Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1     Breakfast and Brain in Seoul Olympic Parktel                                   ...
2                            อุตสาหกรรมหลักที่นาหนาของเกาหลีมอยู 5 อุตสาหกรรมหลักคือ                  ...
3              คุณหมอทัง 2 ทานก็แชรไอเดียวาเห็นดวยที่เราตองมีโฟกัสในทิศทางของประเทศที่เปน          ...
4          คุณหมอชัยรัตนถามผมวา “อยางกรณีกลุมโรงพยาบาลที่ไปทําตลาดตางประเทศ ควรไป               ...
5                                                            ตัวอย...
6                     ก็ตามความสนใจครับ... เรียนเชิญพบกับผูเขียนได          ชวงระยะเวลาสั้นๆ ระ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bb in seoul

550 views

Published on

 • Be the first to comment

Bb in seoul

 1. 1. 1   Breakfast and Brain in Seoul Olympic Parktel  ดร.ดนัย เทียนพุฒ  นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ                                                                                                     ผูอานวยการโครงการ Human Capital  ํ  ในชวงที่ผูเขียนไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสําหรับผูบริหารทางการแพทย (ปธพ.) รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 15-19 กุมภาพันธ 2556   ทุกๆ วันในชวงทานอาหารเชาจะเปนโอกาสที่ดีซงทําใหผูเขียนไดสนทนากับคณะศึกษาดู ึ่งาน ปธพ. รุนที่ 1นีโดยมีทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดฟงเรื่องราวทีนาสนใจทางการแพทยและอื่นๆ   ้ ่ และเชาวันนี้กเ็ ชนกันผูเขียนไดน่งทานอาหารเชาดวยสลัดผัก นมสดและฟรุตสลัดพรอม ักันกับ นพ.ชัยรัตน ปณฑุรอัมพร และนาวาอากาศโท นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ (แตละทานก็ทานตามความชอบของตน)  ประเด็นแรก ประเทศตองมี “Key Focus Strategy”     สิ่งที่เราพูดคุยมีประเด็นที่นาคิดเกี่ยวกับประเทศไทยในหลายแงมม  ุ ผูเขียนวิเคราะหใหเห็นวา การที่ประเทศไทยมุงยุทธศาสตรใหความสนใจเพียงเปาหมาย ระยะสั้นแคประเทศอาเซียน (AEC  2015) ดูจะเปนการเตรียมการเชิงยุทธศาสตรทขาดทิศทางของการ ี่เติบโตในระยะยาวสําหรับประเทศ  ขณะที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ไดปรับยุทธศาสตรเขาสูเศรษฐกิจของผูบริโภคในตลาดเกิดใหม โดยเกาหลีมงความสนใจเพียงตลาดเกิดใหม 30 ตลาด (30 Key emerging  ุmarkets for Korea: KEM30) จาก 149 ประเทศเกิดใหมตามที่ IMF นิยามไว  KEM 30 ประกอบดวย BRICs, South Africa และประเทศอื่นๆ ในตลาดที่เกาหลีเลือกวาเปนตลาดที่ดงดูดความนาสนใจ (ขนาดตลาด+อัตราเติบโต) มีสินคาจาก 260 รายการเลือกได 50 รายการ ึสําหรับการขายในตลาด KEM 30 รายการที่เลือกประกอบดวยปุย ยาและอุปกรณสําหรับการกอสรางดานวิศวโยธา และสินคาสงออกหลักคือโทรศัพทมือถือ รถยนตและเซมิคอนดักเตอร รวมถึงเสื้อผา เครื่องดื่มมอเตอรไซดและยาง       Breakfast & Brain –Seoul Olympic Parktel                               ดร.ดนัย เทียนพุฒ: สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
