Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
YeesJeje                                     meceepee®³ee meJe¥keÀ<e Yeu³eemeeþer ³ee...
ÒemleeJevee (Heefnuîee DeeJe=Êeer®eer)                                       eEkeÀJ...
ueeieuee neslee. DeMee JesUer Lees[er keÀU keÀe{C³ee®eer, efpeÎer®eer iejpe nesleer. O³es³eJeeoeves          Òee...
YetefcekeÀe ë (Heefnuîee DeeJe=Êeerceeieer})                                       ...
YetefcekeÀe ë (ogmeN³ee DeeJe=Êeerceeieer})
                                       ...
SJnevee meμekeÌle nesle ®ee}}s}e mebHeeokeÀ peeiee Jne³e®ee. Hegvne meejs nmleef}efKele cnCepes             Ye...
ÒekeÀeμevemeceejbYee}e ceOeg cebiesμe keÀefCe&keÀevee IesTve ³esTve meewoeiejeveer meceejbYee}e   ceer kesÀ}s vemeles! ...
veJeμekeÌleerceO³es YeesJeN³eeJej Deûe}sKe Dee}e.                            efo}e... leeye[lee...
YeesJeN³ee}e DemHe=μ³e þjJe}s nesles! peμeeme leμee nesl³ee! peCeg keÀeqlmele nmele nesl³ee.          Pee}s veene...
Dee[s}er}e ne@emHeì} megª keÀjC³eeceeie®eer ÒesjCee ner®e nesleer. YeesJeje ef}efnleevee®eer
               ...
YetefcekeÀe ë (eflemeN³ee DeeJe=Êeerceeieer})                                    Yetef...
~~ SkeÀ ~~                                                        ...
HeCe pejerJee}e}e keÀe³e Jeeì}b. keÀesCe peeCes. l³eeveb mJeleë®eb ’ÒeHeespe}“ ceeies              Deceeveg<e...
cegUer®e veJns. HeCe Demeb cele Jne³e®eb keÀer oeefjÐe´ ne peerJevee®ee DeefJeYeep³e IeìkeÀ Deens             ...
SkeÀoe ceer HegC³ee}e-pe³eÒekeÀeμe}e-ceer l³ee}e DeCCee cnCelees- Yesìe³e}e ies}es               ’keÀe³e?“ c...
neoj}es. HeCe F}epe veJnlee. mJeleë}e ceer meeJej}b.                            Jeepe}s}s. Heì...
lejer keÀμeemeeþer? [e@. meesìt&jeb®eb ³eesieoeve keÀe³e keÀceer Deens? l³eebveer l³eeb®³ee #es$eele pes         ...
efJe<ee®eer Hejer#ee Heent ve³es                                       μeyoμeë Heeþ...
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar

176 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar

 1. 1. YeesJeje meceepee®³ee meJe¥keÀ<e Yeu³eemeeþer ³ee vee l³ee ÒekeÀejs, DeeHeeHeu³ee Hejerves keÀece keÀjCeeN³ee meJe& J³ekeÌleer DeeefCe mebIeìveebveemeeoj meceHe&Ce eflemejer DeeJe= eer - 1 peevesJeejer 2003 meJe& nkeÃke¿ Î [e@. fieerefveJeeme ke¿MeeUerke¿j, efMe#eCe Î Sced. yeer. yeer. Smed., HegCes, Sce. [er., cegbyeF&. Hes¿ueesefMeHme Î SHe¿d. Dee≥e. meer. peer., SHed¿. SHed¿. SHed¿., yeer. Sced. Smed. (Decesefjke¿e) ke¿-4, Hegpeejer veiej cegbyeF& - 400 018. otjOJeveer - 2493 27 32, 2498 25 29 F-ces} - shriniwasjk@rediffmail.com website - www.superliving.net “eke¿eμeke¿ - meew. megneefmeveer yeiex mebÆee}ke¿ - meWÏj He¿e@j ÏesÏ} mÏ^sme ce@vespeceWÏ ceeefnce, cegbyeF& - 400 016. He¿esve. veb. 2445 72 90 cegÍke¿ ef“e≥ee Dee@He¿mesÏ, cegbyeF& De#ej pegUCeer [e@. pe³eÒekeÀeμe peveeo&ve keÀμeeUerkeÀj efJepe≥e mepexjeJe yeiex ímeefoÆÌeì DeHeeÏ&ceWÏ, Heb[erle iegefCeoeme ceeie& efμeleUeosJeer, ceeefnce, cegbyeF& - 400 016. He¿esve. veb. 2445 72 90 cegKeHe=ˇ efJepe≥e mepexjeJe yeiex cetuÓe - ©. 175.00 Dee[sef}leer} [e@. keÀμeeUerkeÀj ne@efmHeì}®es megªJeeleer®³ee keÀeUeleer} íe³eef®e$e
 2. 2. ÒemleeJevee (Heefnuîee DeeJe=Êeer®eer) eEkeÀJee efcem$eer ³eeb®esmeejKeer keÀeceele peerJe DeesleCeejer ceeCemesner Yesìueer. Menjele ³esCeejs meJe& DevegYeJe [e@keÌìj ³ee veel³eeves HeCe me®eesìerves J³eJemee³e [e@. ÞeerefveJeeme keÀMeeUerkeÀj ³eebveer Kes[îeele ne@efmHeìue keÀe{tve les ®eeueefJeC³ee®³ee keÀjleevee [e@keÌìjebvee Deeues. SjJeer jsuJes®³ee HeÀueeìeJej kegÀìgbyeefve³eespeve Mem$eef¬eÀ³ee keÀjeJeer DeeHeu³ee DevegYeJeeJej DeeOeejerle Demes Òemlegle HegmlekeÀ efueefnues Deens. ’JewÐekeÀer³e %eeve Demes meebieCeejs mejkeÀejer DeefOekeÀejer, ne@efmHeìueuee JeeleevegkegÀue ceMeerve (SDej kebÀ[erμevej) DeeefCe meeceeefpekeÀ peeCeerJe ³eeb®³ee DeeOeejs ueeskeÀebHeg{s DeeHeueb peerJeve þsJeueb lej ueeskeÀebvee veener cnCetve ceev³elee osC³ee®es veekeÀejleele. lej ÒeefLele³eMe ceev³eJej meceepemesJekeÀ He$eeb®eer DeÒel³e#eHeCes Lees[blejer ceeie&oMe&ve nesF&ue Demeb ceuee Jeeìueb.’ l³eeb®³ee ³ee Jeeke̳eele GÊejsner HeeþJeerle veenerle. jepekeÀer³e Heg{ejer Je leLeekeÀefLele meceepeeleerue Òeefleefÿle ceeCemes Dee[sueermeejK³ee Kes[îeeleerue ne@efmHeìueceO³es keÀece keÀjC³eeme [e@keÌìj keÀe le³eej Peeues ns HeÀe³eoe GþJeuee lejer ceoleer®ee nele osle veenerle, l³eeyeÎue Keble [e@keÌìjebvee Jeeìles. mHeä nesles. efJeÐeeLeeaoMesHeemetve [e@keÌìjebvee meeceeefpekeÀ peeefCeJesves PeHeeìuesues nesles. Dev³ee³ee®eer HeefjefmLeleer Jeeìles eflelekeÀer meesHeer mejU veener ³ee®eer HeeJeueesHeeJeueer l³eebvee Òe®eerleer ³esle ®eer[, me®eesìer®ee J³eJenej Je þjJeuesu³ee keÀeceele mJeleëuee PeesketÀve ÐeeJe³ee®es ns iegCe Demeles. l³eecegUs®e, nUtnUt JeemleJe HeefjefmLeleer®ee Deboepe ³esle neslee. Deece®³ee meceesj®eb l³eeveer peesHeemeues nesles. cnCetve®e DeeefoJeemeer meceepeele mJeleëuee efJemeªve keÀe³e&jle Demeuesuee DeeJneve efkeÀleer peyejomle nesleb ³ee®eer keÀuHevee ³esle nesleer.’ lejerner [e@keÌìj ceve ueeJetve efce$e l³eeb®ee DeeoMe& yeveuee neslee. HeCe ogmeN³ee yeepetuee mJeleë®eer %eeve ueeuemee l³eebvee keÀece keÀjerle nesles jesi³eebvee efoueemee osle nesles, l³eeb®³eeJej Meke̳e efleleke̳ee keÀceer Ke®ee&le mebMeesOeveele ie{uesu³ee DeeHeu³ee ÒeeO³eeHekeÀebkeÀ[s Kes®eerle nesleer. ns ÜbÜ mees[JeCes keÀþerCe Fueepe keÀªve l³eebvee Deejesi³e efceUJetve osle nesles. Heefnu³ee SkeÀ oesve jesi³eeb®³ee nesles. HeCe lee©C³emegueYe Je=Êeer®ee pe³e Peeuee. ’Mees<eCejefnle meceepe efveefce&leer®³ee“ O³es³eekeÀ[s Deew<eOeesHe®eeje®es JeCe&ve FlekesÀ megboj kesÀues Deens keÀer Òel³eskeÀ [e@keÌìjuee DeelceÒeleerleer ³eeJeer. les Kes®eues iesues “J³eJemee³e, mebHeÊeer, ÒeHeb®e, Iejoej ns meejb keÀener leg®í Jeeìe³e®eb. HeÀkeÌle JewÐekeÀer³e J³eJemee³ee yejesyej®e [e@keÌìj meeceeefpekeÀ peerJeveele jme Iesle nesles. J³eeK³eeves Mees<eCe Je Dev³ee³e ³eeb®³eeyeÎue ®eer[ DeeefCe Mees<eCejefnle ceeveJeer meceepee®eb mJeHve ³ee osTve, uesKe efuentve eEkeÀJee le©Ce ceb[Us keÀe{tve DeeHeu³ee meceepemegOeejCes®es keÀe³e& Heg{s vesle oesve®e YeeJevee efMeuuekeÀ jeefnu³ee nesl³ee.’ Deepe DeMee leNnsves PeHeeìuesu³ee le©Ce- nesles. HeCe [e@keÌìjeb®³ee cevee®eer ®eeueuesueer Dees{eleeCe mebHeueer veJnleer. p³ee meceepeeuee les le©CeeR®eer mebK³ee Jee{le Deens Je l³eecegUs®e YeefJe<³eeyeÎue DeeMee keÀjC³eeme peeiee Deens, megOeejeJe³eeme efveIeeues nesles l³ee®eskeÀ[tve Òeeflemeeo Heeefnpes lemee efceUle veJnlee. Depetve Demes Jeeìles. HeCe ³ee YeeJeveebvee efJe®eeje®eer, efJeJeskeÀe®eer yewþkeÀ osCeejs vesle=lJe efomele veener, DeJeOeer HeCe HeÀej Peeuee veJnlee. HeCe Òeefleÿerle Menjer meneO³ee³eer Kes[îeeleerue J³eJemee³eeyeÎue ner ceesþîee Kesoe®eer ieesä Deens. Jes[îeele keÀe{le nesles, lej ¬eÀebeflekeÀejkeÀ efce$e , ceJeeU, ’megOeejCeeJeeoe“ DeMee efJeMes<eCeebveer efnCeJele nesles. DeJeI³ee leerve Je<ee&le mJeerkeÀejuesu³ee O³es³eeJej oesvner yeepetves DeeIeele nesle ceveeceO³es ÜbÜ nesles, YeeJevee nsueeJeu³ee nesl³ee, l³ee®e JesUer Je[erue YeeJeeves nesles. Meesef<ele Jeiee&leerue ceeCemeeuee megOeeju³eeKesjerpe, l³ee®³eeJejerue ª{erb®eer, Hegjeleve Kes[îeele ne@efmHeìue keÀe{C³ee®eer keÀuHevee Heg{s ceeb[ueer Je [e@keÌìjebveer l³eele G[er Iesleueer. cetu³eeb®eer HekeÀ[ veä kesÀu³eeKesjerpe l³eeb®es Mees<eCe LeebyeCeej veener, ³ee efveCe&³eeÒele [e@keÌìj Kes[îeele peeTve jenC³eele keÀe³e keÀe³e De[®eCeer ³esleele ³ee®es yees®ekeÀ JeCe&ve HegmlekeÀele Hees®ele nesles. HeCe Depetve l³eeb®ee þece efve½e³e Peeuesuee veJnlee. DeeHeu³ee O³es³e ieeþC³ee®³ee HeÀej®e GÊece ÒekeÀejs kesÀues Deens. Menjer ceeCetme owvebefove peerJeveele ueeieCeeN³ee meesF& efkeÀleer ceeiee&yeÎue DeelceefJeéeeme Deeuesuee veJnlee. Deejesi³eeefJe<e³eer efMe#eCe osTve, peeie=leer keÀªve menpeHeCes efceUJet MekeÀlees ³ee®eer peeCeerJe nesles. vewmeefie&keÀ De[®eCeer DeveskeÀ nesl³ee. efJe<eejer Je Flejner ueneve meneve ieesäeRletve ueeskeÀefMe#eCe keÀjCes, cnCepes®e ¬eÀebleer®eer HetJe&le³eejer meeHeebvee meeceesjs peeJes ueeiele nesles. HeCe l³eenerHes#ee Ye³ebkeÀj nesles Deepegyeepet®³ee meceepee®es keÀjCes Demes Jeeìe³euee ueeieues nesles. HeCe l³eeyeÎue Hegjsmee efJeéeeme efvecee&Ce Peeuee veJnlee. De%eeve Je oeefjêîe. Deew<eOeeuee Hewmes veenerle cnCetve cegueer®³ee [eske̳eele efkeÀ[s He[sHe³e¥le ³ee®e ieeWOeUuesu³ee HeefjefmLeleerle ceeCemes mees[tve peeT ueeieueer. ne@efmHeìue GÊece ®eeuele oJeeKeev³eele ve ³esCeejer DeeF&, lej DeeHeues Deepeejer Heesj keÀveJeeUt [e@keÌìj®³ee oJeeKeev³eele Demeleevee ’mepe&ve“ Demeuesu³ee YeeJeeuee kebÀìeUe ³esT ueeieuee Je l³eeb®ee DeeOeej®e legìuee. mees[ve Deew<eOeemeeþer Je Iejer þsJeuesu³ee cegueebvee YeekeÀjer legkeÀ[e osC³eemeeþer HejmHej kegÀCeeueener t ve meebielee jml³ee®³ee keÀeceeJej peeCeejer DeeF& efleLes Yesìle nesleer. efJe<eyeeOee Peeuesu³ee [e@keÌìj cnCeleele, ’ueeskeÀeb®eb De%eeve, l³eeb®³ee DebOeÞe×e, l³eeb®³ee YeesJeleer YeeJeeuee DeceeJem³ee Deens Je Yeìeuee veener efJe®eejues cnCetve oJeeKeev³eele oeKeue ve Demeuesu³ee Mees<eCe ³eb$ee®ee HeeMe Je efJeMes<eleë Deece®³eeleerue $egìer Je SkebÀoj meeceeefpekeÀ keÀjCeeje ceeCetme, lej Heesj cesu³eeveblej l³ee®³ee Òeslee®eer J³eJemLee keÀjC³eeDeeOeer®e HeefjefmLeleer, ceeieemeHeCee ³eecegUs Deecner njuees. Hejbleg ³ee®ee DeLe& Deece®ee O³es³eJeeo njuee kegÀìgbyeefve³eespevee®eer kesÀuesueer Mem$eef¬eÀ³ee Gueìer efHeÀjJelee ³esF&ue keÀe, cnCetve efJe®eejCeeje Demee veJns. ceeCetmekeÀer HejeYetle Peeueer Demee veJns.“ ceuee Jeeìles, ³ee yeeyeleerle njC³ee®ee yeeHe, ner ceeCemes HeCe [e@keÌìjebvee meeceesjer Deeueer. l³ee®eyejesyej cegCeieskeÀj, nscee veeF&keÀ, ÒeMve®e veJnlee. keÀejCe [e@keÌìjeb®es keÀece Jee{le nesles. Deepegyeepet®ee meceepe l³eebvee ceevee³euee
