Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analiza e pasqyrave financiare

1,943 views

Published on

Punimi ne lenden Analiza e pasqyrave financiare ,fakulteti ekonomik viti i 3 .

Published in: Business
 • Be the first to comment

Analiza e pasqyrave financiare

 1. 1. Punoi: Prof.Dr. Hysen Ismajli Diana Rama Ass.Vlora Prenaj Analiza e Pasqyrave Financiare e kompanis Moda Italia
 2. 2. Historia • Moda ITALIA dyqani më inovativ dhe modern në Kosovë dhe rajon, e themeluar në vitin 2011, me një hapësirë infrastrukturore prej 1800 m2. Ashtu si edhe vet emri, jemi frymëzuar nga vendi ku edhe ka lindur moda, nga shteti Italian, duke u fokusuar në sjelljen e brendeve kryesisht Italiane, për të rritur dhe fëmijë. Me kalimin e viteve, kemi arritur të kemi emër prestigjioz dhe shumë të respektuar në treg, kjo fal brendeve, llojllojshmërisë së produkteve, kujdesi dhe shërbimi ndaj konsumatorëve, ofertat e volitshme, si dhe ambient për tu dëshiruar. • Falë punës profesionale, brendeve që sjellim, si dhe prezantimi jashtë kufijëve të Kosovës, ka bërë që Moda Italia të jetë kompani shumë e kërkuar për bashkëpunime me brende të njohura Evropiane. Me një seleksionim të kujdeshëm kemi arritur që të jemi distributor i disa brendeve Italiane siq janë: Brugi, Roberto Botticelli, L'Erbolario, Patricia Pepe, Lancaster, Strumento Marino, Cerruti, Emporio Armani... Etj • Moda Italia është dyqani i parë për shitjen online në tërë rajonin e Kosovës duke iu mundësuar pagesat e të gjitha produkteve të kryhen online, pavarësisht se ku ndodheni.
 3. 3. Bilanci I Gjendjes I ndermarrjes Moda Italia Zërat e bilancit Numërtimi Viti Viti 2014 2015 PASURITË (AKTIVI) Pasuritë rrotulluese Paraja 01 14,530.00 51,791.10 Depozitat në bankë 02 - - Llogari të arkëtueshme 03 3,850.00 25,118.96 Stoqet 04 426,629.52 433,319.94 Shpenzimet e parapaguara 05 26,589.23 5,238.00 Pasuritë tjera rrotulluese 06 - - Gjithsej pasuria rrotulluese 07 471,598.75 515,468.00 Pasuria (aktivet) e qëndrueshme - - Toka, ndërtesat dhe pajimet 08 207,348.00 207,348.00 Pasuritë (aktivet) e huazuara 09 - - Pasuritë jomateriale (të paprekshme) 010 - - Investimet 011 - - Amortizimi 012 - - Gjithsej pasuria e qëndrueshme 013 207,348.00 207,348.00 GJITHSEJ PASURIA (AKTIVI) 014 678,946.75 722,816.00
 4. 4. DETYRIMET DHE KRYEGJËJA (PASIVI) Ne vitin 2014 Ne vitin 2015 Detyrime afatshkurtëra Llogaritë e pagueshme 015 16,020.63 16,020.45 Shpenzimet e kumuluara 016 - - Huazimet afatshkurtëra 017 - - Kësti i tashëm i huasë së kapitalit 018 - - Dividende të pagueshme 019 - - Tatimi i pagueshëm mbi të hyrat 020 - - Detyrimet tjera afatshkurtëra 021 - - Gjithsej detyrime afatshkurtëra 022 16,020.63 16,020.45 Detyrime afatgjata Huatë 023 25,000.00 25,000.00 Detyrime ndaj kapitalit hua 024 - - Gjithsejt detyrime afatgjata 025 25,000.00 25,000.00 Kryegjëja Kapitali i deponuar 026 588,698.00 588,746.28 Rezervat 027 4,922.8 44,305.32 Fitimi (humbja) i/e mbetur 028 44,305.32 48,743.95 Gjithsej kryegjëja 029 637,926.12 681,795.55 GJITHSEJ DETYRIME DHE KRYEGJËJA (PASIVI) 030 678,946.75 722,816.00
