การเรียนรู          การพัฒนสังเคราะการเรียน(Big Ideทางการใทุนมนุษยความหมขึ้นกับบริในการปรูบนความทาทาทํา               ...
การเรียนรู โมเดมีขั้นตอนเทียบวัดสราง “รูปทดสอบกรูบนความทาทาดลของการปการนดังนี้12ได3และ 4โดยปแบบของเหกับกฎ กติกาาย –...
การเรียนรูบนความทาทาย –CBL                                           ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2556 หากเปนจริงคร...
การเรียนรูบนความทาทาย –CBL                                           ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2556 2) คําถามสําค...
การเรียนรูบนความทาทาย –CBL                                           ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2556 5) โซลูชั่น-ก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Challenge based learning (CBL) ทำไมธุรกิจถึงต้องเรียนรู้บนความท้าทาย

662 views

Published on

ทำไมธุรกิจถึงต้อง “เรียนรู้บนความท้าทาย” ด้วย CBL

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Challenge based learning (CBL) ทำไมธุรกิจถึงต้องเรียนรู้บนความท้าทาย

  1. 1. การเรียนรู          การพัฒนสังเคราะการเรียน(Big Ideทางการใทุนมนุษยความหมขึ้นกับบริในการปรูบนความทาทาทํา               การนาความรูไดเะหแลวปรับโมนการสอนระดัการea) 2) คําถาใชทรัพยากรผูเขีย(ว(สํย, หนา 158-16 บมายไววา...... ิริษัทที่เปน “สุดังนั้รับปรุงธุรกิจาย –CBL        าไมธุรกิ               เรียนรูบนควาเปนอยางดี ซึมเดลใหมใหเหดับบัณฑิตศึกเรียนรูบนความสําคัญ 3)ค5)โซลูชั่น-กายนยอนกลับไ“การพัฒนาKM)” สิ่งเหลวงการดานพัฒDevelopingสําหรับการวา3) ไดสรุป “โมบทเรียนที่เปวิธีการที่ดีที่สุสุดยอดของควนั้น Best Prac                      จถึงตอง               ามทาทายหรืซึ่งผูเขียนไดนํหมาะ-สมกับษาอยูในขณามทาทายใหมความทาทายารปฏิบัติ 6)ไปนึกถึงเรื่องาองคกรความลานี้ไมใชเรื่องฒนาคนมาตั้งHuman Capางกลยุทธการมเดลของการปนเลิศ/วิธีกาสุดเพื่อใหกระบวามสําเร็จ” ทีctice จึงไมใช            ง “เรียนรู              นอ CBL (Chaนาหลักการมาการประยุกตะนี้มนั้นมีขั้นตอน4)การออกแการวัดและกเหลานี้ อาทิมรู” “การพัฒงราวใหมสําหงแตเริ่มทํางานpital Value)”รสรางมูลคาทุรปรับสูบทเรียารปฏิบัติที่เปบวนการธุรกิจที่บริษัทอื่นๆ มีชเพียงวิธีการแดร.ดรูบนควานักวิชาการผูallenge Baseาจากบริษัทแอใชในธุรกิจไทนหลักๆ อยู 6แบบ (แนวคําถการประเมินฒนาทรัพยากรหรับผูเขียน ก็น โดยเฉพาะ” ในเรื่องการทุนมนุษย (ดนัยนที่เปนเลิศ”ปนเลิศ (Besจทําไดอยางเมีเปาหมายอยแกปญหา แตดนัย เทียนพุฒามทาทาผูทรงคุณวุฒิed Learningอปเปลของสตีทย ขณะเดียว6 ขั้นตอนคือถาม แนวทางรมนุษย” “กาก็เพราะวาผูเขีะ “การพัฒนารนําความสามนัย เทียนพุฒ, 2ซึ่งอธิบายยst Practices)เหมาะสม โดยากจะไปใหถึตเปนการเห็นฒ : สงวนลิขสิทธิาย” ดร.ดนัย เทีฒิและที่ปรึกษ) เปนวิธีการใตีฟ จอบส มาวกันก็ยังนําม1) ไอเดียที่ยิงกิจกรรมและารจัดการควาขียนคลุกคลีอามูลคาทุนมนมารถมาเปนฐ547: การพัฒนอ ๆ ไดดังนี้) ผูเขียนใหดยวิธีการที่วาถึงเชนกันนศักยภาพแหธิ์ 2556 ทียนพุฒ ษาอิสระใชสําหรับามาใชในยิ่งใหญะแนวมรูยูในนุษยฐานนามูลคาานี้เกิดงโอกาส
  2. 2. การเรียนรู โมเดมีขั้นตอนเทียบวัดสราง “รูปทดสอบกรูบนความทาทาดลของการปการนดังนี้12ได3และ 4โดยปแบบของเหกับกฎ กติกาาย –CBL        ปรับสูบทเรียรูปทีรเชื่อมโยง B) การวางแผ2) การเก็บรว3) การวิเครา4) การปรับใชสรุป หากผูบตุการณ” แลหลักเกณฑแ                      ยนที่เปนเลิศที่ 1 โมเดลขอest Practiceผน ดําเนินกวบรวมขอมูลาะห เปรียบเทีชโดยทําโซลูชั่นบริหารธุรกิจสลวมาจัดเปน “และขอปฏิบัติ            ศ อธิบายไดงองการปรับสูบe ในภาคปฏิารในเรื่องวิธีกธุรกิจ ที่มีควาทียบ เนื้อหาขันของบทเรียนามารถวิเครา“โครงสรางรูปขององคกรก็จดร.ดงายที่สุด ตามบทเรียนที่เปนบัติกับแนวคิการปฏิบัติที่เปามสําเร็จหรือของวิธีการปฏินที่ดีที่สุดสําหาะหไดถึง “เหปแบบตรรกควจะไดสมมติฐดนัย เทียนพุฒมรูปตอไปนี้นเลิศคิดของบทเรีปนเลิศอมีการปฏิบัติทีฏิบัติที่เปนเลิศหรับองคกรหรืตุการณ” นําขวามคิดของธุรฐาน พาราไดฒ : สงวนลิขสิทธิรียนที่เปนเลิที่สามารถนําศรือหนวยงานขอมูลเหตุการกิจ” โดยทํามหรือกรอบอธิ์ 2556 ลิศ ซึ่งจะมาใชรณมาาการอางอิง
