1      ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020 : มองไกลเกินอาเซียน (2)                         ดร.ดนัย เทียนพ...
2          2) ผูเขียนไดสังเคราะหขอมูลมาจากรายงานการศึกษาทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศที่สภาพัฒนฯ จัดทําในชวงป 25...
3                 รูปที่ 1 การคาดการณทิศทางอุตสาหกรรมไทยสู 2020  **สังเคราะหมาจากรายงานการศึกษาทิศทางอ...
4          (1) ไมมุง 3 แนวทางในอุตสาหกรรมตอไปนี้          - การพัฒนาอุตสาหกรรมที่สนเปลืองพลังงานเพราะไท...
5           Industry Roadmap สําหรับประเทศไทย สูป 2020        ผูเขียนมองวา ทัศนภาพอุตสาหกรรมไทยป 2020 เ...
6             รูปที่ 3 Thailand Industries 2020 : Industry Roadmap        ทั้งหมดนี้คือ ทัศนภาพอุตสาหกรรม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020 1 ส.ค.55

1,866 views

Published on

Thailand Industry Roadmap 2020

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,866
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
173
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020 1 ส.ค.55

 1. 1. 1   ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020 : มองไกลเกินอาเซียน (2) ดร.ดนัย เทียนพุฒ ผูอํานวยการดี.เอ็น.ที.เน็ต ในคราวกอนไดสรุปในสวนแรกของ “อุตสาหกรรมการผลิตโลก 2020” วามีทัศนภาพของ“อุตสาหกรรมแบบยั่งยืน (Sustainable Manufacturing) ดวยพืนฐานองคประกอบของนวัตกรรม 6Rs คือ ้การปรับอุตสาหกรรมการผลิตใหม (Remanufacturing) การใชใหม (Reuse) การออกแบบใหม(Redesign) การนํากลับมาใช (Recycle) การฟนกลับใหม (Recover) และการลด (Reduce) เพื่อคุณคาของผลิตภัณฑอยางสูงสุด” พรอมทังใหจบตามองจีนที่จะกาวขึนมาเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ้ ั ้โลกกับอินโดนีเซียที่จะกาวแซงหนาไทย เหลียวหนา มองหลังอุตสาหกรรมไทย กอนที่จะบอกถึง ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020 ขอ “เหลียวหนามองหลังอุตสาหกรรมไทย” สักหนอย 1) การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน (Cottage Industry)แลวคอยพัฒนาเปนไปตามรูปแบบ “Flying Geese Pattern” ของญี่ปนคือ การไปตั้งโรงงานในที่แรงงาน ุราคาถูก ในป 2012 ทิศทางอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกสโดยเฉพาะตลาดสมารทโฟนและโมบายพบวาญี่ปุนแพเกาหลีใตโดยชัดเจน อีกทังไมมีโอกาสกาวขึ้นมาติด 1 ใน 5 ของโลก ้ สิ่งนี้เปนบทเรียน....ที่อุตสาหกรรมไทย ไมยอมเรียนรู ความลมเหลวของญี่ปุนที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได...  เกาหลีใตปรับแบรนดของสินคาใหเปน “World Class”  ใชกลยุทธการตลาดที่รุกหนัก  ปจจัยหลักที่ฆาอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกสของญี่ปนคือ “Bad Product Design”  ุหมายถึง “การออกแบบผลิตภัณฑที่ไมดีไดกลายเปนสิงทีฆาอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกสของญี่ปน” ่ ่ ุ  ปจจุบันผลิตภัณฑระดับแนวหนาตองมี “ศิลปะแหงเทคโนโลยีกับดีไซดที่ผูใชใชไดอยางงายๆ”การเสวนา”ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020” สถาบันพระปกเกลา ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 