 3. 3. ueeieuee neslee. DeMee JesUer Lees[er keÀU keÀe{C³ee®eer, efpeÎer®eer iejpe nesleer. O³es³eJeeoeves Òeeflemeeo (Heefnuîee DeeJe=Êeer®eer) Heíe[uesu³ee ceeCemeebvee leMee®e Lees[îeeyengle keÀe nesF&vee, HeCe Heíe[uesu³ee ceeCemeeb®eer meeLe ueeieles. efYeVe peerJeve-¢äerkeÀesve Demeuee lej meKKes YeeT meg×e SkeÀceskeÀeuee HeÀej cejeþer meeefnl³eeleueb DeMee leNns®eb ns yengOee Heefnueb®e HegmlekeÀ DemeeJeb. mecem³eebveer keÀeU meeLe osT MekeÀle veenerle. ³ee meJe& Òe³eesiee®ee MesJeì HeÀejmee JeeF&ì eEkeÀJee DeveHesef#ele DeeefCe leeCeleCeeJeebveer ûeemeuesu³ee le©Ce efHe{eruee peerJevee®ee DeeieUe Hewuet, peieC³ee®eer SkeÀ DeveesKeer Peeuee Demes cee$e ceuee Jeeìle veener. keÀejCe ³ee DeHe³eMeeves ’[e@keÌìj“ Ke®eues veenerle leNne ¿ee Jee®eveer³e HegmlekeÀele DevegYeJee³euee efceUsue. kesÀJeU JewÐekeÀer³e®e veJns, lej meJe&®e #es$eeleu³ee efkeÀbJee l³eeb®³eele DeHesef#ele keÀ[JeìHeCee Deeuee veener. Gueì les cnCeleele, ’ceeies JeUtve Jee®ekeÀevee YeeJesue Demeb efveleeble megboj HegmlekeÀ Deens. Heeefnueb lej DeeHeCe meeceeefpekeÀ Je JewÐekeÀer³e ogjeJemLesMeer peer Oe[keÀ efoueer l³eebleerue nslet [e@. peer. yeer. He©UkeÀj mJe®í neslee, ¿ee meceeOeeveeveb ceve Yeªve ³esleb. Heg{®eer Oe[keÀ DeefOekeÀ efJe®eejebleer, efJeJeskeÀeves (Sced.Smed.SHedÀ.S.meer.Smed.SHedÀ.S.Sced.Smed.SHedÀ.S.Smed.meer.) Je meb³eceeves Ðee³euee nJeer, ³ee efJe®eejebveer ceveeuee GYeejer ³esles. ’³ee®ee®e DeLe& “[e@keÌìjeb®³ee DeefOeÿelee ceveeleerue ’HeerU“ keÀe³ece Deens. Hegvne ’Oe[keÀ“ osC³ee®eer l³eeb®eer le³eejer Deens Je l³eemeeþer mesþ iees. megb. JewÐekeÀer³e ceneefJeÐeeue³e Je kesÀ. F&. Sced. ©iCeeue³e - cegbyeF&. efJe®eejeb®eer Je efJeJeskeÀe®eer iejpe Deens ner ieesä l³eebvee Heìuesueer Deens. oeefjêîe, De%eeve Je HeejbHeeefjkeÀ ª{eRceO³es ©letve yemeuesu³ee meceepeeuee megOeejC³eemeeþer, l³eeleerue J³ekeÌleeRvee J³eJemee³eeveb meeefneql³ekeÀ vemeuesu³ee uesKekeÀe®eer ner meeefnl³eke=Àleer Jee®ekeÀeuee SkeÀ Jesieȳee ceeCetme cnCetve peieC³eeme ceole keÀjC³eemeeþer ef®ekeÀeìerves, meelel³eeves Je KebyeerjHeCes DeveskeÀ DevegYeJeefJeéeele vesles, Yeeªve ìekeÀles. GlkeÀì DevegYeJe, De®etkeÀ efvejer#eCe, ÒeeceeefCekeÀ DeeefCe YesokeÀ DeeIee[îeebJej keÀece keÀjC³ee®eer iejpe Demeles ns®e mel³e le©Ce efHe{ermeceesj ceeb[C³eeme efJeMues<eCe DeeefCe Òel³ekeÀejer MeyoebkeÀve ¿eecegUs HegmlekeÀ SkeÀoe neleele Iesleueb keÀer Hegjb kesÀu³eeefMeJee³e “[e@keÌìjeb®es ns uesKeve ceole keÀjerue DeMeer Kee$eer Jeeìles. Keeueer þsJeJele veener. [e@. kegÀcego keÀesunìkeÀj(Sced.[er.[er.Heer.S®ed.) [e@keÌìjeb®eer Mewueer meeefneql³ekeÀe®eer Deens. l³eeleerue Ieìveeb®eer, mLeUeb®eer Je ceeCemeeb®eer ÒeeO³eeefHekeÀe,ÒeefleyebOekeÀ Je meeceeefpekeÀ JewÐekeÀ efJeYeeiekesÀ. F&. Sced. ©iCeeue³e -cegbyeF&. JeCe&ves yeesuekeÀer Deensle. DeveskeÀ efþkeÀeCeer [e@keÌìjebveer mJele뮳ee $egìer ÒeebpeUHeCes Heg{s ceeb[u³ee Deensle. nele®es keÀenerner jeKetve þsJeuesues veener. Kes[îeele JewÐekeÀer³e J³eJemee³e keÀjC³eemeeþer uesKekeÀeves meodmeodefJeJeskeÀyeg×er®ee keÀewue ceevetve Iesleuesu³ee lee©C³emegueYe DevegYeJeeleuee Heg{s ³esCeeN³ee le©Ce ceb[UeRvee ³ee HegmlekeÀecegUs ceeie&oMe&ve lej nesF&ue®e; HeCe meeceeefpekeÀ pees<e, efveOe[sHeCee DeeefCe oCekeÀìHeCee ³ee HegmlekeÀele Deens®e. HeCe efMeJee³e ³egJeecevee®eb nUgJeej DeeefCe ¬eÀebleer ns keÀOeer ve mebHeCeejs, PeìkeÀved ve nesCeejs HeCe efJeJeskeÀeves Je efJe®eejeves neleer IesC³ee®es ÒeeceeefCekeÀ DeekeÀueve FLes Deens.®eesKeboU Jee®ekeÀebveer Jee®eueb®e Heeefnpes Demeb opexoej HegmlekeÀ. keÀe³e& Deens; l³eeKesjerpe ³ee meceepeeuee lejCeesHee³e veener, ner ieesäner ÒekeÀ<ee&ves [esȳeeHeg{s [e@. meew. Me. ce. kesÀogjkeÀj ³esF&ue nsner keÀener keÀceer cenÊJee®es veener. (Sced.yeer.yeer.Smed.Sced.Smed.-meer efHeÀpeerDee@uee@peer) efJeYeeie ÒecegKe Je ÒeeO³eeefHekeÀe Mejerjef¬eÀ³ee Meem$e efJeYeeie mesþ iees. megb. JewÐekeÀer³e ceneefJeÐeeue³e, cegbyeF&. [e@. Fbotceleer HeejerKe [e@. keÀMeeUerkeÀjeb®ee Òe³eesie keÀmee HeÀmeuee ³ee®eer ne keÀce&keÀLee. cenejeä^ele O³es³eJeeoer, le©Ceeb®eer keÀcelejlee veener. Deens leer efleleke̳ee®e O³es³eefveÿ menkeÀeN³eeb®eer. ner DeefmlelJee®eer®e MeeskeÀebeflekeÀe Deens. Òel³eskeÀ O³es³eJeeoer le©Ceeme mejkeÀej, He#e-mebIeìvee, Mesì-meeJekeÀej ³eeHewkeÀer kegÀCeerlejer G®euetve Oejues lej®e l³ee®ee O³es³eJeeo keÀecee®ee! efMeJee³e mejkeÀej, He#e, mebIeìvee cnCepes ®eewkeÀì efMemle, le[pees[ ³ee ieesäer Deeu³ee®e. cnCepes oesvner yeepetveer MesJeì SkeÀ®e - O³es³ee®eer DeLeJee keÀe³ee&®eer MeeskeÀebeflekeÀe. Òel³eskeÀ Oe[He[CeeN³ee le©Ceeves G[er IesC³eeHetJeea Jee®eeJes Demes HegmlekeÀ. [e@. o. Jee. osJeue Sced.[er. ÒeeO³eeefHekeÀe, De@vesmLesefMe³ee@uee@peer mesþ iees. megb. ceneefJeÐeeue³e, cegbyeF&.
 4. 4. YetefcekeÀe ë (Heefnuîee DeeJe=Êeerceeieer}) HegmlekeÀele Dee}s}s Òemebie lemes®e efJe®eej DeeefCe celeb ³eele p³ee keÀener $egìer Demeleer} l³eeyeÎ} DeeefCe pes keÀener cenÊJee®eb Ie[}b nesleb HeCe efJemcejCeecegUs jentve ies}b Demes} Dee[s}er}e Deecner ne@efmHeì} ®ee}t kesÀ}b DeeefCe leerve Je<e& ®ee}Jetve ®eebie}b l³eeyeÎ} ceer mebyebefOeleeb®eer ceeHeÀer ceeielees. ogmejer yeeye Deμeer keÀer J³eeqkeÌleμeë kegÀCee}ener veeJee©Hee}e DeeCetve yebo kesÀ}b. lesJne®es DevegYeJe DeeefCe l³eeJesUer Pee}s}b efμe#eCe kesÀJeU oes<eer þjJeC³ee®ee ceePee nslet veener. Jew³eeqkeÌlekeÀ mJe©Hee®eb veJnleb. meeceeefpekeÀ efnleeμeer l³ee®ee efvekeÀì®ee mebyebOe neslee. l³eecegUs Deecner pes Ie[Je}b DeeefCe pes pes Ie[le ies}b l³ee®ee $e³emLe ¢äerves DeeefCe leìmLe Je=Êeerveb - ÞeerefveJeeme keÀμeeUerkeÀj meekeÀuîeeveb efJe®eej keÀªve DevJe³eeLe& keÀe{Ceb ce}e DeeJeμ³ekeÀ Jeeì}b. Dee[s}er mees[uîeeveblej Hee®e mene Je<ee¥veer Deece®³ee Oe[He[er®ee DevJe³eeLe& pemee pemee keÀe{lee ³esT }eie}e, lemee lees Flejebvee meebieC³eemeeþer ceie }sKeCeer neleele Iesle}er. ³ee HegmlekeÀe®³ee Òel³e#e efveefce&lee®eb Þes³e DeLee&le®e efoJebiele Þeer HeÀefkeÀje iee³ekeÀJee[ ³eeb®es. l³eebveer nmleef}efKele le³eej keÀjC³eeHeemetve JesUesJesUer Òeeslmeenve osC³eeHe³e¥le njÒekeÀejs ceole kesÀ}er. ³ee J³eefleefjkeÌle ³ee HegmlekeÀe®³ee efveefce&leerle}e menYeeie ceeP³ee efvekeÀìJeleea kegÀìgbefye³eeb®ee. keÀejCe ne }sKeve ÒeHeb®e keÀjleevee l³eeb®eer KetHe®e iewjmees³e Pee}s}er Deens. ceePeer Helveer [e@. efJeYee Je ceg}er Gefpe&lee Je cegkeÌlee ³eebveer Deμee leNnsves ³ee HegmlekeÀe®³ee pe[CeIe[Ceer}e DeÒel³e#eHeCes HeCe cenlJee®ee neleYeej }eJe}s}e Deens. HegmlekeÀe®eer keÀuHevee mHegÀjC³eemeeþer Je HegmlekeÀe®³ee ªHeele efJekeÀefmele nesC³eemeeþer ceePes DemebK³e efce$e, efnleeE®elekeÀ, menkeÀejer, veelesJeeF&keÀ DeeefCe ªiCe ns meJe&peCe keÀejCeerYetle Deensle. keÀejCe l³eeb®³eecegUs®e ne peerJeveevegYeJe ce}e efceUe}e DeeefCe keÀU}e. ns meJe& pemeb cenÊJeeb®e, lemeb®e ®eebieuîee leNnsveb HegmlekeÀe®eer íHeeF& Je megboj cegKeHe=ÿ keÀjC³ee®eb Þes³e ’efJepe³e yeiex“ ³eebvee. [e@. Fbogceleer HeejerKe ³eeveer Deelceer³elesveb ÒemleeJevee ef}ntve DeeefCe kesÀ. F. Sced. ne@efmHeì}®es DeefOeÿelee [e@. HeªUkeÀj, lemes®e p³esÿ ÒeeO³eeefHekeÀe [e@. Þeerceleer keÀesunìkeÀj, [e@. Þeerceleer keWÀogjkeÀj, [e@. osJe} ³eebveer ÒeebpeUHeCeeveb DeefYeÒee³e J³ekeÌle keÀªve HegmlekeÀe}e μeesYee DeeCe}er. ³ee meJeeb&®³eeyeÎ} ceeP³ee ceveele ke=Àle%elee Deens keÀejCe ner ’meebiee³e®eer ieesä“ meebieleevee kesÀJeU peveefnle meeOeC³ee®ee®e veJns, lej ceveceeskeÀUsHeCeeveb ne mebJeeo meeOeC³eeleuîee mJeevlemegKee®eener nslet neslee Je lees Heg<keÀU ÒeceeCeele efmeOo Pee}e Deens. 1 2
