Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mayrenin matematikayum

708 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mayrenin matematikayum

 1. 1. ՍԻԱՄԱՆԹՈՅԻ ԱՆՎԱՆN162 ԴՊՐՈՑ<br />ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԻ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ<br />ԱՐԵՎ ԲԱԼԱՅԱՆ<br />
 2. 2. Մայրենին` մաթեմատիկայում<br />Մաթեմատիկան` մայրենիում<br />Խաղ-մրցույթ<br />
 3. 3. Խաղի կանոններ<br />Խաղը նախատեսված է չորրորդ դասարանի աշակերտների համար: Խաղի անցկացման նպատակն է աշակերտներին տեսանելի դարձնել մայրենի լեզվի և մաթեմատիկա առարկաների անբաժանելի կապը: Խաղին միաժամանակ կարող է մասնակցել 4 թիմ: Այն բովանդակում է մի քանի բաժին-փորձություն, որոնցից առաջինին` Ñայ մաթեմատիկոսների ներկայացմանը, հարկավոր է աշակերտներին նախապատրաստվել կանխավ` խաղի մեկնարկից մի քանի օր առաջ, որպեսզի հնարավորություն ունենան լավագույնս ներկայանալ: Աշակերտներն, ըստ ցանկության, կարող են ընտրել որևէ մաթեմատիկոսի և ներկայացնել նրա կյանքն ու գործունեությունը: Այս փուլում գնահատվում է աշակերտների բանավոր խոսքը: Ռեբուսները տրամաբանական առաջադրանքներ են, որոնց հիմքում ընկած է բառակազմական աշխատանք: Թաքնված թվեր բաժինը առաջադրում է տրվող նախադասություններում գտնել թաքնված թվերը: Տրվող առաջադրանքների լուծմանը մասնակցում են թիմի բոլոր անդամները: Մաթեմատիկական թելադրություն առաջադրանքի կատարմանը մասնակցում ¿ յուրաքանչյուր խմբից 2 աշակերտ, որոնցից մեկը հանդես է գալիս թելադրողի, մյուսը` գրողի դերում: Բոլոր թիմերին առաջադրանքները տրվում են միաժամանակ, բացառությամբ մաթեմատիկական թելադրության: Այս փուլում գնահատվում է և թելադրող աշակերտի մաթեմատիկական խոսքը,և գրողի կատարողական ճշտությունը:Խաղիվերջինփուլումառաջադրվում »Ý կազմելտրամաբանականխնդիրներհամապատասխանտրվածասացվածքներիկամհեքիաթների: Խաղի ավարտին խաղավարի կողմից տրվում են լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնց միջոցով աշակերտներին տեսանելի է դառնում մարդու կյանքում մայրենի և մաթեմատիկա առարկաների ներդաշնակ ու միաձույլ ÉÇÝ»Éը:<br />
 4. 4. Խաղ- մրցույթ<br />Հայմաթեմատիկոսներիներկայացում<br /> <br />Ռեբուսներ<br /> <br />Թաքնվածթվեր<br /> <br />Մաթեմատիկականթելադրություն<br /> <br />Խնդրիկազմում<br /> <br />Տեղեկություններ<br />
 5. 5. Ռեբուսներ<br />
 6. 6. ՌԵԲՈՒՍ N 1<br />1.Կռահելով առաջին տողի փակագծում գրված բառի ստացման ձևը` լրացրե´ք երկրորդ տողի փակագիծը:<br />2.Փորձե ´ ք կազմելերրորդտողը:<br /> <br /> <br />ՇԵՐԱՄ (ԵՐԱԿ) ԱԿՆՈՑ<br />ԴԱՓՆԻ ( * * * * ) ՍԵՂԱՆ<br /> * * * * * (ԱՏԱՄ) * * * * * <br />
