Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Financijsko poslovanje MSPProjekt: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo (IPA IIIc)Nositelj: Općina Erdut
Cilj:Upoznati se s: ulogom i znaĉenjem upravljanja financijama/financijskim poslovanjem poduzeća osnovnim pojmovima ve...
Sadrţaj:  Uvod u financijsko poslovanje poduzeća  Financijski izvještaji poduzeća  Raĉun dobiti/gubitka  Kalkulaci...
Uvod-  Knjigovodstveni izvještaji i ostali izvještaji koji sluţe  za praćenje upješnosti poslovanja (performanca)  to...
Uvod•  Ako ste društvo s ograniĉenom odgovornošću, morate voditi tzv.  dvojno knjigovodstvo i predavati poreznim vlasti...
Financijski izvještaji  Raĉun dobiti/gubitka  Bilanca stanja  Novĉani tok  Sve drugo što pomaţe u odrţavanju  pr...
Raĉun dobiti/gubitka (RDG)  Raĉun dobiti i gubitka - spada u temeljna financijska izvješća tvrtke  Sadrţi prihode, ras...
Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Prihod - definicija  Prihod - je povećanje ekonomskih koristi tijekom obraĉunskog razdoblja u ...
Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Rashodi – definicija  Rashodi - su smanjenja ekonomske koristi kroz obraĉunsko  razdoblje u ...
Raĉun dobiti/gubitka (RDG)  Primjer 1. Ledo d.d.Financijska izvješća za 2011.        Projekt: Razvoj infrastrukt...
Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Da pojednostavimo stvari...I. Poslovni prihodi vs poslovni rashodiII. Financijski prihodi vs fin...
Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Što sve ĉini prihode i rashode poduzeća?! I. Poslovni prihodi                250....
Raĉun dobiti/gubitka (RDG)PROFITNE RAZINE - Vaţno za poduzetnike!!  EBITDA (eng. Earnings Before Interest Taxes Deprecia...
Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Operativni profit (poslovni prihod-poslovni rashod) Ishodište ove razine profita jest KALKULACI...
Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Rb.  Stavka             2001      2002     2003      2004     ...
Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Stopa profita (%):    2001   2002    2003     2004      2005   2006EBITDA ...
Kalkulacija  Kalkulacija   Prihod=proizvod x cijena (x SVI proizvodi)   Trošak=varijabilni+fiksni troškovi (x SVI ...
KalkulacijaPrimjer: OPG  Proizvodni proces na obiteljskom gospodarstvu                          ...
Kalkulacija       PROFITABILNA=ODRŽIVA PROIZVODNJA        ULAZ           IZLAZ          ...
KalkulacijaObrazac za izračun pokrića varijabilnih troškova povrćarskih kultura Površina:              Sorti...
TroškoviVARIJABILNI TROŠKOVIObiljeţja: Direktno vezani za proizvodnu aktivnost Variraju s povećanjem/smanjenjem proizvod...
Troškovi                VATRIJABILNI TROŠKOVIBILJNA PROIZVODNJA             STOČARSKA PROIZVODN...
TroškoviFIKSNI/STALNI TROŠKOVIObiljeţja:• postoje i ako nema proizvodnje, a moraju se plaćati• ne ovise o vrsti proizvod...
Troškovi  Troškovi osoblja -plaće... minimalna ili neka druga  (zakon/knjigovoĊa)  Ostali troškovi: naknade (HPK, HG...
Bruto profitna marţa BPM = Prodaja - varijabilni troškovi  BPM%    = BPM                  x    ...
Bilanca stanja  Predstavlja pregled stanja imovine i obaveza  pojedinca/gospodarskog subjekta na dan  Ona pokazuje v...
Bilanca stanja          Aktiva                      2008   2007Skraćeni pregledbilančnih...
Bilanca stanja  Imovina (aktiva) se sastoji iz:    Dugoroĉne imovine:       Osnovna sredstva:        ...
Bilanca stanja  Pasiva se sastoji iz:    Obveze (dugoroĉne i kratkoroĉne):       Obveze prema dobavljaĉima  ...
