Dunya Paralari Gezgin

3,016 views

Published on

Kendi parasına sahip olmayı bağımsızlığın kanıtı olarak sayacaksak, dünya üzerinde 180 ülke var. Bu 180 ülkenin paralarını tek tek incelemek bir betik (kitap) kadar yer kaplar ve zaten bu paraların çoğu, yazmaya değer olmayan tasarımlara sahipler. Bu yazıda, çeşitli nedenlerle, ilgi çekici ve yorumlanmaya değer olan 56 parayı resimleriyle sunup yorumluyoruz. Bu 56 parayı, metnin anlaşılırlığını arttırmak amacıyla, 13 başlık altında değerlendiriyoruz. Sonuç bölümünde genel bir tartışma açılıyor.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Dunya Paralari Gezgin

 1. 1. DünyaParaları: ResimlerleÖrneklerveYorumlar(Yayınlanmayı Bekleyen Yazı)<br />Dr. Ulas Basar Gezgin, PhD, Ho Çi Min Kenti, VietnamAğ sayfası: http://ulas.teori.org E-posta: ulas@teori.org<br />
 2. 2. Sunucu/Yazar: Gezgin<br />Dr. Ulas Basar Gezgin, PhD, HCMC/ Ho Çi Min Kenti, VietnamAğ sayfası/ Website: http://ulas.teori.org E-posta/ E-mail: ulas@teori.orgYaşamı: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=36Tüm Yapıtları: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=13&id=61&Itemid=362009&apos;daki Yapıtları: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=682&Itemid=36Tüm Kitapları: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=565&Itemid=36His Life: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=39His Works: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=39<br />2<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 3. 3. Kendiparasınasahipolmayıbağımsızlığınkanıtıolaraksayacaksak, dünyaüzerinde 180 ülke var. Bu 180 ülkeninparalarınıtektekincelemekbirbetik (kitap) kadaryerkaplarvezatenbuparalarınçoğu, yazmayadeğerolmayantasarımlarasahipler. Bu yazıda, çeşitlinedenlerle, ilgiçekiciveyorumlanmayadeğerolan 56 parayıresimleriyle sunup yorumluyoruz. Bu 56 parayı, metninanlaşılırlığınıarttırmakamacıyla, 13 başlıkaltındadeğerlendiriyoruz. Sonuçbölümündegenelbirtartışmaaçılıyor.Bu ülkelerşunlar: <br />3<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 4. 4. - ‘Yüceİnsan’ paraları (11 ülke: BirleşikArapEmirlikleri, Katar, Hindistan, Küba, Türkmenistan, Polonya, İngiltere, İran, Sırbistan, Gana, Türkiye)<br /> - HayvanlıparalarveAfrikaparaları (11 ülke: Belize, Brezilya, Venezüela, Madagaskar, Namibya, GüneyAfrika, SeyşelAdaları, Zambiya, Lesotho, Eritre, Gine)<br /> - Kadınlar (10 ülke: Fiji, Kuveyt, Gürcistan, Laos, YeniZelanda, Dominik, Danimarka, Norveç, Malavi, İzlanda)<br />- Tarihvesavaşlar (6 ülke: Mısır, Irak, Bolivya, Honduras, Şili, ABD)<br /> - Birlikparaları (3 ülke: Azerbaycan, AvrupaBirliği, Libya)<br /> - Dikeyparalar (3 ülke: Cape Verde, İsrail, İsviçre)<br /> - İşçiparaları (2 ülke: Kongo, Vietnam)<br /> - Orducuparalar (2 ülke: Singapur, Laos)<br /> - Gizemliparalar (2 ülke: Bahama, DoğuKarayipler)<br /> - Gökçedevimli (baleli) paralar (2 ülke: BeyazRusya, Kırgızistan)<br /> - Nepal (1 ülke, 2 para)<br /> - Çokdillipara (1 ülke: Çin)<br /> - Nils veUçanKaz (1 ülke: İsveç)<br />4<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 5. 5. ‘Yüceİnsan’ Paraları<br />11 ülke: <br />BirleşikArapEmirlikleri, <br />Katar, <br />Hindistan, <br />Küba, <br />Türkmenistan, <br />Polonya, <br />İngiltere, <br />İran, <br />Sırbistan, <br />Gana, <br />Türkiye<br />5<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 6. 6. BirleşikArapEmirlikleriDirhemi’ndebirtane bile insanresmiyok. Bu, dindekiresimyasağındanmıilerigeliyor, birsürüemirinvarlığındankaynaklanankargaşadanmı, başkabirnedenden mi? Nedeni ne olursaolsun, birkişiyiyüceltmediğiiçinkabuledilebilirbirpara: <br />6<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 7. 7. KatarRiyali’nde de ‘yüceinsan’ resmiyok:<br />7<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 8. 