Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flyer.Pdf 2

1,021 views

Published on

Published in: Travel, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flyer.Pdf 2

 1. 1. Odgovornost osobna, profesionalna, društvena Split, 11. — 14. studenog 2009.
 2. 2. Poštovane kolegice i kolege, konaËno se pred vama nalazi prva obavijest o 17. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa. Slijedimo dobar primjer istarskih kolega pa Êe ovo biti i jedina obavijest koju vam dostavljamo u papirnatom obliku. O svemu Êemo vas nadalje obavještavati putem naše stranice www.dp-split.hr U ovoj Êete obavijesti naÊi: •uvodni tekst •podsjeÊanje na to da smo u godini Ramira Bujasa •podatke o mjestu i vremenu održavanja 17. konferencije •popis organizatora i suorganizatora •popis Ëlanova Organizacijskog i Programskog odbora •upute za prijavu radova •cijene kotizacije i upute za plaÊanje •obavijesti o smještaju i upute za rezervaciju •obavijest o 56. godišnjoj skupštini HPD-a •sve potrebne kontakte. Prijavnicu za sudjelovanje naÊi Êete na www.dp-split.hr Ako smo što ispustili ili imate pitanja, slobodno nam se obratite. S radošÊu Êemo vam ispunjavati želje, ali samo putem e-mail adrese: konferencija@dp-split.hr Vaπ Organizacijski i Programski odbor
 3. 3. ODGOVORNOST — osobna, profesionalna, druπtvena! Kad mislimo na odgovornost kao osobinu liËno- sti, odgovornu osobu obiËno defniramo kao onu koja je spremna snositi posljedice svog ponašanja. Berkowitz proširuje tu defniciju i dodaje kako odgovoran pojedinac “pokazuje privrženost, po- vjerljiv odnos i osjeÊaj obveze prema drugima”. A πto to znaËi u naπoj svakodnevici? prvi Primjer. Mlada majka s bebom izlazi iz li- jeËniËke ordinacije, ulazi u automobil i vozi prema najbližoj ljekarni. Zbog kiπe i hladnoÊe odluËuje dijete ostaviti u vozilu, zato parkira πto bliže lje- karni, na nedozvoljenom mjestu, kako bi dijete πto kraÊe bilo samo. TrËi do ljekarne, kupuje lijek i trËi natrag do automobila. No, vozila viπe nema jer je u meuvremenu doπao “pauk”, Ëiji djelatnici zbog zamagljenih stakala nisu primijetili dijete. Nakon niza peripetija dijete je spaπeno, a javnost se po- dijelila: neki su za neodgovornost prozivali majku, neki djelatnike “pauka”, a neki su smatrali da su za sve krivi kiπa i hladnoÊa, jer bi inaËe majka ponije- la bebu sa sobom. drugi Primjer. Bivπi visoki državni dužnosnik, pravomoÊno osuen na zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja, bježi od hrvatskog pravosua i izjavljuje da je svjestan odgovornosti prema prav- noj državi, ali da je prije svega odgovoran prema svojoj djeci i da upravo zbog sudske borbe za tu djecu, koja se odvija u drugoj državi, ne može is- puniti svoju graansku obvezu odlaska u hrvatski zatvor. Visoki dužnosnik je javnosti poruËio da mu je odgovornost prema djeci preËa od druπtvene odgovornosti (makar je ostalo nejasno kako odgo- vornost prema djeci ide zajedno s pravomoÊnom presudom za obiteljsko nasilje). treÊi Primjer. Na 16. godiπnjoj konferenciji hr- vatskih psihologa, održanoj u PoreËu proπle godi-
