Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Report

2,364 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Report

 1. 1. LTUDQL 2Tạo Report trên VS .NET Bùi Tấn Lộc btloc@fit.hcmus.edu.vn . -1- ©HCMUS
 2. 2. LTUDQL 2Nội dung • Loại report hỗ trợ cơ bản trên VS.NET • Crystal Report hay RDLC? • Làm thế nào sử dụng Crystal Report trên VS .NET 2010? • Đã cài Crystal Report, nhưng khi tạo mới 1 report (*.rpt) lại báo lỗi lúc biên dịch, không tìm thấy control ReportViewer? • Tạo Crystal Report với file *.mdf . -2- ©HCMUS
 3. 3. LTUDQL 21.Loại report hỗ trợ cơ bản trên VS.NET • Crystal Report (*.rpt) • Từ phiên bản VS 2010 không còn cài sẵn, muốn sử dụng phải cài thêm gói SAP Crystal Report • RDLC - Report Definition Language Client-side (*.rdlc) • Còn gọi là SQL Server Reporting Services hoặc Microsoft Report . -3- ©HCMUS
 4. 4. LTUDQL 22.Crystal Report hay RDLC? • Thông tin thảo luận trên forum Microsoft: • http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/netfxbcl/thread/b1068dca- 75d6-4d93-bf9f-2371547b94e9 • So sánh giữa Crystal Report và RDLC: • http://www.crystalreportsbook.com/SSRSandCR_Conclusion.asp • Ý kiến cá nhân: • RDLC có giao diện in ấn đẹp mắt • Khi tạo setup cho ứng dụng RDLC tự động nhúng vào gói cài đặt, còn Crystal Report phải dùng merge module • Khi chạy trên máy khác, đối với Crystal Report cài cho VS2010 cần cài “DotNet Framework 4 full” trên client để chạy tốt. • Crystal Report dễ sử dụng hơn RDLC . -4- ©HCMUS
 5. 5. LTUDQL 23.Làm thế nào sử dụng Crystal Report trên VS .NET 2010? • Cài đặt bản “SAP Crystal Reports, version for Visual Studio 2010 - Standard” • http://www.businessobjects.com/jump/xi/crvs2010/us2_default.asp . -5- ©HCMUS
 6. 6. LTUDQL 24.Đã cài Crystal Report, nhưng khi tạo mới 1 report (*.rpt) lạibáo lỗi lúc biên dịch, không tìm thấy control ReportViewer? . -6- ©HCMUS
 7. 7. LTUDQL 24.(tt) Sửa lỗi trên project VB.NET • Right Click Project/Properties/Compile/Advanced Compile Options . -7- ©HCMUS
 8. 8. LTUDQL 24.(tt) Sửa lỗi trên project VB.NET • Target framework/.NET Framework 4 . -8- ©HCMUS
 9. 9. LTUDQL 24.(tt) Sửa lỗi trên project C# • Right Click Project/Properties/Application/Target framework/.NET framework 4 . -9- ©HCMUS
 10. 10. LTUDQL 25.Tạo Crystal Report với file *.mdf • Crystal Report không kết nối trực tiếp đến *.mdf. Có thể giải quyết như sau: • Attach *.mdf vào SQL Server (khi attach phải run as Administrator) USE [master] GO CREATE DATABASE [TruongHoc] ON ( FILENAME = NC:QuanLyTruongHocPresentationbinDebugTruongHoc.mdf ), ( FILENAME = NC:QuanLyTruongHocPresentationbinDebugTruongHoc_Log.ldf ) FOR ATTACH GO • Sử dụng Crystal Report kết nối đến CSDL SQL Server • Vấn đề: Cystal Report sẽ xung đột truy xuất CSDL với kỹ thuật LINQ nếu làm theo cách này! • Nên sử dụng cùng một cách thức truy xuất CSDL cho LINQ và Crystal Report (thông qua SQL Server) . - 10 - ©HCMUS
 11. 11. LTUDQL 26.Áp dụng LINQ vào Crystal Report • DataSource của CrystalReportDocument có thể là dạng kiểu tập hợp (danh sách, bảng dữ liệu, DataSet, …) • Chuyển kết quả truy vấn của LINQ sang dạng danh sách, DataTable, DataSet (DataTable không bị lỗi biên dịch) • Sử dụng .NET Framework 3.5 để biên dịch . - 11 - ©HCMUS