 5. 5. YetefcekeÀe ë (ogmeN³ee DeeJe=Êeerceeieer}) Deeμe³e Flejebvee keÀUeJee. ³eμeeHe³eμeemekeÀì l³ee®es mJeªHe Flejebvee keÀUeJes. keÀejCe YeesJeN³ee®eer nkeÀerkeÀle - Ie[}s}er... Ie[Ceejer! l³eeletve®e HejmHejebefJe<e³eer meod-YeeJevee, efJeéeeme Je Deelceer³elee efvecee&Ce nesC³ee®eer μeke̳elee keÀener DevegYeJe DeeefCe l³ee DevegYeJeebvee DeeHeCe efo}s}e Òeeflemeeo ns mJeªHee®³ee Demeles. l³eeletve veJeer Deeμee He}ÁJeerle keÀjCeejs ÒekeÀuHe GYes jent μekeÀleele. peeCeerJeskeÀ[s vesleele. les Jew³eeqkeÌlekeÀ Demeleele®e. HeCe l³eebvee J³eeHekeÀ Demes mecesäer®es HeefjceeCener HeCe ³ee GÎsμeeves YeesJeje ef}efnC³eeHetJeea ceer kesÀ}s}e Òe³elve cnCepes ’met³e&μeesOe.“ Demeles. keÀenerJesUe ns DevegYeJe efkeÀleer cees}e®es Deensle ns Heefjef®eleekeÀ[tve DeeHeuîee}e keÀUles. ceer ÒeLece met³e&μeesOe keÀeobyejer ef}ner}er. ³ee keÀeobyejer®eb Deieesoj®eb veeJe nesleb ’Deblejer PesHeeJeleevee.“ eEmeOegogie& efpeu¿eeleuîee Dee[s}er}e Deecner Iesle}s}e ne@efmHeì} megª keÀjC³ee®ee DevegYeJe ’YeesJeje“ ceO³es ceer ceeb[}e, ef®eleej}e, lees DeveskeÀeb®³eeyejesyej ³ee DevegYeJeeyeÎ} Hee@H³eg}j ÒekeÀeμeveeves leer meeYeej Hejle kesÀ}er. HeCe YeìkeÀU ³eeb®ee JekeÌleμeerjHeCee DeesIee-DeesIeele ieHHee Peeuîeeveblej l³eebvee les DevegYeJe cenÊJee®es JeeìuîeecegUs. ce}e DeeJe[}e. meebefiele}suîee cegoleerle nmleef}efKele l³eeveer l³eeb®eer celes mHeä veeWoJetve IejHees®e kesÀ}s. YeesJeN³ee®³ee Òeleer mebHeuîee. HeÀkeÌle SkeÀ Òele Deens. n}Áer®e Þeer. meer. Þeer. GHeeO³es DeeefCe efJeÐeeOej YeeieJele ³eeb®³eeyejesyej ³ee meboYee&le ieHHee Peeuîee DeeefCe l³eebveer meg®eefJe}s l³eeveblej ner keÀeobyejer DeeCeKeer oesve ÒekeÀeμeve mebmLeebkeÀ[s 6-7 ceefnves DeeefCe keÀer YeesJeje HegmlekeÀemeboYee&le}s DevegYeJe ef}ne. ogmejer DeeJe=Êeer keÀe{C³ee®eer GlmegkeÀlee, oer[ oesve Je<ex Deμeer jeefn}er. mHeäJekeÌlesHeCee®ee DeYeeJe, JesUkeÀe{tHeCee DeeefCe l³eeb®eer Glmeen, Gceso ceeP³eeHes#ee l³eeb®³ee ceveele DeefOekeÀ efome}er. μeeble DeeefCe mecebpeme Je=Êeerves, }sKekeÀe®³ee leUceUerefJe<e³eer®eer DeveefYe%elee ³eeb®ee keÌ}sμekeÀejkeÀ DevegYeJener ceer Iesle}e. veskeÀerves DeeefCe ef®ekeÀeìerves, HeCe l³ee®eyejesyej Deefle meenme ìeUtve keÀece keÀjCeeN³ee ³ee HeCe ceePee GÎsμe keÀe³ece jeefn}e. ³ee®e ojc³eeve Þeer. Jee. efJe. Yeì ³eebvee Yesì}es. l³eebveer oesIeebceO³es meeeqlJekeÀlesyeÎ} efkeÀleer DeemLee Deens ns Jej Jej HeenCeeN³ee}e keÀUe³e®es veener. ceePee nslet peeCe}e. YeesJeN³ee®eer keÀuHevee ªpe}er. ef}nt }eie}es. ef}ntve Pee}s}s l³eevee l³eeb®³ee ³ee ’DeesUKeerves“ ceePeer Gceso Jee{}er ³eele μebkeÀe®e veener. oeKeJet }eie}es. l³eeveer JesUesJesUer met®evee kesÀu³ee. JewÐekeÀer³e mebμeesOeve Je DeO³eeHevee®³ee #es$eele JeeJejCeeN³ee ce}e l³eeb®eer ’meeo“ mJele뮳ee Deble³ee&ceer®eb JeeoU He®eefJeleevee ceer SkeÀerkeÀ[s iegocejle neslees lej ceeCegmekeÀer®³ee IejìîeekeÀ[s IesTve Dee}er. }sKeveeletve mebJeeo meeOee³e®³ee Òel³eskeÀ Òebmeieer, ³esCeeN³ee De[Leȳeeves GefÜive nesle neslees. ’met³e&μeesOe“ Depetve otj®e neslee. ’YeesJeN³ee“le cee$e De[keÀ}es. Yeìeb®³ee met®eveebveer Heg<keÀUoe leelkeÀeU ceer neskeÀej efo}e. Demes Jeeìe³e®es keÀer efkeÀleer keÀìkeÀìer®es keÀece Deens ns! peeTos. mees[tve ÐeeJes. YeesJeN³ee®es DevegYeJe ef}ne³e}e Iesle}s..... HeCe les μeebleHeCeeves Òeeslmeenve Ðee³e®es DeeefCe l³ee®eyejesyej efJe®eejeb®eer pe[lee Je ogmeN³ee DeeJe=Êeer®eer veeboer cnCetve.... eqkeÌ}ä ef}KeeCe megyeesOe Je ÒeJeener JneJes nsner HeìJetve Ðee³e®es. Kejb meebiee³e®eb lej ’YeesJeN³ee“®³ee DevegYeJeebJej SkeÀ HegmlekeÀ ef}efnlee ³esF&}. ef}KeeCe DeveskeÀ JesUe Pee}s. ef}efnCeb ³eesi³e nesF&}. Hejbleg FLes DevegYeJeeb®eer SkeÀ Pe}keÀ pejer Dee}er lejer DeeleeHegjles HeÀkeÀerje iee³ekeÀJee[ ³eebveer DeveskeÀoe ’nmleef}efKele“ le³eej keÀjC³ee®ee yengOee meceeOeeve ceevee³e}e njkeÀle veener. efJe¬eÀce®e kesÀ}e DemeeJee! YeesJeje ef}efnC³eeceeie®ee GÎsμe Demee keÀer, Deecner pes keÀCeYej keÀece kesÀ}s l³ee®ee keÀejCe l³eebveer megJee®³e De#ejele nmleef}efKele le³eej kesÀ}s keÀer ceeP³eele}e 3 4
 6. 6. SJnevee meμekeÌle nesle ®ee}}s}e mebHeeokeÀ peeiee Jne³e®ee. Hegvne meejs nmleef}efKele cnCepes Yeìebveer ie@}erped keÀμee leHeemee³e®³ee ns oeKeJe}s. keÀener ÒegHesÀ l³eebveer DeeefCe ceerner ’efie®eefce[“ Jne³e®eer. leHeeme}er. De®egkeÀlesJej Yeìeb®ee Yej Demes. l³eecegU®e “’YeesJeje“ ceO³es cegêCeoes<e peJeUHeeme s veenerle®e. ns l³eeb®es Þece cees}e®es. Heg<keÀUoe Jeeìs keÀer keÀμee}e pegves GkeÀªve keÀe{e³e®es? keÀμee}e ne KeìeìesHe? keÀOeer Jeeìs ³eecegUs mebyebefOele ogKeeJe}s lej peeCeej veenerle vee? keÀμee}e l³eebvee ogKeJee³e®es? ’YeesJeje“ íeHetve Dee}s. keÀOeer efJe®eej ³esF& DeeHeCe DeHe³eμeer Pee}es. ³ee DeHe³eμee®ee ne yeepeej ceeb[}e Deens Demes SkeÀe efJeef®e$e DeeefCe Dele=Hle Deevebo Pee}e. keÀejCe Deelee ³eeHeg{s Òeeflemeeo veener keÀe keÀenerpeCe cnCeCeej? keÀer keÀenerpeCe ’keÀμeer efpej}er“ cnCetve kegÀeqlmele nmeleer}? ³esCeej nesles. keÀoeef®ele megKeo lej keÀoeef®ele JeeoUer HeefjCeece nesCeej nesles. Lees[ke̳eele DeeHeCe pes keÀjlees³e l³ee®ee HeefjCeece keÀe³e nesF&}? eEkeÀyentvee nslet meeO³e nesF&} keÀer veener? ³eeyeÎ} meeμebkeÀlee nesleer. DemJemLelee nesleer. cegKeHe=ÿ le³eej veme}s}er Heeb{N³ee Jesÿveele}er Òele [e@. Fboceleer HeejerKe ³eeb®³eekeÀ[s g Ðee³e®eer met®evee Yeìebveer kesÀ}er. ceer mJeleë [e@. HeejerKe ³eeb®³ee Iejer peeTve l³eevee Òele ³ee keÀeUele Deves k eÀeb v eer - HeCe ef J eμes < eleë HeÀef k eÀje iee³ekeÀJee[, efo}er. Jee. efJe. Yeì ³eeveer Òeeslmeenve efo}s Je nmleef}efKele SkeÀoe®es YeìebkeÀ[s ies}s. l³eeJesU®es Deejesi³eceb$eer kewÀ. YeeF& meeJeble ³eebveener SkeÀ Òele efo}er. SJnevee ceer FlekeÀe kebÀìeU}es neslees keÀer Yeìebvee cnì}s, ’³eele pes keÀener pe[ eEkeÀJee yeespe[ Jeeìs}, kebÀìeUJeeCeb Jeeìs} les Kegμee} keÀeHee. ceePeer keÀener njkeÀle veener.“ [e@keÌìjyeeF&veer ÒemleeJevee JesU®es JesUer efo}er. Deelceer³elesves DeeefCe meodYeeJevesveb efo}er. Yeìeveer HegmlekeÀ íeHee³e}e HeeþJe}s. YeeF&meensyeebkeÀ[tve cee$e DeveskeÀoe efJe®eejCee keÀªvener keÀener GÊej Dee}s veener. Hewmes nJes nesles. HeCe veJnles. μesJeìer þjJe}s keÀer keÀoeef®eled YeeF¥vee JesU nesle vemes}, Flej J³eeHe Demeleer}. nesleer HeÀkeÌle efJePet Ieele}s}er leUceU Deved nleye} nesle ®ee}}s}er efpeÎ. De#ejμeë Jew³eeqkeÌlekeÀ keÀpe& keÀe{}s. DeeHeCe Deelee JesU ve Iee}Jelee ÒekeÀeμevee®³ee ceeies }eieeJes. l³ee keÀpe&oejeHewkeÀer SkeÀ cnCepes [e@. {keÀeve. ceer l³eeb®ee vesnceer®e ke=Àle%e ÒekeÀeμevemeceejbYe kesÀ.F. Sced. ne@efmHeì}®³ee peerJejepe cesnlee meYeeie=nele jenerve.... ®eebieuîee keÀe³ee& efJe<e³eer®³ee l³eeb®³ee ÒeeceeefCekeÀ efveÿsmeeþer. DeeCeKeer osKeer} keÀjC³ee®eer keÀuHeveener Yeìeb®eer. keÀe³e&Jeener ceePeer DeeefCe l³eeb®eer lemes®e Flej efce$eeb®eer. efleIee ®eewbIeekeÀ[tve keÀpe& keÀe{}s. [e@. ³eμeJeble osμecegKe DeeefCe [e@. efμejer<e veebos[keÀj [e@. meew. keWÀogjkeÀj DeeefCe Deece®³ee μejerjef¬eÀ³eeμeem$e efJeYeeiee®es meejspeCe ³eebveer ³eeveerner l³eeJesUer Hewmes efo}s Demes DeeþJeles³e. Flejeb®eer veeJes HeìkeÀve }#eele ³esle veener³ele. SkeÀ DeHetJe& DeeefCe ÛÐe ieesä kesÀ}er. ÒekeÀeμevemeceejbYee}e Dee}suîee meJee¥vee ®eneHeeve- μesJeìer ns Hewmes c³egefveefmeHe} yeBkesÀ®es keÀpe& keÀe{tve HesÀ[}s. DeuHeesHenej neslee. lees Ke®e& Deece®³ee ef[Heeì&ceWì} keÀ}erimeveer kesÀ}e. ¿ee Òescee®es GlejeF& keÀmes Jne³e®es? l³eecegUs ceer keÀe³ece®ee YeejeJetve ies}es SJe{s Kejs. íHeeF&ceO³es vesnceer®³ee DeHes#esHes#ee HeÀej®e Gμeerj Pee}e. ef®ekeÀeìer leeCe}er peele nesleer. meb³ece legìe³e}e Dee}e. oes<e kegÀCee®ee? HeefjefmLeleer®ee®e. [e@. Deevebo meewoeiejveer HegmlekeÀ ce. efJe. jepeeO³e#e, DeeefCe ceOeg cebiesμe keÀefCe&keÀ ³eebvee efo}s. DeHeej keÀewlegkeÀ efceUe}s. DeKesj oer[ Je<e& iesuîeeveblej SkeÀ SkeÀ ie@}er ³esT }eie}er. ÒekeÀeμevemeceejbYe 22 cee®e& 1986 }e þj}e. 5 6