8. Tüm Hint Rupileri’nde Gandhi var:<br />8<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 9. 9. 3 KübaPesosu’ndaÇevar:<br />9<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 10. 10. TümTürkmenManatları’ndakendini ‘Türkmenbaşı’ ilanetmişSaparmuratNiyazov (1940-2006) var. Dahaölmemişken bile resmininparadaolması, açıkçabüyüklüktaşkını (megaloman) birdavranış. Niyazov’unölümünden 3 yılsonra, paralarındeğiştirilmesiyeniyenikonuşuluyor.<br />10<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 11. 11. 50 PolonyaZlotası’nda Papa 2. John Paul (1920-2005) var:<br />11<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 12. 12. İngilizFrankı’nda Charles Darwin ve Adam Smith dikkatçekiyor:<br />12<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 13. 13. İran paralarının çoğunda Humeyni’nin resmi var. Dahası, 2000 Riyal’de Kâbe var. Riyal’in bir yüzünün İngilizce olması dikkat çekici; üstelik Kâbe’nin İngilizce’yle birarada olması bu ilginçliği iki kat arttırıyor.<br />13<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 14. 14. SırpDinarları’nda, insanlığakatkısıolmuşSırplar’ınresimleri var. Bunlardanbiri, Amerikalı-Sırp Nikola Tesla (1856-1943). 100 SırpDinarı, üstündeformülolan (10 TürkLirasıdışındaki) -belki de- tekpara:<br />14<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 15. 15. Ganaparası, tümparalarınüstündebir ‘büyükkişi’nindeğil de 6 ‘büyükkişi’ninresmineyervererek, dünyaparalarıarasındakendini belli ediyor:<br />15<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 16. 16. TürkLirası, ‘değerlikişilikleri’ parayataşıyarak, birçokparadanayrılıyor. Ancak, TürkLirasıiçinasılsınav, NazımHikmet, paralardayeralabildiğindegeçilmişolacak.<br />16<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 17. 17. HayvanlıParalarveAfrikaParaları<br />11 ülke: <br />Belize, <br />Brezilya, <br />Venezüela, <br />Madagaskar, <br />Namibya, <br />GüneyAfrika, <br />SeyşelAdaları, <br />Zambiya, <br />Lesotho, <br />Eritre, <br />Gine<br />17<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 18. 18. Afrikadışında, parasındahayvanlarayerverenpekülkeyok. Afrikadışındandikkatçekenüçörnek, Belize, Brezilyave Venezuela paraları.  Belize Doları, ülkedeyaşayanhayvanlarınresimleriylesüslü; hayvanatbahçesigibi. İşte 20 Belize Doları:<br />18<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 19. 19. BrezilyaReali’nin her birindebirhayvanresmivar:<br />19<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 20. 20. İşte Venezuela Bolivarı:<br />20<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 21. 21. Afrikaparalarındahayvanbolluğudikkatçekiyor. İşteMadagaskarparası:<br />21<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 22. 22. TümNamibyaDolarları’ndaceylanvar:<br />22<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 23. 23. TümGüneyAfrikaparalarınınbiryüzündehayvanvar:<br />23<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 24. 24. SeyşelAdalarıRupileri, tümüylehayvanlara, balıklaravebitkilereayrılmışdurumda:<br />24<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 25. 25. TümZambiyaparalarında, biryüzde ‘yüceinsan’ yüzüyerine, birakbabavar; bütünparalarındiğeryüzünde, zincirinikıranbiradamresmiortak; bu, Zambiya’nınünlüÖzgürlükAnıtı’nınresmi. ZinciriniKıranAdam’ınyanında, insanındoğayasözgeçirmeçabasıresmediliyor. <br />25<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 26. 26. Tüm Lesotho paralarınınbiryüzündeaynıyerliresmivar:<br />26<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 27. 27. TümEritreparalarınınbiryüzündeüçkişivaramabunlar her paradafarklı. İşteörneği: <br />27<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 28. 