 5. 5. Paraqitja Grafike e Bilancit te Gjendjes 2014 2015 0 100000 200000 300000 400000 500000 Paraja Llogarit e arketushme Stoqet Shpenzimet e parapaguara Toka,ndertesat dhe pajimet 2014 14530 3850 426629.5 26589.23 207348 2015 51791.1 25118.96 433319.9 5238 207348 Pasurit (AKTIVA)
 6. 6. Paraqitja grafike e Detyrimve dhe ekuitetit(PASIVA) 2014 2015 0 5000 10000 15000 20000 25000 Detyrimet afatshkurtera Detyrimet afatgjata 2014 16020.63 25000 2015 16020.45 25000 DETYRIMET 2014 2015 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 Kapitali I depomuar Rezervat Fitimi(Humbja) i/e mbetur 2014 588698 4922.8 44305.32 EKUITETI
 7. 7. Analiza Horizontale e Bilancit te Gjendjes Zërat e bilancit Numërtimi Viti Baze Shuma e rritjes Perqindja e rritjes(%) 2014 Viti 2015 2015 PASURITË (AKTIVI) Pasuritë rrotulluese Paraja 01 14,530.00 37,261.10 256.44% Depozitat në bankë 02 - - - Llogari të arkëtueshme 03 3,850.00 21,268.96 552.44% Stoqet 04 426,629.52 6,690.42 1.57% Shpenzimet e parapaguara 05 26,589.23 -21,351.23 -80.30% Pasuritë tjera rrotulluese 06 - - - Gjithsej pasuria rrotulluese 07 471,598.75 43,869.25 9.30% Pasuria (aktivet) e qëndrueshme - - - Toka, ndërtesat dhe pajimet 08 207,348.00 0 0 Pasuritë (aktivet) e huazuara 09 - - - Pasuritë jomateriale (të paprekshme) 010 - - - Investimet 011 - - - Amortizimi 012 - - - Gjithsej pasuria e qëndrueshme 013 207,348.00 0 0 GJITHSEJ PASURIA (AKTIVI) 014 678,946.75 43,869.25 6.46%
 8. 8. DETYRIMET DHE KRYEGJËJA (PASIVI) Numrimi Viti Baze 2014 Shuma e rritjes ne vitin 2015 Perqindja e rritjes Detyrime afatshkurtëra Llogaritë e pagueshme 015 16,020.63 -0.18 -0.001% Shpenzimet e kumuluara 016 - - - Huazimet afatshkurtëra 017 - - - Kësti i tashëm i huasë së kapitalit 018 - - - Dividende të pagueshme 019 - - - Tatimi i pagueshëm mbi të hyrat 020 - - - Detyrimet tjera afatshkurtëra 021 - - - Gjithsej detyrime afatshkurtëra 022 16,020.63 -0.18 -0.001% Detyrime afatgjata Huatë 023 25,000.00 0 Detyrime ndaj kapitalit hua 024 - - - Gjithsejt detyrime afatgjata 025 25,000.00 0 Kryegjëja Kapitali i deponuar 026 588,698.00 48.28 0.01% Rezervat 027 4922.8 39,382.52 800% Fitimi (humbja) i/e mbetur 028 44,305.32 4,438.63 10.02% Gjithsej kryegjëja 029 633,003.32 48,792.23 7.71% GJITHSEJ DETYRIME DHE KRYEGJËJA (PASIVI) 030 674,023.95 48,792.05 7.24%