 7. 7. ÒekeÀeμevemeceejbYee}e ceOeg cebiesμe keÀefCe&keÀevee IesTve ³esTve meewoeiejeveer meceejbYee}e ceer kesÀ}s vemeles! l³eeveener OekeÌkeÀe yeme}e Demes}®e. HeCe l³eeveer mecepetve Iesle}s. Deeye DeeCe}e. ÒekeÀeμeve meceejbYeeveblej Heg{er} keÀe³e&¬eÀce cnCepes Je=Êeeble íeHetve DeeCeCes. [e@. peer. yeer. HeªUkeÀjvee ceeP³eeyeÎ} KegHe keÀewlegkeÀ. les l³eeJesUer kesÀ. F&. veJeekeÀeUves YeesJeN³ee}e ’³ee Je<eea®eb cejeþerleer} meJeexlke=Àä HegmlekeÀ“ cnì}s. yengleskeÀ Sced. ne@efmHeì}®es DeefOeÿelee nesles. l³eeb®³ee nmles ’YeesJeje“®es ÒekeÀeμeve Pee}s. meJe& Je=ÊeHe$eebveer YeesJeN³ee®es keÀewlegkeÀ kesÀ}s. ÒecegKe JekeÌles cnCetve cebOeg cebiesμe keÀefCe&keÀeveer YeeJeeslkeÀì Yee<eCe keÀªve JeejbJeej HeCe YeesJeN³eeJej meceer#eCeb ³eeJeer cnCetve DeeefCe Je=Êeeble íeHetve ³eeJee cnCetve ìeȳee efceUJeuîee. lej DeO³e#e cnCetve veJeekeÀeU®es mebHeeokeÀ efveUt YeeT Keeef[}keÀj efJeefJeOe Je=ÊeHe$eeb®³ee keÀe³ee&}³eele Kesìs Iee}leevee ceer eEHepetve ies}es. Òel³eskeÀ JesUer ceveele ³eeveer SkeÀerkeÀ[s HegmlekeÀe®es keÀewlegkeÀ keÀjerle Demeleevee®e ogmejerkeÀ[s ’99 ìkeÌkesÀ efJeªOo ³ee³e®es , mel³e GIe[ keÀjleevee efkeÀleer Deepe&Jes keÀjeJeer }eieleele! 1 ìkeÌkeÀe“®³ee meboYee&le}s ¬eÀebeflemet®ekeÀ efJe®eej ceeb[}s. DeveskeÀpeCeeveer YeesJeN³ee®³ee Òeleer meceer#eCe ef}efnlees cnCetve ceeietve Iesleuîee HeCe KetHe®e Deevebo osCeejer yeeye cnCepes HegmlekeÀ ÒekeÀeμevee}e keÀe@cejs[d peebYeskeÀjebmeejKes keÀener ef}efn}s veener! p³esÿ DeeefCe Þesÿ J³eeqkeÌlecelJe GHeefmLele nesles, lemes®e efJeefJeOe #es$eele}s DeveskeÀ ÒeeceeefCekeÀ [e@. megYee<e YeW[îeebveer cee$e HegmlekeÀeJej Glke=Àÿ Hejer#eCe ef}ntve }eskeÀmeÊesceO³es keÀe³e&keÀlexner GHeefmLele nesles. íeHee³e}e HeeþJe}s HeCe l³eeDeeOeer®e þjuîeevegmeej ceOegJebleer meÒesyeeF¥®es Hejer#eCe íeHe}s meeefneql³ekeÀ efo. Heg. Keeb[skeÀj, [e@. megOeekeÀj osμeHeeb[s, [e@. peUgkeÀj, [e@. meew. ies}s. Òee. [e@. YeW[îeeb®es Þece Jee³ee®e ies}s. SkeÀe Hejerveb. HeCe l³eeb®³eeyeÎ} Deeoj cee$e veeieje}, megOeekeÀj kegÀ}keÀCeea, Òee. μeneveer, [e@. Heìs}, cegkegÀ} Heb[îee, megjsμe veiemexkeÀj Yeªve jebefn}e ceveele Ûo³eele Deelceer³elee jeefn}er. ¿ee Hejerveb l³eeb®³ee Þeceeb®es ®eerpe Pee}s. Deμeer efJeefJeOe #es$eele}er veeceJeble ceb[Uer keÀe³e&¬eÀcee}e DeeJepe&tve Dee}er nesleer. ³ee®e ojc³eeve Òe. Þeer . ves ª jkeÀjeveer keÀew l eg k eÀeves ce}e Heg À }Je}s . meenefpekeÀ®e ceer KetHe®e yeeJe®eU}es neslees. peCeg keÀener YeesJeN³eeletve ieìebieȳee S. pes. ¬eÀesefveveμeer leg}vee kesÀ}er. mee@cejmesì cee@cemeejKee opee& efo}e. KeeleeKeelee®e De}ieod Jej ³esTve nJesle G[t }eie}es neslees! SkeÀeHes#ee SkeÀ DeJJe} Heg. }. osμeHeeb[s ³eeb®es HeesmìkeÀe[& ce}e ³ee®e keÀeUele Dee}s. meeOes He$e Deece®³ee meceer#ekeÀebkeÀ[tve, }sKekeÀebkeÀ[tve Òeμebmee DeeefCe Jeªve DecesefjkesÀ®³ee HesÀ}esefμeHemeeþer Pee}s}er keÀe³ee&®es cees} ceeveCeejs. efveJe[. meeN³ee peieeletve efveJe[ Pee}suîee kesÀJeU onebHewkeÀer ceer SkeÀ neslees! DeeefCe kesÀ. F. Sced. ne@efmHeì}®³ee Feflenemeele Deμeer HesÀ}esefμeHe efceUJe}s}e Heefn}e®e. Yeìebveer les He$e mebûene}³eele íeHe}s. DeuHeesHeneje®³ee JesUer pesJne }eskeÀ Dee@ìesûeeHeÀmeeþer ³ee³e}e }eie}s lesJne lej (mebûene}³eele®e Yeìeveer YeesJejele}s SkeÀ ÒekeÀjCener HetJeea®e íeHe}s}s nesles.) ceer G[e}es®e! ®eskeÀeUtve ies}s}e ceeCetme keÀe³e keÀjs}? meJee&le JesieUs-DeeieUs keÀewlegkeÀ kesÀ}s les pe³eJeble oUJeerveer. HegmlekeÀeJej ®eesKeboU [e@. meew veeieje} cnCepes megefJeÐe DeeojCeer³e DeeefCe Del³eble megmebmke=Àle J³ekeÌleer. meceer#eCe ef}ntve l³eebveer HeeþJe}s®e. keÀewlegkeÀ kesÀ}s®e. HeCe yejesyej ©. 35/- ®ee ®eskeÀ l³eeb®ee ceg}iee ceePee efJeÐeeLeea! HeeþJe}e. les ’ye#eerme“ ceer keÀOeer®e efJemeª μekeÀCeej veener. [e@. meew. veeieje} pesJne DeefYevebove keÀje³e}e Deeuîee lesJne JeemleefJekeÀ nele HeCe Kejer iebcele, jbiele Heg{s®e Deens. keÀejCe Fleke̳ee mejU Heg{s ies}er lej pees[tve®e vecemkeÀej keÀje³e®ee HeCe ceer l³eeb®³eeμeer nmleeboes}ve kesÀ}s... pes SjJeer keÀOeer®e YeesJeN³ee®³ee keÀLes®eer Keeefme³ele leer keÀe³e jeefn}er? 7 8
 8. 8. veJeμekeÌleerceO³es YeesJeN³eeJej Deûe}sKe Dee}e. efo}e... leeye[leesye. l³ee Deûe}sKeeceO³es ceeP³ee ceveeleuîee keÀener μebkeÀe KeN³ee þjuîee. HegmlekeÀe®es efcejpes}e DeCCeeves ( [e@. pe³eÒekeÀeμe keÀμeeUerkeÀj) keÀener Òeleer KeHeJeC³ee®ee keÀewlegkeÀ keÀjleevee®e keÀener nslJeevJes<eer Dee#esHener l³eele nesles! Òe³elve kesÀ}e. l³ee Dee#esHeevee ceer GÊej ef}neJes Demes yeN³ee®e peCeebvee Jeeì}s. ceer DecesefjkesÀ}e ies}es. ceer mHeäerkeÀjCe HeeþJe}s. peeleevee HebOeje-Jeerme Òeleer IesTve ies}es. HegmlekeÀe®ee Ke®e& keÀpe& keÀe{tve keÀmee kesÀ}e ns ef}efn}s. l³ee Òeleer DecesefjkesÀleuîee cejeþer ceb[Uervee Jeeìuîee. keÀewlegkesÀ Pee}er. efJeªve ies}er. yemme. cegbyeF&leuîee Iejele Depetvener ®eej-Hee®eμes Òeleer yebefoJeeve nesTve He[uîee nesl³ee. ceePes les mHeäerkeÀjCe ve DeeJe[uîeeves ÒekeÀeμekeÀebveer meJe& HegmlekeÀ Hejle kesÀ}er. DecesefjkesÀletve Iejer He$e HeeþJe}s. HegmlekesÀ ceeP³eekeÀ[s Dee}er nesleer. keÀHeeìe®es KeCe Yej}s nesles. YeesJeje keÀeW[}e ies}e neslee. ceePee YeesJeje ceveesJew%eeefvekeÀ YeesJeN³eele yeg[e}e neslee! peCeg keÀeUe®³ee efJeJejele YeesJeN³ee}e HebOeje-Jeerme Òeleer cejeþer efmeves-veeìîe efvecee&les-veì ³eevee Ðee ie[He Pee}e neslee. YesìeroeKe}. HeCe keÀjCeej keÀe³e? DeHes#ee? ceer keÀener®e kesÀ}s veener. SkeÀ®e. keÀje³e}e JesUner veJnlee. SJe{b keÀewlegkeÀ Pee}s l³ee HegmlekeÀe®eer }e³ekeÀer Demes} lej l³eeJej SKeeoer otjoμe&ve ceeef}keÀe, ef®e$eHeì eEkeÀJee veeìkeÀ JneJes. DecesejkesÀ}e pee³e®eer leejerKe peJeU ³esle ®ee}}er nesleer. Hejer#eCes GÊece. HegmlekeÀebvee f ceeieCeer peesjoej. HeCe yeepeejele Òeleer®e Hees®euîee veenerle. HeefjefmLeleer®ee YeesJeje peCeg ce}e Ie[}s keÀe³e? efieUle neslee, ’YeesJeje“ ef}efnuîeecegUs. keÀener veener. SkeÀekeÀ[tvener meeOeer Hees®e osKeer} Dee}er veener. veener cnCee³e}e HeCe efce$eebveer meejs kesÀ}s. HeveJes}®es keÀe@. meeves, Jeeμeer®es peieoerμe keÀeye´, }e}yeeie®es s Jesieȳee®e meboYee&le pesJne mebHeke&À Dee}e lesJne mJe. iepeeveve peeieerjoej ³eebveer HegmlekeÀe®eer [e@. veeboesmekeÀj, [e@. Pee, [e@. keÀce}ekeÀj kegÀ}keÀCeea, [e@. efo}erHe osμeHeeb[s, [e@. ie[keÀjer, Òeμebmee kesÀ}er. efJeéeveeLe Hees³eskeÀj Deμee efkeÀleerlejer peCeeveer Hee®e-Hee®e, one-one Òeleer G®e}uîee. KeHeJeuîee! DecesefjkesÀntve Hejle Dee}es. oesve Heeefjleesef<ekesÀ, efJeμes<e iegCeJeÊes®es ÒeμemleerHe$ekeÀ, [e@. yeejeE}iesveer lej Heg{ekeÀej IesTve DeeefCe mebmke=Àleer ceb[Ue®³ee meom³eeb®³ee DecesefjkeÀe-ke@Àve[e®es oμe&ve DeeefCe DevegYeJe ieeþer}e yeebOetve Hejle Dee}es. ÒeeceeefCekeÀ menkeÀe³ee&cegUs Devegoeve efo}s. YeesJeN³ee®³ee ®eejHee®eμes Òeleer nesl³ee®e Jeeì yeIele. JeeUJeer-keÀmej F. veerner keÀe@. peebYeskeÀjeveer lej leerme ®eeUerme HegmlekeÀeb®ee SkeÀ ieÇe®e G®e}}e. ®eskeÀ 9 1 0
 9. 9. YeesJeN³ee}e DemHe=μ³e þjJe}s nesles! peμeeme leμee nesl³ee! peCeg keÀeqlmele nmele nesl³ee. Pee}s veener. HeÀkeÌle Ke®e&. pecee keÀener veener. Jew³ekeÌleerkeÀ HeeleUerJej DeveskeÀeveer efJekeÀle Iesleuîee. DeveskeÀebvee KeHeJeuîee. jefμe³ee®eer leleev³ee DeeefCe pece&veer®es [e@. iegbLej meeªLee³ecej Yesì}s. DeeHeg}keÀerves HegmlekeÀ IesTve ies}s. HeCe Depetve Òeeflemeeo veener. Je<e&Yej Pee}s lejer. SkeÀoe SkeÀeves ogmeN³ee}e DeesUKe keÀªve osleevee cnì}s, ’ceesþs }sKekeÀ Deensle.“ DeLee&led ìHee}eb®ee ieesOebUner Demes}. keÀener ceeefnleer veener. ceer }ies®e cnì}s, ’ceer HegmlekeÀ ef}efnlees DeeefCe mJeleë efJekeÀlees osKeer}!“ iebcele Deμeer Jeeìles keÀer }sKekeÀe}e mJele뮳ee HegmlekeÀemeeþer vesnceer®e SJe{s mel³e yees}e³e}e }epe keÀme}er? ³ee meceepeele efmevescee, veeìkeÀeb®eer, p³eesefle<ee®eer peeefnjele Oe[He[eJes }eieles keÀe? meieUspeCe Demes Oe[He[leele keÀe? }sKekeÀeves Oe[He[Ces ns l³ee}e ®ee}les. veiveles®eerner ®ee}les. HeCe [e@keÌìj eEkeÀJee }sKekeÀe®eer veener. ceer cnCelees, pes mel³e keÀceerHeCee®es veener keÀe? lees DeelcekeWÀêerle Peeuîee®es }#eCe veener keÀe? Deens l³ee®eer peeefnjele keÀe keÀª ve³es? meceepeeves Yeeie®e Hee[}b lej }sKekeÀeves efJe¬esÀlee ³ee meeN³ee ÒeÞveebvee ceePes SkeÀ®e GÊej Deens. keÀe yevet ve³es? ce}e pes efnleeJen Jeeìles Þes³emkeÀj Jeeìles les efJeefJeOe ÒekeÀejs meceepee®³ee keÀesvee- DeveskeÀeveer Deefve®ísves Hewmes osTve HegmlekeÀ efJekeÀle Iesle}s. Hewmes Iesleeveener JeeF&ì keÀesHeN³eeHe³e¥le Hees®eJeC³eemeeþer Òemebieer keÀceerHeCee, DeJens}vee, kegÀ®esäe Jeeìîee}e Dee}er Jeeì}s. lejer ceer Òe³elve keÀjerle jener}es, Je jenCeej. peeCeJe}s DeeHeuîee meceepeele keÀesìîeeJeOeer ©He³es mel³e PeekeÀC³eemeeþer Deensle. Deelee ³ee Ie[er}e met³e&μeesOe, DecesefjkeÀveeb®³ee Deblejbieele, LekeÀJ³eeJej ceele, HeCe les GIe[ keÀje³e}e cee$e SkeÀ Hewmeener veener! veeF}epeeves HegmlekesÀ efJekeÀ}er. ceg<keÀer}erves GvneUer HeeJemeeUer Deepeej, efieefveefHeie, JewÐekeÀer³e J³eJemee³e, ceer keÀesCelesner keÀä ve Ieslee. yeN³ee®eoe kebÀìeUle, Jewleeiele Hewmes Jemet} kesÀ}s. Deμeer HegmlekesÀ Je DeveskeÀ μeesOe efveyebOe ÒekeÀeefμele Pee}s Deensle. HeCe pes ’YeesJeN³eele“ Deens Heg{s Heg{s þjJe}s keÀer efJeÐeeL³ee¥vee, efce$eevee HegmlekeÀ HegÀkeÀì®e ÐeeJes. Jee®ee³e}e. les ³ee keÀμeele veener. meenefpekeÀ®e ³ee HegmlekeÀebmeeþer ceer Oe[He[}es veener. YeesJeN³eemeeþer Hejle Dee}s lejer þerkeÀ, veener Dee}s lejer þerkeÀ. l³eebveer Jee®e}s lejer þerkeÀ, veener Jee®e}s lejer Depetve Oe[He[lees³e. þerkeÀ. megOeebrê kegÀ}keÀCeeaves kesÀ}suîee cees}e®³ee met®evee efJe®eejele IesTve mebHetCe&HeCes Fbûepeer ojc³eeve®³ee keÀeUele Þeer. peleeRê keÀNne[keÀj DeeefCe [e@. pe³eÞeer ie[keÀjer YeesJeN³ee®es (JnuHe&t}) Hegve}xKeve keÀªve mebHeJe}s. les ÒeefmeOo keÀjC³eemeeþer ceer keÀefìyeOo ³eeb®³ee meene³³eeves YeesJeje®es Fbûepeer Yee<eeblej HetCe& kesÀ}s. Deens. DeesefjSbì }eBiecevme, HeWefieve F. keÀ[s efJe®eejCee kesÀ}er. SkeÀoe efoJebiele keÀc³egefvemì vesl³ee ceervee#eeryeeF& meeves ³eeveer He$eeÜejs efJe®eej}s nesles keÀer HegmlekeÀe}e SJe{er ceev³elee efceUe}er Demeleevee ceer DemJemLe keÀe neslees? GÊej? ceer ef}efn}s, YeesJeN³ee®es keÀewlegkeÀ cnCepes megKeo yeeye Deme}er lejer les FeqHmelemeeO³e HegmlekeÀ GÊece HeCe ceekexÀeEìie Hee@ef}meerle yemele veener-HegmlekeÀ ®eebie}s Deens. veJns. YeesJeN³ee®es Òe³eespeve SkeÀ®e Deens. ³ee meceepeele ÒeeceeefCekeÀHeCes peieCeeN³eevee keÀece ®eebie}s Deens HeCe Sef[ìesefj³e} Hee@ef}meerle yemele veener. DeelceeefJe<keÀej keÀjC³eemeeþer mesuHeÀ SkeÌmÒesμevemeeþer μekeÌleer, ³egkeÌleer DeeefCe meeOeves efceUeJeer. keÀener Fbûepeer ìeFHemkeÌjerHìdme DecesefjkesÀ}e HeeþJeuîee. l³eeb®es Depetve keÀener melÒeJe=Êeer}e ³ee meceepeele ceevee®es, DeefOekeÀeje®es mLeeve efceUeJes. 11 12