 2. 2. 2   2) ผูเขียนไดสังเคราะหขอมูลมาจากรายงานการศึกษาทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศที่สภาพัฒนฯ จัดทําในชวงป 2550-2554 ลักษณะพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทย สามารถจัดไดเปน 3กลุมคือ กลุม Survival Industries เปนอุตสาหกรรมการผลิต การคาและความตองการในตลาดโลกต่ํา เชน เครื่องจักร ผลิตภัณฑเหล็ก ขนสง ทาเรือ ทางรถไฟและเครื่องบิน แรอโลหะ กระดาษและสิ่งพิมพ ยาสูบ ผลิตภัณฑนมและอาหารสัตว ตามความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) และการดึงดูดของอุตสาหกรรม(Attractiveness) กลุม Improving Industries เปนอุตสาหกรรมการผลิตและการคาที่มความตองการใน ีตลาดโลกปานกลาง เชน เฟอรนิเจอร เครื่องดื่ม ยา สิ่งทอแฟชั่น เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชในบานและสํานักงาน ผลิตภัณฑอาหาร น้าตาล เนือสัตวและสัตวปก ํ ้ กลุม Potential Industries เปนอุตสาหกรรมที่มีความตองการสูงในตลาดโลก เชนอุตสาหกรรมยานยนตและชินสวน ปโตรเคมีและพลาสติก เคมี เอทานอล อุตสาหกรรมเหล็กและ ้เหล็กกลา อิเลคทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ไบโอพลาสติก ผลิตภัณฑยาง อาหาร(ปลาและอาหารทะเลกระปอง) แปรรูปผักและผลไม กระดาษ 3) ในป 2554-2559 ทิศทางอุตสาหกรรมไทยควรสงเสริมในกลุม New Wave Industries โดยเปนการเชือมโยงทั้งการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ เพื่อเพิ่มมูลคา เชน ่Green Industries พลังงานทดแทน สิงแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่น สินคาที่ใชความคิดสรางสรรค ่  ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรม (ป 2554-2559) มองยุทธศาสตรในอุตสาหกรรมตอไปนี้เกษตรและการเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม เชน ชินสวนยานยนต โรงสีขาว/ไซโล เครื่องจักรกล บรรจุ ้ภัณฑโลหะ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ เซรามิก หัตถกรรม ผาทอพืนเมือง ผาไหม/ผลิตภัณฑ ้จากไหม ไมยางพารา/ผลิตภัณฑยางพารา ดังรูปที่ 1 การดาดการณอุตสาหกรรมไทยสู 2020การเสวนา”ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020” สถาบันพระปกเกลา ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 
 3. 3. 3   รูปที่ 1 การคาดการณทิศทางอุตสาหกรรมไทยสู 2020 **สังเคราะหมาจากรายงานการศึกษาทิศทางอุตสาหกรรมของสภาพัฒนฯ ทิศทางอนาคต : อุตสาหกรรมไทย 2020 ในระดับโลกอุตสาหกรรมไทยควรมุงที่ทงการประหยัดและความเร็ว (Economic & ั้Speed) เปนทั้ง Mass-customization และอุตสาหกรรมไซสเล็ก (S-Size Manufacturing) ที่เขาไปตั้งใกลชิดกับลูกคา ในกลุม AEC ไดกําหนดความรวมมือระหวางสมาชิกในความเกงของแตละประเทศสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม เชน เกษตร การบิน ยานยนต อิเลคทรอนิกส ไอซีที ประมง บริการสุขภาพ ทองเที่ยว โลจิสติกส ยาง เฟอรนิเจอร และนายเกา เหวนกวน อัครราชทูตฝายพาณิชยจนมี “มุมมองตอทิศทางอุตสาหกรรมไทย ีหลังป 2015” ใน 2 ลักษณะคือการเสวนา”ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020” สถาบันพระปกเกลา ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 