 2. 2. 2                            อุตสาหกรรมหลักที่นาหนาของเกาหลีมอยู 5 อุตสาหกรรมหลักคือ ํ ี อุปกรณมีเดียและสื่อสาร อุตสาหกรรมเหล็ก เครื่องจักร อุปกรณยานยนตและการขนสง และเคมีภัณฑ  คุณลักษณะของตลาด KEM 30 มีประชากร 4.5 พันลานคนหรือ 65.9% ของประชากรโลก ซึงภายในประเทศเหลานี้มีประชากร 51% เปนกลุมอายุต่ํากวา20 ป อยางไรก็ตามตลาด KEM30 ่ ตางไปจาก BRICs ที่เงื่อนไขการเมือง -สังคมไมแนนอนและความสัมพันธในตลาดเล็กๆ ทําใหยากในการเจาะเขาตลาด ดังนั้นดวยการเผชิญความทาทายของเศรษฐกิจในปจจุบันเกาหลีจึงจัดกลุมและขนาดตลาด KEM30 ไวดังนี ้  แบงกลุมประเทศ KEM30 ออกเปน 4 กลุมตามรายไดและประชากร    มี 6 กลุมถูกวิเคราะหโดยดูจากความคลายคลึงกันตามโครงสรางการใชจายดานการ บริโภค   5 กลุมผูบริโภคขามประเทศกับคุณลักษณะวัฒนธรรมทีคลายคลึงกัน  ่   ตาราง กลุม KEM30: จัดกลุมผูบริโภคเปนกลุมประเทศและขามประเทศ   เกณฑ  กลุม  ประเทศ   4 กลุมที่อยูบนฐาน  รัสเซีย เม็กชิโก บราซิล อิหราน ตุรกี  ของรายได/  10 ประเทศรวมจีน อินเดียและอินโดนีเซีย  30 ประเทศ  ประชากร   10 ประเทศรวม UAE โปแลนดและเลบานอน     อัฟริกาใต ยูเครน อิรัก โมรอคโค อุสเบกิสถาน  6 กลุมที่อยูบนฐาน  กลุมโมรอคโค: ปากีสถาน ไนจีเรีย อิยิปต อัฟริกา กลุม โครงสรางการใช ใต โมรอคโค  ประเทศ  จายในการบริโภคที่  กลุมโรมาเนีย: อินโดนีเซีย โปแลนด คาซัคสถาน คลายคลึงกัน  ฮังการี โรมาเนีย  18 ประเทศ   กลุมเวียตนาม: ไทย เวียตนาม   กลุมเม็กซิโก: อาเจนตินา เม็กซิโก   กลุมตุรกี: มาเลเซีย ตุรกี   กลุมยูเครน: ซาอุดิอาระเบีย ยูเครน กลุมขาม  5 กลุมที่ขึ้นอยูกับ 1. รวย 2. วัยทีน 3.มุสลิม   ประเทศ  คุณลักษณะทาง 4.ชนชั้นระดับกลาง 5.คนกลุมสูงอายุ 30 ประเทศ  วัฒนธรรม *SERI Activities: SERI2010. “New Normal in the Global Economy” p.74 available        http://www.seriworld.org/07/SERI%20Activities,pdfBreakfast & Brain –Seoul Olympic Parktel                               ดร.ดนัย เทียนพุฒ: สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
 3. 3. 3       คุณหมอทัง 2 ทานก็แชรไอเดียวาเห็นดวยที่เราตองมีโฟกัสในทิศทางของประเทศที่เปน ้ยุทธศาสตรชาติ  ทีผมเลามานี้เปนตัวอยางของเกาหลีจากการกําหนดยุทธศาสตรในตลาด KEM30 ทําใหธุรกิจของประเทศมีทิศทางทีชัดเจนในการลงทุน ประเทศไทยเรายังขาดทัศนภาพของอุตสาหกรรมประเทศ ่ในลักษณะนี ้ แตก็ไมสายเกินไปถาคิดจะทํา   เรื่องตอมา ธุรกิจชั้นนําของเกาหลีพฒนาความรูอะไรกัน  ั  ดวยประสบการณเปนวิทยากรคุณภาพใหกับธุรกิจชั้นนํา ผูเขียนไดเลาใหคุณหมอทั้ง 2ทานฟงวา  ....