 10. 10. Dee[s}er}e ne@emHeì} megª keÀjC³eeceeie®eer ÒesjCee ner®e nesleer. YeesJeje ef}efnleevee®eer f ÒesjCeener ner®e. DeeefCe YeesJeN³ee®³ee meboYee&leuîee Oe[He[er®eer ÒesjCeener ner®e. SkeÀe oesIeebveer cnì}s, ’SJe{s keÀe³e Deens HegmlekeÀele.“ ’mJeleë}e keÀe³e ¬eÀebeflekeÀejer cenelcee mecepelees keÀe³e?“ Òeμvee®es GÊej meesHes Deens. mJeleë}e ceneved eEkeÀJee #egê mecepeCes ¿ee oesvnerceO³es ie}Ále Demeles. mJeleë}e keÀener mecepeC³ee®eer eEkeÀJee keÀener oeJee keÀjC³ee®eer keÀener iejpe veener. les ³eesi³e veener. HeÀkeÌle HegmlekeÀele pes Deens les efnlekeÀj Deens Deμeer Kee$eer Demes} lej l³ee HegmlekeÀemeeþer Oe[He[e³e®eer iejpe nesleer Je jener}. DeeleeHe³e¥le DeveskeÀeveskeÀebvee leμeer iejpe Jeeì}er. ³eeHeg{sner Jeeìle jener}. Þeer. GHeeO³es Je YeeieJeleeveer l³eeb®³ee ke=Àleerveb ce}e ³ee®eer Kee$eer efo}er. cnCetve®e YeesJeN³ee®eer DeeJe=Êeer keÀe{e³e®eer Deens. meJe& veJ³ee pegv³ee DevegYeJeeb®es meej peces}e Oeªve... DeeefCe peer keÀener ce@®³egefjìer Dee}er³e leer JeeHeªve YeesJeN³eele Yej Iee}tve. DeKesj meceepeele pej keÀener ®eebie}s Ie[e³e®es Demes} DeeefCe YeesJeN³ee®eer l³eele keÀener YegefcekeÀe Demes} lej les Ie[Ceej®e ! 13 14
 11. 11. YetefcekeÀe ë (eflemeN³ee DeeJe=Êeerceeieer}) YetefcekeÀe ë (eflemeN³ee DeeJe=Êeerceeieer}) Deepe iegªJeej. 14 veesJnsbyej 2002. yee}efove. ef[meWyej 1974 les YeesJeje®eer eflemejer DeeJe=Êeer keÀe{C³ee®ee efJe®eej veJnlee. keÀejCe DeeleeHe³e¥le ef[meWyej 1977 Deμeer leerve Je<e& Dee[s}erle jeefn}es. l³eeJesU®es keÀener menkeÀejer DeeefCe DeveskeÀ HegmlekebÀ ef}nerC³ee®ee, ÒekeÀeμekeÀebkeÀ[tve ÒekeÀeefμele keÀªve IesC³ee®ee, efJekeÀC³ee®ee ceePes DeeF&-Je[er} n³eele veenerle. l³ee leerve Je<ee& ojc³eeve®³ee DevegYeJeebJej YeesJeje ef}n}b. efkebÀJee HegÀkeÀì JeeìC³ee®ee meceepee}e keÀener HeÀe³eoe nesleevee efomele veJnlee. meceepee}e l³ee®³ee Heefnuîee DeeJe=Êeer®eer ner oμee Pee}er. lelmece®e oμee ogmeN³ee DeeJe=Êeer®eer ner Pee}er. nesCeeje HeÀe³eoe Heg<keÀUoe efomele veener ns keÀUle Demetve meg×e YeesJeje®e veJns lej keÀesCele®e GÊece DeefYeÒee³e HeCe ceekexÀeEìie veener. HegmlekeÀ veJ³eeveb ÒekeÀeefμele keÀjC³ee®ee efJe®eej cevee}e ª®ele veJnlee. iesuîee leerve oμekeÀele Deblejelc³ee®ee keÀew} ceeveC³ee®ee DeeìeskeÀeì Òe³elve kesÀ}e. Hejbleg HetCe&HeCes efvejeμes®³ee ielexle Demeleevee osKeer} YeesJeje®³ee Jee®eveeveb ¿ee}e®e ceer Deepe mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer (Total Stres Management) cnCelees.YeesJeje®eer eflemejer DeeJe=Êeer Deelcemevceevee®eer DeeefCe DeelcemeeceL³ee&®eer Òe®eerleer ³esles, Òe®eb[ leCeeJeiemle J³ekeÌleer}e GYeejer keÀe{Ces ne l³ee®ee®e SkeÀ Yeeie! ³ee DeKeb[ Oe[He[erceO³es ceePes YeeT, yeefnCe, F. efce$e ³eeb®e efceUles DeeefCe Demene³e ceeCemee}e DeeOeej efceUlees Demes DevegYeJe DeeuîeecegUs YeesJeje®eer GÊece menkeÀe³e& efceUle ies}b. l³eeb®ee ceer $eÝCeer Deens. Dee[s}er®e ne@efmHeì} lenketÀye Deme}b eflemejer DeeJe=Êeer ÒekeÀeefμele keÀjC³ee®ee efJe®eej Dee}e DeeefCe lees Òel³e#eelener Dee}e. kesÀJeU lejer leCeeJecegkeÌleer (Total Stres Management) leer} YeeJevee DeeefCe efJe®eejebJej DeeOeeefjle Deμeer mebHetCe& YeesJeje®e veJns lej met³e&μeesOe, DecesjerkeÀveeb®³ee Deblejbieele, LekeÀJee Iee}Jee, Òe@keÌìerkeÀ} leCeeJecegkeÌleer keWÀê [e@. ceeOeJejeJe keÀμeeUerkeÀj (meebie}er), [e@. megyeesOeve keÀμeeUerkeÀj mì^me ce@vespeceWì, ceesmeceer Deepeej mekeÌmesme Fve SkeÌPe@ecevesμeve, veecemcejCe, mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer, s f (meeJebleJee[er), Þeerceleer. megveerlee keÀ}IeìkeÀer (yesUieeJe), [e@. Deces³e Hees³eskeÀj (þeCes), efnleiegpe Deμeer one HegmlekesÀ ÒekeÀeefμele nesle Deensle Je HetCe& leCeeJecegkeÌleerkeWÀê keÀe³e&jle [e@. Heg<keÀjKeeves, efμekeÀejKeeves (cegbyeF&) DeYe³e osmeeF& (HegCes), Þeer. pe³eblejeJe Keeb[kesÀ Pee}er Deensle Je nesle Deensle. ns ³eμe kesÀJeU ceeP³eeμeer efkebÀJee mebHetCe& leCeeJecegkeÌleerμeer (KeesHees}er) meew. yeiex (ceeefnce, cegbyeF&) ³eebveer megª kesÀ}er Deensle. Deevebo Deens, le=Hleer efveie[erle Deme}suîee J³ekeÌleer®eb®e veJns lej meeN³ee melÒeJe=Êe J³ekeÌleeR®eb Deens. veme}er lejer! meceeOeeve Deens. meebieles®eer μeebefle veme}er lejer. keÀejCe Deepener yeskeÀejer, l³ee meJee¥vee Oev³eJeeo DeeefCe ceveëHetJe&keÀ μegYes®íe! yee}cepegjer, iejeryeer, De[eCeerHeCee YeerkeÀ ceeieCes, Òeog<eCe Deμee μeskeÀ[es mecem³ee OeieOeiele Deensle®e. HeCe mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer ne efJeéeleCeeJee®ee ’peieVeeLee®ee jLe“ Deens, lees Dees{C³eele DeeHe}e menYeeie Deens. nsner vemes Lees[kesÀ! [e@ ÞeerefveJeeme peveeo&ve keÀμeeUerkeÀj [e@ ÞeerefveJeeme peveeo&ve keÀμeeUerkeÀj 15
 12. 12. ~~ SkeÀ ~~ ³eeefμeJee³e, efJeJeskeÀevebo DeeefCe ceekeÌme&®³ee HegmlekeÀeb®ee ceeP³eeJej ÒeYeeJe He[}e. mJeeceer efJeJeskeÀeveboe®es Jewjei³e DeeefCe efve<keÀ}bkeÀ ®eeefj$³e ce}e YeeJe}s,lej ceekeÌme&®³ee μees<eCe cegkeÌleer®es Jeejs DeeefCe peerJevee®eer efoμee HegmlekeÀebcegUs ceeP³ee ÒesceemekeÌle ceveeves meeceeefpekeÀ ¬eÀebleer DeeefCe meeceeefpekeÀ yeebefOe}keÀer efμejesOee³e& ceeve}er. eEkeÀyengvee, DeO³eeeqlcekeÀ ÒeJe=Êeer peesHeemeC³ee®ee GÊece GHee³e cnCepes®e 1969 les 1973 ®ee keÀeU ceeP³ee JewÐekeÀer³e efμe#eCee®ee keÀeU neslee. HeCe ceekeÌme&Jeeo Deμeer Kee$eer Pee}er. Kejb Heeefn}b lej ÒeecegK³eeves peerJeveefJe<e³eer®³ee leÊJe%eevee®eb efμe#eCe®e ceePeb ®ee}t nesleb. kegÀceej efμejeUkeÀj ne ceePee efnjes. μeneoe, vebotjyeej, leUesos Jeiewjs Yeeieele ÞeefcekeÀ mebIeìvee ³eeefμeJee³e ®ecelkeÀej, ieg{μekeÌleer, F&éej JeiewjW®³ee yeeyelener ceeP³ee ceveele mLeeHeve keÀjCeeje DeeefCe lesLeer} keÀäkeÀN³eebceO³es HeefjJele&ve Ie[Jetve DeeCeC³eemeeþer Oe[He[Ceeje leke&ÀefJeleke&À ®ee}le. F&éej Deens Demes kegÀCeer cnCee}e lej F&éej vemeuîee®eer yeepet ceeb[e³e®eer kegÀceej. l³ee®³eeyeÎ} ce}e efveleeble Deeoj. DeeefCe keÀesCeer veener cnCee}e lej lees keÀoeef®ele Demet μekesÀ} Deμeerner yeepet ceeb[e³e®eer Demes ®ee}t nesles. Hejbleg keÀOeerkeÀOeer ne Jeeo®e efvejLe&keÀ Deens Demebner Jeeìe³e®eb. SkebÀojerle ³ee kegÀceej ÒeceeCes®e Hejbleg HetCe&HeCes ogmeN³ee #es$eele keÀece keÀjCeejer DeeCeKeer SkeÀ yeeyeleerle yejs®e mebμe³e efHeÀì}s veJnles SJe{b efveef½ele. ceePee efce$e pejerJee}e ³ee®³ee yejesyej J³ekeÌleerner ce}e Deeoμe&Jele Jeeìe³e®eer. ner ogmejer J³ekeÌleer cnCepes [e@. Sced. pes. vejeEmenve ³ekeÀerveμee, cesnyetye, HewÀ³eepe Jeiewjs leLeekeÀefLele mee#eelkeÀejer J³ekeÌleerbvee ceer Yesìe³e®ees. (p³egefveDej). Deece®es ÒeeO³eeHekeÀ. l³ee®eÒeceeCes oi³ee&lener pee³e®ees. F}Áce-Fyeeoo keÀje³e®ees. ne meeje DeebleefjkeÀ kegÀletn}e®ee kegÀceej DeeefCe vejeEmenve ner leμeer oesve ìeskesÀ nesleer. kegÀceej ne DeefYe³eebef$ekeÀerleer} Yeeie neslee. HeoJeerOej, lej vejeEmenve JewÐekeÀer³e HeoJeerOej. kegÀceej}e ceer ’Dejs-legjs’ keÀjer lej [e@. peerJevee®³ee leÊJe%eevee®eb efμe#eCe ®ee}t nesleb Demeb cnì}b les Deμeemeeþer keÀer vejeEmenve Deece®es mej DeLee&le l³eeb®³eeμeer vesnceer DeeojeLeea yeele®eerle nesF&. kesÀJeU JewÐekeÀer³e %eeve ceePeer yeewef×keÀ eEkeÀJee YeeJeefvekeÀ YetkeÀ YeeieJet μekeÀle veJnles. mel³ee®eer kegÀceejves Oegȳeeleuîee DeeefoJeemeeRmeeþer meJe&mJe PeesketÀve efo}s}s nesles, lej DevegYetleer mJeleë}e PeesketÀve efouîeeefμeJee³e keÀμeer ³esCeej? HeCe PeesketÀve Ðee³e®eb lejer kegÀþs? vejeEmenveveer μejerjef¬eÀ³eeμeem$e ³ee JewÐekeÀer³e efJe<e³eele mebμeesOeve ®ee}Je}s nesles. DemKeef}le meenefpekeÀ®e Jee®eve, ®e®ee& Fyeeoo YeeqkeÌle pes keÀener meceesj ³esF&} l³eeletve mel³e μeesOeC³ee®eer Fbûepeer yees}Ceejs DeeefCe Jeiee&le efμekeÀJee³e}e ³esleevee ìe³e yeebOeCeejs vejeEmenve DeeefCe l³ee®eer Òe®eerleer IesC³ee®eer keÀUle vekeÀUle Deμeer Oe[He[ ®ee}}er nesleer. vee l³eele megKe DeeefoJeemeeR®³eele jentve ’keÌ}eme}sme“ Pee}s}e, DeeefoJeemeeR®³ee jenCeerμeer mecejme Pee}s}e nesleb vee ogëKe. HeÀkeÌle leeªC³emeg}Ye DeeJesie neslee. Oegboer nesleer. HeCe meejb keÀmeb Demme}. kegÀceej ³eeb®³eele SjJeer oesve Oe´gJeebSJe{s Deblej. HeCe SkeÀe yeeyeleerle cee$e oesIesner Deieoer Jewjei³ee®ee ÒeYeeJe neslee. l³eecegUs ceer yesefHeÀkeÀerj Je yesojkeÀej neslees.³ee ojc³eeve meejKes ....ceeCegmekeÀer! SkeÀoe pejerJee}eveb cnì}b, ’Deceke̳ee Deceke̳ee HeÀkeÀerjeveb meebefiele}b lej DeeHeCe keÀe@}spe oesIesner Del³eble ÒeeceeefCekeÀ, l³eeb®³ee efveÿe DeJ³eefYe®eejer. μebkeÀe I³ee³e}e lemetYejner mees[e³e®eb.“ peeiee veener. ceer cnì}b, ’ceer le³eej Deens“ Pee}b. HegC³eele Sced. yeer.yeer. Smed. keÀjerle Demeleevee ³ee oesIeeb®eer ceeP³eeJej íeHe He[}er. jml³eeJej®³ee l³ee HeÀefkeÀje}e Deecner efJe®eej}b. meenefpekeÀ®e Sced.yeer.yeer.Smed. Heeme Pee}es lesJne ceeP³ee ceveele oesve efJe®eej IeesUle. DeeHeCe kegÀceejÒeceeCes Kes[îeele lejer keÀece keÀjeJes eEkeÀJee [e@. vejeEmenveÒeceeCes mebμeesOeve #es$eele l³eebveb, ’keÀe@}spe mees[e“ cnì}b. peeJes. kegÀceejÒeceeCes keÀece keÀjC³ee®eer ce}e DeebleefjkeÀ leUceU nesleer. eEkeÀyengvee leer ceeP³ee ceer lej meJe& mees[e³e}e le³eej®e neslees. Deblece&vee®eer YetkeÀ nesleer, lej [e@. vejeEmenve®es #es$e yegOoer}e DeekeÀef<e&le keÀjer. 1 7 18
