Sto donosi clanstvo_eu-za_web

1,700 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,700
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sto donosi clanstvo_eu-za_web

 1. 1. što donosi članstvo u Europskoj uniji pregled pregovar ačkih poglavlja Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integr acija republike hrvatske
 2. 2. sadržaj Što donosi članstvo u europskoj unijiUvod 4Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 5Pregovori s Europskom unijom 6pregovar ačk a poglavlja1 poglavlje: Sloboda kretanja roba 72 poglavlje: Sloboda kretanja radnika 93 poglavlje: Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga 114 poglavlje: Sloboda kretanja kapitala 135 poglavlje: Javne nabave 156 poglavlje: Pravo trgovačkih društava 167 poglavlje: Pravo intelektualnog vlasništva 178 poglavlje: Tržišno natjecanje 199 poglavlje: Financijske usluge 2110 poglavlje: Informacijsko društvo i mediji 2211 poglavlje: Poljoprivreda i ruralni razvitak 2412 poglavlje: Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika 3113 poglavlje: Ribarstvo 3314 poglavlje: Prometna politika 3515 poglavlje: Energetika 3716 poglavlje: Porezi 3917 poglavlje: Ekonomska i monetarna politika 41 besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 i europskih integr acija republike hrvatske ministarstvo vanjskih poslova18 poglavlje: Statistika 4319 poglavlje: Socijalna politika i zapošljavanje 4420 poglavlje: Poduzetništvo i industrijska politika 4621 poglavlje: Trans-europske mreže 4822 poglavlje: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata 4923 poglavlje: Pravosuđe i temeljna prava 5124 poglavlje: Pravda, sloboda i sigurnost 5325 poglavlje: Znanost i istraživanje 5526 poglavlje: Obrazovanje i kultura 5627 poglavlje: Okoliš 5828 poglavlje: Zaštita potrošača i zdravlja 6229 poglavlje: Carinska unija 6430 poglavlje: Vanjski odnosi 6531 poglavlje: Vanjska, sigurnosna i obrambena politika 6732 poglavlje: Financijski nadzor 6933 poglavlje: Financijske i proračunske odredbe 7134 poglavlje: Institucije 7235 poglavlje: Ostala pitanja 74dodaciI Pregled ostvarenih pregovaračkih zahtjeva Hrvatske 75II Pregled ostvarenih zahtjeva Europske unije za prijelaznim razdobljima 83III Financijski paket za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji 84Kontakti 86
 3. 3. PriistuPanje euroPskoj uniji uvod Završetkom pregovora 30 lipnja 2011 Hr­ vatsku donosi usklađivanje i prilagodba do­ vatska je prošla još jednu zahtjevnu dio­ maćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom nicu na svojem putu prema punopravnom Europske unije po svim poglavljima pre­ članstvu u Europskoj uniji. Rezultati sko­ govora, a sve kako bi na dan referenduma ro šestogodišnjih pregovora sadržani su u svoju konačnu odluku svatko mogao teme­ Ugovoru o pristupanju Hrvatske Europskoj ljiti na cjelovitoj informaciji i objektivnim uniji koji će u prosincu potpisati najviši činjenicama. predstavnici Hrvatske i država članica Eu­ Ovdje također donosimo i pregled ostvarenih ropske unije. Konačnu odluku o tome hoće pregovaračkih zahtjeva Hrvatske, odnosno li Hrvatska doista postati 28. država čla nica svih onih prijelaznih razdoblja, trajnih od­ Europske unije donijet će hrvatske građan­ stupanja i drugih dogovora koje smo tijekom ke i građani na referendumu koji će biti ras­ pregovora postigli s Europskom unijom, vo­ pisan nakon potpisivanja Ugovora besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 deći računa o interesima hrvatskog društvai europskih integr acija republike hrvatske Nakon pozitivnog ishoda referenduma, sli­ i gospodarstva, uvijek kada smo smatrali da jedi postupak potvrđivanja Ugovora u Hr­ su oni potrebni za lakšu, djelotvorniju i bez­ vatskom saboru i u svim državama člani­ bolniju prilagodbu europskim standardima. cama Europske unije, sukladno njihovim Osim hrvatskih zahtjeva čitatelj će pronaći iministarstvo vanjskih poslova ustavnim odredbama. Nakon što ga svih 27 pregled ostvarenih zahtjeva Europske unije država članica i Hrvatska ratificiraju, Ugo­ za prijelaznim razdobljima. Predstavljamo i vor će stupiti na snagu, čime će Hrvatska 1. financijski paket za pristupanje Republike srpnja 2013. godine i službeno postati puno­ Hrvatske Europskoj uniji izrađen prema pla­ pravna članica Europske unije. niranom stupanju u članstvo, 1. srpnja 2013. Na ovom važnom pravnom aktu temeljem godine. Vjerujemo da ćete u ovoj publikaciji kojega Hrvatska pristupa Europskoj uniji pronaći pojašnjenja koja će Vam pomoći u radili su hrvatski i europski stručnjaci te boljem razumijevanju pregovora ali i svega je on, u svrhu informiranja hrvatske jav­ što je pred nama nosti u rujnu ove godine, zajedno s ranije Budete li imali dodatnih pitanja, pozivamo objavljenim pregovaračkim stajalištima i Vas da se obratite na naš besplatni info­tele­ drugim dokumentima temeljem kojih je Hr­ fon 080 622 622, da nam pišete na Ministar­ vatska vodila pregovore, učinjen dostupnim stvo vanjskih poslova i europskih integra­ javnosti na internetskim stranicama Vla­ cija, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7–8, 10000 de Republike Hrvatske kao i Ministarstva Zagreb, da nam pošaljete e­mail na mvpei@ vanjskih poslova i europskih integracija mvpei hr ili da posjetite naše internetske Kao daljnji doprinos informiranju hrvatske stranice www mvpei hr  javnosti o promjenama koje će punoprav­ no članstvo donijeti Hrvatskoj i njezinim građanima Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija pripremilo je i ovu publikaciju koja nastoji pružiti pregled re­ zultata pregovora po svim pregovaračkim poglavljima Namjera nam je da svakom za interesiranom građaninu pružimo infor­ maciju o glavnim promjenama koje za Hr­ 4
