Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin

 1. Turist Psikolojisi: Turizmin Psikolojik Temelleri Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin ulasbasar@gmail.com 1
 2. İçindekiler • 1. Giriş • 2. Turist Motivasyonu ve Kişilik • 3. Turist Algısı • 4. Turistin Öğrenme Süreçleri • 5. Turistte Tutum Oluşumu ve Değişimi • 6. Turisti İkna Etme • 7. Medyada, Sosyal Medyada ve Ortamda Turistik Reklamcılığın Psikolojik Temelleri • 8. Turist Davranışına Etki Eden Referans Grupları ve Fısıltı Gazetesi • 9. Aile ve Sosyal Katmanlaşmanın Turist Psikolojisiyle İlişkisi • 10. Kültürün Turist Psikolojisine Etkisi • 11. Altkültürlerin Turist Psikolojisine Etkisi • 12. Kültürlerarası Turist Psikolojisi • 13. Turizm Sektöründe Segmentasyon • 14. Turizmde Etik İhlalleri • 15. Tüketim Toplumu ve Turizm 2
 3. 1. Giriş • Psikoloji ve sosyolojinin uygulama alanı olarak turist davranışı alanı 3
 4. 2. Turist Motivasyonu ve Kişilik • Motivasyon modelleri • İhtiyaçlar ve amaçlar • Maslow ve diğer kuramcılar • Kişilik kuramları – (özellikle psikodinamik yaklaşımlar) • Heyecan ve yenilik arayışı • Kendini özel hissetme isteği • Görselleştiriciler ve sözelleştiriciler 4
 5. 2. Turist Motivasyonu ve Kişilik • Maddiyatçılık • Zorlantılı turistler • Ürün ve markaların kişiselleştirilmesi • Turizmle uzatılan (uzatılması teşvik edilen) benlik • Benlik imgesi • Savunma düzenekleri • İzdüşümsel araştırmalar 5
 6. 3. Turist Algısı • Görsel uyaranlar • Bilişsel uyaranlar • Gestalt ilkeleri • Görsel kalıpyargılama • Hale etkisi • Ürün ve hizmet imgesi • Ürün ve hizmet kalitesi • Ambalajlama 6
 7. 3. Turist Algısı • Algıda seçicilik • Tezgah/resepsiyon görüntüsü • Şirket imgesi • Deneyim satma • Gruplama • Algılanan fiyat • Algılanan risk • Ürün yerleştirme 7
 8. 4. Turistin Öğrenme Süreçleri • İlgili öğrenme modelleri • Koşullandırma • Pekiştirme • Uyaranı genelleştirme • Uyaranı ayırt etme • Ürünü ayırt etme • Sönümlenme • Unutma • Kitlesel öğrenme vs. Dağıtık öğrenme 8
 9. 4. Turistin Öğrenme Süreçleri • Gözlemleyerek öğrenme (özellikle çocuklar) • Rol modelleri (özellikle çocuklar) • Kısa süreli ve uzun süreli bellek • Bilginin işlenmesi ve saklanması • Bilginin erişilebilir ya da erişilemez olması • Tekrar (yararları ve zararları) • Diğer bilişsel yaklaşımlar 9
 10. 5. Turistte Tutum Oluşumu ve Değişimi • Tutum oluşumundaki etmenler • Tutum değişimindeki etmenler • Tutum ve kişilik ilişkisi • Tutumların algısal, bilişsel ve davranışsal özellikleri • Ürünlerin/Hizmetlerin karşılaştırılması • Tutumların işlevleri 10
 11. 5. Turistte Tutum Oluşumu ve Değişimi • Ürünlerin/Hizmetlerin olumlu ve olumsuz nesnelerle ilişkilendirilmesi • Bilişsel uymazlık ve tutum-tutum ve tutum- davranış çatışması • Yükleme kuramı • Kapıya ayağını koyma tekniği 11
 12. 6. Turisti İkna Etme • Geniş kapsamlı yayın vs. Dar kapsamlı yayın • İleti tasarımı: Söz vs. İmge • İleti çerçeveleme • Tek-yanlı vs. iki-yanlı ileti • Sıralama etkisi 12
 13. 6. Turisti İkna Etme • Turisti korkutma (örn/ çok az koltuk/oda kaldı) • Turisti güldürme • Cinselliğin kullanımı • “Geç kalma, biter” uyarıları • Duygu sömürüsü? • İletinin ayrımcı altyapısı – (örneğin, ataerkil reklamlar) • İletinin etkili olup olmadığının ölçülmesi 13
 14. 7. Medyada, Sosyal Medyada ve Ortamda Turistik Reklamcılığın Psikolojik Temelleri • Etkileşimsiz ve Etkileşimli Medya arasındaki yapısal ve süreçsel farklar • Akıllı televizyonlar • Ağ kullanıcısı tabanlı reklamcılık • Google Ads örneği • Mobil reklamcılık • Nielsen araştırmaları 14