 13. 13. HeCe pejerJee}e}e keÀe³e Jeeì}b. keÀesCe peeCes. l³eeveb mJeleë®eb ’ÒeHeespe}“ ceeies Deceeveg<e YeeweflekeÀ HeefjefmLeleer®³ee efJejesOeele meJe& HeeleȳeebJej mebIe<e& keÀjC³eemeeþer Iesle}b. }eskeÀeb®eer, efce$eeb®eer, DeeefCe Iejeleuîeeb®eerner ceveb JeUefJeC³ee®ee ceer O³eeme Iesle}e. Deepe meejKeb peeCeJele³e keÀer efJeÐeeL³ee&bvee kesÀJeU ceemlejeb®eer veJns, KeN³ee Jesieȳee JeeleeJejCeele iegª®eer, KeN³ee vesl³ee®eer, KeN³ee ceeie&oμe&keÀe®eer leerJe´ iejpe Demeles. peevesJeejer 1974 ceO³es Fbìve&efμeHemeeþer ceer efcejpes}e Dee}es. HegC³ee®³ee ceeveeves Sced. yeer. yeer. Smed. ®³ee μesJe쮳ee Hejer#es}e lejerner Heeme Pee}es. p³ee HeoJeer®eer efcejpe cnCepes Kes[b. Oe[ jmles veenerle. HegÀìHeeLe veenerle. Oe[ meeb[HeeC³ee®ee efve®eje veener. Deefpeyeele eEkeÀcele Jeeìsveeμeer Pee}er nesleer leer Heojele He[}er®e. kesÀJeU HeoJeer®e veJns, lej jml³eeJej Ke·s He[}s}s. Òe®eb[ OegjUe. pegveeì ie}Áer yeesU. }eskeÀner ûeeceerCe Yeeieeletve Flejner megKes ce}e keÀJe[ercees} Jeeìe³e®eer. ne ceePee efvejeμeeJeeo neslee keÀe? keÀer ner yeepeejemeeþer Dee}s}s. efcejpes}e DeeuîeeDeeuîee®e ne yeo} peeCeJe}e. efvejer®ílee nesleer? Goemeervelee nesleer? keÀer KeN³ee peerJevemebIe<ee&Heemetve HeUtve peeCeb nesleb? HeCe efpeLes ceer keÀece keÀje³e}e Dee}es les Jee@ve}sme ne@efmHeì} cee$e HetCe& JesieUb. Deceeveg<e mHeOex®ee ce}e Jeerì lej Dee}e veJnlee? J³eJemee³e, mebHeÊeer, ÒeHeb®e, Iejoej ns meejb DecesefjkeÀveeb®³ee mebmke=Àleer®ee ÒeYeeJe HeoesHeoer peeCeJeeJee FlekebÀ. ne@efmHeì}ceO³es HeeT} keÀener ce}e leg®í Jeeìe³e®eb. Deμee HeefjefmLeleerle keÀeUpeemekeÀì meJe&mJeeceO³es efYevetve jeefn}er þsJelee®e ns peeCeJe}b. DecesefjkeÀve efceμeve®eb ns ne@efmHeì} cnCepes [e@keÌìj DeeefCe ©iCe leer ceekeÌme&®eer GlkeÀì DeeJneveb- l³ee DeeJneveebceeie®eer keÀUkeÀU. HeÀkeÌle μees<eCe Je Dev³ee³e ³eeb®³eeleer} meebmke=ÀeflekeÀ ojer®eb GÊece GoenjCe. FLe}e Dee®eej, efJe®eej, yees}Ceb, ®ee}Ceb, ³eeb®³eeyeÎ} ®eer[ DeeefCe μees<eCejefnle ceeveJeer meceepee®eb mJeHve. ³ee oesve YeeJevee ceveele GHe®eej meJe& keÀener Hee½eel³e. DeeefCe FLes GHe®eej I³ee³e}e ³esCeejs yengleskeÀ ©iCe cee$e efμe}ÁkeÀ jeefnuîee. Deefμeef#ele DeeefCe ûeeceerCe HeewJee&l³e! efve³eefceleHeCeeveb HeewefäkeÀ pesJeCe pesJeCeejs, J³ee³eece keÀjCeejs, ìsefveme-ye@[eEceìve efcejpes®eb Jewefμeäîe cnCepes cegme}ceeve DeeefCe ef¸emleer Oeceea³eeb®ee ÒeYeeJe. keÀener KesUCeejs, SKeeob JeeÐe JeepeJeCeejs DeeefCe lejerner efve³eefcele DeY³eeme keÀªve GÊece ÞesCeer efHe{îeebHetJeea eEnot Deme}s}s, eEnot veeJes Je Dee[veeJes Depetve Deme}s}s }eskeÀ yeeì}s}s efceUJeCeejs yejs®epeCe ceeP³eeyejesyej nesles. ce}e lemeb neslee Dee}b veener. lemeb JneJemeb Dee{Uleele. Heg<keÀUoe Òeμve He[lees, veeJeb yeo}tve eEkeÀJee GHeemeves®eer HeOole yeo}tve Jeeì}b veener. J³ekeÌleer®es Deblejbie yeo}t μekeÀleele keÀe? keÀer meeceeefpekeÀ meboYe& yeo}leele Je l³eecegUs kegÀceej efμejeUkeÀj, Deveble HeÀ[kesÀ, ceeOeJe jneUkeÀj, Heg©<eesÊece Heevemes, [e@. Oecee¥leefjleeb®ee HeÀe³eoe neslees? keÀenerner Demees efcejpesceO³ess SkebÀojerle JesieJesieȳee ceμeeUkeÀj, megOeerj HeìJeOe&ve, efpeleWê μene, ieewjerμebkeÀj iebiee JeiewjW®³eeyeÎ} keÀcee}er®eer jerleerefjJeepeeb®ee DeeefCe ª{eR®ee Heie[e Deens. Deelceer³elee ceeP³ee DebleëkeÀjCeele oeìtve jeefn}er. l³ee®eb keÀejCe l³eeb®ee ceePee lesJne®ee Jee@ve}sme ne@efmHeì}ceO³es keÀece keÀjerle Demeleeveener ceeP³ee ceveele melele SkeÀ®e Heefj®e³e. l³ee keÀeUele p³eeb®³eeyejesyej μees<eCecegkeÌle meceepee®eer mJeHveb Heeefn}er l³eeb®³eeμeer efJe®eej IeesUle Demes-μees<eCecegkeÌle meceepee®eer efveefce&leer. ceeCegmekeÀer®es yebOe DebleëkeÀjCeele ¢{ Pee}s. Jee@ve}sme ne@efmHeì}ceO³es efμemleer®eb JeeleeJejCe nesleb. [e@. Lee@ceme, [e@. meesìg&j, meenefpekeÀ®e veneEmenveÒeceeCes mebμeesOeve keÀjC³ee®ee efJe®eej ieewCe þj}e, DeeefCe [e@. keÀewef[bC³e, [e@. HeÌ}s®ej yengleskeÀ [e@keÌìj efμemleer®es YeeskeÌles nesles. ©iCeebvee leHeemeCes, ceeP³ee ceveele μees<eCecegkeÌle meceepe efveefce&leermeeþer mJeleë}e PeesketÀve Ðee³e®eb®e O³es³e efμe}ÁkeÀ GHe®eej keÀjCes, ef[me®eepe& osCes Jeiewjs keÀeces les JekeÌleμeerjHeCes keÀjerle. Hejbleg l³ee yengleskeÀeb®e jeefn}b. efJeée lesJe{îeeHegjle®eb ce³ee&eole Deens Demeb ce}e Jeeìe³e®eb. keÀejCe ceeP³ee celeevegmeej ªiCeeb®eer f osJeOece&, ®ecelkeÀej, DeO³eelce, μeem$e, keÀ}e meJe& keÀener ³ee SkeÀcesJe O³es³eele peer cet}Yetle mecem³ee oeefjÐe´, l³ee oeefjÐe´eefJe<e³eer®eer peUpeUerle peeCeerJe eEkeÀJee Keble yeg[tve ies}b. l³eeb®³eeceO³es DeYeeJeeves®e Dee{Ue³e®eer. ³ee®ee DeLe& les ce}e JeeF&ì Jeeìle nesles Demeb 19 20
 14. 14. cegUer®e veJns. HeCe Demeb cele Jne³e®eb keÀer oeefjÐe´ ne peerJevee®ee DeefJeYeep³e IeìkeÀ Deens ³eeJej neleJeejs keÀ©ve les Dee#esHe IesT }eie}s. les keÀener SskesÀveemes Pee}s. lesJne Demeb®e l³eebvee Jeeìle nesleb. [e@keÌìjebvee®e veJns, lej ©iCeebvee osKeer} mJele뮳ee oeefjÐe´eyeÎ} DeKesj ceer®e cnì}b, ’Dee³e [eWì Jeebì ìt ìe@keÀ FHeÀ o Dee@ef[³evme efjHe̳egpesme ìg De{erDej HeÀejmeb keÀener Jeeìleb vemes. l³eebveerner oeefjÐe´ peerJevee®ee DeefJeYeep³e IeìkeÀ cnCetve mJeerkeÀej}b ìg mee³eefvìefHeÀkeÀ eELekeÀeRkeÀ“DeeefCe le[keÀ Kees}erJej efveIetve ies}es. nesleb. ceePeb les JeeieCeb cnCepes DeHeefjHekeÌJeles®e eEkeÀJee nleye}les®eb }#eCe nes³e. eEkeÀyengvee FLeuîee ÒecegKe [e@keÌìjebHewkeÀer SkeÀ cnCepes [e@. meeJeF&keÀj. ns m$eerjesie ef®eefkeÀlmee ®eeleg³e& Je Kegyeer®ee DeYeeJe Demeuîeevesner ceer lemee Jeeie}es Demesve. HeCe [e@. meeJeF&keÀjebyeÎ} efJeYeeiee®es ÒecegKe nesles. ceePee meeceeefpekeÀ keÀ} O³eeveer IesTve SkeÀoe l³eebveer ce}e m$eer-jesie Deveeoj eEkeÀJee leg®ílee ce}e keÀOeerner Jeeì}er veener. JeeìCeej veener. μeem$ee®³ee meeceeefpekeÀ DebieeyeÎ} mìeHeÀcesbyeme&meeþer ceer SkeÀ J³eeK³eeve ÐeeJeb Demeb meg®eJe}b. Þeesl³eeb®³eeceO³es m$eerjesie efJeYeeiee®³ee SkeÀ pesÿ lep%e Þeerceleer [e@. veiejJee}e ceer keÀyet} Pee}es. Deved le³eejer}e }eie}es. GHeefmLele nesl³ee. l³eebveer cee$e ceeieentve ceePeb ceveesceve keÀewlegkeÀ kesÀ}b Demeb ce}e keÀU}b. cetU keÀejCeeb®ee μeesOe IesCeb DeHeefjne³e& veener keÀe³e? efveëHe#eHeeleer $e³emLeeves DeeHeuîee yees}C³ee®eer keÀoj kesÀ}er ³ee®eb ce}e l³eeleuîeel³eele meceeOeeve DeeHeuîee}e J³eeK³eeve Ðee³e}e meebeiele}b®e pej Deens lej ©iCeeb®eer Kejer mecem³ee f Jeeì}b. Deepe peeCeJele³e keÀer Deepener yengmebK³e }eskeÀ oeefjêîe Je mece=×er ne veefμeyee®ee peer oeefjÐe´ efle®³eeJej Yej Ðee³e®eb ceer þjJe}b. DeLee&le ns meJee¥vee Heìs}, ª®es} keÀer }eskeÀ KesU ceeveleele Je oeefjê³e Demeuîeeme les peerJevee®ee vewmeefie&keÀ IeìkeÀ cnCetve mJeerkeÀejleele. ef®e[leer}? Deμeer μebkeÀe ceveele nesleer®e. HeCe ceer þjJetve®e ìekeÀ}b keÀer ³eeJesUer mebOeer l³eecegUs®e Deepe osKeer} keÀesCel³eener JewÐekeÀer³e J³eemeHeerþeJej ’oeefjêîe“³ee efJe<e³eeJej mees[e³e®eer veener. ceeP³eekeÀ[s keÀener ®eebie}s meboYe& ûebLener nessles. Dee³el³eeJesUer Þeesl³eebveer efJe®eej kesÀ}e peele veener ! ’mec³ekeÀ Deejesi³e“ Je ’mec³ekeÀ JewÐekeÀ“ ³eeb®eer peeCeerJe Je Òeμve efJe®eej}s lej De[®eCe nesT ve³es cnCetve ceer meJe& meboYe&-ûebLe yejesyej v³ee³e®eb þjJe}b. ¢äer vemeuîeecegUs Demeb nesleb! þjuîeeÒeceeCes J³eeK³eevee}e JesUsJej megªJeele Pee}er. m$eer-jesie efJe<e³ekeÀ legce®ee ceg}iee yesHeÊee Deens. mecem³eeb®eer DeekeÀ[sJeejer osTve ceer meebefiele}b keÀer ¿ee meJee&ceeies Kejb keÀejCe μees<eCe Deens. efcejpesle Demeleevee μees<eCecegkeÌleer®³ee O³eemeeveb ceer FlekeÀe PeHeeì}es neslees keÀer peesHe³e¥le μees<eCe Deens leesHe³e¥le oeefjÐe´ jenCeej. oeefjÐe´ jeefn}b lej