Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Maruzsa Zoltán: A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerében(20)

Advertisement

More from Digitális Pedagógiai Módszertani Központ(20)

Advertisement

Maruzsa Zoltán: A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerében

 1. 1 A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerében I. Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár
 2. 2 A stratégia digitális pedagógiát érintő fontosabb megállapításai • A digitális szövegértés fejlesztése nem eléggé kiemelt része az iskolában átadandó tudásnak. • Az IKT eszközállomány rendkívül heterogén, az egyes intézmények között hatalmas különbségek mutatkoznak. • Nem megfelelő minőségű az eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatási környezet (pl. alacsony sávszélesség, rendszergazdák hiánya). • A pedagógusok nem érzik magukat kompetensnek az IKT eszközök szaktárgyi felhasználásában. • A módszertani, tartalmi kínálat szétaprózott, nem egységes minőségű. Köznevelés-fejlesztési Stratégia
 3. 3 Magyarországon a pedagógusok kevesebb, mint 20 %-a használ a tanórák több, mint 25 %-ában IKT eszköz támogatást. Ennek fő oka nem elsősorban a technológiai eszközök, hanem a pedagógusok megfelelő képzettségének és támogatásának a hiánya. Köznevelés-fejlesztési Stratégia A tanórák legalább 25 %-ában IKT eszközt használó pedagógusok aránya (Survey of Schools: ICT in Education 2012)
 4. 4 A megfelelő IKT környezet nélküli köznevelési intézmény • nem a valós munkaerőpiaci körülményekre készít fel • kevésbé képes lekötni a tanulók figyelmét • nem biztosít a tanulási folyamatba ágyazott visszajelzési lehetőségeket (elektronikus mérés-értékelés, vezetői információs rendszerek) • nem képes naprakészen követni a tudományos eredményeket • manuális adminisztrációs terhet ró a pedagógusokra és az adminisztrációs személyzetre Köznevelés-fejlesztési Stratégia
 5. 5 Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat A köznevelést érintő főbb célkitűzések: • digitális kompetencia fejlesztését támogató kimeneti követelményrendszer kialakítása • digitális tananyagok és tanulási környezet fejlesztése • a pedagógusok IKT-alapú pedagógiai- módszertani gyakorlatának fejlesztése • digitális infrastruktúra fejlesztése • digitális központi támogató szolgáltatások kialakítása
 6. 6 A DOS-ban foglaltak megvalósításához kapcsolódó fontosabb európai uniós projektek: • EFOP-3.2.2-VEKOP/15 – A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés • EFOP-3.2.3-17 – Digitális környezet a köznevelésben • EFOP-3.2.4-16 – Digitális kompetencia fejlesztése • EFOP-3.2.15-VEKOP-17 – A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája
 7. A projektek céljai 7 A köznevelés digitalizációját, digitális átállását támogató fejlesztések fókusza: Tartalom Eszköz Módszertan
 8. EFOP-3.2.2-VEKOP/15 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés (2 Mrd Ft) Kedvezményezett: EKE OFI A projekt céljai • okostankönyvek fejlesztése • a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) továbbfejlesztése, funkcióbővítése • köznevelési digitális tartalmakra vonatkozó korábbi fejlesztések eredményeinek NKP-n való megjelenítése http://ofi.hu/efop-322-vekop-15-2016-00001 8
 9. Digitális környezet a köznevelésben (6,36 Mrd Ft) Kedvezményezett: köznevelési intézmények fenntartói A projekt céljai • digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programok megvalósítása • IKT eszközök beszerzése • pedagógusok módszertani továbbképzése 9 EFOP-3.2.3-17
 10. Digitális kompetencia fejlesztése (45,35 Mrd Ft) Kedvezményezett: KK, KIFÜ A projekt céljai • a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése (40 000 pedagógus továbbképzése) • A tanórai IKT eszközhasználat támogatása (60 000 IKT eszköz kiosztása) • korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára (WiFi hálózat kialakítása 3700 feladatellátási helyen, IKT infrastruktúra fejlesztése 1000 intézményben) http://kk.gov.hu/efop-3-2-4-16-2016-00001 10 EFOP-3.2.4-16
 11. A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása (10,56 Mrd Ft) Kedvezményezett: OH, EKE, DJ Nkft. A projekt digitális pedagógiát érintő céljai • a modern digitális pedagógiai kultúra elterjesztése, a digitális tanulási és tanítási környezet fejlesztésének támogatása • a pedagógusok digitális felkészültségének felmérése és fejlesztése (4000 pedagógus továbbképzése) 11 EFOP-3.2.15-VEKOP-17
 12. 12 További fejlesztési célkitűzések A projektek befejezését követően helyzetfelmérést kell készíteni a hiányosságokról → a standardok elérése érdekében hazai költségvetési forrásból szükséges fejleszteni azokat a területeket, amelyek nem részesültek uniós támogatásban. 2022-ig… • jól felszerelt iskolák • felkészült pedagógusok • modern oktatási tartalmak
 13. Digitális Témahét A 2016/2017. tanévben több mint 1000 iskola 129 000 tanulója vett részt a Digitális Témahéten. • 3241 iskolai projekt megvalósítása • 56 szakmai partnerszervezet 87 különböző programja és 300 eseménye kísérőeseményként • 190 beküldött pályázat 13
 14. Versenyek • Informatika OKTV • HÓDítsd meg a biteket • World Robot Olympiad (WRO) • FIRST LEGO League (FLL) A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet értelmében a WRO és az FLL bekerült az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek körébe. 14
 15. 15 1488/2016. (IX. 2.) Korm. Határozat A köznevelést érintő főbb célkitűzések: • gyermekvédelmi szűrőszoftver kifejlesztése • egy online gyermekvédelemmel kapcsolatos információkat összegyűjtő honlap létrehozása • az online zaklatások, megfélemlítések megelőzését és kezelését támogató képzési és továbbképzési programok indítása Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája
 16. Eddigi eredmények: • Tájékoztató a pedagógusok és a szülők részére a gyermekvédelemmel összefüggő jogszabályokról • Tájékoztató a pedagógusok részére a resztoratív sérelemkezelésről • Kortárs mentorprogram előkészítése • Médiatudatosság programelem a Digitális Témahéten • Kiberbiztonságról és tudatos internethasználatról szóló kutatás (EKE OFI) • Microsoft Intune menedzsmentszoftver bevezetése 16 Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája
 17. 17 Köszönöm a figyelmet!

