SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Turist Psikolojisi:
Turizmin Psikolojik Temelleri
Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin
ulasbasar@gmail.com
1
İçindekiler
• 1. Giriş
• 2. Turist Motivasyonu ve Kişilik
• 3. Turist Algısı
• 4. Turistin Öğrenme Süreçleri
• 5. Turistte Tutum Oluşumu ve Değişimi
• 6. Turisti İkna Etme
• 7. Medyada, Sosyal Medyada ve Ortamda Turistik Reklamcılığın Psikolojik Temelleri
• 8. Turist Davranışına Etki Eden Referans Grupları ve Fısıltı Gazetesi
• 9. Aile ve Sosyal Katmanlaşmanın Turist Psikolojisiyle İlişkisi
• 10. Kültürün Turist Psikolojisine Etkisi
• 11. Altkültürlerin Turist Psikolojisine Etkisi
• 12. Kültürlerarası Turist Psikolojisi
• 13. Turizm Sektöründe Segmentasyon
• 14. Turizmde Etik İhlalleri
• 15. Tüketim Toplumu ve Turizm
2
1. Giriş
• Psikoloji ve sosyolojinin uygulama alanı olarak
turist davranışı alanı
3
2. Turist Motivasyonu ve Kişilik
• Motivasyon modelleri
• İhtiyaçlar ve amaçlar
• Maslow ve diğer kuramcılar
• Kişilik kuramları
– (özellikle psikodinamik yaklaşımlar)
• Heyecan ve yenilik arayışı
• Kendini özel hissetme isteği
• Görselleştiriciler ve sözelleştiriciler
4
2. Turist Motivasyonu ve Kişilik
• Maddiyatçılık
• Zorlantılı turistler
• Ürün ve markaların kişiselleştirilmesi
• Turizmle uzatılan (uzatılması teşvik edilen)
benlik
• Benlik imgesi
• Savunma düzenekleri
• İzdüşümsel araştırmalar
5
3. Turist Algısı
• Görsel uyaranlar
• Bilişsel uyaranlar
• Gestalt ilkeleri
• Görsel kalıpyargılama
• Hale etkisi
• Ürün ve hizmet imgesi
• Ürün ve hizmet kalitesi
• Ambalajlama
6
3. Turist Algısı
• Algıda seçicilik
• Tezgah/resepsiyon görüntüsü
• Şirket imgesi
• Deneyim satma
• Gruplama
• Algılanan fiyat
• Algılanan risk
• Ürün yerleştirme
7
4. Turistin Öğrenme Süreçleri
• İlgili öğrenme modelleri
• Koşullandırma
• Pekiştirme
• Uyaranı genelleştirme
• Uyaranı ayırt etme
• Ürünü ayırt etme
• Sönümlenme
• Unutma
• Kitlesel öğrenme vs. Dağıtık öğrenme
8
4. Turistin Öğrenme Süreçleri
• Gözlemleyerek öğrenme (özellikle çocuklar)
• Rol modelleri (özellikle çocuklar)
• Kısa süreli ve uzun süreli bellek
• Bilginin işlenmesi ve saklanması
• Bilginin erişilebilir ya da erişilemez olması
• Tekrar (yararları ve zararları)
• Diğer bilişsel yaklaşımlar
9
5. Turistte Tutum Oluşumu
ve Değişimi
• Tutum oluşumundaki etmenler
• Tutum değişimindeki etmenler
• Tutum ve kişilik ilişkisi
• Tutumların algısal, bilişsel ve davranışsal
özellikleri
• Ürünlerin/Hizmetlerin karşılaştırılması
• Tutumların işlevleri
10
5. Turistte Tutum Oluşumu
ve Değişimi
• Ürünlerin/Hizmetlerin olumlu ve olumsuz
nesnelerle ilişkilendirilmesi
• Bilişsel uymazlık ve tutum-tutum ve tutum-
davranış çatışması
• Yükleme kuramı
• Kapıya ayağını koyma tekniği
11
6. Turisti İkna Etme
• Geniş kapsamlı yayın vs. Dar kapsamlı yayın
• İleti tasarımı: Söz vs. İmge
• İleti çerçeveleme
• Tek-yanlı vs. iki-yanlı ileti
• Sıralama etkisi
12
6. Turisti İkna Etme
• Turisti korkutma (örn/ çok az koltuk/oda kaldı)
• Turisti güldürme
• Cinselliğin kullanımı
• “Geç kalma, biter” uyarıları
• Duygu sömürüsü?
• İletinin ayrımcı altyapısı
– (örneğin, ataerkil reklamlar)
• İletinin etkili olup olmadığının ölçülmesi
13
7. Medyada, Sosyal Medyada ve Ortamda
Turistik Reklamcılığın Psikolojik Temelleri
• Etkileşimsiz ve Etkileşimli Medya arasındaki
yapısal ve süreçsel farklar
• Akıllı televizyonlar
• Ağ kullanıcısı tabanlı reklamcılık
• Google Ads örneği