De%eeve, DebOeÞeOoe je$ebefoJeme ceeP³ee Kees}erle ³ee efJe<e³ee®eer ®e®ee& ®ee}s. ³ee O³eemeeceO³es Fbìve&efμeHeceO³es jenCeej. jesie jenCeej. cnCetve DeeHeCe μees<eCecegkeÌle meceepe j®eves®ee efJe®eej keÀje³e}e keÀjeJe³ee®eer keÀeceb keÀener JesUe yeepet}e jenle. JesieJesieUs HeÀe@cme& YejCeb ns SkeÀ cenÊJee®eb nJee. ’js[er jsHeÀjvme“ cnCetve one-yeeje HegmlekebÀ ceer yejesyej þsJe}er nesleer®e. jpeveerHeece keÀece! ceeP³ee menkeÀejer Fbìve&medJej l³eecegUs yeespee He[e³e®ee DeeefCe meenefpekeÀ®e les veejepe oÊe ³eeb®³ee ’Fbef[³ee ìg[s“- ³ee HegmlekeÀeleer} SkeÀ Heefj®íso ceeP³ee cnCeC³ee®³ee meceLe&veeLe& nesle. Heg<keÀUebvee ceePeb DeeJesμeHetCe& yees}Ceb cnCepes ieefJe&ÿHeCee Jeeìs. l³eeb®ee DenbkeÀej Jee®etve oeKeJeerle Demeleevee®e [e@. meeJeF&keÀjebveer ceO³es®e GYes jentve ce}e LeebyeefJe}s. cnCee}s, ogKeeJe}e peeF&. keÀenerpeCeebvee ceePeb cnCeCeb Heì}b lejer ce}e ceesþsHeCee efceUlees cnCetve ’JegF& [esvì Jeebì Hee@ef}efìkeÌme, JegF& Jeebì De }skeÌ®ej Dee@ve Dee@ymìs^efìkeÌme- (Deecne}e celmej Jeeìs. ceesþsHeCee Deμee ÒekeÀej®ee keÀer p³eeb®³eemeceesj pee³e}e keÀefveÿ [e@keÌìjebvee jepekeÀejCeeJej veJns m$eerjesieeJej }skeÌ®ej nJe³eb)“ ieebieje³e}e nesF& dDeμee p³esÿ [e@keÌìjebyejesyej ceer yesOe[keÀ DeeefCe keÀesCel³eener o[HeCeeefμeJee³e ceer cnì}b, ’De@pe [e@keÌìme& JegF& cemì keÀeqvme[ o@ì ces[esefmeve Fpe yeesLe mee³evme yees}le Demes. lesner ceeP³eeμeer efce$elJeeves yees}le. efμeJee³e Flejner yeejerkeÀmeejerkeÀ keÀejCeebcegUs DeB[ Deeì&. DeB[ Fve mee³evme JegF& Deej meHeesPed[ ìg iees ìt o ªì keÀe@pesme ([e@keÌìme& cnCetve Heg<keÀUeb®³ee ceveele ceeP³eeefJe<e³eer ogjeJee le³eej Pee}e DemeeJee. JewÐekeÀer³e %eeveekeÀ[s Heenleevee les μeem$ener Deens DeeefCe keÀ}ener Deens, ns }#eele þsJe}s ceePeer DeHeefjHekeÌJe JeeieCetkeÀ DeeefCe Flejeb®eer leeªC³emeg}Ye Òeefleef¬eÀ³ee ner oesve®e Heeefnpes. DeeefCe μeem$ee®ee DeY³eeme keÀjleevee DeeHeCe cetU keÀejCe μeesOeCeb ns DeHeefjne³e& keÀejCeb ³eeceeies DemeeJeerle Demeb ³ee Ie[er}e Jeeìle³e. veener keÀe³e?)“ 21 22
 15. 15. SkeÀoe ceer HegC³ee}e-pe³eÒekeÀeμe}e-ceer l³ee}e DeCCee cnCelees- Yesìe³e}e ies}es ’keÀe³e?“ ceer jeieeveb }e} Pee}es! ’keÀe³e cepeketÀj neslee?“ neslees. DeCCee-ceePee Leesj}e YeeT. lees l³eeJesUer Sced.Smed. keÀjerle neslee. SkeÀ oesve efoJeme ’ce}e veener ceenerle“ HegC³ee}e jentve }ies®e ceer efcejpes}e Hejle}es. GÐee®e Yesìlees keÀewef[C³eebvee. Dees. kesÀ. ieg[ veeF&ì,“ efJe®eej keÀjle lemee®e ne@mìs}Jej Hees®euîeeJej [e@. veevee DeeieeμeW®³ee Kees}erJej ies}es. efleLes l³eeb®eer ceeP³ee Kees}erJej ies}es. Helveer [e@. μeesYee Deeieeμes cnCee}er, ogmeN³ee efoJeμeer mekeÀeUer keÀewef[C³eebvee Yesìtve ceer meejb efJe®eeªve Iesle}b. l³eebvee ’legP³eeyeÎ} megHeeEjìW[WìkeÀ[s le¬eÀej ies}er³e. megHejìW[Wìveer leg}e Deeuîeeyejesyej meJe& mecepeeJetve meebefiele}b DeeefCe l³eebvee leej HeeþJeuîeeyeÎ} ceePeer leerJe´ veejepeerner J³ekeÌle }ies®e Yesìe³e}e yees}eJe}b³e!“ kesÀ}er. Fleke̳eele l³eeb®³ee H³etveves yeensªve SkeÀ eqJnefpeeEìie keÀe[& DeeCetve efo}b. ceer efJe®eej}b,! ’le¬eÀej keÀμeeyeÎ}?“ ’³egDej ye´oj?“ ce}e keÀe[& oeKeJele l³eebveer efJe®eej}b. ceer neskeÀejeLeea ceeve ’keÀener }eskeÀebveer - legPeb [eskebÀ efHeÀj}b³e - Demeb l³eebvee meebefiele}b. l³eeletve let ne}efJe}er. efcejpesle veener³esme Demeb l³eebvee keÀU}b. kegÀþs ies}e³eme les HeCe l³eebvee keÀU}b veener.“ ’Deele HeeþJe!“ les H³etve}e cnCee}s DeeefCe veblej ceeP³eekeÀ[s JeUtve l³eebveer ’ceie keÀe³e Pee}b?“ efJe®eej}b, ’Jneì DeyeeTì ³egDej Jeke&À SefHeÀefμeDevmeer“³egDej jsi³eg}@efjìer? Dee³e n@Je ’ce}e keÀU}b lesJne ceer l³eebvee Yesì}s. l³eebveer legP³eeyeÎ} yej®e efJe®eej}b, ceer efjefmeJn[ mece keÀcH}Wìmed ÖeÀe@ce ³egJej vesyeme& De@pe Jes}.“ meebefiele}b keÀer, l³ee}e ceer ®eebie}e DeesUKeles. lees Jes[eefye[e lej veener®e HeCe Deefleμe³e ’ceer lee[keÀve yees}Ceej Fleke̳eele leel³ee DeeefCe yeeHet Deele Dee}s. ce}e Heentve ngμeej Deens. ner Fpe De ceeeqkeÌme&mì. lees ceekeÌme&Jeeoer Deens.“ l³eeb®³ee ®esnN³eeJej SkeÀoce Dee½e³e& Je Deevebo oeì}e. ’Heg{s...?“ ce}e #eCeYej keÀU}b®e veener keÀer les Demes keÀeb yeeJe®eU}s cnCetve. ’l³eebveer meebefiele}b keÀer, l³eeb®³eekeÀ[s legP³eeyeÎ} kebÀH}Wìmed Deeuîee keÀer, je$eYej oesIeebveer keÀewef[C³ee®eer leej ìsye}eJej þsJe}er. les keÀener yees}Ceej Fleke̳eele let SkeÀìe®e ye[ye[le Demeleesme cnCetve.’ ceer Gþtve leejs®ee cepeketÀj yeefIele}e. ’legce®ee ceg}iee yesHeÊee Deens-“ ceer ieHHe yeme}s}e Heentve efleveb efJe®eej}b, ’Deej ³et nì&? H}erpe ìskeÀ Fì FPeer. ce}e KetHe Jewleeie Pee}e Keje. HeCe efve<Ceele μeu³eefJeμeejo [e@. keÀewef[C³ee®³ee os Deej HetÀumed“ yejesyej keÀe³e ngppele Iee}e³e®eer! l³eeveer®e cnì}b, ’peeC³eeHetJeea keÀUJe}b keÀe veenerme?“ ’SkeÀ keÀHe keÀe@HeÀer keÀj vee.“ceer cnì}b. ceer cnì}b, ’ceer efvejesHe þsJe}e neslee. l³eeletve ceer keÀener μeeUkeÀjer ceg}iee ’nes“ cnCetve Dee³e. S®ed. Deej. ceOeuîee efle®³ee íesìîee Kees}erle efleveb keÀe@HeÀer veener. Iej®³eebvee keÀμee}e SJe{e $eeme efo}ele?“ keÀener JesU pegie} yeboer Peeuîeeveblej yeveefJe}er. ceePeer veejepeer Òeieì keÀªve ceer Gþ}es DeeefCe leel³ee -yeeHetkeÀ[s JeU}es. n}kesÀ®e cnì}b,’®e}e,³eeb®³eeyejesyej yees}C³eele DeLe& veener.“ Deecner efleIes yeensj Dee}es. keÀe@HeÀer®es IegìkesÀ Iesle ceer cnì}b, ’DeeCeKeer keÀe³e keÀe³e Pee}b?“ [e@. keÀewef[C³eeb®ee keÀener oes<e veJnlee. l³eebveer DeeHe}b keÀle&J³e Heej Hee[}b nesle. ‘neb, let efcejpesle veJnleeme vee cnCetve l³eebveer legP³ee Iejer leej kesÀ}er.“ oes<e neslee ceePee. l³ee J³eJemLesle ceer®e ’efcemeefHeÀì“neslees. ce}e Jes[b þjJeuîeeveb ceer vekeÌkeÀer®e 23 24
 16. 16. neoj}es. HeCe F}epe veJnlee. mJeleë}e ceer meeJej}b. Jeepe}s}s. HeìkeÀve Gþtve ÒeeleefJe&Oeer DeeJej}s DeeefCe lejeleje ®ee}le ie[ye[erveb jeTb[}e Dee³e ke@Àvee@ì Jeke&À ceesDej npej Pee}es. Deelee meesìt&jmeensye keÀe³e cnCeleele ³eekeÀ[s meieȳeeb®eb }#e }eie}b nesleb, ceeP³ee ceveelener Lees[erμeer Oeemleer nesleer. [e@. meesìt&j ³eeb®³ee ³egefveì}e Demeleevee mekeÀeUer mee[smeele}e jeTb[}e peeJes }eies. cegUele keÀece ®egkeÀJeeJeb Deμeer ceePeerner F®íe veJnleer. l³eecegUs ceer jespe mee[smeele}e Hesμebì leHeemetve PeeuîeeJej [e@. meesì&tjeb®e ceeP³eekeÀ[s }#e ies}b. peele Demes. ’JnsDej JesDej ³et? Jne@ì ìeF&ce Deej ³et meHeesped[ ìt keÀce ìt Jee[&?“ SkeÀoce [e@. meesìt&j ³eeb®ee }ewefkeÀkeÀ ®eebie}e neslee. l³eeb®eb Jee®evener ®eebie}b nesleb. HeCe l³eebveer Òeμve kesÀ}e. l³eeb®eer keÀ[keÀ efμemle cnCepes ce}e HeesjkeÀìHeCee Jeeìs. meceepee®³ee cet}Yetle mecem³esJej DeeefCe De®eevekeÀ ceePeer Oeemleer mebHe}er. ceveele Dee}b. ne ceeCetmener KeekeÀer Òenej keÀjC³eeceO³es keÀener cenÊJee®eer YetefcekeÀe Deme}er efμemle yepeeJes} Demeb ce}e cegUer®e Deens. nmelecegKeeveb ceer cnì}b, ’Dee³e Jee@pe Fve ªce DeB[ Dee³e De@ce meHeesped[ ìt keÀce Jeeìle vemes. l³eecegUs Flej Fbì&vemevee p³eeÒeceeCes l³eeb®³ee efμemleer yeÎ} DeHeÀeì Deeoj De@ì mesJnve Leìea Fve cee@efve¥ie“ Jeeìle Demes, lemee ceeP³ee ceveele HeÀejmee veJnlee. l³eeb®³ee %eeveeyeÎ} cee$e keÀoj DeeefCe DeeHeuîee Òeμvee}e FlekeÀb yesefHeÀkeÀerj GÊej efceUs} Demeb l³eebvee Jeeì}b veJnleb. Deeoj oesvner nesles Je Deensle. FlejpeCener ®ecekeÀ}s. keÀe³e ne GOoìHeCee Deμee DeeefJeYee&Jeele l³eebveer ceeP³eekeÀ[s yeefIele}b. SkeÀoe cee$e ’³egOoe®ee Òemebie“ Dee}e®e. l³ee efoJeμeer ceer Heneìs Hee®e He³e¥le ’[esvì ³et HeÀer} Deμesced[?’ mJeleë}e meeJejerle l³eebveer efJe®eej}b. keÀece keÀjerle neslees. keÀece Peeuîeeveblej ceeP³ee }#eele Dee}b keÀer HeÀej Gμeerj Pee}e³e. ’vees mej, Dee³e m}sHì De@ì HeÀeF&Jn Leìea cee@efve¥ie. Dee³e JeeBìs[ ìt keÀerHe DeJeskeÀ, ceer veme&}e cnì}, ’ceer GÐee Gμeerje ³esF&ve.“ yeì Dee³e HesÀ} Dem}erHe. Dee³e Jee@pe SkeÌPee@mìs[. DeB[ mej, Fì Jee@pe vees ¬eÀeF&ce ìt yeer veme& cnCee}er, ’FkeÀ[s lej vesnceer®e keÀece Demeleb. mekeÀeUer JesUsJej Dee}e Deμesced[ Dee@HeÀ. Fve He@ÀkeÌì cee³e efmeeqvmejìer ye´e@ì ceer efnDej. DeojJeeFpe Fì Jee@pe vee@ì veenerle lej mej ef®e[leer}.“ FPeer.“ ceer cnì}b, ’HeCe ceer ceeCetme Deens. ceeP³eeJej meJe& ³egefveì®eer peyeeyeoejerner ’yeì....!“ veener. ceer meJee&le keÀefveÿ [e@keÌìj Deens. ceie lejerner ce}e mee[smeele}e ³esC³ee®eb keÀe³e ’vees mej, Oeerme Fpe ef}efceì. Dee³e ke@Àvee@ì Jeke&À ceesDej.“ keÀejCe? efμeJee³e mJeleë®eer keÀefjDej keÀjCeejs neTmeceve, jefpemì^ej ceeP³eeHes#ee peemle pesÿ Deensle. l³eeb®³eeJej peemle peyeeyeoejer Deens. l³eebveer ³eeJeb nJeb . lej...“ mej efveªÊej Pee}s. jeieeJe}s. HeCe keÀe³e keÀjCeej? veme& cnCee}er,’les meieUb ce}e veener ceenerle. HeCe mej vekeÌkeÀer ef®e[Ceej.“ ceeP³eekeÀ[s leg®ílesves Henele Heg{®³ee Hesμebì}e leHeemee³e}e megªJeele kesÀ}er. SkeÀ SkeÀ keÀjle yeekeÀer®es Hesμebìner leHeemetve Pee}s. μesJeìHe³e¥le keÀener ve yees}lee yeekeÀer®eb ’Dees. kesÀ. Dee³e μee} meer Jneì ìt [t“ cnCetve ceer efveIee}es. ceer Kees}erle Dee}es jeTb[ Pee}b. ceeP³ee ceveele SkeÀ®e efJe®eej neslee keÀer, ¿ee ngμeej ceeCemeeveb Fleke̳ee #eg}ÁkeÀ lesJne ogmeN³ee efoJeμeer®³ee jeTb[}e pee³e}e kesÀJeU meJJee-oesve leeme yeekeÀer nesles. yeeyeermeeþer mJeleë®ee lees} ieceJee³e}e vekeÀes neslee. Fleke̳ee ceesþîee kegÀJeleer®³ee meppeve Gieer®e keÀìkeÀì vekeÀes, ³ee efJe®eejeves DebieeJej®³ee keÀHe[îeeefveμeer ceer keÀe@ìJej He[}es. ceeCemeebveer Lees[b DeefOekeÀ meewpev³e yeeUie}b lej DeeHe}e meceepe efkeÀleer Heg{s peeF&}! Lees[îeeJesUeves Gþtve DeebIeesU keÀªve ÖesÀμe nesTve Jee@[e&le pee³e®eb ceveele nesleb. HeCe vekeÀUle kesÀJne PeesHe }eie}er keÀU}b®e veener. [esUs GIe[tve yeIelees lej mekeÀeU®es mee[s one HeCe Deepe Jeeìleb, ceeCemeb meejKeer keÀμeer Demeleer}? l³eebveer meejKeb DemeeJeb 25 26
