Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2557 โดยคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ธ.กสิกรไทย

2,149 views

Published on

เอกสารประกอบการบรรยาย งานเสวนา "พลิกแผนธุรกิจโค้งสุดท้าย ปี 2557" จัดโดย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 24 ก.ค.57 เวลา 10.00-12.00 น

Published in: Business
 • Be the first to comment

แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2557 โดยคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ธ.กสิกรไทย

 1. 1. 1 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ประสบการณ์และผลงานปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย กรรมการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด เลขาธิการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการขายและตลาดอสังหาริมทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ประจาภาควิชาการตลาด คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. 2. 2 แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังน่าจะได้แรงหนุนมาจาก การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและพื้นฟูความเชื่อมั่นGDP ทั้งปี 2014 คาดว่าจะอยู่ที่ 2.3
 3. 3. 3 เศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวชัดเจนในครึ่งปีหลัง จีดีพีครึ่งปีแรกขยายตัวเฉลี่ยเพียง 0.2% ในขณะที่ครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นที่ 4.3% ทั้งนี้เนื่องมาจาก ปัจจัยต่างๆ เช่น การบริโภคของภาคเอกชน การลงทุน และการส่งออก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย องค์ประกอบของจีดีพี 1H57 2H57 การใช้จ่ายภาคเอกชน -2.0 3.6 การใช้จ่ายภาครัฐ 4.7 4.5 การลงทุน -8.8 7.3 การส่งออก 0.3 5.7 การนาเข้า -10.9 6.6 อัตราการขยายตัวในกรณีพื้นฐาน (Base Case)
 4. 4. 4 ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ปัจจัยที่สนับสนุน 1 การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร 2 การใช้จ่ายภาคเอกชน 3 การใช้จ่ายภาครัฐ • การจ่ายเงินค่าจานาข้าวคืนให้ชาวนา • การหามาตรการช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิต • เร่งอนุมัติโครงการที่ขอส่งเสริมการลงทุน (BOI) • ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคเอกชน • เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 • การเร่งจัดทางบประมาณปี 2558 ปัจจัยฉุด 1 การส่งออก 2 การท่องเที่ยว 3 เงินเฟ้อ • ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวลดน้อยลง • ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น • ราคาน้ามันโลกผันผวน • การส่งออกเติบโตต่ากว่าที่คาด เนื่องจาก ปัญหาความสามารถในการแข่งขัน และราคา สินค้าเกษตรที่ตกต่า
 5. 5. 5 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรก 2557 -12% จานวนยูนิตที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนในช่วง มกราคม – พฤษภาคม 2556 และ 2557 • ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว เนื่องจาก ภาวะทางเศรษฐกิจและปัญหาการเมือง จึงทาให้ผู้ประกอบการชะลอตัวการเปิด โครงการในช่วงครึ่งปีแรก • ในช่วง ม.ค. – พ.ค. 2557 มีจานวนยูนิตที่ สร้างเสร็จและจดทะเบียน 42,645 ยูนิต ลดลง 12% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง เดียวกันกับปีที่ผ่านมา • การชะลอการเปิดตัวโครงการของ ผู้ประกอบการ ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งอาจ เป็นปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานใน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 6. 6. 6 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง 2014 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง...เริ่มฟื้นตัว • ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 คาดว่าจะเติบโต 7% จานวนยูนิตประมาณ 140,000 ยูนิต (ปี 56 ที่เติบโต 28.9 % 131,550 ยูนิต) • ผู้พัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มทยอยเปิดตัวโครงการ • ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามหัวเมืองใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยังคงคึกคัก เช่น ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก และหนองคาย เป็นต้น ปัจจัยที่เสี่ยงสาหรับอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีหลัง • เสถียรภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อาจจะไม่ใช่ผลกระทบทางตรง แต่อาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อมในแง่ของกาลังซื้อ หรือการลงทุนของชาวต่างชาติ • ราคาที่ดินที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีศักยภาพ • ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