28. Keşke, aşağıdakiGineFrankı’yla, paraüstündekimuzbahçesinisatınalmakolanaklıolsaydı. Belki de, paralarınüstünde, satınalabileceklerinesneleryadavarlıklarbulunmalı. <br />28<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 29. 29. Kadınlar<br />10 ülke: <br />Fiji, <br />Kuveyt, <br />Gürcistan, <br />Laos, <br />YeniZelanda, <br />Dominik, <br />Danimarka, <br />Norveç, <br />Malavi, <br />İzlanda<br />29<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 30. 30. Dünyaparalarınınçoğunluğununüstünde, erkekresmi var. Bununayrıcalıklıdurumu, İngiltereKraliçesi. Kraliçe, hâlâ, 16 ülkeninvebunlarındışındakiülkemsilerindevletbaşkanısayıldığından, birçokparadaonunresmi var. Örneğin, Fiji Doları:<br />30<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 31. 31. İlginçbirkarşıtlam (paradoks) olarak, Kuveyt, parasında en çokkadınbulunanülke:<br />31<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 32. 32. YeniZelandaDoları’nınbiryüzündeYeniZelandahayvanları var. 10 Dolar’daisekadınlaraoyhakkıiçinsavaşımdaöncüolmuş Kate Sheppard (1847-1934) var. Sheppard’ınvedavaarkadaşlarınınçabalarınınbirsonucuolarak, 1893’te YeniZelanda, dünyadakadınlarınoyhakkınasahipolduğu ilk ülkeoldu.<br />32<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 33. 33. Paralardakierkek-egemenliğinebirdarbe de, GürcüLarisi’ndengeliyor. GürcütarihindensıyrılıpgelenKraliçe Tamara (1160-1213), 50 Lari’deyüzünügösteriyorbize, neredeyse bin yılsonra: <br />33<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 34. 34. Paralarındakadınlarınıresimleyenbirülke de Laos: <br />34<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 35. 35. İşteDominikPesosu: <br />35<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 36. 36. Kadınlar, dahaçok, KuzeyAvrupaveAfrikaparalarındakarşımızaçıkıyor. Örneğin, DanimarkaKronu, kadın-erkekeşitliğinin tam birörneği. 5 paradan 2’sinde tekkadın, 2’sinde tekerkekvesonuncusundabirçiftvar:<br />36<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 37. 37. BeşNorveçKronu’nunikisindekadınresmivar:<br />37<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 38. 38. İşteAfrika’danbirörnek; Malawi Kvaçası:<br />38<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 39. 39. İzlanda Kronası’nda da bolca kadın var. Ama çıplak kadın resmi, bir tek İzlanda Kronası’nda:<br />39<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 40. 40. TarihveSavaşlar<br />6 ülke: <br />Mısır, <br />Irak, <br />Bolivya, <br />Honduras, <br />Şili, <br />ABD<br />40<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 41. 41. MısırPaund’u, “madalyonunikiyüzü” sözünekarşılıkgeliyor. BütünMısırPaundları’nınbiryüzündecami(ler) var: <br />41<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 42. 42. ÖbüryüzdeiseEskil (antik) Mısır’dankalıntılar (firavunlar vb.) var. Mısır’ıngeçmişivebugünü, aynıparada:<br />42<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 43. 43. Irak Dinarı’nda, Irak’ın İslam öncesini diriltme çabası görülüyor:<br />43<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 44. 44. Bolivyaparasında, eskilkalıntılarvar:<br />44<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 45. 45. Kimiparalarda, Honduras Lempirası’ndaolduğugibi, savaşsahneleri var. Gönülisterki, savaşlardeğilbarışlaranımsansın. Amabarış, savaştansonrageldiğinegöre, barışınolmasıiçinöncesavaşolmakzorunda. Karşıtlarınbirliğiilkesibu… 2009’da, darbenedeniyle, gündemdendüşmeyenHonduras’tanbirparaörneğişöyle:<br />45<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 46. 46. Savaşlarınıparasındaanımsamakisteyenbirbaşkaülke de Şili:<br />46<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 47. 