วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3/ 2554

3,477 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 3/ 2554

  1. 1. F 108B-01 SAINT JOHN’S UNIVERSITY ฉบับที่ 1 ว/ด/ป 200652 แบบโครงรางคําบรรยายบัณฑิตวิทยาลัย COURSE OUTLINE FORM หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3 / 2554 Semester / Year 3/2554รหัสและชื่อวิชา MEA 5310 การบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา (3 หนวยกิต)Course Code MEA 5310 Human Resources Management in Education Credit (3-0)พื้นความรู (ถามี) -Pre-requisitesอาจารยผูสอน ดร.ดนัย เทียนพุฒInstructor(s) Dr.Danai Thieanphut Email : DrDanaiT@gmail.com Twitter : http://www.twitter.com/DrDanai Facebook : http://www.facebook.com/drdanaiอาจารยประสานงาน (ถามี) -Coordinatorคําอธิบายรายวิชา ศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย หรือ ทรัพยากรCourse Description บุคคลทางการศึกษา ทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต โมเดลการบริหารทุนมนุษย บทบาทหนาที่ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรสมัยใหม กระบวนการและเทคนิคในการบริหารบุคคล อาทิ การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การกําหนดตําแหนงหนาที่ การจูงใจ การสรางขวัญ และ กําลังใจ วินัยและบทลงโทษ การใหสวัสดิการตาง ๆ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู ( HRD & KM) และ การจัดการผลงาน (PM) การจัดการและการวัดดานทุนมนุษย วิเคราะหกรณีศึกษา และ ฝกปฏิบัติการจัดทํา แผนกลยุทธและการวัดผลสําเร็จดวย BSC & KPIs ดานทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาจุดมุงหมายรายวิชา เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดและทฤษฎีของการทรัพยากรมนุษยทางการศึกษาดังนี้Objectives 1. เพื่อใหผูเรียนไดรูถึงแนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของ ทฤษฎี โมเดล หรือรูปแบบการบริหาร ทรัพยากรมนุษย และบทบาทหนาที่ของทรัพยากรมนุษยในองคกรสมัยใหมมหาวิทยาลัยเซนตจอหน : คณะศึกษาศาสตร 1 F108B-01
  2. 2. 2. เพื่อใหผูเรียนไดรูถึง แนวคิด หลักการวางแผนกําลังคน และคนเกงพิเศษ (Talent people) การสรร หาและคัดเลือก การกําหนดตําแหนง การจูงใจ วินยและการลงโทษและการ บริหารสวัสดิการ ั ทั้งภาครัฐ- เอกชน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู และการจัดการผลงาน 3. เพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะหและฝกปฏิบัติ จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจและแผนกลยุทธ พรอมดัชนีชีวัด ดานการบริหาราทรัพยากรมนุษยทางการศึกษาการวัดผลการเรียน การสอบ การมีสวนรวมในการอภิปราย ซักถาม รายงานที่ไดรับมอบหมายEvaluation 1. การเขาเรียน และมีสวนรวมในชั้น หรือ กิจกรรมกลุมฝกปฏิบัติ (10 %) 2. การสงงานและแบบฝกหัดตามที่กําหนด และทดสอบยอย (10 %) 3. “HRM in Education : Case Analysis Report” (Work group in 2-3 persons) (20%) 4. Term paper – Strategic HRM in Education (Work group 4-6 persons) (25 %) 5. Examination: Final (35 %)วิธการสอน ี การบรรยาย การอภิปรายกลุมยอย การสนทนา ศึกษาคนควาดวยตนเองTeaching Methodวัน – เวลาสอน ทุกวันเสาร เวลา 09.00 – 16.00 นDay - Timeวัน – เวลาสอบ (กลางภาค)Day – Time Examination - (ปลายภาค) Finalหัวขอบรรยาย (Topics) ครั้งที่ วัน เดือน ป หัวขอบรรยาย อาจารยผูสอน 1-2 21 เม.ย.55 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ และ ดร.ดนัย เทียนพุฒ นโยบายดาน HR 21 เม.ย.55 วิวัฒนาการของ ทฤษฎี โมเดล หรือ รูปแบบและการบริหาร ดร.ดนัย เทียนพุฒ ทรัพยากรมนุษย ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 3-4 12 พ.ค.55 การบริหาร HRM ในภาครัฐ-เอกชน ภายใตบริบทใหมของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ การเปลี่ยนแปลง 12 พ.ค. 55 การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) การสรรหาและ ดร.ดนัย เทียนพุฒ คัดเลือกคน (Recruitment & Selection) 5-6 19 พ.ค. 55 การกําหนดตําแหนง (Position Classification) เชน การบริหาร ดร.ดนัย เทียนพุฒ คาตอบแทนแนวใหม (Broadbanding) บริหารสวัสดิการตาง ๆมหาวิทยาลัยเซนตจอหน : คณะศึกษาศาสตร 2 F108B-01
