริโภค และใชอารมณความรูสึกในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเปนกลยุทธที่มีความสรางสรรค และตรงใจผูบริโภคเปนอยางมาก งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development SWOT Analysis (ตอ)Weakness การจะเสนอผลิตภัณฑใหมๆ นั้นเปนไปไดยาก เนืองจาก Coca Cola เปนที่รูจักของ ่ ผูบริโภคในดานน้ําดื่มโคลา การทีจะขยายไปในดานอื่นนั้นเปนเรื่องที่ยากที่ผูบริโภคจะให ่ ความสนใจและเชื่อถือ ซึงถาขยายความกวางของผลิตภัณฑมากไปจะทําใหสนคาโคลานี้ ่ ิ ออนกําลังไปดวย มีความเปนนักอนรักษ(Conservative) ทําใหการปรับตัวของบริษัทไมทันกับคแขงรายอื่นๆ มความเปนนกอนุรกษ(Conservative) ทาใหการปรบตวของบรษทไมทนกบคู ขงรายอนๆ มีสายการผลิตที่กวางมากจนยากทีจะควบคุมการผลิต ่ โคกมักถูกมองวาไมมี Innovation จะเห็นไดจากสินคาที่มใหเลือกไมมากนัก และยังถือวา ี นอยกวาคูแขง ซึ่งอาจทําใหผบริโภคหันไปทดลองสินคาอื่นที่มีความแปลกใหมไดงาย ู เปนเครื่องดื่มที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ ไมมีประโยชนตอรางกาย  ความสามารถในการขยายผลิตภัณฑมีคอนขางจํากัด เนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑให เหมาะสมกับ line สินคาเดิมเปนเรื่องที่ยาก และอาจทําใหภาพ ความ Classic ออนลง งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 6
  7. 7. SWOT Analysis (ตอ) Opportunities  ตลาดยังเปดกวางสําหรับเครื่องดื่มไรแอลกอฮอล  การสื่อสารไรพรมแดน ทําใหผลิตภัณฑเขาถึงผูบริโภคไดงายขึ้น  ลักษณะของสินคา เนื่องจากตัวผลิตภัณฑที่เปนเครื่องดื่มโคลานั้นมีจดตางจากเครื่องดื่ม ุ อื่นซึ่งผูบริโภคเชื่อวาดื่มแลวชวยสรางความสดชื่นซึ่งเปนเสมือนจุดขายของสินคานี้  เทคโนโลยี ที่มการพัฒนาอยางตอเนื่องซึ่งในอนาคตขางหนาเทคโนโลยียอมพัฒนาขึ้น เทคโนโลย ทมการพฒนาอยางตอเนองซงในอนาคตขางหนาเทคโนโลยยอมพฒนาขน ี อยางมากชวยในดานการผลิต การโฆษณาชวยใหผูบริโภครูจักไดมากขึน การกระจาย  ้ สินคา เปนตน  การเขาถึงผลิตภัณฑของผูบริโภคมีมากขึนเพิ่มความสะดวกใหกบผูบริโภค ซึ่งก็เนื่องมาจาก ้ ั การพัฒนาทางเทคโนโลยีดวย งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development SWOT Analysis (ตอ) Treat  มีสนคาตัวแทน เนื่องจากตลาดเครื่องดื่มนี้มีการขยายออกอยางแพรหลายทําใหผบริโภคมี ิ ู ทางเลือกมากขึ้นกวาในอดีต  ภาวะเศรษฐกิจหรือราคาของวัตถุดิบผันผวน เชน ราคาน้ําตาลที่สงขึ้นยอมทําใหสงผลตอ ู ราคาตอหนวยของสินคาดวยหากราคาสูงขึ้น ความตองการยอมลดลง  เปบซี่ใชกลยุทธ In&Out คือ การสรางProductใหมๆ บนฐานของน้าดํา เพือสรางสีสันให ุ ํ ่ ตลาดมีทั้งเปปซี่แม็กซ, เปปซี่ทวิสต, เปปซี่บลู, เปปซี่ไฟร, เปปซี่ไอซ และเปปซี่ลาเต ทําให ผูบริโภคเกิดทางเลือกที่มากขึ้นและมีความรูสกถึงความแปลกใหมและอาจใหความสนใจ ึ และทดลองบริโภค จนอาจเกิดการ Switching Brand ได  การแขงขันที่รุนแรง ทั้งตลาดเดิมและเครื่องดื่มใหมที่พยายามเขามาเรื่อยๆ ทําใหการครอง สวนแบงตลาดจํานวนมากนั้นยากขึ้น  คานิยมของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง คือใหความสําคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้น  จากผลสํารวจ ผูบริโภคสวนใหญชื่นชอบรสชาติของเปปซี่มากกวา งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development Five Forces Model(ตอ) Model( มีโอกาสเนอยมากเพราะผูผลิตหัวเชื้อน้ําหวาน  กับผูบรรจุขวดมีการทําสัญญาแฟรนไชส คูแขงรายใหม มีไมมาก เนื่องการจัดจําหนาย เปนหนาที่ของผูบรรจุขวดซึงมี ่ การทําสัญญาเฟรนไชส อานาจตอรอง อํานาจตอรอง อานาจตอรอง อํานาจตอรอง ของผูขาย คูแขงปจจุบัน ของผูซื้อผูขายที่มีอํานาจการตอรองมากที่สุด ไดแก ผูจําหนายบรรจุภณฑ เนื่องจากเปน ัตนทุนที่สูงที่สุด คูแขงในตลาดน้ําอัดลม คือ เปปซี่ สินคาทดแทน มีหลากหลาย ไดแก ชา กาแฟ รูทเบียร น้ํา ผลไม ซึ่งเปนราคาที่ใกลเคียงกัน และมี อัตราการเพิ่มสูงขึ้นของยอด งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 7
