Case Study Analysis & Report

4,210 views

Published on

1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
113
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Case Study Analysis & Report

 1. 1. Case Study Analysis & Report กรณีศึกษา บริษท ดีเอชเอ สยามวาลา ั นําเสนอโดย นางนิสิตา เอกปญญากุล รหัส 4939317021 MBA5 ด.ต.จักรธร สุขเกิด รหัส 4939317023 MBA5 เสนอ ดร. ดนัย เทียนพุฒ วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ภาคการศึกษาที่ 3/2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี
 2. 2. ประวัติ บริษัทดีเอชเอ สยามวาลา บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จํากัด ไดดําเนินคาขายมานานถึง 5 รัชกาล ในชวงตนของศตวรรษทีแลว ตลาดในตางประเทศมีความนิยม ่ ใชสินคาจากตางประเทศ และมีปริมาณความตองการสูง นายดีลาแวร ฮุสเซน อับดุลลาลี สยามวาลา เห็นโอกาสในการคา จึงจัดตั้งหาง หุนสวนสามัญ ขึ้นในป 2450 ดําเนินธุรกิจนําเขาสินคาจาก ตางประเทศ สินคาที่สั่งเขามาจําหนาย ไดแก หนังสัตว น้ําหอม เวช ภัณท เครื่องเหล็ก ตลอดจนสินคาที่เกี่ยวกับกระดาษ กิจการไดดําเนิน ตอเนื่องจากนั้นไปอีกหลายสิบป
 3. 3. ประวัติ บริษัทดีเอชเอ สยามวาลา ในป พ.ศ.2485 ไดจดทะเบียนเปลี่ยนจาก หางหุนสวนสามัญ ดี.เอช. เอ. สยามวาลา มาเปน บริษท ดี เอช เอ สยามวาลา จํากัด ในป ั พ.ศ.2496 บริษัทฯ จึงไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม เพื่อที่จะเปน ผูเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องเขียน เปนองคกรทางการตลาด และเปน ผูผลิตสินคาเอง สิ่งเหลานี้บริษัทฯ ไดตัดสินใจและวางแนวทางใหม ทั้งหมด โดยไดกําหนดทิศทางมุงไปขางหนาอีก 5 ทศวรรษ ตลอด ระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯไดวางรากฐาน และมีความเจริญกาวหนา มาเปนลําดับ ซึ่งปรากฏใหเห็นจากธุรกิจที่บริษทฯไดดําเนินกิจการมา ั นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
 4. 4. ปณิธานของบริษัท มุงมันจะเปนผูนําที่เปนเลิศในการผลิต จําหนาย และใหบริการ ่  สินคาเครื่องเขียน เครื่องใชสํานักงาน กระดาษ และวัสดุอุปกรณ ที่ใชในงานศิลปกรรม สถาปตยกรรม และวิศวกรรม รวมทั้งมุงที่ จะขยายธุรกิจไปสูสินคา และบริการใหมตามโอกาส และ ทรัพยากรที่เหมาะสมโดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชใน การดําเนินกิจการ
 5. 5. นโยบายคุณภาพของบริษัท บริษัทมุงมันในการดําเนินการ และพัฒนาสงมอบสินคา ่ และบริการที่ไดมาตรฐาน ตามขอกําหนด อันกอใหเกิด ความพึงพอใจของลูกคา
 6. 6. ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจ 1.ความซือสัตยที่ผูบริหารและพนักงานมีใหตอลูกคา ่  2.การรักษามาตราฐานคุณภาพของสินคา 3.มีการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหทันสมัยอยูเสมอ 4.ทีมผูบริหารมีการวางแผนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
 7. 7. เหตุผลสําคัญในการเลือกบริษท ดีเอชเอ สยามวาลา จํากัด ั มาทํา CASE STUDY เนื่องจากบริษัทดีเอชเอ สยามวาลา จํากัด ซึ่งมีอายุครบ 100 ป ในป 2550 และเปนบริษัทที่เปนผูผลิตแฟมที่ใหญที่สุดในเอเชีย ( Asia File Maker ) โดยสงออกสินคาหลักคือ แฟมตราชางไปสูตลาดตางประเทศ ไมต่ํากวา 56 ประเทศทั่วโลก โดยผานการบริหารงานมาถึง 4 รุน ซึ่ง ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จํากัด อยูที่ 480,000 บาท แตกลับมีกาไรสะสมพันกวาลานบาท ซึ่งในการ ํ บริหารงานที่เริ่มจากกิจการหองแถวเล็ก ๆ นั้นเริ่มตนกิจการจาก พนักงานเพียง 10 คน แตในปจจุบันกิจการของบริษัท กาวหนา มี พนักงานจํานวนกวา 800 คน