 4. 4. ne, vodila se rasprava o tome trebaju li psiholozi sudjelovati u BB showu i sliËnim reality emisija- ma, iako znaju da su psiholoπki riziËne po sudio- nike i vrijednosno sporne za gledatelje ili pak tre- baju odbiti svaku suradnju s producentima takvih projekata, iako znaju da bi njihova struËna pomoÊ sudionicima dobro doπla. Psiholozi se na kraju nisu uspjeli složiti je li u danim okolnostima važnija profesionalna odgovornost (prema sudionicima emisije) ili druπtvena odgovornost (prema gleda- teljima, osobito mladima). Je li majka iz prvog primjera bila nedovoljno pri- vržena svom djetetu ili je samo bila, primjerice, nepromiπljena? Ako je i bila samo nepromiπljena, amnestira li je to od odgovornosti? A πto Êemo s onim državnim dužnosnikom? Odgovornost ne možemo egzaktno psihometrij- ski tretirati i precizno joj izmjeriti oblike pojav- nosti. U praksi najviπe dolazi do izražaja upravo onda kad je ∞ nema, ili kad je nema u dovoljnoj mjeri. To je problem odgovornosti za neuËinjeno ∞ tzv. grijesi propusta. Zaπto nismo izabrali neku drugu, lakπe mjerljivu temu? • Jer joπ uvijek živimo u tranzicijskom druπtvu (nitko joπ nije objavio da smo izaπli iz te faze), u kojem pitanje odgovornosti joπ nije postalo automatsko i podrazumijevajuÊe, kako je to u ureenijim druπtvima. Socioloπka de∫nicija od- govornosti kaže: “Odgovornost je vjerojatnost da Êe netko biti pozvan da odgovara za neki svoj postupak”, odnosno “da Êe biti podvrgnut sank- ciji neke norme”. ©to je veÊa vjerojatnost da netko odgovara za svoj postupak, manje su moguÊnosti za razvoj kriminala i korupcije, koji se Ëesto na- vode kao najveÊi problemi hrvatskog druπtva • Ovo je 17. konferencija hrvatskih psihologa. Na neki simboliËan naËin na pragu smo punoljetno- sti, πto se održavanja konferencija tiËe, te bismo
 5. 5. trebali pomalo nadvladavati teπkoÊe sazrijevanja, nedoumice i dileme, odnosno biti u stanju, πto je obilježje zrelosti, postavljati prava pitanja i argu- mentiramo davati odgovore. • Kakva je naπa uloga u druπtvu? • Koji dogaaji iziskuju naπu reakciju i kako oblikovati tu reakciju? • Postoji li u samoj struci konsenzus oko vrste i naËina poduzimanja te reakcije? • Tko Êe u ime struke predvoditi i koordinirati akciju odnosno reakciju? • Možemo li/smijemo li se ponaπati kao izdvo- jeni segment druπtva i samo registrirati pojav- nosti bez obveze/odgovornosti da o tome go- vorimo i djelujemo? • U kojim situacijama moramo djelovati pre- ventivno jer su nam loπe posljedice poznate ako djelovanje izostane? • Jesmo li profesionalno i druπtveno odgovor- ni πto ËeπÊe ne istupamo javno i ne kritiziramo ponaπanja javnih osoba i medija, za koje na te- melju psihologijskih spoznaja znamo da πtetno utjeËu na razvoj djece i mladih, ali i na mental- no zdravlje odraslih? • Upoznajemo li javnost s rezultatima psiho- logijskih istraživanja (svojih i tuih) kada ti rezultati mogu olakπati razumijevanje nekih dogaanja ili omoguÊiti preventivno djelova- nje? • Treba li se oglaπavati kada se dogaaju ma∫jaπki obraËuni ili ubojstvo nedužnog mladiÊa Luke Ritza, kao i onih Ëija smo imena zaboravili? Jesu li to dogaaji s prvih stranica medija ili oni iz crne kronike (ili pak one nezabilježene i nedovrπene priËe)? • Trebamo li se baviti “opasnim” pitanjima po- put evaluacije odnosa poslodavaca prema rad- nicima u pojedinim tvrtkama? • Treba li reagirati na svaki “kritiËni” dogaaj iz svih dijelova obrazovno-odgojnog sustava?