 9. 9. Paraqitja grafike e Analizes Horizontale Paraja Llogarit e arketueshme Stoqet Shpenzimet e parapaguara Toka,ndertesat dhe pajimet 2015 256.44% 552.44% 1.57% -80.30% 0% 256.44% 552.44% 1.57% -80.30% 0% -200.00% -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% Rritja/zvoglimi i pasuris
 10. 10. Detyrimet afatshkurtera Detyrimet afatgjata 2015 -0.001 0% -0.0012 -0.001 -0.0008 -0.0006 -0.0004 -0.0002 0 Rritja/ZvoglimiIDetyrimeve
 11. 11. Kapitali I deponuar Rezervat Fitimi(Humbja) i/e mbetur 2015 0.01% 800% 10.02% 0.01% 800% 10.02%0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 700.00% 800.00% 900.00% Rritja/Zvoglimi i Ekuitetit
 12. 12. Zërat e bilancit Numërtimi Viti Viti 2014 2015 PASURITË (AKTIVI) Pasuritë rrotulluese Paraja 01 2.14% 7.17% Depozitat në bankë 02 - - Llogari të arkëtueshme 03 0.57% 3.48% Stoqet 04 62.84% 59.95% Shpenzimet e parapaguara 05 3.92% 0.72% Pasuritë tjera rrotulluese 06 - - Gjithsej pasuria rrotulluese 07 69.46% 71.31% Pasuria (aktivet) e qëndrueshme - - Toka, ndërtesat dhe pajimet 08 30.54% 28.69% Pasuritë (aktivet) e huazuara 09 - - Pasuritë jomateriale (të paprekshme) 010 - - Investimet 011 - - Amortizimi 012 - - Gjithsej pasuria e qëndrueshme 013 30.54% 28.69% GJITHSEJ PASURIA (AKTIVI) 014 100% 100% DETYRIMET DHE KRYEGJËJA (PASIVI) Detyrime afatshkurtëra Llogaritë e pagueshme 015 2.38% 2.22% Shpenzimet e kumuluara 016 - - Huazimet afatshkurtëra 017 - - Kësti i tashëm i huasë së kapitalit 018 - - Dividende të pagueshme 019 - - Tatimi i pagueshëm mbi të hyrat 020 - - Detyrimet tjera afatshkurtëra 021 - - Gjithsej detyrime afatshkurtëra 022 2.38% 2.22% Detyrime afatgjata Huatë 023 3.71% 3.46% Detyrime ndaj kapitalit hua 024 - - Gjithsejt detyrime afatgjata 025 3.71% 3.46% Kryegjëja Kapitali i deponuar 026 87.34% 81.45% Rezervat 027 0.73% 6.13% Fitimi (humbja) i/e mbetur 028 6.57% 6.74%
 13. 13. 69% 31% Struktura e Pasurisë per vitin 2014 Pasuria Rrotulluse Pasuria e Qendrushme 71% 29% Struktura e Pasuris per vitin 2015 Pasuria Rrotulluse Pasuria e Qendrueshme
 14. 14. 2.38% 3.71% 93.91% Struktura e Detyrimeve dhe Ekuitetit 2014 Detyrimet afatshkurter Detyrimet afatgjate Kryegjeja 3.46% 94.31% Struktura e Detyrimeve dhe Ekuitetit2015 Detyrimet afatshkurte Detyrimet afatgjate Kryegjeja
 15. 15. Pasqyra e të ardhurave të ndermarrjen “MODA ITALIA” për vitet 2014-2015 Zërat Numërtimi Viti 2014 Viti 2015 Të hyrat nga shitja 031 425,765.10 402,783.61 Të hyrat financiare (dividenta) 032 Shpenzimet e produkteve të shitura (KMSH) 033 -270,888.76 -262,422.16 Fitimi bruto 034 154,876.34 140,361.45 Shpenzimet e tjera të afarizmit 035 -85,849.03 -86,201.50 Fitimi para interesit, tatimit amortizimit (EBITDA) 036 69,027.31 54,159.95 Shpenzimet e amortizimit 037 -19,799.18 0 Fitimi para tatimit dhe interesit (EBIT) 038 49,228.13 54,159.95 Shpenzimet e interesit 039 Fitimi para tatimit (EBT) 040 49,228.13 54,159.95 Tatimi në fitim 041 -4,922.81 -5,415.99 Fitimi neto 042 44,305.32 48,743.95