  3. 3. การเรียนรูบนความทาทาย –CBL                                           ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2556 หากเปนจริงครั้งเดียวถือเปนประสบการณ หากทําซ้ําแลวเกิดเหมือนเดิมก็จะเปนหลักการ ซึ่งหากใชวิธีการ Best Practice ขางตน ธุรกิจก็จะไดโมเดลบทเรียนที่เปนเลิศ“การสรางบทเรียนที่เปนเลิศ” นี้ ผูเขียนไดรับเชิญอยูเนืองๆ ใหไปบรรยายใหกับธุรกิจที่สนใจผูเขียนจึงเกิดความคิดวา โลกธุรกิจจะสามารถมีวิธีการเรียนรูอะไรไดบางอีกในแบบบทเรียนที่เปนเลิศ2 ปที่แลวผูเขียนไดพบ “แสงสวางทางปญญา” เมื่อไดอานและทดลองนํา “การเรียนรูบนความทาทาย (CBL: Challenge Based Learning)” มาปรับใชใหเหมาะสมกับธุรกิจตัวอยาง การเรียนรูบนความทาทายกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรีสอรทเพื่อใหพนักงานรองรับนักทองเที่ยวไดอยางที่คาดไมถึง1) ไอเดียที่ยิ่งใหญ (Big Idea)ธุรกิจรีสอรทที่เตรียมพรอมรองรับการทองเที่ยวในจังหวัดภาคใต
  4. 4. การเรียนรูบนความทาทาย –CBL                                           ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2556 2) คําถามสําคัญพนักงานทุกระดับของรีสอรทจะตองไดรับการสงเสริมพัฒนาตนเองในทักษะดานใดเปนพิเศษที่สามารถสงผลตอการเติบโตของธุรกิจ3) ความทาทายมีวิธีการใหมอะไรในการกระตุนใหพนักงานสมัครใจเขารับการพัฒนาความรูใหมๆ แลวสามารถถายทอดใหพนักงานคนอื่นๆ ไดในเวลาที่รวดเร็วกวาที่เคยปฏิบัติมา4) การออกแบบ1) แนวคิดคําถาม-กลยุทธที่รีสอรทใชในการดําเนินธุรกิจเปนอยางไร-วิธีการที่รีสอรทใชสําหรับดึงดูดลูกคาเปนอยางไร-การพัฒนาพนักงานของรีสอรทจะทําอยางไร-การรับมือกับ AEC 2015 ของรีสอรทเปนอยางไร-รีสอรทใชทรัพยากรอะไรในการบริการลูกคาอยางที่คาดไมถึง-การปรับตัวรับ AEC 2015 ของรีสอรทในอีกระยะ 2 ปขางหนาจะเปนอยางไร-ธุรกิจของรีสอรทจะทําอยางไรเมื่อสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป2) แนวทางกิจกรรม-พัฒนาวิธีการใหมที่จะนํามาการใหบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา-สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการเขาพักอยางเปนกันเอง-มีกิจกรรมใหลูกคาไดทําหลากหลายตามสภาพพื้นที่ในธรรมชาติ-มีการฝกอบรมพนักงานเปนประจํา ตามความเลิศที่กําหนดไว-ใหความรวมมือกับหนวยงายราชการในพื้นที่3) แนวทางทรัพยากร-ใชทรัพยากรบุคคลใหคุมคาพรอมการพัฒนาทักษะการบริการที่เปนเลิศ-ใชทรัพยากรเทคโนโลยีชวยในการดึงดูดการใหบริการ-ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูรักษาใหสวยงามอยูในสภาพเดิมมากที่สุด
  5. 5. การเรียนรูบนความทาทาย –CBL                                           ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2556 5) โซลูชั่น-การปฏิบัติ6) การวัดและประเมินผล- การวัดผลทางทักษะภาษาคือ การดูจากการสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติวาพนักงานมีความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองหรือไม- ความรวดเร็วถูกตองในการใหบริการที่เปนเลิศ คือ การดูวัดจากความชํานาญในการปฏิบัติตอหนาแขกและจํานวนครั้งที่ปฏิบัติไดดีและไมดีวาลดลงหรือเพิ่มขึ้น- ผลตอบรักหรือขอรองเรียนจากลูกคาคือ ประเมินพนักงานจากขอติชมจากลูกคาที่มีตอรีสอรทและพนักงาน-การที่ลูกคา กลับมาใชบริการซ้ํา หรือมีการบอกตอไปยังลูกคาอื่น ๆโดยสรุปแลวลักษณะการเรียนรูบนความทาทายหรือ CBL มีคุณคาสูงมากที่ทําใหพนักงานหรือผูบริหารไดมีลําดับการคิดแบบทาทายจนสามารถสรางคําถาม กิจกรรม การกําหนดโซลูชั่นไปสูการปฏิบัติที่วัดความสําเร็จไดอยางแทจริง

×