Advertisement

Két Java fejlesztő első Scala projektje

DPC Consulting Ltd
Oct. 8, 2015
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Két Java fejlesztő első Scala projektje

 1. Két Java fejlesztő első Scala projektje Szabó Szilárd,Sörös Soma - switchedOn,DPC HOUG Szakmai nap 2015.10.07
 2. Agenda ● Mi is az a Scala ● Miért pont a Scala? ● Kezdeti nehézségek ● Pro és Kontra ( Scala vs. Java 8 )
 3. Mi is az a Scala? ● “Scalable Language” ● Néhány embernek olyan mint egy script nyelv – tömör – nincs útban típusosság – REPL, IDE “worksheet”-ek segítik a gyors visszajelzést ● Másoknak kedvelt nyelv a mission critical szerver rendszerek fejlesztéséhez. – Használók: Twitter, LinkedIn, Intel és sokan mások
 4. Mi is az a Scala? - Kezdetben ● Java pontos-vesszők nélkül: – Hello world: – JVM-ben fut – Objektum Orientált – Teljes mértékű interoperabilitás a Java nyelvvel ● Szabadon kombinálhatóak a Java és Scala osztályok akár egy projekten belül object HelloWorld { def main(args: Array[String]) { println( "Hello, world!" ) } }
 5. Mi is az a Scala? - OO és Funkcionális ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok object UnifiedTypes { def hello(arg:String) = s "Hello, $arg!" val list = List( "Egy string" , 732,'c',true,hello _) println(list) //> List(Egy string, 732, c, true, <function1>) println(hello( "Kozonseg")) //> Hello, Kozonseg! val function = list(4) .asInstanceOf[Function[String,String]] function( "Kozonseg") //> Hello, Kozonseg! }
 6. Mi is az a Scala? - Unified types ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok – unified types
 7. Mi is az a Scala? - Pattern matching ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok – unified types – pattern matching def matcher(x:Any) = x match { case 1 => "one" case _:Int => "Other integer" case h::t => s "List with $h" case h::t if h == 1 => s "First element is one" case Person(first,last) => s "Hello, $first!" case _ => "Nothing else matched" } //> matcher: (x: Any)String matcher(1) //>r1: String = one matcher(2) //>r2: String = Other integer matcher(persons) //>r3: String = List with Person(Or,Doe) matcher(List(1,2)) //> r4: String = List with 1 matcher(Person( "John","Doe"))//> r5: String = Hello, John! matcher("Alma") //> r6: String = Nothing else matched =========================================================== final case class ::[B](override val head: B, private[scala] var tl: List[B]) extends List[B] { override def tail : List[B] = tl override def isEmpty: Boolean = false }
 8. Mi is az a Scala? - magassabb rendű fgvények ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok – unified types – pattern matching – magassabb rendű függvények def sum(f: Int => Int, a: Int, b: Int): Int = if (a > b) 0 else f(a) + sum(f, a + 1, b) =========================================================== def sumInts(a: Int, b: Int): Int = sum(id, a, b) def sumSquares(a: Int, b: Int): Int = sum(square, a, b) def sumPowersOfTwo(a: Int, b: Int): Int = sum(powerOfTwo, a, b) def id(x: Int): Int = x def square(x: Int): Int = x * x def powerOfTwo(x: Int): Int = if (x == 0) 1 else 2 * powerOfTwo(x - 1) ========================================================== def sumInts(a: Int, b: Int): Int = sum(x => x, a, b) def sumSquares(a: Int, b: Int): Int = sum(x => x * x, a, b)
 9. Mi is az a Scala? - Currying ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok – unified types – pattern matching – magassabb rendű függvények – részleges függvény alkalmazás (currying) def sum(f: Int => Int)(a: Int, b: Int): Int = if (a > b) 0 else f(a) + sum(f)(a + 1, b) =========================================================== val sumInts = sum(x => x) val sumSquares = sum(x => x * x) val sumPowersOfTwo = sum(powerOfTwo) // (a:Int,b:Int)=>Int =========================================================== sumInts(1,10) sumSquares(1, 10) sumPowersOfTwo(10, 20)
 10. Mi is az a Scala? - Immutable adatszerkezetek ● Objektum-orientált funkcionális programozási nyelv – a függvények egyszerű objektumok – unified types – pattern matching – magassabb rendű függvények – részleges függvény alkalmazás (currying) – hatékony immutable adatszerkezetek
 11. Miért pont a Scala? ● Skálázódó megoldásokat kerestünk – kiválasztott keretrendszereket Scalaban fejlesztették (akka, Play Framework) ● A nyelv funkcionális természete könnyebbé teszi a többszálú alkalmazások írását – kevesebb mutable állapot – Future-ök és az Actor modell ● Kockázatcsökkentő tényezők – Sikeres POC – Könnyed együttműködés a Javával ● Java libraryk használhatóak ● A java osztályok a Scala típusrendszer részét képezik ● Egy projekten belül és keverhetjük az implementációs nyelvet ● Fejlesztőként miért? – Érdekes – Kevesebb boilerplate kód