  3. 3. ครั้งที่ วัน เดือน ป หัวขอบรรยาย อาจารยผูสอน 19 พ.ค. 55 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ดร.ดนัย เทียนพุฒ : แนวคิด หลักการ และมิติใหมของ HRD 7-8 26 พ.ค.55 มิติใหมของการจัดการความรู (The New KM) ดร.ดนัย เทียนพุฒ 26 พ.ค. 55 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร ดร.ดนัย เทียนพุฒ 9-10 2 มิ.ย.55 การจัดการผลงาน (Performance Management) การสรางขวัญ ดร.ดนัย เทียนพุฒ กําลังใจ วินัยและการลงโทษ 2 มิ.ย.55 การประยุกตใชโมเดลการจัดการและการวัดทุนมนุษยดาน ดร.ดนัย เทียนพุฒ การศึกษา (Applied a New Model of Managing & Measuring Human Capital in Ed.) 11-12 9 มิ.ย.55 การสรางวิสัยทัศน ภารกิจและกลยุทธในการจัดการทรัพยากร ดร.ดนัย เทียนพุฒ มนุษยทางการศึกษา(Strategic Human Resources Management (SHRM ) in Education) 9 มิ.ย.55 SHRM in Education ( ตอ) ดร.ดนัย เทียนพุฒ 13-14 10 มิ.ย.55 SHRM in Education ( ตอ) ดร.ดนัย เทียนพุฒ 10 มิ.ย.55 SHRM in Education ( ตอ) ดร.ดนัย เทียนพุฒ 15 16 มิย..55 บทสรุปทิศทางและแนวโนมการบริหารทรัพยากรมนุษยใน ดร.ดนัย เทียนพุฒ เชา อนาคต บาย สอบปลายภาคหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน (Text Books / Reference Materials) 1) ดร.ดนัย เทียนพุฒ. (2555). เสนทางสูดวงดาวของ HR : HR Super Connector คณะบุคคลโครงการ Human Capital 2) ดร.ดนัย เทียนพุฒ. (2553). ทุนมนุษยจัดการใหดีสูดีเลิศ : แนวทางวิจัย โมเดล การวัดทุนมนุษย คณะบุคคลโครงการ Human Capital 2) ดร. ดนัย เทียนพุฒ.(2551). บริหารคนในทศวรรษหนา. กรุงเทพ: สํานักพิมพเอ็กซเปอรเน็ต 3) เอกสารประกอบการบรรยาย HR Workbookมหาวิทยาลัยเซนตจอหน : คณะศึกษาศาสตร 3 F108B-01
  4. 4. หนังสืออานประกอบ 1. ดนัย เทียนพุฒ. (2550). ความสามารถในทรรศนะ ดร.ดนัย เทียนพุฒ.กรุงเทพ: โครงการHuman capital 2. ดนัย เทียนพุฒ. (2548).คาตอบแทนตามผลสําเร็จ.กรุงเทพ: โครงการHuman capital 3. ดนัย เทียนพุฒ. (2547).การพัฒนามูลคาทุนมนุษย.กรุงเทพ: โครงการHuman capital 4. ดนัย เทียนพุฒ.(2547).การประเมินระบบ 360 องศา.กรุงเทพ: โครงการHuman capital. 5. ดนัย เทียนพุฒ.(2546).พลวัตการบริหารคน . กรุงเทพ: โครงการHuman capital 6. ดนัย เทียนพุฒ.(2546).ธุรกิจของ HR –B2E:Business to Employee.กรุงเทพ: โครงการHuman capital 7. ดนัย เทียนพุฒ.(2545). การบริหารคนสูศตวรรษที่ 21. พิมพครั้งที่2.กรุงเทพ: โครงการ Human capital 8. http://www.drdanai.blogspot.com 9. http://www.newthaimba.blogspot.com/ และ http://hrthailand.blogspot.com/ 10. Mike Losey, Dave Ulrich, and Sue Meisinger. (2005). The Future of Human Resource Management: 64 Thought Leaders Explore the Critical HR Issues of Today and Tomorrow.New Jersey: John Wiley & Son. Inc 11. Michael Armstrong. (2008). Strategic Human Resource Management: A Guide to Action. London: Kogan Page. 12. Brian E. Becker, Mark A. Huselid, and Dave Ulrich.(2001). The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance. MA: Harvard Business School publishing 13. David Ulrich and Wayne Brockban. (2005). The HR Value Proposition. MA: Harvard Business School Publishing. 14. Dave Ulrich, Wayne Brockbank, Jon Younger, Mark Nyman, Justin Allen.(2009) .HR Transformation Building Human Resources from the Outside In. New York : McGraw-Hill. 15.Dave Ulrich and Others.Z(2008). HR Competencies.VA:SHRM.มหาวิทยาลัยเซนตจอหน : คณะศึกษาศาสตร 4 F108B-01

×