47. ABD Dolarıüzerindekitartışma, büyük: “AskerlerimiziIrak’tançekiyormuyuzçekmiyormuyuz?” “Bu kezkimesavaşaçalım? “‘Amerikandemokrasisi’nisilahzoruylanereyegötürelim?”<br />47<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 48. 48. Birlik Paraları<br />3 ülke:<br />Azerbaycan<br />Avrupa Birliği<br />Libya<br />48<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 49. 49. Tüm Azeri paralarınınbiryüzünde, AzerbaycanharitasıyanındaAvrupaharitası var. Gerçibuharita, KuzeyAfrikaveGüneybatıAsya’yıiçinealacakkadargenişçizilmiş, amaolsun. Azerbaycan, AB’yegirmeyeçokistekliolmalı. ZatenparadaAvro’yabenziyor. <br />49<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 50. 50. Avro üstündekiharitanıniletisiaçık: “KuzeyAfrika’yı bile AB’yealırız; Türkiye’nin, alsakalsak, yarısınıalırız. Türkiye’yialırsak; bütünAvrolarıkaldırıpyeniparabasmamızgerek; bu, çokmasraflıolacağından, Türkiye’yiAB’yealmamak, en iyisi.”<br />50<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 51. 51. 20 Libya Dinarı, AfrikaBirliğiülküsünehizmetediyor:<br />51<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 52. 52. DikeyParalar<br />Parasıyataydeğil de dikeyolan 3 ülkevar: Cape Verde, <br />İsrail<br />veİsviçre.<br />52<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 53. 53. İşte Cape Verde parası:<br />53<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 54. 54. İşteİsrailŞekeli:<br />54<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 55. 55. VeişteİsviçreFrangı:<br />55<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 56. 56. İşçiParaları<br />Dünyadaişçileriveköylüleriresmedençokçapara var.<br />56<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 57. 57. Bunlardanbiriolan Kongo Frankı’nda, elmasişçilerivar:<br />57<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 58. 58. Vietnam parası (Vietnam Dongu), birbaşkaörnek. Vietnam ToplumsalcıKamuerki’nde (SosyalistCumhuriyet), işçilerinresminin, 500,000 VND’dedeğil de 2,000 VND’deolmasırastlantımı?<br />58<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 59. 59. Orducu Paralar<br />59<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 60. 60. Dünyanın en orducuparası, 100 SingapurDoları. Dünyadaişgücünün en büyükpayınıorduyaayıranKuzeyKore’ninveİsrail’inparalarında bile bukadarorduculukyok. Bir de buparada, soldakiinsanlarıngençolduğuanlaşılmıyorolmalıki ‘youth’ (gençlik) yazılmışözelolarak: <br />60<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 61. 61. Laos, dininveordununbiraradayeraldığı 100 Kip’leözelbirkonumda:<br />61<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 62. 62. GizemliParalar<br />62<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 63. 63. BahamaDoları, adalarınşenliklihavasınıavuçlarımızabırakıyor:<br />63<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 64. 64. DoğuKarayipparaları, hazineharitasıgibi:<br />64<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 65. 65. Gökçedevim (Bale)<br />Parasındagökçedevimeyerverenikiülke var. Bu, Sovyetgeçmişinebağlanabilir. <br />65<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 66. 66. İşteBeyazRusyaRublesi: <br />66<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 67. 67. 5 KırgızSomu’ndaKırgızistan’ın ilk gökçedevimcisiBubusara Beyşenalieva (1926-1973)’ün resmi var:<br />67<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 68. 68. Nepal<br />TümNepal Rupileri’ndeKamuerki’ninilanındansonraKral vb. resimlerininçıkarılıpyerineEverest’inkonması, oldukçaanlamlı.<br />68<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 69. 69. Devrimdenönce Nepal Rupisi:<br />69<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 70. 70. Devrimdensonra Nepal Rupisi:<br />70<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 71. 