  8. 8. ADKAR model สรางความตระหนักความจําเปนที่จะตองมีการเปลียนแปลง ผูมีสวนไดสวนเสียและผูบริโภคของ ่ Coca-Cola ไดทราบการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบริหารจัดการ ess การสนับสนุนและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ของพนักงานใน Coca-Cola busin of the โดยเฉพาะอยางยิ่งคนในตําแหนงผูบริหารที่มีสวนรวมในการเปลียนแปลงที่เกิด iption ่ กับบริษัทตองเผชิญในกรณีของการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑของ Coca-Cola Descr 3. การใหความรู เกยวกบวธการเปลยนแปลง ผูจดการอาวุโสของ Coca-Cola การใหความร เกี่ยวกับวิธีการเปลียนแปลง ผ ัดการอาวโสของ C C l ่ ไดมีความรูเพียงพอเกี่ยวกับการเปลียนแปลงที่จะตองเกิดขึนภายในบริษท จึง ่ ้ ั สามารถตอบโตวิกฤติการเงินเอเชียในป 1997 ความสามารถ ,การใชทกษะใหมๆ Coca-Cola ไดมีการนําเอาความผิดพลาด ั มาใชชวยพัฒนาตัวเองใหดียิ่งขึนไป Coca-Colaสามารถการดําเนินการเปลี่ยนแปลง ้ ที่ไมใชแคในประเทศแตทั้งภูมิภาคทีทําใหประสบความสําเร็จ ่ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง จากเหตุการณที่ผานๆมาจะพบวา Coca-Cola มีการ สนับสนุนการเปลียนแปลงในบริษท เชน การรีแบรนด และการทําผลิตภัณฑใหมๆ ่ ังานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development วิธีเปลี่ยนแปลงองคกร 8 ขั้นตอน วิสัยทัศนในป 2020 - เติมความสดชื่นใหโลก - บันดาลใจใหเกิดชวงเวลาแหงความสุข และสิ่งดีๆ - เพิ่มคุณคาและสรางความแตกตางงานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development สรุปงานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 8
  9. 9. สรุป “โคก”ไมวาผานมากี่ปๆ ก็มการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง  ี เพื่อใหแบรนดดูทันสมัยตลอดเวลา ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยน โลโกในแตละชวงอายุใหดูอินเทรนด ปรับเปลี่ยนวิธีการทําโฆษณา ประชาสัมพันธ ตลอดจนเสริมกิจกรรมการตลาดทีสามารถเจาะ ่ เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย  จะเห็นวารุนพอรุนแมดื่มโคกยังไง เด็กสมัยนีก็ยังดื่มโคกอยาง ้ นั้นโดยไมมีอาการเคอะเขิน ดังนั้นการทีโคกยืนหยัดอยูที่อันดับ 1 ่ ไมเปลี่ยนแปลงและมีมูลคาแบรนดเพิ่มสูงขึ้น แสดงวาเขาสามารถ รักษาฐานลูกคาเกาไวไดและหาลูกคาใหมมาเติมไดอยางไมหยุด หยอน งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development ขอเสนอแนะ งานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development ขอเสนอแนะ1. การเนนไปทีการผลิตสินคาที่สราง margin ใหกับธุรกิจ ตอกย้ําจุดแข็งของ เพื่อเพิ่มความแข็งแกรง ่กับ brand coke เพิ่มผูบริโภคที่มีลักษณะที่เปน brand loyalty ใหมากขึ้นโดยการโฆษณาที่ตัว brand ใหมาก จัดevent ที่ตอกย้ําเอกลักษณ และไมควรออก product line อื่นที่ใชชื่อ Coke เพราะจะเปนการลด brand loyaltyและตอนนี้ผูบริโภคเริ่มหันมาเอาใจใสและดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ดังนั้น การนําเอาผลิตภัณฑที่จะชวยบํารุงสุขภาพของผูบริโภคมาทําการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นก็นับวาเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะทําใหบริษัทมียอดขายโดยรวมสูงขึ้นได2.การเนนไปที่การทําการตลาด สําหรับในชวงเทศกาลตางๆ การออก Coca-Cola Limited Editionก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มยอดขายในชวงเวลาพิเศษเชนนี้- การทําโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑผานสื่อตางๆยังไมดีเทาที่ควร Coca-Cola จึงควรหันมาใหความสําคัญกับสวนนี้มากขึน ้- บริษัท Coca-Cola ควรทําการ Merge & Acquisition กับบริษัทที่ผลิตขนมขบเคี้ยวชั้นนํา ดังที่ Pepsiไดรวมมือกับ Frito Lay ประชาสัมพันธสินคาของแตละบริษัทรวมกัน เนื่องจากสินคาของบริษัททั้งสอง ประเภทนี้เปนสิ่งที่สามารถนําไปบริโภคควบคูกันไดอยางดี- เนื่องจาก ในปจจุบันองคกรไมสามารถอยูไดดวยจุดมุงหมายในการสรางกําไรใหเกิดแกองคกรสูงสุด เทางานกลุม ของ้นบริMBACoca-Cola ภาคเรียนทีารออกมาแสดงความรับผิดOrganizational Change ่งแวดลอมดวย นั้น ดังนั นศ. ษัท & MM WU ควรมีก ่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 ชอบตอสังคมและสิ & Development 9
  10. 10. Thank You!L/O/G/Oงานกลุม ของ นศ. MBA & MM WU ภาคเรียนที่2/2555 วิชา BUS 626/MGT 623 Organizational Change & Development 10

×