 12. 12. LTUDQL 26.Áp dụng LINQ vào Crystal Report (tt) Thong ke hoc sinh theo diem trung binh lstHs = hsBus.ThongKeHocSinhTheoDTB(5) Dim tableDemo As New DataTable("demo") tableDemo.Columns.Add("Ma") tableDemo.Columns.Add("Ten") tableDemo.Columns.Add("DTB") tableDemo.Columns.Add("TenLop") For Each item In lstHs Dim dr As DataRow dr = tableDemo.NewRow() dr("Ma") = item.Ma dr("Ten") = item.Ten dr("DTB") = item.DTB dr("TenLop") = item.LopHoc.Ten tableDemo.Rows.Add(dr) Next rpt.SetDataSource(tableDemo) CrystalReportViewer1.ReportSource = rpt . - 12 - ©HCMUS
 13. 13. LTUDQL 27.Chạy ứng dụng trên máy khác – App.Config (Presentation) <?xml version="1.0"?> <configuration> <startup> <supportedRuntime version="v2.0.50727"/></startup> <appSettings> <add key="connectionString" value="Data Source=BTLOC- LAPTOPSQLEXPRESS;Initial Catalog=TruongHoc;Integrated Security=True" /> </appSettings> </configuration> • Khi biên dịch sẽ tạo ra file <TenProject>.exe.config có nội dung như trên. File này nằm cùng thư mục với tập tin thực thi. Chỉ cần chỉnh sửa giá trị của file config được biên dịch này là có thể chạy trên máy khác. . - 13 - ©HCMUS
 14. 14. LTUDQL 27.Chạy ứng dụng trên máy khác – Đọc chuỗi kết nối Dim cnStr As String cnStr = System.Configuration.ConfigurationSettings .AppSettings("ConnectionString") . - 14 - ©HCMUS
 15. 15. LTUDQL 27. Chạy ứng dụng trên máy khácThay đổi chuỗi kết nối cho Crystal Report Dim rpt As New rptDanhSachHocSinh() MyModule.ChangeConnection(rpt, cnStr) Dim lhBus As New LopHocBus(cnStr) Dim dsLopHoc As IList dsLopHoc = lhBus.LayDanhSach() . - 15 - ©HCMUS
 16. 16. LTUDQL 27. Chạy ứng dụng trên máy khácHàm ChangeConnection Dim conn_string_array() As String = For i = 0 To rpt.Database.Tables.Count - 1 Split(cnStr, ";") Dim logoninfo As TableLogOnInfo Dim key_value() As String logoninfo = rpt.Database.Tables(i).LogOnInfo logoninfo.ConnectionInfo.ServerName = For i = 0 To conn_string_array.Count - 1 server_name key_value = Split(conn_string_array(i), "=") logoninfo.ConnectionInfo.DatabaseName = If key_value(0).ToLower = "data source" Then database_name server_name = key_value(1) logoninfo.ConnectionInfo.UserID = user_id ElseIf key_value(0).ToLower = "initial logoninfo.ConnectionInfo.Password = password catalog" Then logoninfo.ConnectionInfo.IntegratedSecurity database_name = key_value(1) = sspi ElseIf key_value(0).ToLower = "user id" Then rpt.Database.Tables.Item(i).ApplyLogOnInfo(logo user_id = key_value(1) ninfo) ElseIf key_value(0).ToLower = "password" Next Then password = key_value(1) ElseIf key_value(0).ToLower = "integrated security" Then sspi = key_value(1) End If Next . - 16 - ©HCMUS
 17. 17. LTUDQL 27. Chạy ứng dụng trên máy khácThay đổi chuỗi cnStr cho LINQ Public Class LopHocBus Private _cnStr As String Public Sub New(ByVal cnStr As String) _cnStr = cnStr End Sub Public Function LayDanhSach() As IList Kiem tra business rule neu co Dim db As New TruongHocDataContext(_cnStr) Dim query = From lh In db.LopHocs Select lh Return query.ToList() End Function End Class . - 17 - ©HCMUS
 18. 18. LTUDQL 28.Áp dụng • Làm lại theo video demo • Thử đem ứng dụng lên máy 1 người khác chạy . - 18 - ©HCMUS
 19. 19. LTUDQL 2Câu hỏi? . - 19 - ©HCMUS

×