 6. 6. • Trebamo li se oglasiti na goruÊa etiËka pitanja (od moralnog ponaπanja do pobaËaja i eutana- zije itd.)? • Koliko smo i jesmo li odgovorni prema vlasti- tom zdravlju i razvoju, djelujemo li u skladu s osobnom ljestvicom vrednota? Ako izaberete akciju (govoriti i djelovati), a to bi bilo odgovorno ponaπanje ∞ doite na 17. konfe- renciju u Split. I to s novim pitanjima! prijedlog: Naπ uspjeh i suglasnost u odgo- vorima na ta pitanja bit Êe i pokazatelji naπe odgovornosti. 2009. − Godina Ramira Bujasa S obzirom da u 2009. godini obilježavamo 130. obljetnicu roenja i 50. obljetnicu smrti jednog od utemeljitelja hrvatske psihologije, Hrvatsko psiholoπko druπtvo 2009. godinu proglasilo je Godinom Ramira Bujasa. OsjeÊamo se odgovor- nima i u sklopu 17. godiπnje konferencije progo- voriti o profesoru Ramiru Bujasu. Prisjetimo se samo nekih njegovih zasluga: •1920. je uz pomoÊ dr. F. Smetanke, profesora ∫ziologije na SveuËiliπtu u Zagrebu, osnovao Psihologijski laboratorij u okviru Odsjeka za ∫ziologiju Medicinskog fakulteta. Osnutkom tog laboratorija, prvog u jugoistoËnoj Europi, postav- ljeni su Ëvrsti temelji za znanstveno-istraživaËki rad u podruËju psihologije. • 1923. osniva Psihologijski institut, prvo na Pedagoπkoj akademiji, a potom i na Filozofskom fakultetu. Nakladna djelatnost Instituta zapoËi- nje 1924. kada Ramiro Bujas objavljuje uputu
 7. 7. u psihogra∫ju i psihografski list “Psihologij- sko opažanje πkolskog djeteta”, koji uËiteljima omoguÊuje sustavno registriranje brojnih poda- taka o uËenicima. • 1929. imenovan je za predstojnika novouteme- ljene Katedre za psihologiju na Filozofskom fa- kultetu u Zagrebu, πto predstavlja poËetak stu- dija psihologije u Hrvatskoj. • 1931. bio je glavni idejni pokretaË i organiza- tor Stanice za savjetovanje pri izboru zvanja u Zagrebu. • 1932. pokreÊe znanstveni Ëasopis “Acta Instituti psychologici Universitatis zagrabiensis”, koji se izmeu ostalog bavi i problemima psihometrije, te validacije psihologijskih mjernih instrumenata. Ramiro Bujas je prvi u Hrvatskoj zapoËeo su- stavni rad na konstrukciji naπih vlastitih psi- hologijskih mjernih instrumenata i ureaja. Udžbenik Ramira i Zorana Bujasa “Dobiva- nje psihologijskih podataka i njihovo raËun- sko obraivanje” predstavlja prvi domaÊi udžbenik statistike i psihometrije. Ramiro Bujas je puno radio i na popularizaciji psihologijske znanosti držeÊi niz javnih predava- nja o razliËitim psihologijskim aspektima svakod- nevnog života. Time je poticao svoje sugraane i sunarodnjake na bolje razumijevanje sebe i svoje okoline, u svrhu unapreenja meuljudskih od- nosa i postizanja kvalitetnijeg života.
 8. 8. info 1. mjesto i vrijeme odræavanja Split, od 11. do 14. studenog 2009. 2. organizatori konferencije Hrvatsko psihološko društvo Društvo psihologa u Splitu 3. suorganizatori konferencije Hrvatska psihološka komora 4. pokrovitelji konferencije Vlada Republike Hrvatske Splitsko-dalmatinska županija Grad Split 5. medijski pokrovitelji Slobodna Dalmacija Radio Split 6. programski odbor Mirjana Nazor ∞ predsjednica Ëlanovi programskog odbora Biljana Bedžovska Andro Pavuna Najda »ajo Damir PiliÊ Jasminka HorvatiÊ Ivanka RaiÊ Gordana KmeneËki-Piculin Ksenija Ranogajac BenakoviÊ Gordan Kardum Melanija SlaviËek Mirjana KrizmaniÊ Jandre ŠariÊ Maja Mamula Mladen Trlek Nikola MaranguniÊ Mirjana ZeËireviÊ Snježana MatiÊ Jadranka ZoriÊ Ljiljana Mikuš Amir ZuliÊ Boris MilaviÊ Vedrana Ždero 7. organizacijski odbor Lenka ∆urlin ∞ predsjednica Ëlanovi organizacijskog odbora Sandra AntišiÊ Željko Jurin Sanja Bedalov Jagoda KarabatiÊ Milovac Anelka BožinoviÊ Tanja LaušiÊ Ivana ∆eliÊ Nives MarinËiÊ Danijela DidiÊ Igor Mateljan Nera Dvornik Ivana Raffaelli Meri Đula Vesna Rusjan Ljuština