 4. 4. PristuPanje euroPskoj unijiugovor o pristupanju republikehrvatske europskoj unijiUgovor o pristupanju Republike Hrvatske mjera potpora i popis lijekova) te jedan pro­Europskoj uniji međunarodni je ugovor iz­ tokol (o određenim aranžmanima u vezi smeđu država članica Europske unije i Re­ Kyotskim protokolom uz Okvirnu konven­publike Hrvatske čije je sklapanje i stupanje ciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime)na snagu pravna pretpostavka za ostvariva­ Uz Akt o pristupanju bit će također prilo­nje članstva Republike Hrvatske u Europ­ ženi službeni prijevodi izvornih ugovora naskoj uniji i Europskoj zajednici za atomsku hrvatski jezik, koji će postati službeni jezikenergiju Europske unije.Ugovorom o pristupanju utvrđuje se da Re­ Prigodom potpisivanja Ugovora o pristu­publika Hrvatska, po njegovom stupanju na panju Republika Hrvatska i države članice besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 i europskih integr acija republike hrvatske ministarstvo vanjskih poslovasnagu, postaje stranka Ugovora o Europskoj Europske unije potpisat će i Završni akt,uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske koji je politički i zaključni dokument Me­unije i Ugovora o osnivanju Europske zajed­ đuvladine konferencije o pristupanju. Unice za atomsku energiju, kako su izmije­ Završnom aktu naznačuju se tekstovi kojinjeni i dopunjeni (u daljnjem tekstu: izvor­ su sastavljeni i usvojeni na Međuvladinojni ugovori) te se utvrđuju uvjeti za primanje konferenciji (Ugovor o pristupanju i Akt ou članstvo Republike Hrvatske i prilagodbe pristupanju), upućuje se na tekstove koji seizvornih ugovora koje su potrebne radi tog prilažu Aktu o pristupanju, te se primaju naprimanja u članstvo. znanje dane izjave povezane s provedbomTekst Ugovora o pristupanju sastoji se od Ugovora o pristupanju, kao i razmjena pi­osnovnog teksta, koji ima četiri članka, te sama između Europske unije i Hrvatske oteksta Akta o uvjetima pristupanja Republi­ postupku obavješćivanja i savjetovanja zake Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Eu­ donošenje određenih odluka i drugih mjeraropskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Eu­ u razdoblju do datuma pristupanja Republi­ropske unije i Ugovora o osnivanju Europske ke Hrvatske Europskoj uniji.zajednice za atomsku energiju, s prilozima i Prema odredbama Ugovora o pristupanju,njihovim dodacima (u daljnjem tekstu: Akt kao datum njegovog stupanja na snagu utvr­o pristupanju) Akt o pristupanju sukladno đen je 1. srpnja 2013. godine, pod uvjetomrezultatima pregovora utvrđuje uvjete pri­ da ga sve države članice Europske unije istupanja Republike Hrvatske Europskoj uni­ Republika Hrvatska ratificiraju u skladu saji te s time u vezi sadrži potrebne prilagodbe svojim ustavnim odredbama, a svoje ispra­izvornih ugovora i relevantnog sekundar­ ve o ratifikaciji polože kod Vlade Talijanskenog zakonodavstva Europske unije. Republike do 30. lipnja 2013. Akt o pristupanju ima 55 članaka, 9 prilo­ga, dva dodatka prilozima (popis postojećih Tekst Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, zajedno s dodacima, objavljen je na stranicama Vlade (www.vlada.hr) i Ministarstva vanjskih poslova i eu­ ropskih integracija (www.mvpei.hr) 5
 5. 5. pregovori s europskoM unijoM PriistuPanje euroPskoj uniji Do stupanja u članstvo Europske unije 1. na tzv. prijelazna razdoblja, dodatno vrije­ srpnja 2013. Hrvatska treba preuzeti cje­ me za prilagodbu. U pojedinim slučajevima lokupnu pravnu stečevinu Europske unije Hrvatskoj su također odobrena trajna odstu­ (tzv acquis) i osposobiti se za njezinu učin­ panja od primjene pravne stečevine (dero­ kovitu primjenu Upravo se iz tih razloga gacije), kao i posebni dogovori i odredbe ko­ pregovori o pristupu često i ne smatraju kla­ jima su zaštićene ili uzete u obzir određene sičnim pregovorima, nego procesom prila­ posebnosti Hrvatske i njezinih proizvoda, godbe države kandidatkinje vrijednosnom, usluga i djelatnosti u pojedinim sektorima političkom, pravnom, gospodarskom i druš­ Neka prijelazna razdoblja za primjenu prav­ tvenom sustavu Europske unije. ne stečevine dogovorena su i u interesu Eu­ U slučajevima u kojima Hrvatska do stu­ ropske unije. Države članice Europske unije panja u članstvo iz opravdanih razloga ne prihvatile su ukupno 80 pregovaračkih za­ može u potpunosti prihvatiti i primijeniti htjeva Hrvatske, dok je Hrvatska prihvatila pravnu stečevinu u odgovarajućim su pre­ dva zahtjeva država članica Europske unije govaračkim poglavljima zatražena i odobre­ za prijelaznim razdobljima.  besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622i europskih integr acija republike hrvatskeministarstvo vanjskih poslova 6
 6. 6. Pregovar ačk a Poglavlja poglavljesloboda kretanja robaSloboda kretanja roba jedna je od četiri temeljne slobode kojima se osigurava učin­kovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije. Ova sloboda predstavlja besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 i europskih integr acija republike hrvatske ministarstvo vanjskih poslovauklanjanje svih prepreka na području trgovine koje onemogućavaju stavljanje na na­cionalna tržišta proizvoda koji su porijeklom iz drugih država članica Unije. Ukla­njanje prepreka postiže se ujednačavanjem nacionalnih propisa i tehničkih zahtjevaza proizvode, posebno na onim područjima gdje je utvrđeno da postoji veći rizik zapotrošače. Time se ujedno osigurava jednaka razina zaštite javnog zdravlja, potroša­ča i okoliša na cjelokupnom unutarnjem europskom tržištu.Na proizvode koji nisu obuhvaćeni europ­ i da kvalitetni strani proizvodi budu stav­skim zakonodavstvom primjenjuje se nače­ ljeni na hrvatsko tržište.lo uzajamnog priznavanja, odnosno proiz­ Hrvatski gospodarstvenici imat će veće mo­vodi koji su zakonito proizvedeni i stavljeni gućnosti za izvoz, a krajnji potrošači pravona tržište u jednoj državi članici mogu se konačnog izbora proizvoda utemeljenog naslobodno kretati na cijelom području Unije. njegovoj kvaliteti. Preciznim propisivanjem obveza proizvođača, ovlaštenih zastupnika,proMjene za hrvatsku uvoznika i distributera prilikom stavljanja proizvoda na tržište, kao i detaljnim ispra­Članstvo u Europskoj uniji dodatno će olak­ vama o sukladnosti izdanima u inozem­šati izvoz hrvatskih proizvoda na tržište stvu, bit će zajamčena provjera proizvodaUnije, što za Hrvatsku predstavlja značajnu koji se uvoze u Hrvatsku, odnosno njihovprednost budući da razvoj hrvatskog gos­ nadzor pri uvozupodarstva uvelike ovisi o izvozu hrvatskihproizvoda, koji se većinom plasiraju upravo veća sigurnost proizvodana tržište Europske unije.Članstvom u Uniji Hrvatska postaje sastav­ Osigurat će se i veća sigurnost proizvoda nanim dijelom njezinog unutarnjeg tržišta na tržištu. Hrvatskim potrošačima bit će do­kojem vrijede jednaka pravila za sve države stupne detaljne informacije, a radi zaštitečlanice. Time se osigurava veća mogućnost zdravlja i sigurnosti potrošača uskladit ćeda kvalitetni hrvatski proizvodi budu kon­ se nadzor pri stavljanju proizvoda na tržištekurentni na europskom tržištu, a istodobno s nadležnim europskim tijelima. 7
