Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mesurar per investigar

3,766 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mesurar per investigar

 1. 1. MESURAR PER INVESTIGAR <ul><li>La matèria i els materials </li></ul><ul><li>Dimensions de la matèria </li></ul><ul><li>Mesura de la superfície </li></ul><ul><li>Mesura del volum </li></ul><ul><li>Mesura de la massa </li></ul>
 2. 2. 1. La matèria i els materials <ul><li>Què és la matèria? </li></ul>
 3. 3. La matèria i els materials MATÈRIA és tot allò que ocupa un lloc en l’espai i té massa Les classes de matèria que s’empren per construir o fabricar objectes diversos s’anomenen MATERIALS
 4. 4. Estats físics de la matèria SÒLID LÍQUID GASÓS PLASMA http :// www.portaleureka.com / accesible / quimica /212-plasma-el-cuarto-estado-materia
 5. 5. 2. Dimensions de la matèria <ul><li>2.1 Magnitud i unitat de mesura </li></ul><ul><li>MAGNITUD és cada una de les característiques d’un cos que es pot mesurar </li></ul>MESURAR és comparar dues quantitats d’una mateixa magnitud: la quantitat que volem mesurar amb la unitat de mesura Resultat: nombre + unitat . Per exemple, 2 litres, 25 º C, 67 cm, 5 s, ... Magnituds: La temperatura El temps La longitud La massa ...
 6. 6. Unitats Sistema Internacional <ul><li>UNITAT: és el patró de comparança de qualsevol magnitud. </li></ul><ul><li>Fonamentals </li></ul><ul><li>Derivades </li></ul>
 7. 8. Exemples <ul><li>86 ps = 86. 10 -12 s </li></ul>8 Gbytes = 8. 10 9 bytes 1 hm = 10 2 m = 100 m 68 kg = 68 000 g 20 cm = 20.10 -2 m = 0,20 m 7 µm = 7. 10 -6 m =0,000007 m o 0,007 mm
 8. 9. Instruments de mesura Proveta, bureta, pipeta... cronòmetre Regle, cinta mètrica, peu de rei, Balança Instruments Temps Volum Longitud Massa Exemple Magnitud
 9. 10. Mesurem la longitud <ul><li>Unitat del SI: el metre ( m ) </li></ul><ul><li>Es defineix com la distància que recorre la llum en 1/ 299.792.458 s </li></ul><ul><li>Inicialment es va definir com la deumilionèssima part que separa el pol de l’equador terrestre ( càlculs basats en la mesura del meridià terrestre entre Dunkerque i Barcelona ) </li></ul>Kg i metre patró de l‘Oficina Internacional de Pesos i Mesures de Paris Metre patró de platí i iridi
 10. 11. Mesurem la superfície <ul><li>Unitat del SI : metre quadrat ( m 2 ) </li></ul><ul><li>Altres unitats: àrea ( a ) = 1 dam 2 </li></ul><ul><li>hectàrea ( ha ) = 1 hm 2 </li></ul>
 11. 12. Càlcul de superfícies
 12. 13. Mesura del volum <ul><li>Unitat del SI : metre cúbic ( m 3 ) </li></ul>
 13. 14. Escala unitats de volum Recordeu van de 1000 en 1000 !!
 14. 15. Exemples canvis unitats volum Converteix a m 3 : 3400 dm 3 . 1 m 3 = 3,4 m 3 1000 dm 3 7,21 hm 3 .1000000 m 3 = 7210000 m 3 1 hm 3 0,578 dam 3 . 1000 m 3 = 578 m 3 1 dam 3 Km 3 hm 3 dam 3 m 3 dm 3 cm 3 mm 3
 15. 16. Unitats de capacitat <ul><li>Escala del litre ( l ) </li></ul><ul><li>Van de 10 en 10 </li></ul><ul><li>kl hl dal l dl cl ml </li></ul><ul><li>Els més utilitzats </li></ul><ul><li>Decilitre ( dl ) = 0,1 l </li></ul><ul><li>Centilitre ( cl ) = 0,01 l </li></ul><ul><li>Mil.lilitre ( ml ) = 0,001 l </li></ul>RECORDEU !! 1 l = 1 dm 3 1 ml = 1 cm 3 1000 l = 1 m 3
 16. 17. Canvis unitats volum-capacitat Km 3 hm 3 dam 3 m 3 dm 3 cm 3 mm 3 kl hl dal l dl cl ml 1 l = 1 dm 3 1) 526 cm 3 a l 526 cm 3 . 1 dm 3 . 1 l = 0,526 l 1000 cm 3 1 dm 3 2 ) 0,00379 kl a cm 3 0,00379 kl . 1000 l . 1 dm 3 . 1000 cm 3 = 3790 cm 3 1 kl 1 l 1 dm 3
 17. 18. Mesura de volums
 18. 19. Càlcul de volums <ul><li>Determinació per immersió en un líquid </li></ul>V = 26 ml – 22ml = 4 ml
 19. 20. Càlcul de volums <ul><li>Determinació a partir de les seves dimensions </li></ul>Quin és el seu volum ?
 20. 21. Mesura de la massa <ul><li>Unitat SI: el kg </li></ul><ul><li>Escala unitats de massa : </li></ul>1 kg = 1000 g 1 g = 1000 mg Tona mètrica ( t ) = Megagram (Mg) 1 tona ( t ) = 1000 kg 1 quintar ( q ) = 100 kg 1 miriagram (mag )= 10 kg
 21. 22. La massa és la quantitat de matèria d’un cos <ul><li>És el mateix la massa que el pes ? </li></ul><ul><li>Tenim la mateixa massa aquí i a la Lluna ? </li></ul><ul><li>Pesem el mateix aquí que a la Lluna ? </li></ul>
 22. 23. Mesura de la massa d’un sòlid Balança de precisió de platets Granetari Balança electrònica
 23. 24. Mesura de la massa d’un líquid <ul><li>Es determina la massa del recipient buit </li></ul><ul><li>Es determina la massa del recipient amb el líquid </li></ul><ul><li>Es calcula la massa del líquid restant </li></ul>
 24. 25. Enllaços <ul><li>http://www.xtec.cat/~jfarre13/hot-potatoes/factors-conversio1-1.htm </li></ul>

×