• Mobil reklamcılık
• Nielsen araştırmaları
14
7. Medyada, Sosyal Medyada ve Ortamda
Turistik Reklamcılığın Psikolojik Temelleri
• Medyaya maruz kalma yaklaşımları
• Sosyal medya uyarlamaları
• İlgili iletişim modelleri
• Arama motoru reklamcılığı
• Deneyimsel reklamcılık
• Şirketlerin sosyal medya politikaları
15
8. Turist Davranışına Etki Eden
Referans Grupları ve Fısıltı Gazetesi
• Referans gruplarının etkileri
• İç grup-dış grup kavramsallaştırması
• Sosyal psikolojide kayırmacılık
• Özdeşleşme
• Referans grubu türleri
• Akranlar ve alışveriş/hizmet grupları
• Sanal gruplar (forumlar ve diğerleri)
16
8. Turist Davranışına Etki Eden
Referans Grupları ve Fısıltı Gazetesi
• Referans gruplarının etkilerini belirleyen
etmenler
• Uyarlık, uzmanlık, deneyim, gösteriş, kişilik vb.
• Bilgi kaynağı olanların inandırıcılığı
• Kanaat önderliği
• Fısıltı gazetesi
• Bloglar, viral videolar ve diğerleri
• Yeniliğin benimsenmesine yönelik modeller
17
9. Aile ve Sosyal Katmanlaşmanın
Turist Psikolojisiyle İlişkisi
• Aile ve toplumsallaşma
• Çocuk yetiştirme biçimleri
• Kuşaklar ve kuşaklararası etkiler
• Ailede karar alma süreçleri
• Aile rolleri
• Çocuklar ve turizm
• Aile Döngüsü: Bekar-Evli-Çocuklu-Boş Yuvada-
Emekli (ve diğer olasılıklar)
• Geleneksel olmayan aileler ve aile olmayan
haneler
18
9. Aile ve Sosyal Katmanlaşmanın
Turist Psikolojisiyle İlişkisi
• Toplumsal sınıflar ve toplumsal tabakalaşma
• Toplumsal hiyerarşi
• Psikolojik vs. Sosyolojik sınıf
• Eğitim grupları
• Meslek grupları ve gelir grupları
• Üst, orta ve alt sınıfların turizm örüntüleri
• Moda
• Biriktirme ve harcama örüntüleri
• Sınıfsal ve mekansal ayrımlaşma
19
10. Kültürün Turizm Psikolojisine Etkisi
• Kültürel roller
• Kültürel farklar ve benzerlikler
• Kültürel değerler
• Kültürel öğrenme
• Dil ve kültürel simgeler
• Milli kültür tezi ve eleştirisi
20
10. Kültürün Turizm Psikolojisine Etkisi
• İlgili kuramlar (özellikle Hofstede)
• Kültürün yaygın vs. örgün olarak öğrenilmesi
• Kültür ve kişilerarası ilişkiler
• Ritüeller
• Kültürel değerlerin turistik reklamlara
yansıması
21
11. Altkültürlerin
Tüketici Psikolojisine Etkisi
• Etnik altkültürler
• Dinsel ve inançsal altkültürler
• Yöresel altkültürler
• Yaşa bağlı altkültürler
– (özellikle ergen ve genç altkültürleri)
• Cinsiyet altkültürleri
• X-Y-Z kuşağı kavramsallaştırmasının eleştirisi
22
12. Kültürlerarası Turist Psikolojisi
• Yerel sürüm vs. Standard sürüm (yerli-yabancı
turist)
• Kültürlerarası farklar
• Karşılaştırmalı yaklaşımlar
• Dilsel engeller
• Yerel vs. Küresel ürün/hizmet sunumu
• Küresel ergen ve genç piyasası
• Yükselen Asya tüketim ve turizm örüntüleri
23
13. Turizm Sektöründe Segmentasyon
• Segmentasyon Ölçütleri
• Demografik:
• Yaş
• Cinsiyet
• Aileler ve haneler
• Sınıflar ve diğer toplumsal tabakalaşmalar
• Etnik kimlik
24
14. Turizmde Etik İhlalleri
• Sömürgen pazarlamacılık
• Turistik reklamlarda izleyici istismarı
• Yasal zemin
• Tepkiler ve imza kampanyaları
• Çevrimiçi yanıltamacalar ve yalanlar
• Sağlıksız hizmet
25
15. Tüketim Toplumu ve Turizm
• Tüketim toplumuna yönelik sosyolojik
eleştirilerin tartışılması ve turizme
uygulanması
• Video tartışma
26
Kaynakça
• Gezgin, U.B. (2015). Tüketici Psikolojisi:
Kapitalizmin Şifreleri.
http://www.slideshare.net/dr_gezgin/tuketici-
psikolojisi-sunumu-ulas-basar-gezgin
• Schiffman L. G. ve Wisenblit J. L. (2015).
Consumer Behaviour. Boston: Pearson.
27