 7. 7. Preuzeta europska pravila o sastavu, označa­ Prilagodba u ovom poglavlju potaknula je Pregovar ačk a Poglavlja vanju, sigurnosti, normama i dr. obuhvaćaju razvoj hrvatske normizacije te su stari JUS niz proizvoda. Regulirana je tako kakvoća standardi zamijenjeni s više od 25 000 eu­ građevnih proizvoda, telekomunikacijske ropskih normi koje su usvojene u hrvatskim opreme, medicinskih proiz voda, lijekova za normama ljude i životinje, zaštitne opreme, plinskih U pregovorima je, u odnosu na farmaceut­ uređaja, brodica i jahti, dizala, petardi, elek­ sku industriju, za lijekove koji su registri­ trične opreme, kemikalija, deterdženata, rani u Hrvatskoj, dobiveno prijelazno raz­ gnojiva, kao i niza drugih proizvoda. doblje od četiri godine od dana pristupanja Tako su, primjerice, propisani izuzetno vi­ Uniji, radi usklađivanja i nadogradnje do­ soki zahtjevi sigurnosti igračaka za djecu kumentacije za stavljanje gotovih lijekova u pri proizvodnji, utvrđivanju njihovih me­ promet prema europskim propisima Ovaj haničkih i kemijskih svojstava te naznaci zahtjevan posao važan je zbog obveze osi­ obveznih upozorenja na igračkama koje se guranja dostupnosti lijekova na hrvatskom stavljaju na tržište država članica Unije, pa tržištu, što je izrazito značajno za sigurnost će i hrvatski roditelji pri kupnji takvih pro­ pacijenata te za Agenciju za lijekove i medi­ izvoda imati više povjerenja da je zaštićeno cinske proizvode koja provodi registraciju zdravlje i sigurnost njihove djece lijekova izbjegavanje dvostrukih testir anja veća usklađenost i kontrola kvalitete Članstvom u Europskoj uniji hrvatski će proizvođači izbjeći dvostruka testiranja, u Razvoj unutarnjeg tržišta Europske unije, Hrvatskoj i u nekoj od država članica Unije, kojemu pristupa i Hrvatska, nosi brojna po­ prilikom plasiranja proizvoda na europsko jednostavljenja, od lakše registracije vozila tržište, što utječe na smanjenje troškova. pa sve do univerzalnih punjača za različite Pristupanjem Europskoj uniji, certifikati marke mobilnih telefona koji se očekuju na izdani u Hrvatskoj priznavat će se u svim tržištu. državama članicama i hrvatski će proizvo­ Na području nadzora nad tržištem uvodi se di na taj način imati slobodan pristup eu­ veća kontrola kvalitete proizvoda prilikom ropskom tržištu. besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622i europskih integr acija republike hrvatske njihova stavljanja na tržište. Ta će kontro­ Uz daljnja ulaganja u laboratorije i certifi­ la biti jednaka onoj na europskom tržištu. kacijske kuće koje provode postupke testi­ Time će se dodatno otežati puštanje u pro­ ranja i certificiranja, oni koji ispunjavaju met proizvoda slabije kvalitete koji krše propisane uvjete moći će po pristupanju propise o označavanju proizvoda, tim višeministarstvo vanjskih poslova Hrvatske Europskoj uniji slobodno pružati što u prevenciji te pojave uspješno surađuju svoje usluge i proizvođačima iz drugih dr­ hrvatske udruge za zaštitu potrošača i nad­ žava članica. ležna resorna tijela.  ostvaren pregovar ački zahtjev hrvatske Dostupnost lijekova. Za određene lijekove koji su registrirani u Hrvatskoj osigurano je prijelazno razdoblje od četiri godine od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji radi usklađivanja i nadogradnje dokumentacije za stavljanje gotovih lijekova u promet prema europskim propisima. Time je osigurano da lijekovi čija dokumentacija nije u potpunosti usklađena s propisima Europske unije budu i dalje dostupni na hrvatskom tržištu. 8
 8. 8. Pregovar ačk a Poglavlja poglavljesloboda kretanja r adnik aSloboda kretanja radnika jedna je od četiri slobode unutarnjeg tržišta i jedno odtemeljnih načela Europske unije. Područje slobode kretanja radnika povezano je saslobodom kretanja i boravka tijekom zaposlenja u državi članici Europske unije, tesa svim granama socijalne sigurnosti kao što su zdravstveno osiguranje, mirovinskoosiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i pravima na obiteljska davanja. besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 i europskih integr acija republike hrvatske ministarstvo vanjskih poslovaU svom razvoju unutarnje se tržište stalno naknade za nezaposlene i mirovine S timsuočava s novim i složenijim izazovima. u vezi primjenjivat će se direkt no i pravilaMogućnosti stvorene kroz slobodu kretanja Europske unije o koordinaciji sustava so­radnika i mobilnost te uklanjanje suvišnih cijalne sigurnosti koja uklanjaju negativneadministrativnih i regulatornih kontrola posljedice migracije na pojedinca prilikomusmjereni su prema otvaranju novih radnih stjecanja ili korištenja određenih socijalnihmjesta prava. Kako bi se olakšala mobilnost na tr­Radi izbjegavanja poremećaja na tržištima žištu rada, Europska unija financira moguć­rada, države članice Europske unije pristu­ nost traženja posla u svim državama člani­ cama Europske unije putem internetskogpanjem novih država članica imaju moguć­ portala »Eures«, mreže servisa za zapošlja­nost uvođenja prijelaznih razdoblja prije vanje koja pruža informacije o nepopunje­potpunog otvaranja svog tržišta rada radni­ nim radnim mjestima, povezuje poslodav­cima iz novoprimljenih država. ce i posloprimce i daje savjete za traženje posla ili moguće dodatno obrazovanje. SveproMjene za hrvatsku navedeno vrijedit će i za hrvatske radnike kad pristupimo UnijiHrvatska će u ovom segmentu imati značaj­nih koristi od članstva u Europskoj uniji. zapoŠljavanjePrema pravnim propisima Europske unijeradnik koji se seli u drugu državu članicu Budući da je državama koje su Europskoj– a uskoro će to moći biti i radnik iz Hrvat­ uniji pristupile u posljednjem proširenjuske – ima sva radna prava, socijalna prava i 2004. i 2007. godine privremeno i u različi­porezne olakšice kakve ima matični radnik tom opsegu ograničen pristup tržištu rada,u državi primateljici dok je ondje u radnom može se očekivati da će se pojedine državeodnosu. Ta prava uključuju i naknade za članice Unije odlučiti za slične mjere premabolovanje, porodiljne dopuste, naknade za Hrvatskoj, iako je ona mala zemlja i stogaozljede na radu, pogodnosti za osobe s po­ nije prijetnja velikom europskom tržištusebnim potrebama, obiteljske dodatke kao i rada. Ta ograničenja moguća su po princi­ 9