 8. 8. เหตุผลสําคัญในการเลือกบริษท ดีเอชเอ สยามวาลา จํากัด ั มาทํา CASE STUDY รวมทั้งมีโรงงานผลิตแฟมและเครื่องเขียน ภายใตแบรนดตราชาง , แบรนดมาสเตอรอารต.แบรนด Quantum และ แบรนด Elfen จึงทําให อยากทราบถึงแนวทางของการบริหารงานรวมทั้งการฝาฟนวิกฤตให ผานมา ไดจบครบ 100 ป จึงนับวาเปนบริษัทที่นาสนใจในการศึกษาถึงการ บริหารงานวามีการวางแผนในการทํางานอยางไร อะไรคือปจจัยแหง ความสําเร็จของบริษัทแหงนี้ ที่สามารถกาวสูความเปนที่หนึ่งในภาคพื้น เอเชีย และกําลังวางแผนเพื่อเปน หนึ่งในโลกของผูผลิตแฟมและเครื่อง เขียนที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญของบริษัท ดีเอชเอ สยาม วาลา ไดวางเอาไว
 9. 9. แบรนดสนคาตาง ๆ ของทางบริษทดีเอชเอ สยามวาลา ที่ได ิ ั ผลิตและสงออกขายทัวโลก ่ ผลิตภัณ ฑ รอตริง
 10. 10. ภาพรวมธุรกิจ ที่ผานมาไดมีการสงออกมาระยะหนึ่ง ปจจุบันมียอดสงออกประมาณ 15 % จาก รายไดรวมทั้งหมด สําหรับในป2551 ตั้งเปาหมายไดไววายอดขายตางประเทศ 2551 จะโตขึ้น เปน 20% โดยจะเนนเจาะในชองทางโมเดิรนเทรดเปนสวนสําคัญ เพราะในยุคนี้การคาปลีกสมัยใหมมาแรงและไดรับความนิยมในหมูผูบริโภคเปน อยางมาก ดังนั้นสยามวาลา จึงเลือกชองทางนี้และใหความสําคัญเปนอยางมาก เพื่อจะสามารถประสบผลสําเร็จได ทั้งนี้กลยุทธในการบุกตลาดตางประเทศ จะ มี 2 รูปแบบคือ ลักษณะของ เซลล แวร เฮาส มุงในตลาดยุโรป และอเมริกา เขาไปตั้งฐานการผลิตในประเทศนั้น ๆซึ่งจะเลือกประเทศที่มี่ตนทุนในการผลิต ต่ําลงกวาประเทศไทย และการขนยายสะดวก เชน จีน , อินเดีย ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้จะอยูในรูปแบบการรวมทุนและการลงทุนเอง
 11. 11. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก องคการ (External Analysis) ตัวแบบในการพิจารณา คือ PEST Environment 1.สภาพแวดลอมทางดานการเมือง (Political Environment –P) 2.สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment –E) 3.สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment –S) 4.สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment –T)
 12. 12. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 1.(Political Environment –P) การเปลี่ยนแปลงมักจะสงผลกระทบตอความไมมีสเถียรภาพทางการเมือง การปกครองดานการใหการสนับสนุนและพลักดันดานนโยบายของ ภาครัฐบาลตอชองทางในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากชวงที่ผานมานั้นมี การปฎิวัติรัฐประหารมีการชุมนุมตอเนื่องกันนาน รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีทมาจากพรรคการเมืองทีแตกตางกัน และมี ี่ ่ นโยบายพรรคในการบริหารประเทศที่แตกตางกัน ทางDHAS จําเปนที่ ตองพิจารณาและวิเคราะหถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะตามมาในนโยบาย นั้น ๆ วาจะสงผลกระทบทางตรงหรือทางออม ของบริษัท