More Related Content

Similar to Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1Yunus Topsakal
 
Personality and lifestyles consumer behavior
Personality and lifestyles consumer behaviorPersonality and lifestyles consumer behavior
Personality and lifestyles consumer behaviorSeçkin Aygül
 
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar GezginYarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar GezginUlaş Başar Gezgin
 
Rehberli̇k ve modelleri̇
Rehberli̇k ve modelleri̇Rehberli̇k ve modelleri̇
Rehberli̇k ve modelleri̇Beyza Ekiz
 
KÜLTÜREL ZEKA VE KÜLTÜRLER ARASI DUYARLILIK
KÜLTÜREL ZEKA VE KÜLTÜRLER ARASI DUYARLILIK KÜLTÜREL ZEKA VE KÜLTÜRLER ARASI DUYARLILIK
KÜLTÜREL ZEKA VE KÜLTÜRLER ARASI DUYARLILIK Nuray Mercan
 
Tüketici Davranışları
Tüketici DavranışlarıTüketici Davranışları
Tüketici DavranışlarıHandanGlerpliki
 

Similar to Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin (9)

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1
 
RHBİLK
RHBİLKRHBİLK
RHBİLK
 
Personality and lifestyles consumer behavior
Personality and lifestyles consumer behaviorPersonality and lifestyles consumer behavior
Personality and lifestyles consumer behavior
 
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar GezginYarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin
 
Ckttsb
CkttsbCkttsb
Ckttsb
 
Rehberli̇k ve modelleri̇
Rehberli̇k ve modelleri̇Rehberli̇k ve modelleri̇
Rehberli̇k ve modelleri̇
 
Sosyal Araştırmalar, Xsights Araştırma ve Danışmanlık
Sosyal Araştırmalar, Xsights Araştırma ve DanışmanlıkSosyal Araştırmalar, Xsights Araştırma ve Danışmanlık
Sosyal Araştırmalar, Xsights Araştırma ve Danışmanlık
 
KÜLTÜREL ZEKA VE KÜLTÜRLER ARASI DUYARLILIK
KÜLTÜREL ZEKA VE KÜLTÜRLER ARASI DUYARLILIK KÜLTÜREL ZEKA VE KÜLTÜRLER ARASI DUYARLILIK
KÜLTÜREL ZEKA VE KÜLTÜRLER ARASI DUYARLILIK
 
Tüketici Davranışları
Tüketici DavranışlarıTüketici Davranışları
Tüketici Davranışları
 

More from Ulaş Başar Gezgin

Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar GezginNeden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar GezginUlaş Başar Gezgin
 
Psikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar Gezgin
Psikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar GezginPsikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar Gezgin
Psikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar GezginUlaş Başar Gezgin
 
1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx
1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx
1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptxUlaş Başar Gezgin
 
20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar GezginUlaş Başar Gezgin
 
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar GezginDeprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar GezginUlaş Başar Gezgin
 