 16. 16. -300000 -200000 -100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 Paraqitja grafike e pasqyres se te ardhuarve 2014 2015
 17. 17. Zërat Numërtimi Viti 2014 Rritja e Viti 2015 Perqindja e rritjes Të hyrat nga shitja 031 425,765.10 -22,981.49 -5.40% Të hyrat financiare (dividenta) 032 - - - Shpenzimet e produkteve të shitura (KMSH) 033 -270,888.76 -8,466.6 -3.13% Fitimi bruto 034 154,876.34 -14,514.89 -9.37% Shpenzimet e tjera të afarizmit 035 -85,849.03 352.47 0.41% Fitimi para interesit, tatimit amortizimit (EBITDA) 036 69,027.31 -14,867.36 - 21.54% Shpenzimet e amortizimit 037 -19,799.18 -19,799.18 0% Fitimi para tatimit dhe interesit (EBIT) 038 49,228.13 4,931.82 10.02% Shpenzimet e interesit 039 - - - Fitimi para tatimit (EBT) 040 49,228.13 4,931.82 10.02% Tatimi në fitim 041 -4,922.81 493.18 10.02% 042 Analiza Horizentale e pasqyres se te ardhurave
 18. 18. Zërat Numërtimi Viti 2014 Viti 2015 Të hyrat nga shitja 031 100% 100% Të hyrat financiare (dividenta) 032 - - Shpenzimet e produkteve të shitura (KMSH) 033 63.62% 65.15% Fitimi bruto 034 3.63% 34.85% Shpenzimet e tjera të afarizmit 035 20.16% 21.41% Fitimi para interesit, tatimit amortizimit (EBITDA) 036 16.21% 13.45% Shpenzimet e amortizimit 037 4.65% 0% Fitimi para tatimit dhe interesit (EBIT) 038 11.56% 13.45% Shpenzimet e interesit 039 - - Fitimi para tatimit (EBT) 040 11.56% 13.45% Tatimi në fitim 041 1.16% 1.34% Fitimi neto 042 10.41% 12.10% Analiza Vertikale e Pasqyres se te Ardhurave
 19. 19. Paraqitja Grafike e Analizes Vertikale Te Pasqyres se te Ardhurave 64% 20% 5% 1% 10% Viti 2014 KMSH Shpenzimet e tjera te afarizmit Shpenzimet e amortizimit Tatimi ne fitim Fitimi NETO 65% 21% 0%1% 13% Viti 2015 KMSH Shpenzimet tjera te afarizmit Shpenzimet e amortizimit Tatimi ne Fitim Fitmit NETO
 20. 20. • Treguesit e likuiditetit • -Likuiditeti rrjedhës= 𝑀𝑗𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑟𝑟𝑗𝑒𝑑ℎë𝑠𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑦𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑟𝑟𝑗𝑒𝑑ℎë𝑠𝑒 • 2014= 471598.75 16020.63 = 29.44 ℎ𝑒𝑟ë • 2015= 515468 16020.45 = 32.18 ℎ𝑒𝑟ë *Shkak për rritjen është rritja e mjeteve rrjedhëse dhe I mos ndryshimit të detyrimeve rrjedhse. • -Raporti I shpejtë (prova acide)= 𝑀𝑗𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑟𝑟𝑗𝑒𝑑ℎë𝑠𝑒−𝑆𝑡𝑜𝑞𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑡𝑦𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑟𝑟𝑗𝑒𝑑ℎë𝑠𝑒 • 2014= 471598.75−426629.52 16020.63 = 2.81 ℎ𝑒𝑟ë • 2015= 515468−433319.94 16020.45 = 5.13 ℎ𝑒𝑟ë *Ka pasur rritje të shpejt të provës acid per shkak të rritjes se mjetëve rrjedhëse, ka pasur edhe rritje të vogel të stoqëve.