 13. 13. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 2.สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment –E) ปจจุบันเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นอันเนื่องมาจากปญหาราคาน้ํามันทีสูงขึ้น ทําใหของ ่ ขึ้นราคา การปรับตัวของราคาน้ํามันทีสูงขึ้นตลอด ถือวาเปนการปรับโครงสราง ่ ราคาครั้งใหม ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศและทั่วโลก ซึ่งยอม สงผลกระทบกับทางบริษัท DHAS ดวยเนื่องจากทางบริษัทตองรับภาระของ ตนทุนที่สูงขึ้นรวมทั้งคาใชจายในการผลิตรวมทั้งคาขนสง ที่สูงขึ้น ในสวนของ คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นก็ยอมสงผลกระทบตอการสงออกของอุตสาหกรรมเครื่อง เขียนของบริษัทเนื่องจากยอดสงออกของทางบริษัทนันมีมูลคาสูงมากเมื่อเทียบกับ ้ สัดสวนภายในประเทศ
 14. 14. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 3.สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment –S) การที่บริษทดีเอชเอ สยามวาลา เปนบริษัทที่มีเชื้อสายทางมุสลิม ั อาจจะกอใหเกิดปญหาไดในระยะยาว เชน พนักงาน วัฒนธรรม องคกร การบริหารงาน เปนตน ซึ่งอาจจะไดรับการตอตานหรือเกิด ปญหาได ฝายบริหารจึงตองพิจารณาในสวนนี้กอนการลงทุนเปนอยาง มาก
 15. 15. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 4.สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment –T) บริษัทตางๆ เริ่มนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตและการจัดการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของการผลิตและบริการ ทาง DHAS จึงมีการนําระบบพัฒนา ระบบงาน ERP (Enterprice Resource Planning) มาวางแผนเพื่อพัฒนา ทรัพยากรทั้งหมดขององคกรใหเชื่อมตอเครือขาย สํานักงานใหญ ลูกคาและ โรงงานและคลังใหทํางานพรอม ๆ กัน บน Web base ที่จะกาวสําคัญไปสู เปาหมายฐานขอมูลลูกคาที่จะนําไปสูการตลาดในอนาคต รวมทั้งการบริหาร  จัดการ Logistic ของอุตสาหกรรมเครืองเขียนที่ทนสมัยที่สุดแหงหนึงที่สามารถ ่ ั ่ จัดสงสินคาไดแบบ Mass Customized ดวยระบบ ITที่มประสิทธิภาพ ี
 16. 16. การจัดทํา Scenario Matrix แนวโนม ( Trends ) T1. ราคาน้ํามัน T2. อัตราการแลกเปลี่ยนของคาเงินบาท T3. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม T4. สถานการณทางการเมือง
 17. 17. แนวโนม ( Trends ) T5.สถานการณของคูแขงขัน T6.ภาวะเงินเฟอ
 18. 18. แนวโนม ( Trends ) T7.สถานการณของสภาพเศรษฐกิจโลก T8.การ Turn over ของพนักงาน T9.รัฐบาลสงเสริมใหการสงออกมากขึ้น T10.ทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท
 19. 19. การวิเคราะหแนวโนม ( Trends Analysis ) แนวโนมทีแนนอน ( Certainty Trends ) ่ C1.คูแขงขันทีSegment เดียวกัน ่ Segment C2.ลูกคาเริ่มใสใจเกี่ยวกับสินคาทีปราศจากสารพิษ ่ C3.รัฐบาลมีการสนับสนุนใหมีการสงออกมากขึ้น
 20. 20. การวิเคราะหแนวโนม ( Trends Analysis ) C4.การใชสนคาทดแทน ิ C5.สถานการณของคูแขงขันในตลาดโลก
 21. 21. แนวโนมที่ไมแนนอน( Uncertainty Trends ) U1 ราคาน้ามันที่มีแนวโนมขึ้นอยูตลอดเวลา ํ U2 การแข็งคาของเงินบาท U3 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต U4 สถานการณทางการเมือง U5 ภาวะเงินเฟอ
 22. 22. Cluster into Axes การจัดกลุมตามแกน SCENARIO ANALYSIS ไมดี ภายนอก u2 u1 u4 ดี แยมาก ภายใน u3 ดี