Çin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptx
Çin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptxÇin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptx
Çin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptxUlaş Başar Gezgin
 
Political Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptxPolitical Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptxUlaş Başar Gezgin
 
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER Ulaş Başar Gezgin
 
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik PsikolojiBuyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik PsikolojiUlaş Başar Gezgin
 
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal MedyaApolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal MedyaUlaş Başar Gezgin
 

More from Ulaş Başar Gezgin (20)

Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar GezginNeden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
Neden Umutlu Olmalıyız? - Ulaş Başar Gezgin
 
Psikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar Gezgin
Psikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar GezginPsikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar Gezgin
Psikoloji ve Yapay Zeka - Ulaş Başar Gezgin
 
1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx
1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx
1 Mayıs'ın ve Protestoların Psikolojisi.pptx
 
20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
20 Soruda Politik Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
 
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar GezginDeprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
Deprem Sonrası Psikoloji - Ulaş Başar Gezgin
 
Yapay Zeka Sosyolojisi 2023
Yapay Zeka Sosyolojisi 2023Yapay Zeka Sosyolojisi 2023
Yapay Zeka Sosyolojisi 2023
 
Ulaş Başar Gezgin Kitapları
Ulaş Başar Gezgin KitaplarıUlaş Başar Gezgin Kitapları
Ulaş Başar Gezgin Kitapları
 
Çin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptx
Çin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptxÇin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptx
Çin Kitabı Sunumu - Ulaş Başar Gezgin.pptx
 
Vietnam - Ulaş Başar Gezgin
Vietnam - Ulaş Başar GezginVietnam - Ulaş Başar Gezgin
Vietnam - Ulaş Başar Gezgin
 
Political Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptxPolitical Psychology of China Threat.pptx
Political Psychology of China Threat.pptx
 
Sanat Psikolojisi
Sanat PsikolojisiSanat Psikolojisi
Sanat Psikolojisi
 
Yapay zeka sosyolojisi
Yapay zeka sosyolojisiYapay zeka sosyolojisi
Yapay zeka sosyolojisi
 
Sanat psikolojisi giris
Sanat psikolojisi girisSanat psikolojisi giris
Sanat psikolojisi giris
 
sanat psikolojisi
sanat psikolojisi sanat psikolojisi
sanat psikolojisi
 
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
Gezi ve Politik Psikoloji Sunumu SOMDER
 
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik PsikolojiBuyuk Diktatorle Politik Psikoloji
Buyuk Diktatorle Politik Psikoloji
 
Soma ve psikoloji
Soma ve psikolojiSoma ve psikoloji
Soma ve psikoloji
 
Yerel Seçimler ve Sosyal Medya
Yerel Seçimler ve Sosyal MedyaYerel Seçimler ve Sosyal Medya
Yerel Seçimler ve Sosyal Medya
 
Barış Psikolojisi
Barış PsikolojisiBarış Psikolojisi
Barış Psikolojisi
 
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal MedyaApolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya
 