 21. 21. • -Raportet e qarkullimit • -Qarkullimi I stoqeve= 𝑆ℎ𝑖𝑡𝑗𝑒𝑡 𝑆𝑡𝑜𝑞𝑒𝑡 • 2014= 425765.10 426629.52 = 1.00 ℎ𝑒𝑟ë • 2015= 402783.61 433319.94 = 0.93 ℎ𝑒𝑟ë *Kjo rënje e qarkullimit të stoqeve vjen si pasoj e zvoglimit të shitjeve kurse kemi rritje te stoqeve. • -Qarkullimi I pasurisë së tërësishme= 𝑆ℎ𝑖𝑡𝑗𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑢𝑟𝑖𝑎 𝑒 𝑡ë𝑟ë𝑠𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒 • 2014= 425765.10 678946.75 = 0.63 ℎ𝑒𝑟ë • 2015= 402783.61 722816 = 0.56 ℎ𝑒𝑟ë *Shkak I rënjes është zvoglimi I shitjeve . • -Qarkullimi I pasurisë rrjedhës= 𝑆ℎ𝑖𝑡𝑗𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑢𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑟𝑗𝑒𝑑ℎë𝑠𝑒 • 2014= 425765.10 471598.75 = 0.90 ℎ𝑒𝑟ë • 2015= 402783.61 433319.94 = 0.93 ℎ𝑒𝑟ë *Kemi rritje si shkak I zvoglimit të shitjeve dhe pasuris rrjedhse.
 22. 22. • -Raporti I kthimit nga mjetet neto • Qarkullimi I mjeteve neto = 𝑆ℎ𝑖𝑡𝑗𝑒𝑡 𝑀𝑗.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒−𝑑𝑒𝑡𝑦𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑟𝑟𝑗𝑒𝑑ℎë𝑠𝑒 • 2014= 425765.10 678946.75−16020.63 = 0.64 ℎ𝑒𝑟ë • 2015= 402783.61 722816−16020.45 = 0.57 ℎ𝑒𝑟ë *Qarkullimi I mjetëve neto ka pësuar një rënje për shkak të rënjes së shitjëve. • -Periudha mesatare e arkëtimit • Periudha mesatare e arkëtimit= 𝐾ë𝑟𝑘𝑒𝑠𝑎𝑡 𝑒 𝑎𝑟𝑘ë𝑡𝑢𝑒𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑠ℎ𝑖𝑡𝑗𝑒𝑡 360 • 2014= 3805 425765.10 360 = 3805 1182.68 = 3.22 𝑑𝑖𝑡ë • 2015= 25118.96 402783.61 360 = 25118.96 1118.84 = 22.45 𝑑𝑖𝑡ë *Ka rritje të ditëve të arktimit pasi që këmi rritje të LL/A në vitin 2015.
 23. 23. • -Raporti I qarkullimit të pasuris së qëndrueshme • Qarkullimi I mjeteve fikse= 𝑆ℎ𝑖𝑡𝑗𝑒𝑡 𝑚𝑗𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑘𝑠𝑒 • 2014= 425765.10 207348 = 2.05 herë • 2015= 402783.61 207348 = 1.94 ℎ𝑒𝑟ë *Si pasoj e rënjes së shitjëve ka pasur rënje te qarkullimit te mjeteve fikse. • -Raporti I qarkullimit të mjetëve totale • Qarkullimi total I mjetëve= 𝑆ℎ𝑖𝑡𝑗𝑒𝑡 𝑀𝑗𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 • 2014= 425765.10 678946.75 = 0.63 ℎ𝑒𝑟ë • 2015= 402783.61 722816 = 0.56 ℎ𝑒𝑟ë *Rënjë të qarkullimit total për shkak të rënjes së shitjeve.