 9. 9. pu 2+3+2: početno ograničenje od 2 godine, Iako će pristupanjem Hrvatske Europskoj Pregovar ačk a Poglavlja moguće produljenje za još 3 godine nakon uniji hrvatski radnici biti izloženi većoj pr ve revizije i naposljetku za još dvije godi­ konkurenciji na tržištu rada, jednako tako ne, pod uvjetom da postoje opravdani raz­ moći će konkurirati svojim znanjem i spo­ lozi za ta produljenja O tim privremenim sobnošću na tržištima drugih članica Unije. mjerama svaka članica Europske unije od­ Što se tiče radnika iz trećih zemalja, sustav lučuje zasebno. Baš kao i države članice u radnih dozvola ostat će na snazi, čime će posljednjem valu proširenja Hrvatska će ta­ Hrvatska i u budućnosti moći regulirati pri­ kođer moći uvesti recipročne mjere, kojima ljev radne snage iz država koje nisu članice se ograničava kretanje radnika iz onih drža­ Europske unije.  va članica koje uvedu takva ograničenja za hrvatske radnike ostvaren zahtjev europske unije za prijelazniM r azdobljeM Sloboda kretanja radnika. Hrvatski će se građani moći slobodno zaposliti u zemljama Unije bez posebnih odobrenja ili radnih dozvola, osim u onim zemljama koje odlu­ če zadržati postojeća ograničenja u svojim nacionalnim pravima najduže u razdoblju od dvije, pet ili sedam godina od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Za one države koje zadrže takva ograničenja, Hrvatska će također moći primijeniti istovrsna ograničenja pa ni njihovi građani neće moći raditi u Hrvatskoj. besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622i europskih integr acija republike hrvatskeministarstvo vanjskih poslova 10
 10. 10. Pregovar ačk a Poglavlja poglavljepr avo poslovnog nastanai sloboda pružanja uslugaSloboda pružanja usluga jedna je od četiri temeljne slobode koje omogućavaju funk­cioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije a obuhvaća i pravo poslovnog nastana ubilo kojoj državi članici Unije. Poslovni nastan znači pravo započinjanja i obavljanjadjelatnosti u bilo kojoj državi članici, npr. osnivanjem trgovačkih društava ili kao besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 i europskih integr acija republike hrvatske ministarstvo vanjskih poslovasamozaposlenih osoba.U skladu sa slobodom pružanja usluga, pri­ pravnim osobama) bit će omogućeno slo­mjerice, trgovačka društva koja se bave pro­ bodno pružanje usluga u svakoj državi čla­izvodnjom računalnih programa mogu tu nici Europske unije, a da se u njima poslov­djelatnost slobodno obavljati na području no ne nastanjuju. Pružatelj usluge moći ćecijele Europske unije, pri čemu se u nače­ prekogranično pružati usluge koristeći selu ne traži ispunjavanje dodatnih uvjeta za svojom profesionalnom titulom, u praviluobavljanje djelatnosti, uz one koji se traže bez dodatnog priznavanja kvalifikacija uza djelovanje u državi gdje su osnovana. Na toj državi članici. Država primateljica možetaj način krajnji potrošači koriste prednosti tražiti samo da pružatelj usluge prijavi daslobodnog kretanja usluga jer mogu odab­ će pružati usluge (uz dokaze o državljan­rati najpovoljniju uslugu iz spektra koji se stvu, kvalifikacijama i poslovnom nastanunudi na unutarnjem tržištu Unije. u matičnoj državi). Ako djelatnost ima im­Na ovom je području osobito važan sektor plikacije na javno zdravlje ili sigurnost, dr­poštanskih usluga, značajan za poslovne žava članica ima pravo ispitati stupanj kva­subjekte kao i za potrošače te se smatra lifikacija pružatelja usluga, kao i tražiti dauslugom od općega gospodarskog interesa. pruži dokaze o osiguranju od profesionalneOvo je pitanje obuhvaćeno europskom po­ odgovornostilitikom između ostalog i zato što su tržištapoštanskih usluga vrlo dinamična i brzo se poslovni nastanrazvijaju, naročito prateći razvoj komunika­ Pravo poslovnog nastana omogućavat će hr­cija i elektroničke trgovine. vatskim poslovnim subjektima da pokrenu, započnu i obavljaju gospodarske djelatno­proMjene za hrvatsku sti na stabilan i kontinuiran način u jednojprekogr anično pružanje usluga ili više država članica Unije. To se također odnosi na slobodu otvaranja zastupništava,Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji hr­ predstavništava ili podružnica na područjuvatskim poslovnim subjektima (fizičkim ili drugih država članica. 11
 11. 11. stručne kvalifik acije poŠtanske usluge Pregovar ačk a Poglavlja Priznavanje stručnih kvalifikacija stečenih U Hrvatskoj je osigurana potpuna usklađe­ u matičnoj državi – to jest i u Hrvatskoj, nost na području poštanskih usluga. Tvrtke kad postane država članica Europske unije koje su obavljale poštanske usluge u svojim – jed na je od pretpostavki osnivanja poslov­ državama više nemaju monopol na poštan­ nog nastana za obavljanje regulirane profe­ ske pošiljke. Obveza svih država članica je, sije u drugoj državi članici. pa će to biti i obveza Hrvatske, da osiguraju jednaku mogućnost obavljanja poštanskih Hrvatskim doktorima medici ne, doktorima usluga među više pružatelja usluga, sve u dentalne medicine, far maceutima, dokto­ svrhu poboljšavanja kakvoće poštanskih rima veterinarske medicine, arhitektima, usluga za građane Europske unije te s na­ medicinskim sestrama za opću njegu i pri­ mjerom potpune liberalizacije poštanskih maljama kvalifikacije će u drugim država­ usluga kako bi se snizili troškovi potrošači­ ma članicama biti u pravilu automatski pri­ ma i kompanijama znate Hrvatska će svoje tržište poštanskih uslu­ Regulirane profesije koje ne ulaze u sustav ga liberalizirati do 31. prosinca 2012. godi­ automatskog priznavanja kvalifikacija pri­ ne. Javni operator, tj. Hrvatska pošta, ima znaju se u drugoj državi članici po općem određeno razdoblje kako bi se pripremio za sustavu priznavanja. Kvalifikacije će biti izazove koje donosi potpuna liberalizacija priznate ako je razina stručne osposobljeno­ poštanskog tržišta, ne