 23. 23. DHAS SCENARIO การวิเคราะหทัศนภาพ 2 X 2 การแข็งคาของเงินบาท แข็งคาขึน ้ แข็งคาขึ้น สูงตอเนื่อง SCENARIO A SCENARIO B ราคา การใชโอกาสที่คาเงินบาทแข็ง สั่งวัตถุในการผลิตนําเขามา น้ํามัน สั่งซื้อเครื่องจักรทีนําเขาจาก ่ จากตางประเทศเพื่อลดตนทุน ทีสูง ่ ตางประเทศ การผลิต ขึ้นอยาง ตอเนื่อง SCENARIO C SCENARIO D การบริหารระบบการขนสงให การพัฒนาระบบ ERP มาใช มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการวางระบบการผลิตและ การจัดสงเพื่อลดตนทุนได อยางมีประสิทธิภาพ
 24. 24. สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน ( Task Environment ) ไมเคิล อี พอรตเตอร ( Michacl E Poter ) ไดเสนอตัว แบบการวิเคราะหสภาพการแขงขันโดยใชตัวแบบที่ชื่อ ( The Five Compettive Force ) หรือ 5F Model An Environment Analysis General Environment Policy Economic Suppliers New Entrants Competitors Substitutes Buyers Technology Social Competitive Environment (M. Porter)
 25. 25. ( The Five Compettive Force ) 1.การวิเคราะหคแขงที่เขามาใหม ( New Entrance ) ู 1.1 Economics of scale ความประหยัดที่เกิดจากการ ผลิตจํานวนมาก 1.2 ความแตกตางของ สินคา Differentiation
 26. 26. The Five Compettive Force 2. การวิเคราะหผูซื้อ (BUYER ) เนื่องจากทางบริษทจะตองเผชิญกับอํานาจการตอรองของลูกคาทั้งใน ั เรื่องของปริมาณคุณภาพและราคาจึงมีการจําหนายผลิตภัณทของบริษทั ที่แตกตางกันตามดีไซนและวัสดุในการผลิต
 27. 27. The Five Compettive Force 3. การวิเคราะหผูจัดสงวัตถุดบ ( SUPPLIER ) ิ เนื่องจากบริษัทเปนผูผลิตเครื่องเขียนขนาดใหญ ซึ่งบางสวนของการ ผลิตตองมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ บางสวนตองประกอบที่ ตางประเทศ ทาง ดีเอชเอ จึงมีการหาแหลง SUPPLIER ใหมากพอ เพื่อที่จะไดมีทางเลือกในการจัดสงวัตถุดิบให
 28. 28. The Five Compettive Force 4. การวิเคราะหสนคาทดแทน ( SUBSTITUTE ) ิ เนืองจากสินคาประเภทเครื่องเขียนเปนสินคาที่สามารถหามาใช ่ ทดแทนกันได ทางดีเอชเอ จึงเนนในการผลิตสินคาที่มีคณภาพ ุ และราคาที่เหมาะสม เพื่อใหลกคาซือสัตยและจงรักภักดีตอตรา ู ่  สินคา
 29. 29. The Five Compettive Force 5. การวิเคราะหคูแขง RIVAL ปจจุบันคุแขงขันของสยามวาลาที่เปนผูผลิตและจําหนายเครื่องเขียนนั้น มีอยุหลายบริษัทแตสวนใหญแลวเปนบริษททีจําหนายแคเพียงใน ั ่ ประเทศไทยเทานั้น ซึ่งแตกตางจาก บริษัท ดีเอชเอ ซึ่งมีกําลังการ ผลิตขนาดใหญและสงออกมากกวา 50 ประเทศทั่วโลก แตทาง ดีเอชเอ ไมเคยประมาทไดมีการพัฒนาสินคาและทําการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะกาวเหนือคูแขงขัน 1 กาวเสมอ ทําใหคูแขงขันในธุรกิจนี้มัก ตามไมทัน
 30. 30. การประเมินองคกรและสภาพแวดลอม การวิเคราะหสภาพแวดลอม ภายในองคกร การวิเคราะหธุรกิจ ( SWOT ANALYSIS ) จุดแข็ง 1. บริษัทเปนทีรูจักและมีชื่อเสียง ่ 2. บริษัท มีโครงสรางองคกรที่อาศัยนักบริหารมืออาชีพ 3. บริษัทมีความชํานาญในนโยบายดานการบริหารจัดการ ระบบโลจิสติกส
 31. 31. การวิเคราะหธุรกิจ ( SWOT ANALYSIS ) 4.มีความกาวหนาของเทคโนโลยีในดานการบริหารสินคา คงคลัง 5.มีกําไรสะสมกวาพันลานบาท 6.โรงงานแหงใหมที่โรจนอุตสหกรรม จะเปน Production Site
 32. 32. การวิเคราะหธุรกิจ ( SWOT ANALYSIS ) จุดแข็ง 7.มีการเพิ่มเครืองจักรใหม ๆ เพื่อรองรับการขยายตัว ่ ของธุรกิจที่ใหญขึ้น 8.ใชวธีวัดประเมินผลการทํางานดวย KPI ชวยใหเกิด ิ ระบบยุตธรรมแกพนักงานไดจริง ิ