 9. 9. Hrvoje Gligora Nataša Stefanovski Mariza Javor Nada ŠalinoviÊ Slobodan JoviÊ Nikola UdoviËiÊ 8. Teme konferencije tema: odgovornost: osobna, profesionalna, druπtvena podteme: 1. druπtvena odgovornost psihologije (Na koje sve naËine i u kojim situacijama možemo i mo- ramo iskazati “stav struke”; zaštita nemoÊnih i margina- liziranih; pomoÊi uspješnima kako bi bili još bolji.) 2. uloga i/li odgovornost psihologa u vremenu globalne krize/recesije 3. psiholozi i pravna dræava (Odgovornost je usko povezana i s pravnom državom koja oËito je još u povojima.) 4. nasilje naπe svakidaπnje ∞ kako možemo djelovati preventivno (škola, obitelj, radno mjesto) 5. odnos psihologije prema novim tehnologijama (raËunalnim igrama, facebooku, dostupnosti osobnih informacija preko HZZO-a, OIB-a i sliËno.) 6. odgovornost psihologa prema osobnom mentalnom zdravlju 7. sukob interesa (zahtjevi poslodavca i profesionalna etika psihologa) 9. službeni jezik Službeni jezik konferencije je hrvatski. Za pozvana predavanja na engleskom jeziku bit Êe osigurano prevoenje. 10. oblici sudjelovanja • pozvana predavanja • usmena izlaganja • okrugli stolovi • simpoziji • radionice • plakati • predstavljanje knjiga i projekata
 10. 10. Ovim popisom oblici sudjelovanja nisu konaËni. Ako imate prijedloge o drugim oblicima sudjelovanja, javite nam! 11. upute za pisanje i slanje sažetaka Molimo da prilikom pisanja sažetaka vodite raËuna o sljedeÊim uputama: · sažetak treba sadržavati najviše 350 rijeËi · naslov sažetaka napišite VELIKIM SLOVIMA · ime i prezime autora/autorice i koautora/koautorica navedite bez titula · navedite naziv institucije, grada i države autora/autorice i koautora/koautorice · ako je više autora, napišite e-mail adresu prvog/prve autora/autorice · navedite 3-5 kljuËnih rijeËi · tekst napišite u Word dokumentu slovima Times New Roman veliËine 12 s jednostrukim proredom i obostrano poravnajte · sažetak pošaljete u privitku na e-mail adresu radovi.konferencija@dp-split.hr najkasnije do 1. 10. 2009. 12. uputa za predstavljanje radova Molimo vas da prilikom planiranja predstavljanja radova vodite raËuna o sljedeÊim pravilima: · pozvana predavanja traju 30 - 45 min · usmena izlaganja traju do 10 min · plakati su maksimalno dimenzija 95 cm x 135 cm · predstavljanje knjiga i projekata traje do 30 min. Organizatori osiguravaju: · LCD projektore · multimedijska osobna raËunala · postolja za plakate i sredstvo za lijepljenje/postavljanje plakata. 13. prijava za sudjelovanje na konferenciji Sudjelovanje na konferenciji prijavljuje se prema upu- tama koje možete pronaÊi na www.dp-split.hr, gdje se nalazi obrazac za prijavu koji treba popuniti i automatski ste prijavljeni! Ukoliko imate rad/izlaganj, osim prijave putem obrasca na web stranicama, sažetke radova moli- mo pošaljite na e-mail adresu: radovi.konferencija@dp-split.hr a potvrde o plaÊenoj kotizaciji molimo dostavite na e-mail adresu: kotizacija.konferencija@dp-split.hr
 11. 11. 14. kotizacija i plaÊanje rana kasna kotizacija kotizacija dnevna do od kotizacija 15. 9. 2009. 16.9.2009. Ëlanovi DPS-a ili 1.250,00 1.500,00 600,00 HPD-a ostali 1.600,00 1.800,00 600,00 osobe u 550,00 550,00 pratnji umirovljenici ne plaÊaju ne plaÊaju ne plaÊaju i studenti kotizaciju kotizaciju kotizaciju »lanovima DPS-a smatraju se oni pojedinci koji su uredno podmirili Ëlanske obveze Društvu psihologa u Splitu za 2009. godinu. »lanovima HPD-a smatraju se oni pojedinci koji su uredno podmirili Ëlanske obveze za 2009. godinu. Uplatom pune kotizacije ostvarujete pravo: 1. na sveËano otvaranje konferencije 2. na koktel dobrodošlice 3. na dva ruËka u hotelu Le Meridien Lav u Splitu 4. na sveËanu veËeru i zabavu 5. na struËni program u konferencijskim prostorima 6. na napitke u pauzama 7. na konferencijske materijale: konferencijsku torbu... Uplatom dnevne kotizacije ostvarujete pravo: · na struËni program konferencije za taj dan · na konferencijske materijale. NaËin plaÊanja: a) Prije poËetka konferencije kotizaciju možete uplatiti na žiro raËun Društva psihologa u Splitu upisujuÊi sljedeÊe podatke U korist raËuna: Društva Psihologa u Splitu, Kraj Sv. Marije 1/3, 21 000 Split Žiro raËun: 2330003 1100162031 Svrha uplate: Kotizacija ∞ ime i prezime