Bilanca stanjaŠto je vaţno da poduzetnik zna o AKTIVI?!  BITI SVJESTAN    Da postoji razlika IZMEĐU STVARNE (trţišn...
Bilanca stanja            Struktura aktive 2003-2006 u %2006    25%            50%       ...
Bilanca stanjaAKTIVA I PASIVA AKTIVA = imovina PASIVA= obveze + neto vrijednost poduzeća  („kapital i rezerve”)Pravilo ...
Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzećaVeza izmeĊu RDG i BS  Amortizacija vs dugotrajna imovina  Dobit/gubitak (zad...
Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzećaZakljuĉak iz našeg primjera anomalije u kratkotrajnoj imovini u 2006. godini u ...
Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzeća Pregled radnog/obrtnog kapitala poduzeća XY d.o.o. za razdoblje 2003-2006   ...
Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzeća Poduzetnik MORA ZNATI ĉitati financijske  izvještaje da bi znao KAKO DATI IN...
Novĉani tok  Prilivi i odlivi novca “NA” i “S” ţiro  raĉuna- PLANIRANJE!!!  Nema metologije - SVE što moţe  pomoći...
ZakljuĉakTvrdnja:  A. Profitablinim poslovanjem poduzetnik dokazuje da je  kompetentan u svojoj djelatnosti.. „znam pr...
Zakljuĉak  Bez obzira na pravni (i zakonski ) oblik poslovnog  organizma, njegovo poslovanje na kraju dobiva financijs...
Pitanja i odgovori       DISKUSIJA....        Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012      gospodars...
Tema:      „A” i „B”  varijanta poslovanja      Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012    gospodarskoj...
Preporuka:    „A” + „B”= ukupno      poslovanje    I TAKO GA TREBA     PROMATRATI       Projekt: Ra...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6. osnove financija msp june 2012

1,202 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6. osnove financija msp june 2012

 1. 1. Financijsko poslovanje MSPProjekt: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo (IPA IIIc)Nositelj: Općina Erdut
 2. 2. Cilj:Upoznati se s: ulogom i znaĉenjem upravljanja financijama/financijskim poslovanjem poduzeća osnovnim pojmovima vezanim za financijske izvještaje poduzeća logikom izrade financijskih izvještaja meĊusobnom povezanošću financijskih izvještaja poduzeća Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 2
 3. 3. Sadrţaj: Uvod u financijsko poslovanje poduzeća Financijski izvještaji poduzeća Raĉun dobiti/gubitka Kalkulacija Bruto profitna marţa Bilanca stanja Kauzalitet financijskih izvještaja Novaĉni tok Zakljuĉak i preporuke Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 3
 4. 4. Uvod- Knjigovodstveni izvještaji i ostali izvještaji koji sluţe za praćenje upješnosti poslovanja (performanca) toĉni su koliko i podaci koji se u njih unose- Sluţe za praćenje i kontrolu poslovanja- Predaju se poreznim vlastima u obliku i dinamici koje propisuje zakon- Oblik poslovnih izvještaja razliĉit je za razliĉite tipove poduzeća, ali im je logika uvijek ista Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 4
 5. 5. Uvod• Ako ste društvo s ograniĉenom odgovornošću, morate voditi tzv. dvojno knjigovodstvo i predavati poreznim vlastima raĉun dobiti/gubitka (RDG) i bilanci stanja (BS)• Ako ste obrtnik (OPG), onda vam je knjigovodstvo jednostavnije (jednostavno knjigovodstvo) i predajete: • Knjiga prometa - za naplate u gotovini • Knjigu primitaka i izdataka • Popis dugotrajne imovine • Knjiga ulaznih i izlaznih raĉuna (evidencija PDV)• Ako niste ništa od navedenog, ipak je moguće definirati vašu bilancu stanja i RDG Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 5