 33. 33. การวิเคราะหธุรกิจ ( SWOT ANALYSIS ) 2.จุดออน 1..เบริษัทดีเอชเอ สยามวาลา เปนบริษัทที่มีเชื้อสายทาง มุสลิม 2.เนื่องจากชาวตะวันตกเปนพวกอนุรักษนยมการใช ิ แบรนดตราชางทําใหไมเกิดการยอมรับได
 34. 34. การวิเคราะหธุรกิจ ( SWOT ANALYSIS ) 3.โอกาส 1.ความตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมเชน ภาวะโลกรอน 2.การที่เราเปนผูผลิตเองทําใหสามารถผลิตสินคาไดตรง กับความตองการ
 35. 35. การวิเคราะหธุรกิจ ( SWOT ANALYSIS ) อุปสรรค 1.การที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง 2.สินคาจากจีนเขามาตีตลาดและมีสวนแบงทางการตลาด  เพิ่มขึ้น 3.ภาวะทางการเมือง 4.การหายไปของกําแพงภาษี
 36. 36. บทสรุป 1. ไดเปรียบคูแขงขันรายอื่นในตลาดเครื่องเขียน  2. บริษัทเริ่มเนนการสงออกมากขึ้น 3. เปนผูผลิตและมีโรงงานผลิตสินคาเอง ถึง 4 แหง
 37. 37. บทสรุป 4. จากสภาพตนทุนทีสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามัน ่ 5. ภาวะคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยูตลอด  6. ปญหาความวุนวายของรัฐบาลในปจจุบัน
 38. 38. ขอเสนอแนะ สภาพของเศรษฐกิจในปจจุบันซึ่งคอนขางซบเซาเนื่องจากปจจัยหลาย ๆอยางจึงไมสนับสนุนในการลงทุนทางดานเครื่องจักร รวมทังการ วางแผนสรางโรงงานใหมอีก เพราะคอนขางมีความเสี่ยงสูง เพราะ ปจจัยทางสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลกยอมสงผล ตอยอดขายของบริษัทเมื่อยอดขายของป 2550 ลดลงถึง 7 % จึงไม อยากใหมีการลงทุนเพิ่มแตอยากใหวางระบบและบริหารงานในสวน เดิมใหมีความแข็งแรงและมั่นคงกอนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มใน โอกาสตอไป
 39. 39. ขอเสนอแนะ การที่บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา มี แผนจะลงทุนการสราง โรงงานผลิตที่ประเทศอังกฤษ ในป 2551 นี้ ซึ่งเปนประเทศแรกที่ ทางบริษัทมีแผนของการลงทุนนั้น ควรจะศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ วา ในชวงนี้ควรจะเริมสรางโรงงานเยหรือไมเพราะเปนการลงทุน ระหวางประเทศที่มีคาใชจายสูงมาก เนื่องจากบริษัทนั้นไมมีภาระ ผูกพันหนี้สินกับธนาคารใด ๆ ถาเกิดมีการวางแผนการลงทุนแลว เกิดความผิดพลาดอาจจะทําใหเกิดภาระหนี้ขึ้นได ซึ่งจะสงผลกระทบ ตอธุรกิจในระยะยาวได
 40. 40. ขอเสนอแนะ ใชขอไดเปรียบจากการเปนผูผลิตเครื่องเขียนที่ใหญที่สุดในเอเชีย ขยายไปสูธุรกิจตอเนื่องที่ครบวงจร เพื่อสรางขอไดเปรียบในดาน ตนทุนตอคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน พัฒนาความรูและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหตอเนื่อง โดยพัฒนาทั้งทางดานบุคลากรรวมถึง การพัฒนาองคกรใหเปนไป ตามนโยบายของทางบริษัทที่วางไวเพื่อกาวสูความเปนที่ หนึ่งในดาน ธุรกิจทางดานเครื่องเขียนของโลก
 41. 41. ขอเสนอแนะ การที่ลูกคามีความตองการที่หลากหลาย และอยากไดสินคาที่ใช คุมคาและคุมกับราคาที่ซื้อ ทําใหบริษัทตองมีการศึกษาตลาดและ ความตองการของลูกคา เพื่อทําการพัฒนารูปแบบและคุณประโยชน ของสินคาเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ทางบริษัทควรจะมีการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและทําการสงเสริม การตลาดภายใต บริษัทดีเอชเอ สยามวาลา จํากัด ใหมากขึ้น เพื่อ จะไดเปนการประกาศชื่อเสียงของบริษัทวาเปนผูผลิต และมีสวนรวม ในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและยังเปนการสรางการภาพลักษณที่ดี ขององคกรอีกดวย
 42. 42. จบการนําเสนอ

×