Turist Psikolojisi Sunumu Ulaş Başar Gezgin

 • 1. Turist Psikolojisi: Turizmin Psikolojik Temelleri Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin ulasbasar@gmail.com 1
 • 2. İçindekiler • 1. Giriş • 2. Turist Motivasyonu ve Kişilik • 3. Turist Algısı • 4. Turistin Öğrenme Süreçleri • 5. Turistte Tutum Oluşumu ve Değişimi • 6. Turisti İkna Etme • 7. Medyada, Sosyal Medyada ve Ortamda Turistik Reklamcılığın Psikolojik Temelleri • 8. Turist Davranışına Etki Eden Referans Grupları ve Fısıltı Gazetesi • 9. Aile ve Sosyal Katmanlaşmanın Turist Psikolojisiyle İlişkisi • 10. Kültürün Turist Psikolojisine Etkisi • 11. Altkültürlerin Turist Psikolojisine Etkisi • 12. Kültürlerarası Turist Psikolojisi • 13. Turizm Sektöründe Segmentasyon • 14. Turizmde Etik İhlalleri • 15. Tüketim Toplumu ve Turizm 2
 • 3. 1. Giriş • Psikoloji ve sosyolojinin uygulama alanı olarak turist davranışı alanı 3
 • 4. 2. Turist Motivasyonu ve Kişilik • Motivasyon modelleri • İhtiyaçlar ve amaçlar • Maslow ve diğer kuramcılar • Kişilik kuramları – (özellikle psikodinamik yaklaşımlar) • Heyecan ve yenilik arayışı • Kendini özel hissetme isteği • Görselleştiriciler ve sözelleştiriciler 4
 • 5. 2. Turist Motivasyonu ve Kişilik • Maddiyatçılık • Zorlantılı turistler • Ürün ve markaların kişiselleştirilmesi • Turizmle uzatılan (uzatılması teşvik edilen) benlik • Benlik imgesi • Savunma düzenekleri • İzdüşümsel araştırmalar 5
 • 6. 3. Turist Algısı • Görsel uyaranlar • Bilişsel uyaranlar • Gestalt ilkeleri • Görsel kalıpyargılama • Hale etkisi • Ürün ve hizmet imgesi • Ürün ve hizmet kalitesi • Ambalajlama 6
 • 7. 3. Turist Algısı • Algıda seçicilik • Tezgah/resepsiyon görüntüsü • Şirket imgesi • Deneyim satma • Gruplama • Algılanan fiyat • Algılanan risk • Ürün yerleştirme 7
 • 8. 4. Turistin Öğrenme Süreçleri • İlgili öğrenme modelleri • Koşullandırma • Pekiştirme • Uyaranı genelleştirme • Uyaranı ayırt etme • Ürünü ayırt etme • Sönümlenme • Unutma • Kitlesel öğrenme vs. Dağıtık öğrenme 8
 • 9. 4. Turistin Öğrenme Süreçleri • Gözlemleyerek öğrenme (özellikle çocuklar) • Rol modelleri (özellikle çocuklar) • Kısa süreli ve uzun süreli bellek • Bilginin işlenmesi ve saklanması • Bilginin erişilebilir ya da erişilemez olması • Tekrar (yararları ve zararları) • Diğer bilişsel yaklaşımlar 9
 • 10. 5. Turistte Tutum Oluşumu ve Değişimi • Tutum oluşumundaki etmenler • Tutum değişimindeki etmenler • Tutum ve kişilik ilişkisi • Tutumların algısal, bilişsel ve davranışsal özellikleri • Ürünlerin/Hizmetlerin karşılaştırılması • Tutumların işlevleri 10
 • 11. 5. Turistte Tutum Oluşumu ve Değişimi • Ürünlerin/Hizmetlerin olumlu ve olumsuz nesnelerle ilişkilendirilmesi • Bilişsel uymazlık ve tutum-tutum ve tutum- davranış çatışması • Yükleme kuramı • Kapıya ayağını koyma tekniği 11
 • 12. 6. Turisti İkna Etme • Geniş kapsamlı yayın vs. Dar kapsamlı yayın • İleti tasarımı: Söz vs. İmge • İleti çerçeveleme • Tek-yanlı vs. iki-yanlı ileti • Sıralama etkisi 12
 • 13. 6. Turisti İkna Etme • Turisti korkutma (örn/ çok az koltuk/oda kaldı) • Turisti güldürme • Cinselliğin kullanımı • “Geç kalma, biter” uyarıları • Duygu sömürüsü? • İletinin ayrımcı altyapısı – (örneğin, ataerkil reklamlar) • İletinin etkili olup olmadığının ölçülmesi 13
 • 14. 7. Medyada, Sosyal Medyada ve Ortamda Turistik Reklamcılığın Psikolojik Temelleri • Etkileşimsiz ve Etkileşimli Medya arasındaki yapısal ve süreçsel farklar • Akıllı televizyonlar • Ağ kullanıcısı tabanlı reklamcılık • Google Ads örneği • Mobil reklamcılık • Nielsen araştırmaları 14