 6. 6. Financijski izvještaji Raĉun dobiti/gubitka Bilanca stanja Novĉani tok Sve drugo što pomaţe u odrţavanju prfitabilnosti i likvidnosti Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 6
 7. 7. Raĉun dobiti/gubitka (RDG) Raĉun dobiti i gubitka - spada u temeljna financijska izvješća tvrtke Sadrţi prihode, rashode i razliku izmeĊu njih koja moţe biti dobit ili gubitak Prikazuje uspjeh i uĉinkovitost poslovanja poduzeća koja se ostvaruje u odreĊenom razdoblju, a sastavlja se na temelju evidencije prihoda i rashoda obraĉunskog razdoblja Sadrţaj raĉuna dobiti i gubitka u materijalnom i formalnom smislu propisan je Zakonom o raĉunovodstvu, a razlikuje se za male, srednje i velike poduzetnike. Temeljne sastavnice raĉuna dobiti i gubitka jesu:  ukupan prihod,  ukupni rashodi,  dobit prije oporezivanja ili bruto dobit i  dobit nakon oporezivanja ili neto dobit. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 7
 8. 8. Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Prihod - definicija Prihod - je povećanje ekonomskih koristi tijekom obraĉunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjivanja obveza, što ima za posljedicu povećanje kapitala. Ulaganja dioniĉara ili ĉlanova društva ne smatraju se prihodima. Prof. Belak definira prihod kao novac ili ekvivalent novcu koji je naplaćen ili će biti naknadno naplaćen temeljem isporuke dobara ili usluga umanjen za PDV (lit.2., str.49.).... a zapravo ... Iz navedene definicije dade se zakljuĉiti da se prihodi (bez obraĉunanog PDV) obraĉunavaju na temelju isporuke dobara ili izvršenih usluga, odnosno ispostavljenog raĉuna (fakture) kupcima, bez obzira što će naplata uslijediti naknadno. Drugim rijeĉima, za priznavanje prihoda vrijedi naĉelo dogaĊaja (isporuka robe ili usluge), a ne naĉelo blagajne (naplate). Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 8
 9. 9. Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Rashodi – definicija Rashodi - su smanjenja ekonomske koristi kroz obraĉunsko razdoblje u obliku odljeva ili trošenja ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjivanje glavnice. Poznavanje rashoda od osobite je vaţnosti za poduzetnika. Brojni poduzetnici su propali (bankrotirali) ne zato što su precijenili prihode, već zato jer su podcijenili rashode. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 9
 10. 10. Raĉun dobiti/gubitka (RDG) Primjer 1. Ledo d.d.Financijska izvješća za 2011. Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 10
 11. 11. Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Da pojednostavimo stvari...I. Poslovni prihodi vs poslovni rashodiII. Financijski prihodi vs financijski rashodiIII. Izvanredni prihodi vs izvanredni rashodiUkupni prihodi (poslovni+financijski+izvanredni)- (minus) Ukupni rashodi (poslovni+financijski+izvanredni)_________________________________________Dobit (profit) prije oprezivanja (+/-) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 11
 12. 12. Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Što sve ĉini prihode i rashode poduzeća?! I. Poslovni prihodi 250.000 200.000 II. Poslovni rashodi 188.000 206.000 Materijalni troškovi 85.000 85.000 Troškovi osoblja 36.000 36.000 Promjena vrijednosti zaliha PUT i GP +/- -10.000 0 Ostali troškovi 60.000 60.000 Amortizacija 17.000 25.000 Operativna dobit (I-II) 62.000 -6.000 III. Finacijski prihodi 0 0 IV. Finacijski rashodi 36.000 46.000 V. Izvanredni prihodi 0 0 VI. Izvanredni rashodi 0 0 UKUPNI PRIHODI (I+III+V) 250.000 200.000 UKUPNI RASHODI (II+IV+VI) 224.000 252.000 Dobit prije oporezivanja 26.000 -52.000 Porez na dobit - 20% 5.200 Neto dobit tekuće godine 20.800 -52.000 Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 12