 12. 12. Poziv na broj odobrenja: Ëlanovi HPD-a obvezno upisuju Ëlanski matiËni broj. Možete ga zatražiti u Središnjem uredu HPD-a telefonom ili e-mailom. Ostali upisuju JMBG. Molimo da potvrdu o uplati obvezno pošaljete skenira- nu na e-mail adresu: kotizacija.konferencija@dp.split.hr ili da je donesete na konferenciju da Vam možemo izdati potvrdu o sudjelovanju! b) Prijavljeno sudjelovanje može se otkazati do 1. listo- pada 2009. U tom sluËaju organizator vraÊa 75% iznosa uplaÊene kotizacije. 15. potvrda o sudjelovanju Svi sudionici Konferencije s plaÊenom kotizacijom (punom ili jednodnevnom) dobit Êe potvrdu o sudjelo- vanju. Sudjelovanje Êe se bodovati prema Pravilniku o struËnom usavršavanju Hrvatske psihološke komore. 16. predstavljanje nakladnika i drugih sponzora Na konferenciji Êemo osigurati prodajna mjesta za nakladniËke i druge zainteresirane tvrtke. Za dogovor molimo da nam se obratite na e-mail adresu konferencija@dp-split.hr 17. službene oznake Kako bi sudionici s plaÊenim kotizacijama kao i sudio- nici osloboeni kotizacije imali pristup sadržajima koji ih zanimaju, dobit Êe službene konferencijske kartice koje im omoguÊuju pristup svim mjestima struËnog i društvenog programa konferencije. Bez službene konfe- rencijske oznake pristup u konferencijske prostore neÊe biti moguÊ! 18. smještaj sudionika Pri organiziranju 17. godišnje konferencije najveÊi nam je problem bio što u Splitu postoji samo jedan hotel u kojem smo mogli organizrati ovako velik skup. le meridien je hotel s ***** . Našim uvidom u ono što nude stvarno zaslužuju svih 5. Nakon teških pregovora postigli smo sljedeÊe: jednokrevetna soba 626,00 kn dvokrevetna soba za dvije osobe 737,00 kn U cijenu sobe uraËunat je i bogat buffet doruËak.
 13. 13. U cijene su ukljuËeni: boravišna pristojba, piÊe dobro- došlice, PDV i svakodnevno korištenje fitness centra i unutranjeg bazena hotela Le Meridien. Cijena ruËka za one koji nisu gosti hotela iznosi 110,oo kn po osobi. Sve se odvija na jednom mjestu, u sedam hotelskih dvorana. Za rezervacije obratite se sljedeÊim osobama: Dean StaniÊ Tel 021 500 602 Email dean.stanic@lemeridien.com Antonija MeštroviÊ Tel 021 500 601 Email antonija.meštroviÊ@lemeridien.com Tihomir Katarincek Tel 021 500 605 Emal tihomir.katarincek@lemeridien.com Broj faksa 021 500 614 Rok do kada je moguÊe prijaviti smještaj je 1. 9. 2009. Nakon 1. 9. 2009. hotel Êe odobravati smještaj ovisno o raspoloživosti. NaËin plaÊanja: Smještaj i korištene usluge možete platiti gotovinom ili kreditnom karticom na recepciji hotela. 19. pedeset šesta godišnja skupština hrvatskog psiho- loškog društva 56. godišnja skupština Hrvatskog psihološkog društva održat Êe se u petak 13. studenog 2009. u 18. 00 sati u kongresnoj sali hotela Le Meridien. Sve obavijesti o godišnjoj skupštini HPD-a moÊi Êete pratiti putem medija HPD-a. 20. druženje Kako je to uvijek dobro primljeno i uvriježeno, i mi Êemo, kao domaÊini, uz struËne i strukovne sadržaje organizirati društveno-zabavno-gastro-kulturno- turistiËke... oblike druženja.
 14. 14. 21. važni datumI Pozornost vam još jednom želimo usmjeriti na rokove koje smo spominjali u uputama: · 1. 9. 2009. ∞ rok za prijavu smjeπtaja · 1. 10. 2009. ∞ rok za dostavu saæetaka · 15. 9. 2009. ∞ rok za uplatu rane kotizacije · 1. 10. 2009. ∞ rok za otkazivanje sudjelovanja (uz 75% povrata novca od kotizacije) Svoje prijedloge vezane uz organizaciju konferencije možete upisati u kontaktni obrazac na službenim strani- cama konferencije: www.dp-split.hr/kontakti Dodatne informacije potražite na web-stranicama konferencije: www.dp-split.hr.
 15. 15. www.dp-split.hr

×