 • 15. 7. Medyada, Sosyal Medyada ve Ortamda Turistik Reklamcılığın Psikolojik Temelleri • Medyaya maruz kalma yaklaşımları • Sosyal medya uyarlamaları • İlgili iletişim modelleri • Arama motoru reklamcılığı • Deneyimsel reklamcılık • Şirketlerin sosyal medya politikaları 15
 • 16. 8. Turist Davranışına Etki Eden Referans Grupları ve Fısıltı Gazetesi • Referans gruplarının etkileri • İç grup-dış grup kavramsallaştırması • Sosyal psikolojide kayırmacılık • Özdeşleşme • Referans grubu türleri • Akranlar ve alışveriş/hizmet grupları • Sanal gruplar (forumlar ve diğerleri) 16
 • 17. 8. Turist Davranışına Etki Eden Referans Grupları ve Fısıltı Gazetesi • Referans gruplarının etkilerini belirleyen etmenler • Uyarlık, uzmanlık, deneyim, gösteriş, kişilik vb. • Bilgi kaynağı olanların inandırıcılığı • Kanaat önderliği • Fısıltı gazetesi • Bloglar, viral videolar ve diğerleri • Yeniliğin benimsenmesine yönelik modeller 17
 • 18. 9. Aile ve Sosyal Katmanlaşmanın Turist Psikolojisiyle İlişkisi • Aile ve toplumsallaşma • Çocuk yetiştirme biçimleri • Kuşaklar ve kuşaklararası etkiler • Ailede karar alma süreçleri • Aile rolleri • Çocuklar ve turizm • Aile Döngüsü: Bekar-Evli-Çocuklu-Boş Yuvada- Emekli (ve diğer olasılıklar) • Geleneksel olmayan aileler ve aile olmayan haneler 18
 • 19. 9. Aile ve Sosyal Katmanlaşmanın Turist Psikolojisiyle İlişkisi • Toplumsal sınıflar ve toplumsal tabakalaşma • Toplumsal hiyerarşi • Psikolojik vs. Sosyolojik sınıf • Eğitim grupları • Meslek grupları ve gelir grupları • Üst, orta ve alt sınıfların turizm örüntüleri • Moda • Biriktirme ve harcama örüntüleri • Sınıfsal ve mekansal ayrımlaşma 19
 • 20. 10. Kültürün Turizm Psikolojisine Etkisi • Kültürel roller • Kültürel farklar ve benzerlikler • Kültürel değerler • Kültürel öğrenme • Dil ve kültürel simgeler • Milli kültür tezi ve eleştirisi 20
 • 21. 10. Kültürün Turizm Psikolojisine Etkisi • İlgili kuramlar (özellikle Hofstede) • Kültürün yaygın vs. örgün olarak öğrenilmesi • Kültür ve kişilerarası ilişkiler • Ritüeller • Kültürel değerlerin turistik reklamlara yansıması 21
 • 22. 11. Altkültürlerin Tüketici Psikolojisine Etkisi • Etnik altkültürler • Dinsel ve inançsal altkültürler • Yöresel altkültürler • Yaşa bağlı altkültürler – (özellikle ergen ve genç altkültürleri) • Cinsiyet altkültürleri • X-Y-Z kuşağı kavramsallaştırmasının eleştirisi 22
 • 23. 12. Kültürlerarası Turist Psikolojisi • Yerel sürüm vs. Standard sürüm (yerli-yabancı turist) • Kültürlerarası farklar • Karşılaştırmalı yaklaşımlar • Dilsel engeller • Yerel vs. Küresel ürün/hizmet sunumu • Küresel ergen ve genç piyasası • Yükselen Asya tüketim ve turizm örüntüleri 23
 • 24. 13. Turizm Sektöründe Segmentasyon • Segmentasyon Ölçütleri • Demografik: • Yaş • Cinsiyet • Aileler ve haneler • Sınıflar ve diğer toplumsal tabakalaşmalar • Etnik kimlik 24
 • 25. 14. Turizmde Etik İhlalleri • Sömürgen pazarlamacılık • Turistik reklamlarda izleyici istismarı • Yasal zemin • Tepkiler ve imza kampanyaları • Çevrimiçi yanıltamacalar ve yalanlar • Sağlıksız hizmet 25
 • 26. 15. Tüketim Toplumu ve Turizm • Tüketim toplumuna yönelik sosyolojik eleştirilerin tartışılması ve turizme uygulanması • Video tartışma 26
 • 27. Kaynakça • Gezgin, U.B. (2015). Tüketici Psikolojisi: Kapitalizmin Şifreleri. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/tuketici- psikolojisi-sunumu-ulas-basar-gezgin • Schiffman L. G. ve Wisenblit J. L. (2015). Consumer Behaviour. Boston: Pearson. 27