 7. 7. ՌԵԲՈՒՍ N 2<br />1.Կռահելով առաջին տողի փակագծում գրված բառի ստացման ձևը` լրացրե´ք երկրորդ տողի փակագիծը:<br />2. Փորձե´քկազմելերրորդտողը:<br /> <br /> <br />ՎԱՐԱԿ (ԱԿՈՍ) ՀԵՐՈՍ<br />ԿԱՐԱՍ ( * * * * ) ՏԱՇԵՂ<br /> * * * * * (ԱՎԱԶ) * * * * *<br />
 8. 8. ՌԵԲՈՒՍ N 3 <br /> <br />1.Կռահելով առաջին տողի փակագծում գրված բառի ստացման ձևը` լրացրե´ք երկրորդ տողի փակագիծը:<br />2. Փորձե´ք կազմելերրորդտողը:<br /> <br /> <br /> ԱՌՆԵՏ (ԱՌԱԿ) ՀԵՆԱԿ<br />ԵՐԵԿՈ ( * * * * ) ՀՈՎԱԶ <br /> * * * * * (ԱՊՈՒՐ) * * * * *<br />
 9. 9. ՌԵԲՈՒՍ N 4 <br />Կռահելով առաջին տողի փակագծում գրված բառի ստացման ձևը` լրացրե´ք երկրորդ տողի փակագիծը:<br />Փորձե´քկազմելերրորդտողը:<br /> <br />  ԼՈՒՍԱՆ (ՍԱՐԴ) ԱՐԴՈՒԿ<br />ԱՎԱՐՏ ( * * * * ) ԽՈՏԱՆ<br /> * * * * *(ՄԱՐՏ) * * * * *<br />
 10. 10. Թաքնված թվեր <br />2 7 8 9 10<br />
 11. 11. Գտե´ք թաքնված թվերը<br />N 1<br />Մութէր, ալիքըխփվեցափինընկածմամռոտ, կանաչորսանավին:<br />8, 6, 9, 4<br />
 12. 12. Գտե´ք թաքնված թվերը<br />N 2<br />Այո´, Թորոսըգիտերայնհինգաղտնագրիմասին. ընկերնիրենտվեց :<br />7, 5 9, 6<br />
 13. 13. Գտե´ք թաքնված թվերը<br />N 3<br />Մութնընկածբարձրացանքմերկուչորսարալանջին` ընտիրուրցքաղելու: <br />8, 2, 4, 9<br />
 14. 14. Գտե´ք թաքնված թվերը<br />N 4<br />Այսգիշե՞րեքտալութռչունինընտրվածկերատեսակը, <br />թե՞ կրկինիրչորսնունդը:<br />3, 8, 9, 4<br />
 15. 15. Մաթեմատիկականթելադրություն<br />
 16. 16. Մաթեմատիկական թելադրություն -1<br />
 17. 17. Մաթեմատիկական թելադրություն -2<br />
 18. 18. Մաթեմատիկական թելադրություն -3<br />
 19. 19. Մաթեմատիկական թելադրություն -4<br />
 20. 20. Խնդիրներիկազմում<br />
 21. 21. Կազմե´քխնդիր` օգտվելովհետևյալասացվածքից:<br />Յոթչափի´ր, <br />մեկկտրի´ր:<br />
 22. 22. Կազմե´ք խնդիր հետևյալ հեքիաթի շուրջ:<br />Ինչ-որ ժամանակ մի բարի ու խելացի գյուղացի է ապրել աշխարհում: Նա եղել է շատ աշխատասեր ու արդարամիտ: Բայց արի ու տես` նա հինգ որդի ուներ, որոնցից միայն առաջնեկն էր աշխատասեր և բարի: Մյուսները չար էին, և միայն մեկը`կույր:<br />
 23. 23. Կազմե´քխնդիր` օգտվելովհետևյալզրույցից:<br />ՄիմարդեկավՍոկրատեսիմոտ և ասաց.<br />-Գիտե՞ս, թեինչասացքոմասինքոընկերը:<br />- Սպասի´ր,- ասացնրանՍոկրատեսը, -նախերեքանգամանցկացրուքամիչիմիջովայն, ինչուզումեսասել: Նախ` արդարության, ապա` բարության, վերջում` օգտակարությանքամիչով:<br />
