Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energetika

980 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energetika

 1. 1. ЕНЕРГЕТИКАЕНЕРГЕТИКА  Енергија СунцаЕнергија Сунца  Енергија водеЕнергија воде  Енергија ветраЕнергија ветра  БиомасаБиомаса и др.и др. Обновљиви извори енергије Необновљиви извори енергије •УгаљУгаљ •НафтаНафта •Земни гасЗемни гас
 2. 2. Врсте енергијеВрсте енергије
 3. 3. OБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ Енергија Када је има о њој и не размишљамо. Лоша вест за све нас – има је све мање и све је скупља!
 4. 4. Циљеви часа и задациЦиљеви часа и задаци Упознати се са:  Тренутном енергетском ситуацијом у свету  Последицама употребе класичних врста горива  Предностима обновљивих извора енергије  Врстама обновљивих извора
 5. 5. Тренутна ситуација у светуТренутна ситуација у свету  Број становника расте као и потреба за енергијом!  Производња се углавном базира на фосилним изворима (нафтни деривати, угаљ и атомска енергија)!  Две милијарде људи још увек нема приступ електричној енергији!  Ресурси угља и нафте су ограничени!  Расте емисија штетних гасова у атмосферу и повећава се температура - ефекат ,,стаклене баште”!
 6. 6. TTермоелектранаермоелектрана снагеснаге 1000MW1000MW за годинуза годину данадана потрошипотроши ooкоко 2,52,5 милиона тона угљамилиона тона угља ии произведе великепроизведе велике количинеколичине угљендиоксида (СОугљендиоксида (СО22),), сумпордиоксида (сумпордиоксида (SOSO22),), прашине и пепела.прашине и пепела. ЗАГАЂЕНА ПЛАНЕТА
 7. 7. Ефекат стаклене баштеЕфекат стаклене баште  Температура растеТемпература расте  Клима се мењаКлима се мења  Глечери се топеГлечери се топе  Ниво мора растеНиво мора расте  Шире се пустињеШире се пустиње  Тропске шумеТропске шуме изумируизумиру  Све су чешћеСве су чешће природнеприродне катастрофекатастрофе ДругиN2OH2OCO2 CH4 Атмосфера Гасови у стакленој башти Површина Земље се греје Емитовање Сунчеве енергије Емитовање топлоте
 8. 8. Карактеристике обновљивихКарактеристике обновљивих извора енергијеизвора енергије  Енергија која се експлоатише истомЕнергија која се експлоатише истом брзином којом се и природно обнављабрзином којом се и природно обнавља  Релативно висок степен почетнеРелативно висок степен почетне инвестиције али касније велика уштедаинвестиције али касније велика уштеда  Незнатан утицај на животну срединуНезнатан утицај на животну средину
 9. 9. Сазнајте нешто више о ...Сазнајте нешто више о ... Енергији Сунца Енергији ветра Хидро- енергији Гео- термалној Биомаси
 10. 10. Претварање Сунчеве енергије уПретварање Сунчеве енергије у електричнуелектричну Претварање Сунчеве енергије у електричну врши се у ФОТОНАПОНСКОЈ ЋЕЛИЈИ  Више соларних ћелија се групишу у МОДУЛЕ (ПАНЕЛЕ)  Више модула се може груписати у ФОТОНАПОНСКЕ СИСТЕМЕ  Ефикасност соларних модула је од 8% до 15%
 11. 11. Претварање Сунчеве енергије уПретварање Сунчеве енергије у топлотнутоплотну Систем се састоји одСистем се састоји од:: 1.1. КолектораКолектора 2.2. Резервоара водеРезервоара воде 3.3. БојлераБојлера 4. Пумпе и4. Пумпе и 5. Потрошача5. Потрошача Радни флуид може да буде: • ваздух • вода • течност на бази антифриза Степен ефикасности је од 35% до 55%.
 12. 12. Енергија сунцаЕнергија сунца
 13. 13. Систем за претварање СунчевеСистем за претварање Сунчеве енергије у топлотнуенергије у топлотну
 14. 14. Хелиоелектране Претварају топлотну енергију Сунца у електричну енергију.
 15. 15. Енергија ветраЕнергија ветра  Кинетичка енергија ветра се у ветрогенератору претвара у електричну енергију  На ветроенергетски потенцијал утичу: географски положај, конфигурација терена и локалне препреке  Степен искоришћења ветрогенератора износи од 20% до 40%  Овде погледајте принцип рада ветрогенератора Simulacija.exe
 16. 16. Технологија коришћења енергије ветра  Мали ветрогенератори снаге до 3МW намењени су за индивидуалну употребу  Ветрогенератори већег капацитета од 10kW do 3MW користе се као електране  Најекономичнија њихова примена је удруживање на погодним локацијама у фарме ветрењача капацитета до више стотина MW
 17. 17. Ветрењача Ветроелектрана Енергија ветраЕнергија ветра
 18. 18. Коришћење енергије ветра за покретање бродова
 19. 19. Енергија водеЕнергија воде
 20. 20. Сунце је основни извор енергије на Земљи
 21. 21. ХидроелектранаХидроелектрана
 22. 22. Водене турбинеВодене турбине
 23. 23. Мини хидроелектране Њихове предности су:  Јефтино одржавање  Нема утицаја на екосистем  Нема трошкова дистрибуције ел. енергије  Нема емисије штетних гасова Сигурно снабдевање локалних потрошача Могући проблеми су:  Релативно велика почетна улагања  Компликована законска регулатива Продаја Електрична енергија Разводни орман Пелтон турбина Банки турбина Термо пећ (вода) Термо пећ (ваздух) Агрегат-турбина генератор
 24. 24. Геотермална енергијаГеотермална енергија  Потпуно бесплатна топлотна енергија у виду загрејане воде или водене паре
 25. 25. Потенцијали геотермалне енергијеПотенцијали геотермалне енергије  Њихова енергија је 2 пута већа од еквивалентне енергије угља свих налазишта у Србији  У Србији има 60 геотермалних налазишта са температуром преко 150 С до дубине 3000м  Топла вода се користи за загревање  Водена пара се користи у парном генератору за производњу ел. енергије
 26. 26. Енергија из биомасеЕнергија из биомасе  Пољопривредни отпациПољопривредни отпаци  Пољопривредне житарицеПољопривредне житарице  Енергетске житарицеЕнергетске житарице  Шумски отпациШумски отпаци  Индустријски отпадИндустријски отпад  Градски отпадГрадски отпад Биомаса је органска материја животињског или биљног порекла. Њени извори су:
 27. 27. БиогасБиогас  Анаеробне бактерије разлажу органску материју у одсуству кисеоника и производе биогас  Сагоревањем 1 m3 биогаса добија се 7kWh енергије  Сагорева без штетних последица  Велика енергетска ефикасност Једноставан поступак производње  Еколошки чиста технологија са корисним нузпродуктом ђубривом Карактеристике:
 28. 28. Необновљиви извори енергијеНеобновљиви извори енергије УгаУгаљљ
 29. 29. Подземни рудник угља (пресек)
 30. 30. НафтаНафта

×