 7. 7. 7 ทิศทางและกาลังซื้อ Q4 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สูงสุดในรอบ 12 เดือน
 8. 8. 8 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เดือนมิถุนายน 2557 เพิ่มขึ้นทุกภาค
 9. 9. 9 การใช้งบประมาณโฆษณาของภาคธุรกิจ 2557 ครึ่งปีแรก การใช้งบโฆษณาติดลบ 9% ใช้งบโฆษณารวม 47,000 กว่าล้านบาท ปี 2557 ประเมินว่า จะติดลบเพียง 2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งใช้เม็ดเงินรวม ประมาณ 136,000 ล้านบาท สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย 47,000 ล้านบาท 89,000 ล้านบาท บาท ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง
 10. 10. 10 ตลาดวัสดุก่อสร้าง ตลาดวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มฟื้นตัวครึ่งปีหลัง เนื่องจากในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ กิจกรรมการก่อสร้างของ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีทิศทางชะลอตัวลง จากปัญหาความ ไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ทั้งปี 2557 จะมีมูลค่าประมาณ 580,000 – 592,200 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.1 - 2.2 จากปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
 11. 11. 11 8 ธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2557-2558 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2. เครื่องใช้ไฟฟ้า 3. อัญมณีและเครื่องประดับ 4. เคมีภัณฑ์ 5. สินค้าเกษตร และสัตว์น้าแปรรูป 6. ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 7. ธุรกิจด้านไอที และดิจิตอล 8. ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตเพื่อส่งออก ??
 12. 12. 12 8 ธุรกิจดาวร่วง ปี 2557-2558 1. พัดลม 2. ร้านของชา (โชว์ห่วย) 3. เครื่องหนัง (ไม่เน้นการออกแบบ) 4. สิ่งทอ (ไม่เน้นการออกแบบ) 5. หัตถกรรม 6. ผักและผลไม้อบแห้ง 7. เครื่องเรือนทาด้วยไม้ 8. ไม้ปาร์เก้
 13. 13. 13 หมัดเด็ด # 1 Product Innovation K-Mobile Banking Plus “คาตอบที่ดีที่สุดสาหรับชีวิตในอนาคตของคุณ” (the Best Answer for your future)
 14. 14. 14 หมัดเด็ด # 1 Product Innovation Online Ranking in 2013 • No.1 in digital banking perception (AC Nielson) 41% 20% 9% KBank SCB BBL Online Banking Initiative of the Year Thailand : ABF Retail Banking Awards 2014 สิ้นปี 2013 มีจานวนลูกค้า 2.59 ล้านราย Market Share 28%* ครึ่งปี 2014 มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น 51% ปริมาณธุรกรรมกว่า 330 ล้านรายการ เงินหมุนเวียนกว่า 1.25 ล้านล้านบาท
 15. 15. 15 # 2 Process Innovation EasyFast Safety Productivity growth Consumers ’s need Process Innovation
 16. 16. 16 # 3 Marketing Innovation
 17. 17. 17 K-Credit Card บัตรเครดิตกสิกรไทย
 18. 18. 18 Social Network รางวัลโครงการสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม ปี 2013 (Best Social Media Project 2013) จาก The Asian Banker 1,500,000 105,000 80,000 8,970,000 Overall 10,655,000
 19. 19. 19 แต่งงานกันนะ [OFFICIAL MV] by K-Express Cash • คลิปวิดีโอส่งมาร่วมแคมเปญกว่า 300 คลิป • VDO 300,000 views+ • มีลูกค้าใช้บริการบัตรเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ราย ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ • Facebook Reach 5.7 M โพสต์ที่มีผู้สนใจมากที่สุดใน Facebook ปี 2556 (สถาบันการเงิน) Source : http://blog.zocialinc.com/online-financial-2014/
 20. 20. 20

×