Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teamviewer install

511 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teamviewer install

  1. 1. Teamviewer прогр м суулг х з в р 11 Teamviewer прогр м суулг х з в р1.1 в р 1. Teamviewer 6.0 ñóóëãàæ ýõëvvëýõ Internet-ýýñ òàòàæ àâñàí TeamViewer_Setup.6.exe-ã (.exe file) õóëãàíààð 2 îéðõîí òîâøèíî. Èíñòàëë ôàéëûã õóëãàíààð 2 îéðõîí òîâøñîíû äàðàà Teamviewer 6.0 setup àæèëëàæ ýõýëíý. Install ñîíãîëòòîéãîîð Next äàðíà. 2.© 2011 <Otgonbayar>
  2. 2. 2 Teamviewer Installation Guide Personal / non-commercial use ñîíãîëòòîéãîîð Next äàðíà. 3. I accept the terms of the License Agreement-ã ñîíãîîä Next äàðíà. 4. No (default) ñîíãîëòòîéãîîð Finish äàðíà. © 2011 <Otgonbayar>
  3. 3. Teamviewer прогр м суулг х з в р 3 5. Ñóóæ äóóññàíû äàðàà ººðèéí êîìïüþòåðò áàéãàà TeamViewer öîíõíû Your ID, Password ãýñýí 2 í¿äýíä áàéãàà òîîíóóäûã áèäýíä ÿâóóëíà. Æèøýý íü (793 496 781, 9042) ãýõ ìýò.© 2011 <Otgonbayar>

×