dovodeći pritom u sti barem jednaka razini potrebnoj u drugoj pitanje osiguravanje dostupnosti i pružanja zemlji članici. univerzalnih poštanskih usluga  ostvareni pregovar ački zahtjevi hrvatske Priznavanje stručnih kvalifikacija. Stručne kvalifikacije za medicinske sestre za opću njegu koje su stekle sred njoškolsku naobrazbu na području Hrvatske bit će priznate na području Europske unije. besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622i europskih integr acija republike hrvatske Hrvatska je osigurala da se državljanima članica Europske unije, što dakako i prije svega uključuje hrvatske državljane od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, for­ malne kvalifikacije stečene do 8. listopada 1991. godine na području bivše Jugoslavije, a koje hrvatsko zakonodavstvo izrijekom izjednačava s dokazima o kvalifikacijama stečenima na području Hrvatske, priznaju kao stečena prava, osim u slučaju stručnihministarstvo vanjskih poslova kvalifikacija za primalje sa srednjoškolskim obrazovanjem. 12
 12. 12. Pregovar ačk a Poglavlja poglavljesloboda kretanja k apitalaSloboda kretanja kapitala jedna je od četiri slobode na kojima se temelji unutarnjetržište Europske unije. Za Hrvatsku su se pregovori u ovom poglavlju odnosili prijesvega na usklađivanje propisa iz područja kretanja kapitala i tekućih plaćanja, kao iborbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 i europskih integr acija republike hrvatske ministarstvo vanjskih poslovaKapitalni poslovi su izravna ulaganja, ula­ nekretninega nja u nekretnine, poslovi s vrijed nosnim K tome, slijedom obveza iz Sporazuma opapirima, poslovi s udjelima u investicij­ stabilizaciji i pridruživanju, Hrvatska je većskim fondovima, kreditni poslovi, depozit­ od 1. veljače 2009. liberalizirala tržište ne­ni poslovi, plaćanja na osnovi ugovora o kretnina, čime je državljanima zemalja čla­osiguranju, jednostrani prijenosi imovine. nica Europske unije omogućen isti tretmanTekuća plaćanja odnose se na tekuće po­ kao i hrvatskim državljanima kod kupnjeslove odnosno poslove zaključene između nekretninarezidenata i nerezidenata čija namjera nijeprijenos kapitala poljoprivredno zeMljiŠteUčinkovit sustav za borbu protiv pranja nov­ca i financiranja terorizma podrazumijeva Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, za tuusklađeno zakonodavstvo na ovom pod­ posebnu kategoriju zadržat će se postojećaručju, uspostavljanje potrebnih struktura ograničenja i nakon pristupanja Hrvatskei njihovu suradnju te dosljednu primjenu Europskoj uniji. Strane osobe iz Europskepropisa unije i Europskog ekonomskog prostora neće moći stjecati vlasništvo nad poljopri­proMjene za hrvatsku vrednim zemljištem punih sedam godina od datuma pristupanja Hrvatske Europskojkretanje k apitala uniji, uz mogućnost produljenja tog roka za dodatne tri godine. Zahvaljujući tom prije­Hrvatska je već ostvarila potpunu liberali­ laznom razdoblju, Hrvatska će moći dodat­zaciju kapitalnih kretanja. Prema Zakonu no razviti i osnažiti tržište poljoprivrednogo deviznom poslovanju, potpuna liberali­ zemljišta i nakon pristupanja Uniji Svrhazacija kapitalnih transakcija nastupila je 1 je prijelaznog razdoblja izbjeći da budućasiječnja 2011. Ta liberalizacija omogućava, liberalizacija poljoprivrednog zemljišta teprimjerice, otvaranje računa u inozemstvu, kasnija mogućnost da državljani zemaljaodobravanje kredita nerezidentima, unoše­ članica Unije steknu pravo vlasništva nadnje i iznošenje gotovog novca iz zemlje bez poljoprivrednim zemljištem izazove pore­ograničenja. mećaje na domaćem tržištu. 13
 13. 13. financijsko tržiŠte mira potrošača o cijeni usluge, rokovima Pregovar ačk a Poglavlja izvršavanja plaćanja, korištenim tečajevima Članstvo u Europskoj uniji imat će pozitiv­ stranih valuta, naknadama i kamatama. Pri ne učinke za sve sudionike financijskih trži­ tome, sve informacije moraju potrošaču biti šta, kao i za građane, poduzetnike, ulagače, dostupne besplatno. odnosno korisnike financijskih usluga. Tako će slijedom daljnjeg ukidanja ograničenja kretanja kapitala hrvatski građani i podu­ financijski kriMinal zetnici imati veće mogućnosti izbora finan­ cijskih institucija s kojima žele poslovati, Što se tiče područja borbe protiv pranja nov­ primjerice kod obavljanja platnog prometa. ca i financiranja terorizma, Hrvatska je kroz Zahvaljujući već provedenom usklađivanju prilagodbu s europskim propisima i stan­ s pravnom stečevinom na pod ručju plat­ dardima danas uspostavila učinkovit sustav nog prometa i izdavanja elektroničkog nov­ temeljen na dosljednoj provedbi Zakona o ca, prava korisnika platnih usluga znatno sprječavanju pranja novca i financiranja te­ su poboljšana, a propisana je i veća trans­ rorizma. Sustav podrazumijeva uključenost parentnost pružanja takvih usluga od strane i blisku suradnju većeg broja institucija ko­ pružatelja platnih usluga i izdavatelja elek­ jima je cilj identificirati, obraditi i procesu­ troničkog novca. Primjer za to jest obveza irati sve slučajeve sumnje na pranje novca i pružatelja da potpuno transparentno infor­ financiranje terorizma.  ostvaren pregovar ački zahtjev hrvatske Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Hrvatska će sedam godina od dana pristu­ panja Europskoj uniji zadržati postojeća ograničenja za poljoprivredno zem ljište koje mogu kupiti državljani članica Europske unije. Bude li to smatrala potrebnim, pod određenim uvjetima moći će zatražiti produljenje tog roka za još tri godine. besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622i europskih integr acija republike hrvatskeministarstvo vanjskih poslova 14
