Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LTUDQL 2Lập trình hướng đối tượng với VB.NET          Bùi Tấn Lộc        btloc@fit.hcmus.edu.vn     ...
LTUDQL 21.Lớp đối tượng  • Khái niệm: trong lập trình lớp đối tượng được hiểu là sự kết   hợp giữa 2 thành phần:   ...
LTUDQL 21. Lớp đối tượng (tt)  • Ví dụ:             Class HocSinh                     ...
LTUDQL 22.Đối tượng  • Khái niệm: đối tượng là sự thể hiện của một lớp. Trong một   lớp có thể có nhiều sự thể hiện k...
LTUDQL 23.Phương thức không có kiểu dữ liệu trả về  • Cú pháp:        Public Sub Nhap()             ...
LTUDQL 23.Phương thức không có kiểu dữ liệu trả về (tt)  Sub Xuat()    Console.Write("Ho ten: {0}", _ten)    Con...
LTUDQL 24.Phương thức có kiểu dữ liệu trả về  • Cú pháp:  Function <TenPhuongThuc>(<ThamSo>) As <KieuTraVe>    Dim...
LTUDQL 25.Đối tượng hành động  • Khái niệm: đối tượng hành động là đối tượng yêu cầu thực   hiện 1 khả năng nào đó mà l...
LTUDQL 26.Ràng buộc đối tượng tham chiếu  • Khái niệm: trong ngôn ngữ     Dim a As HocSinh    .NET, đối tượng tr...
LTUDQL 210.Tích hợp vào trong một chương trình  • Xem demo và source code project HocSinhApp              ...
LTUDQL 211.Áp dụng  • Định nghĩa lớp DiemOxy trong mặt phẳng Oxy cùng với các   phương thức nhập, xuất.  • Định nghĩa ...
LTUDQL 211.Câu hỏi       .  - 12 -  ©HCMUS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01.lap trinhhuongdoituong

517 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01.lap trinhhuongdoituong

 1. 1. LTUDQL 2Lập trình hướng đối tượng với VB.NET Bùi Tấn Lộc btloc@fit.hcmus.edu.vn . -1- ©HCMUS
 2. 2. LTUDQL 21.Lớp đối tượng • Khái niệm: trong lập trình lớp đối tượng được hiểu là sự kết hợp giữa 2 thành phần: • Thành phần dữ liệu • Thành phần xử lý • Cú pháp: Class <TenLop> Thanh phan du lieu Thanh phan xu ly End Class . -2- ©HCMUS
 3. 3. LTUDQL 21. Lớp đối tượng (tt) • Ví dụ: Class HocSinh Private _ten As String -Viết chương trình nhập vào Private _toan As Double điểm toán, văn, tình điểm trung Private _van As Double bình của một học sinh rồi xuất Private _dtb As Double ra kết quả. -Ghi chú: lớp HocSinh có 4 Public Sub Nhap() End Sub thuộc tính, 3 khả năng Public Sub Xuat() End Sub Public Sub XuLy() End Sub End Class . -3- ©HCMUS
 4. 4. LTUDQL 22.Đối tượng • Khái niệm: đối tượng là sự thể hiện của một lớp. Trong một lớp có thể có nhiều sự thể hiện khác nhau. Nói một cách khác có thể có nhiều đối tượng cùng thuộc về một lớp. • Cú pháp: Dim <TenDoiTuong> As <TenLop> • Ví dụ: Dim a As HocSinh Dim b As HocSinh • Trong ví dụ trên ta nói a, b là 2 đối tượng của lớp HocSinh. Lớp HocSinh có 2 thể hiện khác nhau. . -4- ©HCMUS
 5. 5. LTUDQL 23.Phương thức không có kiểu dữ liệu trả về • Cú pháp: Public Sub Nhap() Console.Write("Nhap ten:") Sub <TenPhuongThuc>() _ten = Console.ReadLine() Than phuong thuc Console.Write("Nhap diem toan:") End Sub _toan = Console.ReadLine() • Ví dụ: Console.Write("Nhap diem van:") _van = Console.ReadLine() End Sub . -5- ©HCMUS
 6. 6. LTUDQL 23.Phương thức không có kiểu dữ liệu trả về (tt) Sub Xuat() Console.Write("Ho ten: {0}", _ten) Console.Write(" Toan: {0}", _toan) Console.Write(" Van: {0}", _van) Console.Write(" DTB: {0}", _dtb) End Sub Public Sub XuLy() _dtb = (_toan + _van) / 2 End Sub . -6- ©HCMUS
 7. 7. LTUDQL 24.Phương thức có kiểu dữ liệu trả về • Cú pháp: Function <TenPhuongThuc>(<ThamSo>) As <KieuTraVe> Dim <KetQua> As <KieuTraVe> Return <KetQua> End Function . -7- ©HCMUS
 8. 8. LTUDQL 25.Đối tượng hành động • Khái niệm: đối tượng hành động là đối tượng yêu cầu thực hiện 1 khả năng nào đó mà lớp nó thuộc về có • Cú pháp: <TenDoiTuong>.<TenPhuongThuc>(<ThamSo>) • Ví dụ: a.Nhap() b.Nhap() . -8- ©HCMUS
 9. 9. LTUDQL 26.Ràng buộc đối tượng tham chiếu • Khái niệm: trong ngôn ngữ Dim a As HocSinh .NET, đối tượng trước khi sử Dim b As HocSinh dụng phải tham chiếu đến a = New HocSinh() một vùng nhớ, nếu không sẽ a.Nhap() gây ra lỗi. • Ghi chú: trong ngôn ngữ b.Nhap() Xay ra loi do doi tuong b chua tham .NET, các dữ liệu cơ sở, cấu trúc là kiểu dữ liệu giá trị, chieu den vung nho còn kiểu dữ liệu đối tượng là Console.ReadLine() kiểu dữ liệu tham chiếu • Ví dụ: . -9- ©HCMUS
 10. 10. LTUDQL 210.Tích hợp vào trong một chương trình • Xem demo và source code project HocSinhApp . - 10 - ©HCMUS
 11. 11. LTUDQL 211.Áp dụng • Định nghĩa lớp DiemOxy trong mặt phẳng Oxy cùng với các phương thức nhập, xuất. • Định nghĩa lớp TamGiac trong mặt phẳng Oxy cùng với các phương thức nhập, xuất. • Định nghĩa lớp DuongTron trong mặt phẳng Oxy cùng với các phương thức nhập, xuất. . - 11 - ©HCMUS
 12. 12. LTUDQL 211.Câu hỏi . - 12 - ©HCMUS

×