ธุรกิจชันนําของเกาหลี เชน บริษท LG Electronics (Thailand) ระดับหัวหนางานหรือ ้ ัเจาหนาที่ (Officer) เปนกลุมที่ผูเขียนไดรับเชิญใหเขาไปสอนเรื่องกลยุทธและขอใหเปนเครื่องมือทางกล ยุทธใหมๆ ดวย  ....โรงงานของ Samsung ในประเทศไทย มีหนวยงานที่เรียกวา “Innovation Camp” อยูภายในโรงงานเพื่อใหพนักงานคิดนวัตกรรมใหมๆ แลวนําไปทดสอบ หากเวิรคก็จะมีรางวัลจูงใจให  ....สุดทายไฮไลท บริษัทชันนําของเกาหลีไมเรียนเรื่องทีฮิตอยางบานเราคือ Blue Ocean ้ ่แตไดทําเลยสิงนี้ไปแลว  ่ คุณหมอชัยรัตนถามผมวา “แลวเขาเรียนเรื่องอะไรกันครับ?”  ผูเขียนจึงเลาตอวา  “ผูเขียนรับเชิญใหไปบรรยายในเวลาชัวโมงครึ่ง แตตองบรรยายเรื่อง..ความเปนผูนากับ ่ ํการาสรางนวัตกรรมใหม พรอมกับการลงมือปฏิบัต.ิ ..  และผูบริหารกลุมไหนเสนอนวัตกรรมที่โดนใจ ประธานโรงงานเขาจะเรียกทีมชาวเกาหลีใหมาฟงวาเปนไปไดไหมที่จะนําไปปฏิบัตทันที…”  ิ โดยสรุปแลว เรื่องที่กาลังสนใจสําหรับธุรกิจชั้นนําของเกาหลีเปนเรื่อง ความเปนผูนําใน ํ เศรษฐกิจฐานความรูและการสรางไอเดียนวัตกรรม หรือ นวัตกรรมที่แปลกใหมและปฏิบัติได   ประเด็นสุดทาย ธุรกิจโรงพยาบาล ควรพัฒนาอะไร?  ดวยตําแหนงของคุณหมอชัยรัตนและคุณหมอธนาธิปที่เปนผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลก็เลยสนทนาวกกลับเขามาที่โรงพยาบาล Breakfast & Brain –Seoul Olympic Parktel                               ดร.ดนัย เทียนพุฒ: สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
 4. 4. 4   คุณหมอชัยรัตนถามผมวา “อยางกรณีกลุมโรงพยาบาลที่ไปทําตลาดตางประเทศ ควรไป ทั้งทีมไหม?”  ผูเขียนเลยยกตัวอยางบอกวา กรณี รพ.สมิติเวชกับ รพ.กรุงเทพ ตางคนตางทําตลาดในความเชียวชาญเฉพาะนันเปนไปได แตกควรมีทีมการตลาดที่สามารถทํา “Cross selling” เพราะเซ็กเมนต ่ ้ ็แมวาจะคนกลุมลูกคาเปาหมายกัน แตเมือไปทําตลาดตางประเทศหากตองการประหยัดตนทุน จึงมี ่ความตองการดานความเชียวชาญของทีมการตลาดในลักษณะการขายขามผลิตภัณฑ (คลินก) หาก ่ ิเจาะลึกก็มทีมเฉพาะของโรงพยาบาลเองในดานที่มีความเชี่ยวชาญ นีเ่ ปนการมองตลาดในชองทาง ีจําหนาย แลวมีพอรตโฟลิโอของผลิตภัณฑสงเขาชองทางที่ตรงกับลูกคาในชองทางนั้น ๆ นั่นคือ นันคือประเทศและธุรกิจเหมือนกันตอง มี “Key Focus Areas” หรือ “Key Focus  ่Strategy” ตามที่คุยมาตั้งแตตนแบบประเทศเกาหลี  สุดทายในปจจุบันบานเราธุรกิจสนใจเรียนรูเรื่องอะไรกัน ฟนธง!  กลยุทธทัศนภาพ(Scenario based strategy) หรือการวิเคราะหทัศนภาพ (Scenario analysis) กับเรื่องโมเดลธุรกิจ(Business Model) สวนเรื่องความเปนผูนาทีหลายทานอาจคิดวาเปนเรื่องที่รูอยูแลว  ํ ่ แตความจริงมีอะไรมากกวานัน (มีโอกาสคงกลับมาเลาตอครับ!)  ้ คุณหมอชัยรัตน สนใจสอบถามเรื่องโมเดลธุรกิจ (Business Model) แตดวยเวลาไมมากเพราะรถบัสลอเตรียมจะหมุนออกจากโรงแรม Seoul Olympic Parktel เสียแลว  ผูเขียนจึงสรุปยอๆ ใหฟงวา ในโมเดลธุรกิจนั้นมี 3 สวนดวยกันคือ  สวนแรกเปนลูกคา ประกอบดวย ลูกคาเปาหมาย (Target customer) การสรางความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship) และชองทางการจําหนาย (Distribution channel)  สวนที่สอง โครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวยสมรรถภาพหลัก (Core Capabilities)เครือขายพันธมิตร (Partner Network) การออกแบบระบบงาน (คุณคา) (Core Activity/Value Configuration)  แลวพิจารณาวาจะเสนอคุณคาอะไร (Value proposition)ใหกับลูกคา สวนสุดทายคือ การเงิน ประกอบดวยโครงสรางตนทุน (Cost Structure) เชน งบการตลาดและสายธารรายได (Revenue Streams) ในรายละเอียดดูไดตามรูปจากตัวอยางของ Osterwalder ซึ่งเปนเจาของทฤษฎีโมเดลธุรกิจ   Breakfast & Brain –Seoul Olympic Parktel                               ดร.ดนัย เทียนพุฒ: สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
 5. 5. 5       ตัวอยาง Osterwalder’s Business Model Template   *Osterwalder, A.& Pigneur,V.(2010). Business Model Generation.    คุณหมอชัยรัตนถามวา ผูเขียนมีบรรยายเรื่องนี้ที่ไหนบางสนใจอยากไปฟง     ผูเขียนบอกไปวาสามารถเขาไปอานบทความเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจของ Apple ไดครับ(ที่น ี่ http://thakmthailand.blogspot.com/2011/01/apple.html)   และหลักสูตรสัมมนาโดยตรงยังไมมีโปรแกรมมีแตใกลเคียงซี่งจัดโดย Business Matching ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ชวง เม.ย.-ก.ค.56 นี้ม  ี - หลักสูตรแรก กลยุทธใหมสอนาคตจาก HR 2013 สู HR2025 วันที่ 24 เม.ย.56 ูหลักสูตรนี้ม ี Workshop ทํา Scenario Analysis และ HR Business Model (เปนโมเดลภายใตแนวคิดที่เลามาขางตน)  - หลักสูตร Scenario Planning (การวางแผนทัศนภาพ) วันที่ 2 ก.ค.56 วาดวยกระบวนการทัศนภาพทั้งหมด Breakfast & Brain –Seoul Olympic Parktel                               ดร.ดนัย เทียนพุฒ: สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
 6. 6. 6     ก็ตามความสนใจครับ... เรียนเชิญพบกับผูเขียนได  ชวงระยะเวลาสั้นๆ ระหวางทานอาหารเชาเกือบชัวโมง เรา 3 คนไดพดคุยกันมากมาย ่ ู(ผูเขียนเติมเนือหาและตัวอยางในบทความใหสมบูรณขึ้น) ใน 2-3 เรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตรประเทศ กับ ้พัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะกลยุทธสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลใหเห็นถึงทัศนภาพและเครื่องมือใหม ๆที่จะรองรับการแขงขันในอนาคต  ถือเปนอาหารมื้อเชาที่เต็มอิมและอรอยทางสมองทีกรุงโซล. ่ ่           Breakfast & Brain –Seoul Olympic Parktel                               ดร.ดนัย เทียนพุฒ: สงวนลิขสิทธิ์ 2556 

×