71. ÇokdilliBirPara<br />Dahaönceyazdığımızgibi (bkz. Gezgin, 2007), ÇinYuanı, azınlıksiyasalarınınbirürünüolarak, UygurcaveTibetçe’yiiçermeküzerebirkaçdilde. Bu, Tibet veDoğuTürkistan’dakidevletbaskısıvekıyımlarıylabüyükbirçelişkioluşturuyor; biryandanda, birbirinitümleyicinitelikte. <br />71<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 72. 72. 72<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 73. 73. Nils veUçanKaz<br />20 İsveçKronu’nda, Türkiye’deçizgiiziti (filmi) de gösterilmişolan, Nobel YazınÖdülü’nüalan ilk kadınolaraktarihegeçmişİsveçliyazar Selma Lagerlöf’ün (1858-1940) biryapıtındanuyarlanmış ‘Nils veUçanKaz’ var:<br />73<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 74. 74. 74<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 75. 75. Sonuç<br />56 paradagörüldüğügibi, dünyaparalarınınneredeysetümününortakyanı, ‘yüceinsanlar’a, (özellikleAfrika’da) hayvanlaravedoğaya, vetarihevesavaşlarayervermeleri. Paralarınçoğu, kamusaldüşünyapıları (ideoloji) vegenerkin (devlet) yönelimleriniyenidenüretmekgibibirişlevesahip. Dünyanın en azsaldırgan, en çokdoğadostuvedüşünyapıya en azdayananparaları, Afrika’dan. AyrıcaAfrikaparaları, birtakımseçkinleryerine (bunlarbiliminsanıdaolabilirelbette; amaseçkin, seçkindir), çoğunlukla, halktaninsanlarıtarlada vb. çalışırkenresimlediğiiçin de örnekalınmalı. Afrikaparalarınınkadın-erkekeşitliğiaçısından en ileriparalarolmalarınıdabunoktadaanmalı. Demekki, Afrika’nındünyayaöğretebileceği en azbiröğrence (ders) var. <br />75<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 76. 76. Türkiye’de, biraralar, “TürkLirası’nınüstündeİngilizceyazıolacak!” biçimindekidedikodunedeniyleulusalcıduygularşahlanırken; buyazıda, İranparasındabiryandanKâbe’ninbiryandandaİngilizceyazılarınbiraradaolduğunugördük. Demekki, böyleyapınca, “ülkeeldengit”miyormuş. İngilizce’ninyadabaşkabirdünyadilinin, paranınüstündeolmasında -özellikle de, birülke, dışülkelerlebağlarınıgeliştirmekistiyorsa- birsakıncaolmamalı. İran, buna, şaşırtıcıbirörneksunuyor. Bu dilin, İngilizceolmasıtartışılabilir; ancak, dünyanın her yerindeİngilizce’nin en geçerdilolduğu, yadsınamazbirgerçek.<br />76<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 77. 77. KıyımcıvebaskıcıÇin’inparası, Kürtçeizleçten (TV) sonra, TürkLirası’ndaKürtçeyazılarındaolmasıgibiuzakgörüşlüaçılımlarıtartışmayaaçıyor. AmaÇin’deolanlar, bunun, elerkselleşmeye (demokratikleşme) yetmeyeceğiniacıbirbiçimdegösteriyor. <br />77<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 78. 78. Gezgin (baskıda)’da, Endonezparalarıylailgiliolarakşuyorumuyapmıştık:<br />“Rupiah’daki resimler şu soruyu akla getiriyor: Direnişçilerin parada resminin olması iyi bir uygulama mı? Direniş, alınabilir-satılabilir birşey midir? En kirli nesne olan parayı direnişle ilişkilendirmek ne derece doğru? Bu açıdan, paralarda belki de en pis insanlar olmalı. İnsanlar, parayı ceplerine koyarken lanet etmeli sözgelimi.” (Gezgin, baskıda)<br />78<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 79. 79. Küba Pesosu’nda Çe’nin olması, benzer kaygılara yol açıyor; ileride Türk Lirası’nda Nazım Hikmet yer alacaksa, aynı konu, belki Türkiye’de de açılacak. Öte yandan, paraya ‘en kötüler’i koyarsak, insanlar, ünlü olmak için kötü olmaya çalışır mı? Peki paraya ‘en iyiler’ konulduğunda, insanlar daha iyi olmaya mı çalıştı? “İyi olayım da, resmim, paralarda çıksın” mı dediler içlerinden... Bu, üzerinde daha uzun düşünülmesi gereken bir konu. <br />79<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 80. 80. Öyle görünüyor ki, toplumdaki ‘ötekiler’i dışarıda bırakmayan ve kişilik tapıncına yönelmeyen bir para, kendine, Afrika paraları gibi, doğayı, hayvanları ve bitkileri temel almalı. Doğa ve canlılar, değersiz değildirler; ama en azından, onların resmedilmesi, değer yargısı içermiyor ya da en alt düzeyde içeriyor. <br />80<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 81. 