 14. 14. Pregovar ačk a Poglavlja poglavljejavne nabaveJavna nabava važan je segment svakog suvremenog gospodarstva, a učinkovit sustavjavnih nabava nužan je za postizanje ciljeva slobodnog tržišta i osiguranje uvjetatržišnog natjecanja. Sustav javne nabave temelji se na općim načelima transparent­nosti, jednakog tretmana, slobode tržišnog natjecanja i nediskriminacije. besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 i europskih integr acija republike hrvatske ministarstvo vanjskih poslovaJavne nabave u Europskoj uniji čine skup skim gospodarskim subjektima omogućendjelovanja što ih obavljaju naručitelji iz dr­ je pristup javnim nabavama u Europskojžava članica Europske unije radi nabave uniji, prema pravilima koja vrijede u Uni­robe, pružanja usluga ili izvođenja radova. ji i pod uvjetima ne manje povoljnima odNaručitelji obuhvaćaju javne naručitelje, uvjeta koji se primjenjuju na gospodarskekao što su državne institucije, županije, subjekte Unije.gradovi, općine te sektorske naručitelje kojiobavljaju djelatnosti vodoopskrbe, energeti­ tr ansparentnostke, prometnih i poštanskih usluga. Naručitelji u Hrvatskoj dužni su postupkeCilj europskog zakonodavstva na ovom javne nabave provoditi uz poštovanje nače­pod ručju je osigurati davateljima usluga, is­ la transparentnosti, što je još jedan od na­poručiteljima roba i izvođačima radova mo­ čina javne kontrole njihova rada. Postupcigućnost nadmetanja na javnim nadmetanji­ javne nabave obuhvaćaju nabavu robe, uslu­ma u državama članicama Europske unije ga i radova, a dužni su ih provoditi i javni ite jačanje gospodarskog razvoja i učinkovi­ sektorski naručitelji. Postupak javne nabavetosti, ali i davanje punog smisla jedinstve­ mora se provesti za nabave u vrijednosti odnom tržištu Europske unije. 70.000 kuna i više, a za koje postoji i obve­Institucije uspostavljene u tu svrhu trebaju za objave u Elektroničkom oglasniku javneosigurati provedbu zakonodavnog okvira na nabave. Riječ je o aplikaciji dostupnoj na in­svim razinama te osigurati učinkovit sustav ternetu pomoću koje svi zainteresirani gos­pravne zaštite u postupcima javne nabave, a podarski subjekti i građani mogu besplatnokoji se temelji na pravu na podnošenje žalbi pregledavati sve objave povezane s postup­u postupcima javne nabave. kom javne nabave. Uz klasičnu javnu nabavu, sustav javne na­proMjene za hrvatsku bave čine još javno­privatno partnerstvo i koncesije. Projekti javno­privatnog part­pristup javniM nabavaM a ueuropskoj uniji nerstva su projekti kojima je svrha zadovo­ ljenje neke javne potrebe, odnosno projektiOd stupanja na snagu Sporazuma o stabili­ koji za cilj imaju pružanje javne usluge izzaciji i pridruživanju u veljači 2005. hrvat­ nadležnosti javne vlasti. 15
 15. 15. prevencija korupcije kom na sprječavanje i prevenciju korupcije Pregovar ačk a Poglavlja u sustavu javne nabave. Poboljšanje cjelokupnog sustava javne naba­ Službeni podaci za Hrvatsku ukazuju na ve u Hrvatskoj preduvjet je za gospodarski visoku ukupnu vrijednost javne nabave na rast i razvoj te intenziviranje tržišnog na­ svim razinama, od nacionalne do regional­ tjecanja. Unaprjeđenje se prije svega očitu­ ne i lokalne U pojedinim godinama ona je u poštovanju osnovnih načela, pružanju doseže iznos koji prelazi 40 milijardi kuna, međusobne stručne pomoći te edukaciji na odnosno vrijednost čiji se udio u BDP­u kre­ pod ručju javne nabave s posebnim naglas­ će između 12% i 16%.  besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622i europskih integr acija republike hrvatske poglavljeministarstvo vanjskih poslova pr avo trgovačkih druŠtava Poglavlje o trgovačkim društvima odnosi se na osnivanje i poslovanje trgovačkih društava u državama članicama Europske unije. Obuhvaća tri dijela: pravo trgovač­ kih društava u užem smislu, računovodstvo i reviziju. Pravo trgovačkih društava u užem smislu podrazumijeva pravila o osnivanju, registraciji, nekim pitanjima djelo­ vanja, domaćem i prekograničnom spajanju i podjeli trgovačkih društava. Područje računovodstva i revizije uključu­ stvaranje takvih poslovnih uvjeta koji će je među ostalim uspostavu sustava provjere svim domaćim poslovnim subjektima omo­ kvalitete rada revizorske struke i djelotvor­ gućiti da postanu relevantan i ravnopravan nog sustava javnog nadzora, te sustava javne sudionik suvremenog gospodarskog svijeta objave godišnjih financijskih izvještaja. Usklađivanjem zakonodavstva ujedno se pokušava izbjeći pravna nesigurnost koja proMjene za hrvatsku može predstavljati dodatnu zapreku poslo­ vanju i investicijama bolji poslovni uvjeti Neke pozitivne promjene koje donosi uskla­ Cilj usklađivanja hrvatskog prava trgovač­ đivanje zakonodavstva s pravnom stečevi­ kih društava s europskim zakonodavstvom nom Europske unije već su vidljive, a neke i novim tendencijama na ovom pod ručju je će se ostvariti tek danom pristupanja Uniji. 16
 16. 16. pojednostavljene procedure novi oblici trgovačkih druŠtava Pregovar ačk a PoglavljaDosadašnjim usklađivanjem zakonodavstva Danom pristupanja Hrvatske Europskoj uni­na području prava trgovačkih društava us­ ji uvest će se i dva nova oblika trgovačkihvojeni su novi propisi koji trgovačkim druš­ društava – Europsko dioničko društvo itvima omogućuju brži ulazak na tržište i Europsko gospodarsko interesno udruže­izlazak iz njega, stvoren je zakonodavni ok­ nje – koji već postoje u državama članicamavir na području računovodstva i revizije za Unijeuspostavljenje sustava javnog nadzora revi­ Uvođenje tih novih oblika trgovačkih dru­zije te je ustrojen Registar godišnjih financij­ štava omogućit će svim gospodarskim sub­skih izvještaja pri Financijskoj agenciji koji jektima ostvarivanje prednosti koje ta dvaje javno dostupan nadnacionalna oblika društva omogućujue-tvrtk a pri prekograničnom ekonomskom djelova­ nju. Naime, prednost organiziranja druš­Uspješno je završen projekt radnog naziva tva u obliku Europskog dioničkog društva»e­Tvrtka« kojim je ostvarena mogućnost je jednostavno prekogranično pripajanjeelektroničke prijave trgovačkom sudu pri društava, kao i prijenos sjedišta društva izosnivanju trgovačkog društva, čime su stvo­ jedne članice u drugu bez likvidacije druš­reni uvjeti da se elektronička prijava proširi tva u jednoj i ponovne registracije u drugoji na druge vrste upisa u sudski registar članici.  besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 i europskih integr acija republike hrvatske ministarstvo vanjskih poslova poglavljepravo intelektualnog vlasniŠtvaPrava intelektualnog vlasništva zakonsko su sredstvo kojim njihovi nositelji pre­tvaraju svoja intelektualna postignuća u određene poslovne vrijednosti, a za to naeuropskoj razini postoji dobro uređena i razvijena zajednička regulativa.Nositelji prava intelektualnog vlasništva nog kopiranja, korištenja i krivotvorenja, od­unutar Europske unije ostvaruju povoljniji nosno da upravljaju tim pravima kao svojimpoložaj na određenom tržištu u odnosu na vlasništvom Intelektualno vlasništvo po­konkurenciju jer im ta prava omogućuju da drazumijeva autorska i srodna prava, te pra­štite svoje proizvode i usluge od neovlašte­ va industrijskog vlasništva 17