Editor's Notes

 1. A köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat értelmében a Kormány tavaly elfogadta Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját (DOS), amely a hazai oktatási-képzési rendszer egészére kiterjedő célokat és fejlesztési szempontokat fogalmaz meg. A DOS elérhetősége: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/strategiak A stratégia egyik legfontosabb célja, hogy a köznevelési rendszerből kikerülő tanulók – a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez és a továbbtanuláshoz – megfelelő digitális kompetenciákkal rendelkezzenek és képesek legyenek e kompetenciák élethosszig tartó, folyamatos fejlesztésére. A DOS célkitűzései között szerepel továbbá, hogy a tanulás-tanítás folyamatának támogatása érdekében álljon rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű digitális oktatási tartalom, IKT-alapú pedagógiai-módszertani tudás és korszerű infrastruktúra, valamint digitális eszközpark valamennyi köznevelési intézményben. A Kormány számos kiemelt és standard európai uniós projektet indít, továbbá hazai forrást biztosít arra, hogy a DOS-ban foglalt célok megvalósuljanak.
 2. Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti hétéves költségvetési keretéből jelentős fejlesztési források érkeznek Magyarországra. A köznevelési ágazat fejlesztéseit az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) támogatja. A 2014–2020-as programozási időszakban tervezett EFOP konstrukciók közül több is támogatja a DOS köznevelésre vonatkozó céljainak megvalósítását.
 3. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában is ezen célok kerültek megfogalmazásra.
 4. A Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás megteremtéséről, a tudatos és értékteremtő internethasználatról és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájáról szóló 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozat értelmében a Kormány tavaly elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját (DGyS). A DGyS elérhetősége: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/strategiak A stratégia egyik legfontosabb célja a tudatos, értékteremtő internethasználat támogatása, illetve a gyermekek védelmét szolgáló szabályok és intézkedések érvényesítésének hangsúlyozása. Annak érdekében, hogy a gyermekek számára veszélyes és káros tartalmak szűrését lehetővé tevő technológiai megoldások mindenki számára hosszú távon térítésmentesen elérhetőek legyenek, a DGyS egy ingyenesen hozzáférhető, magyar nyelvű, korszerű gyermekvédelmi szűrőszoftver kifejlesztését irányozza elő. A DGyS-ben foglaltak alapján a Kormány egy online gyermekvédelemmel kapcsolatos információkat összegyűjtő honlap létrehozásáról, továbbá az online zaklatások, megfélemlítések megelőzését és kezelését támogató, ingyenes képzési és továbbképzési programok indításáról is döntött. A Kormány számos kiemelt és standard európai uniós projektet indít, továbbá hazai forrást biztosít arra, hogy a DGyS-ben foglalt célok megvalósuljanak.
Advertisement