 13. 13. Raĉun dobiti/gubitka (RDG)PROFITNE RAZINE - Vaţno za poduzetnike!! EBITDA (eng. Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) što znaĉi :  Poslovni prihod-( poslovni rashod-amortizacija) ili poslovni prihodi i poslovni rashodi bez amortizacije (kao obraĉunske kategorije) EBIT ili Operating profit (OP) (eng. Earnings Before Interest and Taxes ili Operating profit) što znaĉi:  Poslovni prihod-poslovni rashod EAIBT ( eng. Earnings after interest before taxes) ili profit nakon financijskog rashoda, a prije oporezivanja ili  OP +financijski prihodi-financijski rashodi ili OP+neto financijske stavke EBT (eng. Earnings before taxation) znaĉi :  EAIBT+izvanredni prihodi-izvanredni rashodi ili EAIBT+neto izvanredne stavke, odnosno dobit prije oporezivanja NPAT ( eng. Net profit after taxation) što znaĉi neto dobit ( nakon oporezivanja). Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 13
 14. 14. Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Operativni profit (poslovni prihod-poslovni rashod) Ishodište ove razine profita jest KALKULACIJA po jedinici proizvoda/usluge u BRUTO PROFITNA MARŢA, dakle, PRODAJNA CIJENA – TROŠKOVI (fiksni i varijabilni) Što je veći operativni profit, to je veća sposbnost poduzeća za razvoj i rast! PROFIT= mjera za performancu (bez obzira je li ono profitno ili neprofitno) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 14
 15. 15. Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Rb. Stavka 2001 2002 2003 2004 2005 20061 Poslovni prihodi 18,579,544 22,152,054 25,836,243 31,308,860 31,822,400 35,131,625 Poslovni rashodi bez2 (17,620,077) (20,293,661) (23,678,004) (28,696,883) (28,574,626) (32,141,340) amortizacije3 EBITDA (1-2) 959,467 1,858,393 2,158,239 2,611,977 3,247,774 2,990,2854 Amortizacija (578,044) (646,817) (582,331) (729,932) (956,139) (1,020,346) EBIT ili Operativni profit5 381,423 1,211,576 1,575,908 1,882,045 2,291,635 1,969,939 (OP) (3-4) Neto financijske stavke6 (109,415) (376,865) (821,536) (722,281) (703,176) (619,208) (FP-FR)7 EAIBT (5-6) 272,008 834,711 754,372 1,159,764 1,588,459 1,350,731 Neto izvanredne8 69,849 0 0 0 0 0 stavke(IP-IR)9 EBT (7-8) 341,857 834,711 754,372 1,159,764 1,588,459 1,350,731 NPAT (9 minus porez na10 240,673 584,715 530,975 866,420 1,231,208 1,054,549 dobit) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 15
 16. 16. Raĉun dobiti/gubitka (RDG)Stopa profita (%): 2001 2002 2003 2004 2005 2006EBITDA 5.16% 8.39% 8.35% 8.34% 10.21% 8.51%EBIT (OP) 2.05% 5.47% 6.10% 6.01% 7.20% 5.61%EAIBT 1.46% 3.77% 2.92% 3.70% 4.99% 3.84%EBT 1.84% 3.77% 2.92% 3.70% 4.99% 3.84%NPAT 1.30% 2.64% 2.06% 2.77% 3.87% 3.00% Profitne razine za 2001-2006 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 EBITDA 500,000 OP EAIBT 0 EBT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 NPAT Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 16
 17. 17. Kalkulacija Kalkulacija  Prihod=proizvod x cijena (x SVI proizvodi)  Trošak=varijabilni+fiksni troškovi (x SVI proizvodi) ------------------------------------------- Razlika prihoda i rashoda po jedinici proizvoda X SVI proizvodi=dobit/gubitak poduzeća Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 17