 15. 7. Medyada, Sosyal Medyada ve Ortamda Turistik Reklamcılığın Psikolojik Temelleri • Medyaya maruz kalma yaklaşımları • Sosyal medya uyarlamaları • İlgili iletişim modelleri • Arama motoru reklamcılığı • Deneyimsel reklamcılık • Şirketlerin sosyal medya politikaları 15
 16. 8. Turist Davranışına Etki Eden Referans Grupları ve Fısıltı Gazetesi • Referans gruplarının etkileri • İç grup-dış grup kavramsallaştırması • Sosyal psikolojide kayırmacılık • Özdeşleşme • Referans grubu türleri • Akranlar ve alışveriş/hizmet grupları • Sanal gruplar (forumlar ve diğerleri) 16
 17. 8. Turist Davranışına Etki Eden Referans Grupları ve Fısıltı Gazetesi • Referans gruplarının etkilerini belirleyen etmenler • Uyarlık, uzmanlık, deneyim, gösteriş, kişilik vb. • Bilgi kaynağı olanların inandırıcılığı • Kanaat önderliği • Fısıltı gazetesi • Bloglar, viral videolar ve diğerleri • Yeniliğin benimsenmesine yönelik modeller 17
 18. 9. Aile ve Sosyal Katmanlaşmanın Turist Psikolojisiyle İlişkisi • Aile ve toplumsallaşma • Çocuk yetiştirme biçimleri • Kuşaklar ve kuşaklararası etkiler • Ailede karar alma süreçleri • Aile rolleri • Çocuklar ve turizm • Aile Döngüsü: Bekar-Evli-Çocuklu-Boş Yuvada- Emekli (ve diğer olasılıklar) • Geleneksel olmayan aileler ve aile olmayan haneler 18
 19. 9. Aile ve Sosyal Katmanlaşmanın Turist Psikolojisiyle İlişkisi • Toplumsal sınıflar ve toplumsal tabakalaşma • Toplumsal hiyerarşi • Psikolojik vs. Sosyolojik sınıf • Eğitim grupları • Meslek grupları ve gelir grupları • Üst, orta ve alt sınıfların turizm örüntüleri • Moda • Biriktirme ve harcama örüntüleri • Sınıfsal ve mekansal ayrımlaşma 19
 20. 10. Kültürün Turizm Psikolojisine Etkisi • Kültürel roller • Kültürel farklar ve benzerlikler • Kültürel değerler • Kültürel öğrenme • Dil ve kültürel simgeler • Milli kültür tezi ve eleştirisi 20
 21. 10. Kültürün Turizm Psikolojisine Etkisi • İlgili kuramlar (özellikle Hofstede) • Kültürün yaygın vs. örgün olarak öğrenilmesi • Kültür ve kişilerarası ilişkiler • Ritüeller • Kültürel değerlerin turistik reklamlara yansıması 21
 22. 11. Altkültürlerin Tüketici Psikolojisine Etkisi • Etnik altkültürler • Dinsel ve inançsal altkültürler • Yöresel altkültürler • Yaşa bağlı altkültürler – (özellikle ergen ve genç altkültürleri) • Cinsiyet altkültürleri • X-Y-Z kuşağı kavramsallaştırmasının eleştirisi 22
 23. 12. Kültürlerarası Turist Psikolojisi • Yerel sürüm vs. Standard sürüm (yerli-yabancı turist) • Kültürlerarası farklar • Karşılaştırmalı yaklaşımlar • Dilsel engeller • Yerel vs. Küresel ürün/hizmet sunumu • Küresel ergen ve genç piyasası • Yükselen Asya tüketim ve turizm örüntüleri 23
 24. 13. Turizm Sektöründe Segmentasyon • Segmentasyon Ölçütleri • Demografik: • Yaş • Cinsiyet • Aileler ve haneler • Sınıflar ve diğer toplumsal tabakalaşmalar • Etnik kimlik 24
 25. 14. Turizmde Etik İhlalleri • Sömürgen pazarlamacılık • Turistik reklamlarda izleyici istismarı • Yasal zemin • Tepkiler ve imza kampanyaları • Çevrimiçi yanıltamacalar ve yalanlar • Sağlıksız hizmet 25
 26. 15. Tüketim Toplumu ve Turizm • Tüketim toplumuna yönelik sosyolojik eleştirilerin tartışılması ve turizme uygulanması • Video tartışma 26
 27. Kaynakça • Gezgin, U.B. (2015). Tüketici Psikolojisi: Kapitalizmin Şifreleri. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/tuketici- psikolojisi-sunumu-ulas-basar-gezgin • Schiffman L. G. ve Wisenblit J. L. (2015). Consumer Behaviour. Boston: Pearson. 27
Advertisement