 17. 17. lejer keÀμeemeeþer? [e@. meesìt&jeb®eb ³eesieoeve keÀe³e keÀceer Deens? l³eebveer l³eeb®³ee #es$eele pes keÀenerveer meebefiele}er keÀer efμeefyej DeeefCe cees®ee&}e Hee®e ceeCemesner peceCeej veenerle. kesÀ}b³e les l³eeb®³ee®e iegCeeJej vee? ceie le¬eÀej keÀμee}e? ns DeHesef#ele®e nesleb. l³eekeÀ[s og}&#e keÀ©ve cees®ee& DeeefCe efμeefyej I³ee³e®ee efveCe&³e íesìîee íesìîee yeeyeeR®ee ienpeye ve keÀjCeb, ogmeN³ee®eb JesieUsHeCe ceev³e keÀjCeb HekeÌkeÀe keÀªve Deecner efcejpes}e Hejle}es. DeeefCe mJeleë®es cegÎs efveYe&³eHeCes HeCe meewpev³eμeer}lesves ceeb[le jenCeb ³eele®e μeneCeHeCe veener efμeefyeje}e DeeþJe[eYej yeekeÀer neslee. ne@efmHeì}ceOetve megÆer keÀμeer keÀe{e³e®eer keÀe? Deveeûener YetefcekesÀceO³es meeeqlJekeÀ meeceL³e& Demeleb. Demee ceeP³ee [eske̳eele efJe®eej ®ee}t neslee. Deecner oesIes-efleIes efce$e efHeÀje³e}e ies}es neslees. ¬e@ÀkeÀ Dee@ve mke@ÀHeÀe@F[ ieeJeeyeensj μesleele Deecner yees}le yeme}es neslees. nUgnUg DebOeej He[e³e}e }eie}e Demeleevee [e@. Kewj, [e@. μeesYee Deeieeμes, GÊece Yeesme}s ne efJeÐeeLeea, efμeJeevebo ne cesme one-yeeje HegÀìeJej kegÀCeerlejer ne}®ee} kesÀuîee®eer ®eent} }eie}er. yee@³e, efJepe³e keÀebyeUs, efJeÇ} kegÀ}keÀCeea , De©Ce peesμeer Jee}®ebo DeefYe³eebef$ekeÀer ceer Gþtve GYee jenlees ve jenlees lees®e DebOeejele DemHeä efomeCeeN³ee SkeÀe oeb[i³eeves ceneefJeÐee}³ee®es ÒeeO³eeHekeÀ [e@. Deefcele þekeÀj, Deefpele Heeìer} Demes Deecner meceefJe®eejer SkeÀ ceesþe oie[ G®e}tve peesjeveb ceeP³eeJej HesÀkeÀ}e. le©Ce SkeÀceskeÀeb®³ee vepeerkeÀ Pee}es. ceer PeìkeÀve oesvner neleeb®eer {e} kesÀ}er DeeefCe oie[, ceeP³ee veekeÀeJej eEkeÀJee efJe®eejeb®es Jeejs peesjeves Jeent }eie}s. Deecner þesme keÀe³e&¬eÀce IesTve keÀenerlejer keÀHeeUeJej yemeC³eeSsJepeer [eJ³ee ceveieìeJej yeme}e. keÀece keÀje³e®eb þjJe}b. }ies®e ceer l³ee ceejskeÀN³ee®³ee DebieeJej OeeJetve ies}es. Fleke̳eele ceeieentve efce$e efcejpesHeemetve 30-40 cew}eJej Deme}suîee Yeejle®³ee ([e@. Yeejle HeeìCekeÀj) cnCee}e, ’Dejs lees Jes[e efomelees³e. peeT os.“ keÀemesieeJe}e keÀece meg© keÀjC³ee®eb Deecner þjJe}b. μees<eCeefJe©Oo pevecele peeie=le keÀjC³eemeeþer, [e@keÌìj cnCetve ûeeceerCe }eskeÀeb®³ee JewÐekeÀer³e iejpee YeeieJele l³eeb®³ee vepeerkeÀ #eCeYej ceePeb }#e efJe®eef}le Pee}b. lees®e l³ee OeeEìieCe ’Jes[îeeveb“, mJeleë}e pee³e®eb Deecner þjJe}b. mees[Jetve Iesle}b DeeefCe OeeJele peeTve DeeCeKeer SkeÀ oie[ G®e}tve ceej}e. ³eeJesUer cee$e l³ee®ee vesce yejesyej meeOe}e. ceeP³ee veekeÀeJej lees oie[ yeme}s}e Heentve®e l³eeves Heesyeeje μees<eCee®eb ÒeceeCe efveef½ele keÀjC³eemeeþer keÀemesieeJe®eer meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ HeenCeer kesÀ}e. keÀjCeb DeeJeμ³ekeÀ Jeeìuîeeves efJeÇ} keÀemesieeJeele Yeejle®³ee Iejer jent }eie}e. HeCe megowJeeves les {sketÀU nesleb. ceer l³ee®³ee ceeies OeeJe}es. HeCe leesHe³e¥le vepeerkeÀ®³ee DeeþJe[îeeletve eEkeÀJee HebOejJe[îeeletve lejer SkeÀoe keÀemesieeJe}e Deecner peele jml³ee®³ee Heef}keÀ[s DebOeejeceO³es Pee[erle lees efomesveemee Pee}e. FlekesÀ nesF&He³e&ble efce$e Demet. Deecner keÀemesieeJe}e Lees[erHeÀej JewÐekeÀer³e ceole Hees®eJe}er. Hejbleg cegK³elJes ûeecemLeeb®³ee ceeietve Dee}s. yewþkeÀe IesC³ee®ee meHeeìe Deecner }eJe}e neslee. ceeP³ee [eJ³ee ceveieìeletve keÀUe ³esle nesl³ee. veekeÀ Kej®eì}b nesleb. ®esnN³eeJej®eer Deece®es efJe®eej le©Ceebvee DeeJe[le. l³eeb®³eele DeceeHe Glmeen meb®eejle Demes. ceeleer ©cee}eves meeHeÀ keÀ©ve efce$eebmen ceer ne@mìs}Jej Hejle}es. DeejbYeer Öe@ÀkeÌ®ej Jeiewjs Deμee®e SkeÀe yewþkeÀerle }eskeÀeb®eer iejpe Je Glmeen O³eeveer IesTve Deecner SkeÀ ÞeefcekeÀ vemes} Demeb Jeeì}b HeCe meeJeOeefiejer cnCetve ceveieìe®ee SkeÌme-js keÀe{tve Iesle}e. [eJ³ee efμe#eCe efμeefyej Je cees®ee& keÀe{e³e®eb þjJe}b. ieeJeele yeeleceer Hemej}er. leμeer ieeJeeleuîee ceveieìeleer} ’mke@ÀHeÀe@F[“ ³ee ne[e}e le[e ies}e neslee. [e@. S[veveer H}@mìj Ieele}b. keÀener J³eeHeeN³eebveer mLeeefvekeÀ jepekeÀer³e Heg{eN³eeb®ee nJee}e osTve ce}e ’Òescee®ee“ me}Áe efo}e keÀer Deecner Demeuîee Yeeveie[erle He[t ve³es. ne[ cees[uîee®ee SkeÀe Hejerveb KetHe Deevebo Pee}e! keÀejCe megÆer®eer mees³e Pee}er nesleer! ogmeN³ee efoJeμeer H}@mìjceOe}e nele meebYeeUle ceer keÀemesieeJe}e ³esTve Le[keÀ}es. 27 28
 18. 18. efJe<ee®eer Hejer#ee Heent ve³es μeyoμeë Heeþeblej. ef c ejpes H eemet v e meg c eejs leer m e-Hemleer m e cew } eJej keÀemes i eeb J e Deens . lejerner ce}e ogmejb ye#eerme efceUe}b. DeKK³ee efJeÐeeHeerþele! [e@. Yeejle HeeìCekeÀj®es Je[er} yeeyetpeer ³eeb®³ee veeJeeveb keÀemesieeJe DeesUKe}b peele Demes. keÀejCe? mHeOex}e HeÀkeÌle oesve®e mHeOe&keÀ nesles! Yeejle cegUele DeCCee®ee efce$e. ce}e oesve Je<ex efmeefveDej. efcejpesceOetve Sced. yeer. yeer. Smed. Pee}e. efceUl³eepegUl³ee efJe®eejebcegUs Deecner peemle®e peJeU Dee}es. lej ³ee Heeée&YetceerJej Demme} DeeefCe KeN³eeKegN³ee keÀewlegkeÀe®eb efkeÀleer DeÒegHe Jeeì}b Demes}? keÀemesieeJe}e Deeuîee efoJemeeHeemetve Deecner ÞeefcekeÀ efμe#eCe efμeefyeje®³ee Òe®eeje®eer Oecee} G[Je}er. keÀemesieeJe®³ee Deepegyeepet®³ee keÀceerle keÀceer Jeerme-Heb®eJeerme ieeJeeletve DeveskeÀ ÞeefcekeÀ efμe#eCe efμeefyeje®eer meebielee cees®ee&veb Jne³e®eer nesleer.cees®ee&}e þjuîeeÒeceeCes íesìîee íesìîee yewþkeÀe IesTve }eskeÀebvee ³ee efμeefyeje®eb cenÊJe HeìJe}b. cees®ee&®eer iejpener meg©Jeele Pee}er. ieeJee®³ee Feflenemeele ÒeLece®e FlekesÀ }eskeÀ SkeÀe cees®ee&le meeceer} Pee}s}s HeìJe}er. Heeefnuîee®eb Je³eesJe=Oo ûeecemLeebveer meebefiele}b. Deieoer efμemleerveb DeeefCe μeeblelesveb cees®ee& ®ee}}e neslee. ’Heg{s®e Deelee Heg{s®e Hee³e, GþeJe PeW[e yeb[e®ee“ Jeiewjs ieeCeer DeeefCe μees<eCecegkeÌleer®³ee ÞeefcekeÀ efμe#eCe efμeefyej leerve efoJeme ®ee}}b. leervener efoJeme ÞeefcekeÀeb®eer Òe®eb[ Iees<eCee osle cees®ee& ieeJeeleer} jsμeve ogkeÀeveeJej Dee}e. ieoea Pee}er. efμeefyej keÀcee}er®eb ³eμemJeer Pee}b. jsμeve ogkeÀeveeJejer} keÀejkegÀveeb®es Oeeyes oCeeCe}s. l³eebveer ce}e Deele yees}eJe}b. ³ee efμeefyejele Yeeie IesC³eemeeþer efcejpe, meebie}erntve [e@. efcemeeU, Deefcele þekeÀj, ceer Deele ies } es . l³eeb v ee mecepeeJeCeer ® ³ee meg j ele cnCee}es , [e@. μebkeÀj ceeves Jeiewjs osKeer} peeleerves npej nesles. μeesYee Deeieeμes, [e@. keÀ[t, [e@. Kewj, ’jsμeve keÀe[e&®eer eEkeÀcele ®eej DeeCes Demetve legcner Deeþ DeeCes keÀe Ieslee, lesJn{b HeÀkeÌle GÊece Yeesme}sner nesles. efμeefyejele kesÀ}suîee ceeP³ee Yee<eCee®eer ieeJeele keÀcee}er®eer Òeμebmee }eskeÀebvee meebiee.“ Pee}er. DeeHeCe }eskeÀebμeer mebJeeo meeOet μekeÀlees ³ee®ee ce}e Del³eble Deevebo Pee}e. keÀejCe lesJneHe³e¥le JekeÌle=lJe DeeefCe ceePee íÊeermee®ee DeekeÀ[e. les ie³eeJe³ee keÀª }eie}s. Òeer ÒeesHesÀμeve}}e Demeleevee Fbûepeer JekeÌle=lJemHeOes&le Yeeie Iesle}e neslee. efJe<e³e ceer cnì}b, ’}eskeÀ ef®e[C³eeHes#ee DeeOeer®e Kejb meebieCes Þes³emkeÀj. efJe<ee®eer neslee He@Àμevme. Hejer#ee Heent ve³es.“ peemleerle peemle ÒeYeeJe He[eJee cnCetve ceer meceepeμeem$ee®³ee HegmlekeÀeleer} ceeefnleer DeKesj keÀejketÀve peceeJeemeceesj Dee}s. peceeJeemeceesj Deecnerner l³eeb®³eekeÀ[tve ieesUe kesÀ}er nesleer. Heeþeblej peyejomle kesÀ}b nesleb. JeoJetve Iesle}b keÀer peeoe ®eej DeeCes DeefOekeÀeN³eebvee keÀeWye[er ®eeje³e}e Je oeª HeepeC³eemeeþer Iesle}s peele. ³eeHeg{s Heeìîee& osCeb DeeefCe ®eej DeeCes peeoe IesCeb oesvner yebo nesF&} ³ee®eer Yee<eCe megª Pee}b. Kee$eerner keÀ©ve Iesle}er. De®eevekeÀ SskeÀCeejs KeoeKeoe nmet }eie}s.ce}e keÀUsvee keÀer De®eevekeÀ efJeveeso veblej ceesþîee Glmeeneves cees®ee&®eb ©Heeblej meYesle Pee}s. meYee mebHeuîeeJej meJe&peCe keÀesCelee Pee}e. Deeveboeves DeeHeeHeuîee Iejer ies}s. ceie }#eele Dee}b keÀer oeo ceeP³ee ’Heeþebleje}e®e“nesleer. μees<eCee®ee keÀ@vmej DeesIeele ceer cnì}b nesleb, ’HeÀe@j He@Àμevme HeÀe@}esFbie Deej o efjPevme“ De#ejμeë 29 30

×