 18. 18. KalkulacijaPrimjer: OPG Proizvodni proces na obiteljskom gospodarstvu IZLAZI: Naši gotovi ULAZI U proizvodi: PROIZVODNJU: mlijeko, svinje, Gnojivo, gorivo, telad, pšenica, sjeme POLJOPRIVREDNA povrće, voće PROIZVODNJA Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 18
 19. 19. Kalkulacija PROFITABILNA=ODRŽIVA PROIZVODNJA ULAZ IZLAZ  DOBIT/GUBITAK OPG = ZBROJ DOBITI I GUBITAKA PO POJEDINIMPROIZVODNJAMA NA GOSPODARSTVU, AKO IMAMO VIŠE PROIZVODA POTREBA ZA RAČUNANJEM PRIHODA I TROŠKOVA ZA SVAKU POJEDINAČNU PROIZVODNJU Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 19
 20. 20. KalkulacijaObrazac za izračun pokrića varijabilnih troškova povrćarskih kultura Površina: Sortiment: Tip tla. Opis Količina Jed.mjere Jed.cijena(HRK) Ukupno (HRK) 1 klasa 2. klasa Ostali prihodi Ukupni prihod Sjeme/presadnice Gnojiva: Sredstva za zaštitu bilja Ambalaža Ostali troškovi UKUPNI VARIJABILNI TROŠKOVI POKRIĆE VARIJABILNIH TROŠKOVA 1 Unajmljene mehanizirane operacije Unajmljeni rad Ukupno POKRIĆE VARIJABILNIH TROŠKOVA 2 Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 20
 21. 21. TroškoviVARIJABILNI TROŠKOVIObiljeţja: Direktno vezani za proizvodnu aktivnost Variraju s povećanjem/smanjenjem proizvodnje-raste proizvodnja, rastu i oni/pada proizvodnja-padaju i oni Lako se mogu izraziti koliĉinski i vrijednosno Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 21
 22. 22. Troškovi VATRIJABILNI TROŠKOVIBILJNA PROIZVODNJA STOČARSKA PROIZVODNJA sjemenski sadni materijal rasplodni podmladak organska gnojiva vlastita stočna hrana mineralna gnojiva kupljena stočna hrana sezonska radna snaga lijekovi unajmljene mehanizirane usluge i veterinarske usluge oprema trošak selekcijsko-uzgojnog rada operacije poslije berbe/žetve( sušenje, sezonska radna snaga čišćenje, sortiranje) unajmljene mehanizirane usluge i amablaža ( vreće, sanduci, vezivo) oprema Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 22
 23. 23. TroškoviFIKSNI/STALNI TROŠKOVIObiljeţja:• postoje i ako nema proizvodnje, a moraju se plaćati• ne ovise o vrsti proizvodnje• ne ovise o obimu proizvodnje• traju više od godinu dana• obraĉunavaju se na razini cijelog gospodarstva Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 23
 24. 24. Troškovi Troškovi osoblja -plaće... minimalna ili neka druga (zakon/knjigovoĊa) Ostali troškovi: naknade (HPK, HGK, HOP, sl.) Amortizacija: umanjenje nabavne vrijednosti osnovnih sredstava  propisane stope/proizvoljne  obraĉunska kategorija=rashod  ne utjeĉe na likvidnost već na poslovni razultat (dobit/gubitak) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 24
 25. 25. Bruto profitna marţa BPM = Prodaja - varijabilni troškovi BPM% = BPM x 100 Prodaja Točka pokrića = fiksni troškovi % BPM Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 25
 26. 26. Bilanca stanja Predstavlja pregled stanja imovine i obaveza pojedinca/gospodarskog subjekta na dan Ona pokazuje vrijednost poduzeća (knjigovodstvenu!!) koja predstavlja razliku izmeĊu stanja imovine i obaveza na dan Bilanca stanja: aktiva (imovina)=pasiva (obveze i kapital) Vratimo se na primjer LEDO d.d. Bez brige.. Mi to nećemo danas raditi Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 26