 17. 17. Autorsko pravo u Europskoj uniji obuhvaća ze na temelju neregistriranog dizajna odno­ Pregovar ačk a Poglavlja prava autora pisanih i govornih djela, raču­ se se na zabranu zloporabe kroz umnožava­ nalnih programa, glazbenih i likovnih dje­ nje zaštićenog dizajna. Posljedice uvođenja la, dramskih djela, koreografskih i panto­ ovog instituta utjecat će na područje onih mimskih djela, arhitektonskih djela, djela proizvodnih grana utemeljenih na proizvo­ primijenjenih umjetnosti i industrijskog di­ dima za koje je karakteristična stalna pro­ zajna, fotografskih djela, kartografskih dje­ mjena dizajna (npr modna industrija) Uvo­ la, prijevoda, te različitih prikaza znanstve­ di se također mogućnost dodatnog produlje­ ne i tehničke prirode. Srodna prava od nose nja zaštite iz temeljnog patenta za lijekove i se na umjetnike izvođača, producente, na­ proizvode za zaštitu bilja čije stavljanje u kladnike, organizacije za radiodifuziju i sl. promet mora odobriti nadležno tijelo, što će Autorska i srodna prava stječu se samim či­ se u određenoj mjeri pozitivno odraziti na nom stvaranja autorskog ili srodnog djela, ove proizvodne grane njegovom umjetničkom izvedbom ili jav­ krivotvorenje i pir atstvo nim priopćavanjem, pa za njihovu zaštitu ne treba provesti nikakav formalizirani po­ Tijela nadležna za provedbu prava intelek­ stupak, niti je potrebna prethodna objava tualnog vlasništva u potpunosti će se uklju­ djela čiti u zajedničke mehanizme Unije za borbu Prava industrijskog vlasništva u Europskoj protiv krivotvorenja i piratstva kao najraši­ uniji odnose se na zaštitu izuma patentom, renijeg oblika povrede prava intelektualnog zaštitu znakova razlikovanja proizvoda i vlasništva. To će osigurati još djelotvorniju usluga žigom, zaštitu vanjskog izgleda pro­ zaštitu hrvatskih potrošača. Prilikom nad­ iz voda industrijskim dizajnom, zaštitu zna­ zora nad prometom proizvoda kojima se kova razlikovanja specifičnih proizvoda i povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva usluga posebne kvalitete i svojstava uvjeto­ Državni inspektorat je u 2010. godini pri­ vanih područjem nastanka i kulturno­soci­ vremeno oduzeo gotovo 13 tisuća proizvo­ jalnim okruženjem oznakom zemljopisnog da, od čega većinu čine krivotvoreni satovi podrijetla ili oznakom izvornosti, te na još (28%), dodaci odjeći (npr. kape, marame – neka prava u specifičnim kategorijama pro­ 16%) i naočale (9%). izvoda. Prava industrijskog vlasništva stje­ Carinska je uprava u 2010. zbog sumnje na besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622i europskih integr acija republike hrvatske ču se provedbom odgovarajućih postupaka povredu prava intelektualnog vlasništva na pri tijelima nadležnima za njihovo prizna­ granici zadržala nešto više od milijun pro­ nje ili registraciju izvoda, među kojima najviše krivotvorene obuće (31%), uredskog pribora (25%) te par­ proMjene za hrvatsku fema i kozmetičkih proizvoda (7%). ministarstvo vanjskih poslova bolja pr avna zaŠtita Posljedice usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije za Hrvatsku znače veću pravnu sigurnost zbog kvalitetnijeg dono­ šenja odluka u postupcima priznanja i pro­ vedbe prava te djelotvorniju provedbu pra­ va intelektualnog vlasništva Organizirano, dokumentirano i zaštićeno intelektualno vlasništvo podignut će vrijed­ nost hrvatskih poduzeća. Poduzetniku ono može proširiti tržište, učvrstiti mu mar­ ketinški položaj, poboljšati promet roba i usluga, olakšati izbjegavanje povrede tuđih prava, osigurati lakši tehnološki razvoj, ino­ vativnost poslovanja, te priskrbiti dodatne prihode od ustupanja licencija neregistrir ani dizajn zajednice Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji uvo­ di se i jedno novo pravo intelektualnog vlas­ ništva – neregistrirani dizajn Zajednice – koji se stječe bez postupka registracije odgo­ varajućim otkrivanjem dizajna javnosti na području Europske unije. Prava koja proizla­ 18
 18. 18. Pregovar ačk a Poglavlja poglavljetržiŠno natjecanjePravila tržišnog natjecanja temelj su tržišnog gospodarstva. Njihova je svrha pomoćitržištu da funkcionira bolje u tržišnim uvjetima koji podjednako vrijede za sve nje­gove sudionike. Države članice Europske unije usuglasile su se o zajedničkim pra­vilima koja svim sudionicima omogućuju ravnopravan položaj u tržišnoj utak mici.Tim je pravilima određena zaštita od takozvanih kartela – od sklapanja zabranjenihsporazuma među poduzetnicima koji primjerice služe dogovaranju cijena, ograniča­ besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 i europskih integr acija republike hrvatske ministarstvo vanjskih poslovavanju proizvodnje, razvoja i ulaganja, međusobnoj podjeli tržišta ili izvora nabave.Ta pravila također štite od sporazuma ko­ intervenira ili predvidi sredstva za pojedi­jima poduzetnici nameću određena verti­ ne gospodarske aktivnosti. Pravila Europ­kalna ograničenja, kao što su ograničavanje ske unije zabranjuju potpore samo ako oneprava sudionika takvog sporazuma da slo­ narušavaju tržišno natjecanje i utječu na tr­bodno određuje cijenu proizvoda ili ogra­ govinu između država članica Unije. Zatoničavanje područja na kojem sudionik spo­ postoje iznimke za načelo zabrane državnerazuma može prodavati proizvode. Osim pomoći, primjerice za popravljanje šteta na­toga sprječava se zloporaba prevlasti nekog stalih u prirodnim katastrofama ili, podpoduzetnika na tržištu (npr. u situaciji u ko­ određenim uvjetima, za pomoć nerazvije­joj »veći i jači« poduzetnici nastoje istisnu­ nim regijama, za promicanje i očuvanjeti svoje konkurente s tržišta) te se nadzire kulture i sl. Dopuštene su i državne potporespajanje prethodno zasebnih poduzetnika za poticanje istraživanja i razvoja, malog ičije bi ujedinjenje moglo loše utjecati na tr­ srednjeg poduzetništva ili primjerice za za­žišno natjecanje, a u konačnici nadasve na štitu okoliša, u skladu s postojećim pravi­potrošače. limaEuropska politika tržišnog natjecanja uklju­čuje također sustav nadzora i politiku do­ proMjene za hrvatskudjele državnih potpora u obliku subvencija, r avnopr avna tržiŠna utak Micadržavnih jamstava, poreznih oslobođenjaili prodaje pod povlaštenim uvjetima ili ci­ Uskladivši svoje propise s europskima, Hr­jenama i sl. Njezina pravila jamče da odre­ vatska je stvorila uvjete za ravnopravno tr­đeni poduzetnici neće neopravdano biti u žišno natjecanje. Učinkovitom pri mjenompovoljnijem položaju na tržištu od onih koji pravila stvoreni su uvjeti za sigurnije i boljene primaju potpore regulirano tržište, a takvo tržište privlačiTo međutim ne znači da su državne potpore nove poduzetnike u tržišnu utakmicu i po­apsolutno zabranjene, jer država u određe­ većava konkurentnost cjelokupnog gospo­nim slučajevima mora imati mogućnost da darstva 19