 24. 24. • -RAPORTET E BORXHIT • -Raporti I borxheve totale ndaj mjeteve totale • Norma e borxhit= 𝐵𝑜𝑟𝑥ℎ𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑗𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 ∗ 100 • 2014= 41020.63 678946.75 ∗ 100 = 6.04% • 2015= 41020.45 722816 ∗ 100 = 5.68% *Rënje për shkak të rritjes së mjeteve totale kurse borxhi total nuk ka pësuar ndryshim. • -Raporti I borxhit mbi kapitalin e vet • Raporti I borxhit mbi kapitalin e vet= 𝐵𝑜𝑟𝑥ℎ𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡 𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑡 ∗ 100 • 2014= 41020.63 588698 ∗ 100 = 6.98% • 2015= 41020.45 588746.28 ∗ 100 = 6.97% *Rënje të vogël si pasoj e ndryshimit të totalit të kapitalit të vet dhe ndryshimit të vogel të borxhit total.
 25. 25. • -Raportet e profitabilitetit • -Raporti I profitit margjinal bruto • Profiti margjinal bruto= 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑆ℎ𝑖𝑡𝑗𝑒𝑡 *100 • 2014= 154876.34 425765.10 = 36.38% • 2015= 140361.45 402783.61 = 34.85% *Profiti bruto ka pësuar rënje qe ka sjell edhe rënje të profiti margjinal bruto. • -Raporti I profitit marxhinal neto • Profiti margjinal neto= 𝑇𝑒 𝑎𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑆ℎ𝑖𝑡𝑗𝑒𝑡 • 2014= 44305.32 425765.10 = 10.41% • 2015= 48743.95 402783.61 = 12.10% *Rritja e të ardhurave neto në 2015 ka bërë qe profiti margjinal neto të rritet.
 26. 26. • -Raporti bazë I fitimit • Raporti bazë I fitimit= 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑀𝑗𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 • 2014= 49228.13 678946.75 = 7.25% • 2015= 54159.95 722816 = 7.49% *Ka rritje të raportit bazë të fitimit në vitin 2015 rezultat I rritjes se EBIT-ës në vitin 2015. • -Raporti I kthimit nga mjetet totale • Raporti I kthimit nga mjetet totale= 𝑇𝑒 𝑎𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑗𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ∗ 100 • 2014= 44305.32 678946.75 = 6.53% • 2015= 48743.95 722816 = 6.74%
 27. 27. Moda Italia Pasqyra e Treguesve Financiar 2014 2015 Njesia Shuma e rritjes/zvoglimit Perqindja rritjes/zvoglimit Treguesit e Likuiditetit: Likuiditeti rrjedhës 29.44 32.18 Herë 2.74 9.31% Raporti I shpejtë 2.81 5.13 Herë 2.32 82.56% Treguesit e menaxhimit të mjetëve: Raporti I qarkullimit të stoqëve 1 0.93 Herë -0.07 -7.00% Raporti I qarkullimit të pasurisë së tërësishme 0.63 0.56 Herë -0.07 -11.11% Raporti I pasurisë rrjedhëse 0.9 0.93 Herë 0.03 3.33% Raporti I kthimit nga mjetet neto 0.64 0.57 Herë -0.07 -10.94% Periudha mesatare e arkëtimit 3.22 22.45 Ditë 19.23 597.20% Qarkullimi I mjetëve fikse 2.05 1.94 Herë -0.11 -5.37% Qarkullimi total I mjetëve 0.63 0.56 Herë -0.07 -11.11% Raportet e borxhit: Norma e borxhit 6.04 5.68 % -0.36 -5.96% Raporti I borxhit ndaj kapitalit të vet 6.98 6.97 Herë -0.01 -0.14% Raportet e profitabilitetit: Raporti I fitimit marxhinal bruto 36.38 34.85 % -1.53 -4.21% Raporti I fitimit marxhinal neto 10.41 12.1 % 1.69 16.23% Raporti bazë I fitimit 7.25 7.49 % 0.24 3.31% Raporti I kthimit nga mjetet totale 6.53 6.74 % 0.21 3.22%