 24. 24. Կազմե´քխնդիր` օգտվելովհետևյալասացվածքից:<br />Լսողինմեկասա, չլսողին` հազարումեկ:<br />
 25. 25. Գիտե՞ք , որ…<br />
 26. 26. Աշխարհիժողովուրդներըխոսումենմոտ 2000 լեզուներով, որոնցշարքումխոսողներիթվովհայե-րենըգրավում է 38-րդ տեղը: Հայոցլեզվովխոսում է մոտ 500000 մարդ:<br />
 27. 27. Լեզուներիցմիայն 13-ով խոսումենմիայն 50 միլիոնիցավելիմարդիկ` չինարեն, հինդի, անգլերեն, իսպաներեն, ռուսերեն, գերմա-ներեն, ճապոներեն, ինդոնեզականլեզու, պորտու-գալերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, բենգալերեն, իտալերեն: Ովտիրապետում է այդլեզուներին, կարող է հաղորդակցվելաշխարհիբնակչությաներկուերրորդմասիհետ:<br /> <br />
 28. 28. Հայերենըայնտասըլեզուներից է, որոնցովամենիցվաղենտպագրականտառերձուլել` գերմաներեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, ֆլամանդերեն, եբրայերեն,արաբերեն,անգլերեն, սլավոներեն:<br /> <br />
 29. 29. Առաջինհայտպագիրգիրքըլույս է տեսելՎենետիկում (Իտալիա) 1512 թվին, «ՈՒրբաթագիրք» բժշկարանը` տպագրությանգյուտից 57 տարիհետո: ՀայառաջինտպագրիչըՀակոբՄեղապարտն է:<br />
 30. 30. ՄատնադարանիհազարավորձեռագրերիմեջամենամեծըՄշոՃառընտիրն է, որնունեցել է հետաքրքրականճակատագիր: 1204 թվինսելջուկներնսպանումենայսձեռագրիտիրոջը և կողոպտումունեցվածքը: Հայերըհավաքումեն 4000 դրամ, ետենգնումձեռագիրը և պահումՄշոԱռաքելոցվանքում: 1915 թվինգաղթողներնիրենցհետտանումենգիրքը, որըկշռումէր 2 փթիցավելի: Ձեռագիրըբաժանումեներկումասի. միմասըհասցնումենԷջմիածին, մյուսըթաղումենԷրզրումիեկեղեցուբակում, որըհայտնաբերվում է պատահաբար և հետագայումմիացվումմյուսկեսին: 19 թերթՎենետիկիՄխիթարյաններիմոտ է:<br />
 31. 31. Աշխարհիամենամեծգրքերիցմեկըպահվում է ՆյուՅորքիթանգարանում: Գրքիբարձրությունը 3 մետր է, հաստությունը` 1 մետր:<br />
 32. 32. Ամենափոքրգիրքըլույս է տեսելԻտալիայում 1896թ.` 16 մմերկարությամբ, 11 մմլայնությամբ, մոտավորապեսբթամատիչափ:<br />
 33. 33. Ամենահամառոտգիրքնունիընդամենը 2 էջ, և բովանդակություննարտահայտվում է երկուբառով` «Պատերա՞զմ: Ո´չ:»: Գիրքըլույս է տեսել 1965 թվականինՀարավսլավիայում:<br />
 34. 34. Մրցույթիյուրաքանչյուրբաժիննունիիրգնահատմանառավելագույնմիավորը.<br />Հայմաթեմատիկոսներիներկայացում /առավելագույնը5 միավոր/<br /> <br />Ռեբուսներ /առավելագույնը3միավոր/<br />Թաքնվածթվեր /առավելագույնը4միավոր/<br />Մաթեմատիկականթելադրություն /5 միավորկառուցման և 2 միավորճիշտթելադրմանհամար/ <br /> <br />Խնդրիկազմում /առավելագույնը5միավոր/<br />Տեղեկություններ<br />Խաղ-մրցույթի գնահատման համակարգը<br />

×