 4. 4. 4   (1) ไมมุง 3 แนวทางในอุตสาหกรรมตอไปนี้ - การพัฒนาอุตสาหกรรมที่สนเปลืองพลังงานเพราะไทยพึ่งพาการนําเขา ิ้ - ไมควรจะพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทาลายมลภาวะสูง เพราะไทยเปนประเทศ ํ เกษตรกรรม มลภาวะทําลายภาคการเกษตร - ไมควรจะพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมาก (2) พัฒนา 3 แนวทางในอุตสาหกรรมตอไปนี้ - ขยายหวงโซการผลิตใหยาวขึ้น เพื่อทําใหไทยสูการเปนศูนยกลางใน AEC - การพัฒนาหวงโซอุตสาหกรรมใหมีเอกลักษณความเปนไทยมากขึ้น เพื่อเพิ่ม มูลคาไปสูสินคากึ่งสําเร็จรูปและสําเร็จรูป เชน ยางพารา ไมแปรรูปและมัน สําปะหลัง - พัฒนาพลังงานทดแทน รูปที่ 2 ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในระดับโลก ระดับภูมภาค และประเทศ ป 2020 ิ การเสวนา”ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020” สถาบันพระปกเกลา ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 
 5. 5. 5    Industry Roadmap สําหรับประเทศไทย สูป 2020 ผูเขียนมองวา ทัศนภาพอุตสาหกรรมไทยป 2020 เราควรมุงเปน “ ผูนําอุตสาหกรรมสนับสนุนระดับโลก(Global Supporting Industries)” โดยการเชื่อมโยงการเกษตร (Agriculture : A) อุตสาหกรรม (Industry: I) และการบริการ(Services: S) เขาดวยกัน เชน การสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) ในอุตสาหกรรมหลัก (Key Industries) ทีมองจากอุตสาหกรรมของประเทศจีน เกาหลีใตและผูนําในอาเซียน ่กับกลุมอุตสาหกรรมในตลาดเกิดใหม (Key Emerging Market) ระดับยุทธศาสตรตองปรับระบบอุตสาหกรรมการผลิตใหมในโซคุณคา (Value Chain) ที่ ขยายเขาสู AEC หรือปรับเปน Hybrid Value Chain เชน สราง Social Entrepreneurs และ การปรับการผลิตในดานวัตถุดิบ (Materials) กับเครื่องมือ (Tools) โดยใชนวัตกรรม 6Rs (ReManufacturing,Redesign, Recover, Reuse, Recycle และ Reduce) และสิ่งที่สาคัญมากที่สดคือ ReMindset (การปรับเปลียนทัศนคติใหม) วาตองที่จะมุงสู ํ ุ ่การเปน “Global Supporting Industries” เพราะเรายังไมสามารถสรางเทคโนโลยีระดับโลกขึ้นใชเองไดแตเราเกงและเชี่ยวชาญในการ เปน OEM เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต อีกทั้งยังนาคิดตอที่จะใชความเชียวชาญในดานเกษตรกรรม (ดานการพัฒนาพันธุ การปลูก) ไปเปนผูผลิตการเกษตรในระดับโลก ่โดย วิจยและพัฒนาพันธุทบานเรา ไปทําการเพราะปลูกที่ประเทศอื่น เมื่อมีผลผลิตแลวคอยกลับมาบรรจุ ั  ี่ภัณฑและทําการตลาดโดยการสงออกจากประเทศไทย สําหรับผลิตภัณฑไทยสิงทีทาไดในทันทีก็คือการมุงที่ตลาดเฉพาะ (Niche Market) และ ่ ่ ํสวนที่ยงแขงขันไดดวยแรงงานราคาถูก แตสวนไหนแขงขันไมไดใหเลิกหรือหยุดการสงเสริม ัการเสวนา”ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020” สถาบันพระปกเกลา ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 
 6. 6. 6   รูปที่ 3 Thailand Industries 2020 : Industry Roadmap ทั้งหมดนี้คือ ทัศนภาพอุตสาหกรรมไทย 2020 ในมุมมองของผูเขียนครับการเสวนา”ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2020” สถาบันพระปกเกลา ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 

×