 28. 28. Krahasimi I pasqyrave te treguesve financiar Krahasimi I pasqyrave te treguesve financiar Moda Italia vs. Benetton Moda Italia 2015 Benetton 2015 Njesia Treguesit e Likuiditetit: Likuiditeti rrjedhës 32.18 15.96 Herë Raporti I shpejtë 5.13 15.96 Herë Treguesit e menaxhimit të mjetëve: Raporti I qarkullimit të stoqëve 0.93 0 Herë Raporti I qarkullimit të pasurisë së tërësishme 0.56 0.002 Herë Raporti I pasurisë rrjedhëse 0.93 0.04 Herë Raporti I kthimit nga mjetet neto 0.57 0.002 Herë Periudha mesatare e arkëtimit 22.45 66.49 Ditë Qarkullimi I mjetëve fikse 1.94 0.002 Herë Qarkullimi total I mjetëve 0.56 0.002 Herë Raportet e borxhit: Norma e borxhit 5.68 7 % Raporti I borxhit ndaj kapitalit të vet 6.97 0.07 Herë Raportet e profitabilitbetit: Raporti I fitimit marxhinal bruto 34.85 153 % Raporti I fitimit marxhinal neto 12.1 54.90 % Raporti bazë I fitimitb 7.49 15 % Raporti I kthimit nga mjetet totale 6.74 14 %
 29. 29. Nr. Zërat Pjesmarrja Shuma 1 Të hyrat 100% 402783.61 2 Shpenzimet variabile 65.15% 262422.16 3 Rezultati marxhinal 34.85% 140361.45 4 Shpenzimet fikse 21.40% 86201.5 5 Fitimi Neto 13.45% 54159.95 Pp= 𝑆ℎ𝑓 1− 𝑆ℎ𝑣 𝐻 = 86201.5 1− 262422.16 402783.61 = 86201.5 402783.61−262422.16 402783.16 = 86201.5 140361.45 402783.16 = 247,365.02 • Pika e mbulimit
 30. 30. 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 90000 100000 200000 300000 400000 400000 Grafiku i Rentabilitetit SHT SHF 247,365.02 SHV H Pp
 31. 31. Nr. Zërat Shuma Shtimi 10% 1 Të hyrat 402,783.61 443,061.97 2 Shpenzimet variabile 262,422.16 288,664.38 3 Rezultati marxhinal 140,361.45 154,397.59 4 Shpenzimet fikse 86,201.5 94,821.65 5 Fitimi Neto 54,159.95 59,575.96 Shtimi I fitimit afarist në shumë absolute=59,575.96-54,159.95=5,416.01 Shtimi I fitimit afarist=5416.01/54159.95*100=10.01% Faktori I leverazhit afarist 1= % 𝑒 𝑠ℎ𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑎𝑓𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡 %𝑒 𝑠ℎ𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑎𝑓𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡 = 10.01% 10% = 1.001% Faktori I leverazhit afarist 2= 𝐹𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑥ℎ𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑎𝑓𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡 = 140316.45 54159.95 =2.59% -Përllogaritja e leverazhit financiar Shuma Shtimi 10% 1.Fitimi Neto 54,159.95 59,575.95 Shtimi I fitimit neto në shumë absolute=59575.95-54159.95=5,415.995 Shtimi I fitimit neto në %=5415.995/54159.95*100=10% Faktori I leverazhit financiar1= % 𝑒 𝑠ℎ𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑡𝑚𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑜 % 𝑒 𝑟𝑟𝑖𝑡𝑗𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑎𝑓𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡 = 10% 10.01% =0.99% Faktori I leverazhit financiar 2= 𝐹𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑎𝑓𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡 𝐹𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑎𝑓𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡−𝑘𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 = 54159.95 54159.95−0 = 1%
 32. 32. Nr. Zërat Shuma Shtimi 10% 1 Të hyrat 402,783.61 443,061.97 2 Shpenzimet variabile 262,422.16 288,664.38 3 Rezultati marxhinal 140,361.45 154,397.59 4 Shpenzimet fikse 86,201.5 94,821.65 5 Fitimi Neto 54,159.95 59,575.96 • Bashkëveprimi I leverazhit afarist dhe financiar Faktori I leverazheve në bashkëveprim=1.001%*0.99%=0.99%

×