 27. 27. Bilanca stanja Aktiva 2008 2007Skraćeni pregledbilančnih stavki Dugotrajna imovina 375.000 400.000 Kratkotrajna imovina 70.000 36.000 Novac 15.000 1.000 Zalihe 30.000 15.000 Potraživanja 25.000 20.000 UKUPNO AKTIVA 445.000 436.000 Pasiva 2008 2007 Kapital i rezerve (neto vrijednost) 30.800 10.000 Upisani kapital 60.000 60.000 Dobit/gubitak proteklih razdoblja -50.000 2.000 Dobit/gubitak tekuće godine 20.800 -52.000 Dugoročne obveze 330.000 386.000 Kratkoročne obveze 84.200 40.000 UKUPNO PASIVA 445.000 436.000 Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 27
 28. 28. Bilanca stanja Imovina (aktiva) se sastoji iz:  Dugoroĉne imovine:  Osnovna sredstva:  Zemljište, šume, graĊevinsko zemljište, strojevi, alati, zgrade, vozila  Kratkoroĉne imovine:  Novac na raĉunima i blagajni  Zalihe  Potraţivanja od kupaca Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 28
 29. 29. Bilanca stanja Pasiva se sastoji iz:  Obveze (dugoroĉne i kratkoroĉne):  Obveze prema dobavljaĉima  Obveze prema kreditnim institucijama/zajmovi  Kapital i rezerve (knjigovodstvena vrijednost poduzeća) 1. Predstavlja zbroj upisanog kapitala (osnivaĉki) i dobiti/gubitka iz tekuće i prethodnih godina 2. Predstavlja (takoĊer) razliku izmeĊu imovine i obveza Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 29
 30. 30. Bilanca stanjaŠto je vaţno da poduzetnik zna o AKTIVI?! BITI SVJESTAN  Da postoji razlika IZMEĐU STVARNE (trţišne) i KNJIGOVODSTVENE (papirnate) vrijednosti imovine (zalihe, potraţivanja, OS)  Da postoji razlika izmeĊu knjigovodstvene i stvarne vrijednosti OBVEZA.. Ono što je danas ne znaĉi da će tako biti i sutra:  Rast teĉaja CHF  Rast %kte na postojeće zajmove i sl. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 30
 31. 31. Bilanca stanja Struktura aktive 2003-2006 u %2006 25% 50% 22% 3%2005 30% 39% 30% 1% Pasiva 2003-20062004 31% 39% 29% 1% 2006 28.3% 39.3% 0.2% 32.3%2003 29% 47% 22% 2% 2005 29.3% 35.4% 0.2% 35.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Dugotrajna imovina Zalihe Financijska Novac 2004 27.6% 40.2% 0.3% 31.9% 2003 32.8% 37.6% 0.2% 29.4% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% Dugoročne obveze Kratkoročne obveze Vremenska razgraničenja Kapital i rezerve Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 31
 32. 32. Bilanca stanjaAKTIVA I PASIVA AKTIVA = imovina PASIVA= obveze + neto vrijednost poduzeća („kapital i rezerve”)Pravilo 1: AKTIVA= PASIVAPravilo 2: NETO VRIJEDNOST= IMOVINA-OBVEZEPravilo 3: NETO VRIJEDNOST PODUZEĆA =(upisani/temeljni kapital+rezerve) + dobit/gubitak iztekuće godine+ kumulirana dobit/gubitak iz prethodnihrazdoblja Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 32
 33. 33. Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzećaVeza izmeĊu RDG i BS Amortizacija vs dugotrajna imovina Dobit/gubitak (zadrţana) vs kapital i rezerve Promjena visine zaliha gotovih prizvoda i proizvodnje u toku utjeĉe na poslovne rashode - povećanje zaliha smanjuje trošak, a smanjenje ga povećava Izraĉun indikatora uspješnosti poslovanja (likvidnosti, zaduţenosti, itd.) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 33
 34. 34. Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzećaZakljuĉak iz našeg primjera anomalije u kratkotrajnoj imovini u 2006. godini u odnosu na 2005. u vidu snaţnog rasta zaliha što je dovelo i do dodatnog angaţmana kapitala, odnosno zaduţivanje kod dobavljaĉa radni kapital likvidnost radni kapital= kratkoroĉna imovina - kratkoroĉna obveze Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 34