81. Bir şiirle bitirelim: <br />81<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 82. 82. Haymatlos Baladı <br /> <br />Bu para, bu sakız alınmaz para geldiğinde yeniden iktidara,Döneceğim ellerim kelepçesiz, tırnaklarım yerli yerinde,Topallamaksızın, titremeksizin, sendelemeksizin bir kez olsun..Hep olacak yokuşlar, bir değil inişleri çıkışları,Döndüğümde güneş olacak, deniz olacak, yokuş olacak bir kez daha,Yine çıkacak yine ineceğiz, yine doğacak yine batacak..Pek önemsemeyeceğim kırış kırış sergisini ellerinin,Saçlarının söyleyişini grinin de varolduğunu,Hiç önemsemeyeceğim söyleşmelerini vergi memurlarıyla..<br />82<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 83. 83. Bunca yıl diyeceğim uzaklarda isen, ufuk çizgisinde yürüyor isen,Say ki yaşamamışız; say ki doğmamışız hiç; yorulmamış, dalgalar hiç bir çarpışlarında rıhtıma umarsız,Daha ne söylesin kanyak, daha ne söylesin fokurdayışı çaydanlığın, daha ne söylesin ekmek bıçakları, tahtaları, havanlar..Fırtına mıydı gidişim, uzun bir fırtına, kasıp kavuran, yalnızca ve yalnızca beni?..Dinginliğe yer açıldığında söz dağarında kentin geleceğim diyorum,Başlatmak için yeni fırtınaları, keklik salgınlarını, tohum kuşatmalarını..<br />83<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 84. 84. Hayır, dönmeyeceğim! Döneceğim iklim, döneceğim mevsim,Sular altında kaldı, lavlar altında, kumlar altında, hiç üzülmedim..Hem sana koca bir yalan söyledim:Benim doğduğum diyarda para vermez çocuklar sakız almak için,Ve tüm dünyada, memleketten başkaca, Tüm paralar iktidardadır ayrım gözetmeksizin,Demir, kağıt, gümüş paralar,Mecidiyeler, beşibiryerdeler, dolar sayıltıları..<br />84<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 85. 85. Ekmeği böldüm; karnımı doydum; ülkemde değildim..Bir kuş olsam, kıştan donsam, bilmem, nereye giderdim..Okyanuslar yazıyor sahte pasaportumda; yanardağlar; kum tepeleri; telefon direkleri..<br />Ulaş Başar Gezgin, Akkent, Mersin, 2003<br />http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=32<br />Gezgin, U. B. (2007). Gezgin şiirleri (2000-2005). Lulu. http://www.lulu.com/content/1232382<br />85<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 86. 86. İlgilisineKaynak<br />Gezgin, U.B. (baskıda). Bali izlenimleri, 11-17 Haziran 2009 (Yayınlanmayı bekleyen çalışma). (Kısa bir sunumu şurada: http://www.slideshare.net/dr_gezgin/bali-izlenimleri-impressions-from-bali )<br />Gezgin, U. B. (2007). Asya-Pasifik’te Bu Hafta (14): Sıcak ülke Çin ve sıcak para Renminbi (Halkın Parası). Evrensel Gazetesi Evrensel Hayat Eki, sayı 173, 21 Ekim 2007. <br />http://evrensel.net/ekhaber.php?haber_id=19060<br /> <br />(*) Para resimlerişuradanalınmıştır: http://www.val.ru/class.asp<br />Bu ağsayfasınadikkatimiçekenBakülüCinBala’yayardımlarıiçinteşekkürler! <br />86<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />
 87. 87. Yorumlarınız İçin<br />Dr. Ulas Basar Gezgin, PhD, HCMC/ Ho Çi Min Kenti, VietnamAğ sayfası/ Website: http://ulas.teori.org E-posta/ E-mail: ulas@teori.orgYaşamı: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=36Tüm Yapıtları: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=13&id=61&Itemid=362009&apos;daki Yapıtları: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=682&Itemid=36Tüm Kitapları: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=565&Itemid=36His Life: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=39His Works: http://ulas.teori.org/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=39<br />87<br />Gezgin&apos;den dünya paraları<br />

×