 19. 19. niže cijene i veća tr ansparentnost djelotvornije potpore Pregovar ačk a Poglavlja Koristi za potrošače osjetne su jer poduzet­ Pravilna primjena pravila o državnim pot­ nici jedni drugima konkuriraju kvalitetni­ porama pridonosi većoj transparentnosti jim proizvodima i uslugama, cijenama, ula­ sustava dodjele i usmjeravanja sredstava ganjem u inovacije i nove tehnologije te po­ na projekte kojima se potiče poslovna dje­ većanjem izbora proizvoda. latnost Bolje usmjerena sredstva pozitivno će utjecati i na državni proračun jer će se Efikasna kontrola ponašanja proizvođača u potpore koristiti ciljano i djelotvornije  automobilskoj industriji u Europskoj uniji rezultirala je smanjenjem cijena automobi­ la i većom transparentnošću pri njihovom određivanju. Cijene se, dakako, i dalje raz­ likuju od jedne države do druge jer se raz­ likuju i njihovi sustavi oporezivanja, ali je kupcima ipak omogućena povoljnija kupnja. zaŠtita potroŠača Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pri­ mjenom pravila o zaštiti tržišnog natjecanja često sprječava izravnu ili neizravnu štetu koja se kršenjem tih pravila može nanijeti potrošačima. Jedan je primjer za to odluka Agencije koja je spriječila da neki hrvatski distributeri tiskovina ograniče tržišno na­ tjecanje zloporabom zajedničkog vladajućeg položaja u slučaju jedne dnevne tiskovine. borba protiv k artela Od studenoga 2010 godine u Hrvatskoj se besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622i europskih integr acija republike hrvatske primjenjuje pokajnički program za sudioni­ ke kartela koji ga prvi prijave Agenciji za za­ štitu tržišnog natjecanja i daju dokaze o nje­ govom postojanju. Oni mogu biti oslobođeni kazne ili se na njih, u zamjenu za dodatneministarstvo vanjskih poslova dokaze, mogu primijeniti kriteriji za sma­ njenje kazne. U Europskoj uniji ovo se već pokazalo uspješnim načinom borbe protiv tih izuzetno štetnih dogovora poduzetnika zaŠtita pr ava gr ađana Članstvom u Europskoj uniji interesi hr­ vatskih građana bit će dodatno zaštićeni nizom pravila koja proizlaze iz politike tr­ žišnog natjecanja. Europska pravila o tržiš­ nom natjecanju su primjerice osigurala da gledatelji u državama članicama prate veli­ ke sportske događaje, kao što su Olimpijske igre ili Svjetsko nogometno prvenstvo pu­ tem besplatnih televizijskih kanala. brodogr adnja Pregovorima u poglavlju o tržišnom natje­ canju ubrzan je proces restrukturiranja hr­ vatskih brodogradilišta u teškoćama, čime se rasterećuju porezni obveznici, a brodo­ gradilišta dobivaju priliku za rentabilno po­ slovanje na tržišnim osnovama, sukladno hrvatskim i europskim pravilima o držav­ nim potporama 20
 20. 20. Pregovar ačk a Poglavlja poglavljefinancijske uslugeFinancijske usluge su od iznimne važnosti za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržištaEuropske unije kao jednog od temelja europskog ujedinjenja. Ovo poglavlje podrazu­mijeva usklađenost propisa s područja financijskih usluga – bankarstva, osiguranjai reosiguranja, mirovinskih fondova i tržišta kapitala te infrastrukture financijskihtržišta. Osim uređivanja poslovanja navedenih subjekata ti se europski propisi odno­se i na nadzor nad financijskim uslugama, zaštitu potrošača financijskih usluga, kao besplatni info-telefon halo eu! 0800 622 622 i europskih integr acija republike hrvatske ministarstvo vanjskih poslovai uređivanje načina suradnje tijela zaduženih za nadzor financijskog tržišta.proMjene za hrvatsku ropske unije za financijske usluge, te nacio­ nalnih regulatora i supervizora zemalja čla­sustav financijskih supervizor a nica Unije. Po pristupanju Uniji i hrvatske će nadzorne institucije izravno sudjelovatiPotpuno usklađivanje s propisima Europ­ u pripremi propisa koji uređuju jedinstvenoske unije, kao i dosljedna provedba nacio­ financijsko tržište Europske unije.nalnih propisa, dodatno osigurava visokstupanj stabilnosti financijskog sustava u integr acija financijskog tržiŠtaHrvatskoj. Hrvatska je već ostvarila visokurazinu financijske integriranosti s Europ­ Nakon pristupanja Europskoj uniji primjenaskom unijom i stoga promjene u tom smislu pravila tzv. jedinstvene putovnice omogućitneće biti značajne. će financijskim institucijama da posluju uTijela zadužena za nadzor financijskog trži­ svim državama članicama Europske uniješta u Hrvatskoj ostaju usmjerena na učinko­ temeljem odobrenja koje su dobile u svojojvitu provedbu zajedničkog cilja, a to je oču­ matičnoj državi. Moguće je stoga očekivativanje i promicanje stabilnosti financijskog povećanu mobilnost sudionika financijskihsustava Nakon pristupanja Uniji Hrvatska tržišta, uslijed čega će doći i do daljnje inte­će sudjelovati u radu Europskog sustava fi­ gracije financijskog tržišta.nancijskih supervizora koji čine Europskiodbor za sustavni rizik i tri tijela za nadzor bank arske uslugesektora bankarstva, osiguranja i mirovin­ Članstvo u Europskoj uniji imat će pozitiv­skih fondova te tržišta vrijednosnih papira. ne učinke za sudionike financijskih tržišta,nadzorna tijela europske unije kao i za građane, poduzetnike, ulagače, od­ nosno korisnike financijskih usluga. Inova­Osim toga već je ostvarena dobra surad­ tivnost i ponuda novih vrsta usluga te po­nja između hrvatskih institucija za nadzor većanje konkurencije koristit će poduzet­(HNB­a i HANFA­e) i nadzornih tijela Eu­ nicima i građanima, posebno kada je riječ 21

×