 35. 35. Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzeća Pregled radnog/obrtnog kapitala poduzeća XY d.o.o. za razdoblje 2003-2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006Radni (obrtni) kapital 3,859 6,837 8,992 7,052 8,157 9,098Radni (obrtni) kapital-zalihe (1,770) (106) (3,847) (2,675) (1,189) (3,685)Radni (obrtni) kapital-zalihe SiM 2,366 5,171 6,666 4,065 5,372 6,487Iz tabele je vidljivo da, Iz analize pasive ističemo rast obveza prema dobavljačima uako iz kratkotrajne 2006. godini u odnosu na 2005. godinu sa 7,7 mil kn na 8,9imovine izuzmemo mil. kuna što predstavlja rast od 1,2 milijuna ili za 16%.zalihe, Istovremeno kreditne obveze su porasle za oko 0,4 mil. kunaobrtni kapital postaje ili 5,45% u istom razdoblju. Indikativno je da se poduzeće«negativan», tj. da počelo zaduživati kod dobavljača, uzimajući u obzir rast zalihapoduzeće mora u istom razdoblju. Zapravo, radi se o povećanom zaduživanjuzahvatiti kod inozemnih dobavljača i to za 1,4 mil. kuna ili 23,65%, doku druge izvore radi je zaduženje kod domaćih dobavljača palo za oko 160 tisućaosiguranja likvidnosti. kuna ili za 8,8% u istom razdoblju. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 35
 36. 36. Kauzalitet finacijskih izvještaja poduzeća Poduzetnik MORA ZNATI ĉitati financijske izvještaje da bi znao KAKO DATI INPUTE za njihovu izradu Ĉitanje financijskih izvještaja je moguće najkasnije 20/04 za prethodnu godinu (zakonska obveza)?!...OSIM ako PODUZETNIK ne kaţe drugaĉije Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 36
 37. 37. Novĉani tok Prilivi i odlivi novca “NA” i “S” ţiro raĉuna- PLANIRANJE!!! Nema metologije - SVE što moţe pomoći u kontroli likvidnosti Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 37
 38. 38. ZakljuĉakTvrdnja: A. Profitablinim poslovanjem poduzetnik dokazuje da je kompetentan u svojoj djelatnosti.. „znam proizvoditi, znam prodati, profitabilno poslujem (RDG mi je u plusu)” upravljanje poslovnim operacijama i marketingom B. Odrţavanjem likvidnosti poduzeća „mogu naplatiti sve što prodam” pokazuje da zna upravljati financijama A+B = poduzetnik zna upravljati poduzećem/situacijom u kojem se ono nalazi; situacija ne upravlja njime, što se pokazalo kao neodrţivo na dulji rok Realna procjena poduzetnika o promjenama u okruţenju poduzeća strateške odluke Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 38
 39. 39. Zakljuĉak Bez obzira na pravni (i zakonski ) oblik poslovnog organizma, njegovo poslovanje na kraju dobiva financijski izgled tj. pokaţe se u odreĊenom vremenskom periodu posluje li on uspješno ili ne; ima li novaca ili ne; razvija li se ili ne Bez obzira na zakonsku obvezu, uredno voĊenje financijskog poslovanja jedan je od preduvjeta za bolju kontrolu nad poslovanjem, odnosno planiranjem i predviĊanjem donose se odluke danas kako bi nas spasile od nelikvidnosti sutra Aţurno i uredno voĊenje financijskih izvještaja jedini je naĉin da poduzetnik ima kontrolu nad poslovanjem; zakašnjeli i nepotpuni podaci ne mogu biti u funkciji kontrole i razvoja Knjigovodstvo je utoliko toĉno, koliko su toĉni i podaci koji su obraĊeni Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 39
 40. 40. Pitanja i odgovori DISKUSIJA.... Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 40
 41. 41. Tema: „A” i „B” varijanta poslovanja Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 41
 42. 42. Preporuka: „A” + „B”= ukupno poslovanje I TAKO GA TREBA PROMATRATI Projekt: Razvoj infrastrukture u28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 42

×