 12. Kezdeti nehézségek ● Nyelvi különbségek ● Funkcionális megközelítés – side effect mentes kód ● Rengeteg lehetőség – kiválasztani a “megoldásokat” – kialakítani egy egységes coding standardet
 13. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: case class Person(firstName:String, lastName:String) Java: public class Person { private String firstName; private String lastName; String getFirstName () { return firstName; } void setFirstName (String firstName) { this.firstName = firstName;} String getLastName () { return lastName;} void setLastName (String lastName) { this.lastName = lastName; } int hashCode() .... boolean equals(Object o) { .... } }
 14. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: list.sortWith((x,y) => { val cmp=x.lastName.compareTo(y.lastName) if (cmp==0) x.firstName.compareTo(y.firstName)< 0 else cmp<0 }) Java: list.sort((x,y)-> { int cmp=x.lastName.compareTo(y.lastName); return cmp!=0 ? cmp : x.firstName.compareTo(y.firstName) } Lambda kifejezések
 15. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: import scala.math._ var (maxFirstLen, maxSecondLen) = (0, 0) list.foreach { x => maxFirstLen = max(maxFirstLen, x.firstName.length) maxSecondLen = max(maxSecondLen, x.lastName.length) } Java: Lambda kifejezések
 16. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: trait AsyncInput[T]{ def onReceive(acceptor: T=>Unit): Unit def read: Future[T] = { val p = Promise[T]() onReceive(p.success(_)) p.future } } ================================================== Java: interface AsyncInput<T> { void onReceive(Acceptor<T> acceptor); default Future<T> read() { final CompletableFuture<T> promise= new CompletableFuture<>(); onReceive(x -> promise.complete(x)); return promise; } } =================================================== Interfész alapértelmezett metódussal
 17. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: trait LoggedAsyncInput[T] extends AsyncInput[T]{ abstract override def onReceive( acceptor: T => Unit) : Unit = { super.onReceive(x => { println(s "received:${x}") acceptor(x) }) } } ================================================= trait MyToString { override def toString = s "[${super.toString}]" } Java: Interfész alapértelmezett metódussal
 18. Pro és Kontra ( Java 8 vs. Scala) Scala: persons.filter(_.firstName == "Jon") ============================================= persons.par.filter(_.firstName == "Jon") Java: persons.stream().filter( x -> x.firstName.equals( "Jon")) .collect(Collectors.toList()) ========================================== persons.parallelStream().filter( x -> x.firstName== "Jon") .collect(Collectors.toList()) Stream műveletek a Collectionökön
 19. Scala sajátosságok ● Miért érdemes a scalát választani? – A nyelv struktúráltsága ● DSL – típusos – használható a nyelvi struktúrákban ● Mi teszi ezt lehetővé? – Flexibilis szintaxis, a különböző szintaktikus cukorkák – Paraméterek név szerinti átadása és annak szintaxisa – Makrók
 20. Scala sajátosságok - Flexibilis szintaxis I. ● Metódusoknak tetszőleges neve lehet ○ def +++(x:Int, y:Int) = x*x*y*y ● Az egy paraméterrel rendelkező metódusok meghívhatóak infix módon ○ 1 to 100 == 1.to(100) ● A kerek és a kapcsos zárójel felcserélhetősége ○ future(1) == future{1} ● Egy függvényt definiálhatunk több paraméterlistával is ○ def until(cond: =>Boolean)(body: => Unit) : Unit ● ...
 21. Scala sajátosságok - Flexibilis szintaxis II. ● Kód blokkokat is átadhatunk függvény paraméterként név szerinti átadással ○ Példa DSL object Do { def apply(body: => Unit) = new DoBody(body) } class DoBody(body: => Unit) { def until(cond: => Boolean): Unit ={ body while (cond) body } } ================================================ var x = 0 Do { x = x + 1 } until (x < 10)
 22. Ami kimarad az előadásból ● Makrók ○ http://docs.scala-lang.org/overviews/macros/usecases.html ● For comprehension ○ Ezek használata a saját adatszerkezeteken ■ foreach ■ flatMap ■ map ● Monádok ● Monoidok ● Unchecked Exceptions
 23. Q&A
 24. Felhasznált források ● Felhasznált irodalom ○ http://docs.scala-lang.org/ ○ http://www.scala-lang.org/docu/files/ScalaByExample.pdf ○ http://kukuruku.co/hub/scala/java-8-vs-scala-the-difference-in-approaches-and-mutual- innovations ● Hasznos linkek: ○ Coursera ■ Bevezezető kurzus: https://www.coursera.org/course/progfun ■ Haladó kurzus: https://www.coursera.org/course/reactive
Advertisement