Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upravljanje projektnim ciklusom / Projektima –         teorijski dio        Dalj, 28.06.2012.
I. Upravljanje projektnim ciklusom  Uvod u projektni ciklus  Faze projektnog ciklusaII. Upravljanje projektima – Pripr...
Ima li pitanja vezano uz  ono o ĉemu smo  razgovarali juĉer?
◦ Temelji se na problemskom stablu i stablu ciljeva◦ Sažetak projekta koji pokazuje odnos i usklaĊenost sredstava, aktiv...
OPĆI CILJ                 OPP              Izvor provjere         PRETPOSTAVKE-Širi ...
Opis projekta  Provjerljivi  Izvori   Pretpostavke                indikatori   provjereOpći ciljPoseb...
Opći cilj            Mjerljivi sa             Vodi prema                    Pr...
Opis projekta  Provjerljivi  Izvori   Pretpostavke                indikatori   provjereOpći ciljPoseb...
Od logičke matrice do plana provedbe     Logička matrica   Rezultati na osnovu aktivnosti i raspored trošenja   ...
•  Plan aktivnosti:  zadržava logiku prema zacrtanim / postignutim   ciljevima  RazraĊuje aktivnosti do sitnih o...
  METODE su odabrani naĉini za postizanje  rezultata i ciljeva i potrebno je uvjeriti donatora  da su predložene met...
Ganttova tabela   Osim opisa aktivnosti, dobro je   dati i vizualni plan aktivnosti tj.   TERMINSKI PLAN (najĉešć...
AKTIVNOSTI    SIJ.  VELJ.  OŽU.  TRA.  SVI.  LIP.  SRP.  KOL.  RUJ.  ODGOVOR.                 ...
-> procjena koštanja provedbe projekta.Mora biti razumljiv i u neposrednoj vezi splaniranim aktivnostima projekta.
  Temelj svakog proraĉuna ĉine   specifiĉne kategorije troškova.  Neki donatori dozvoljavaju samo dvije   osnovn...
Ukljuĉuju neto isplate, poreze i doprinose za: osoblje organizacije (staff) koje radi samo na dotiĉnom Projektu ili više...
  Troškovi neophodni za svakodnevno  funkcioniranje organizacije  (najam, režije, telefon, poštarina, uredski  mat...
PROMJENJIVI TROŠKOVI:Telefon (fax, E-mail), poštarina, uredski materijal, manja oprema, profesionalne usluge ĉišćenja) – ...
Direktno su posljedica aktivnosti projekata injima se pripisuju.Ovaj dio proraĉuna je najteže izraditi, jer zahtjevarazraĊ...
  Izlistati resurse potrebne za provoĊenje svake, i najsitnije,  aktivnosti  Svrstati potrebne resurse u pojedine vr...
 Sažetak proraĉuna Proraĉun po stavkama za cijeli projekt (ukljuĉujući i izvore financijskih sredstava) Objašnjenje pr...
OBRAZAC PRORAČUNA RADIONICE „ŢENE U POLITICI – NA PUTU EUROPSKIH INTEGRACIJA“                       ...
O proraĉunu detaljnije u nastavku edukacije !!
PROVEDBA , PRAĆENJE(MONITORING) I EVALUACIJA
•    a. Upravljanje ljudima: entuzijazam timskog rada na projektu i u vrijeme    velikih pritisaka!!•    motivac...
PROGRESS REPORT:-Gdje smo sada?-Koje dodatne, mjerljive indikatore smo ostvariliod poslijednjeg izvješda?-Identificirati p...
PRAĆENJE (MONITORING)- provjerava ili vrši nadzor institucija koja je donator- dogaĊa se izmeĊu organizacija: krajnjeg kor...
... ocjena, sistematična i objektivna što je više mogude, naprojektima, programima ili politikama koje još uvijek trajuili...
  Financijski kapaciteti predlagatelja  projekta i partnera  Organizacijski kapaciteti (prethodno  iskustvo)  Re...
– Cilj Projekta mora biti realani i dosljedan postavljenimprogramskim/sektorskim prioritetima;– Dobro definirane aktivnost...
•  Objava natjeĉaja, poštivanje procedure, zadovoljavanje  formalnih uvjeta – prema nekim statistikama više od 50%  p...
•  Održivost projekta – kako biti dovoljno kreativan da se ne  obvežemo da ćemo projekt u cijelosti provoditi i nakon ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3. priprema projektnog prijedloga teorijski dio 2 dio 28.06.2012.

1,044 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3. priprema projektnog prijedloga teorijski dio 2 dio 28.06.2012.

 1. 1. Upravljanje projektnim ciklusom / Projektima – teorijski dio Dalj, 28.06.2012.
 2. 2. I. Upravljanje projektnim ciklusom  Uvod u projektni ciklus  Faze projektnog ciklusaII. Upravljanje projektima – Priprema projektnog prijedloga (teorijski dio)  Analiza dionika  Analiza problema  Analiza ciljeva  Analiza strategije  Formulacija  Opis projekta  Indikatori  Rizici i pretpostavke  LFM  Plan provedbe  Proraĉun  Provedba, monitoring i evaluacija  Uloga projekt managera  Najĉešće pogreške
 3. 3. Ima li pitanja vezano uz ono o ĉemu smo razgovarali juĉer?
 4. 4. ◦ Temelji se na problemskom stablu i stablu ciljeva◦ Sažetak projekta koji pokazuje odnos i usklaĊenost sredstava, aktivnosti, rezultata i ciljeva◦ Ukljuĉuje pretpostavke i mjerljive indikatore uspjeha;◦ Alat za implementaciju projekta
 5. 5. OPĆI CILJ OPP Izvor provjere PRETPOSTAVKE-Širi ciljevi nacionalne, sektorske ili Kvantitativni način Gdje i kako se mogu Vanjski faktori koji utječu naEZ politike, kojima de projekt mjerenja ostvarenja nadi informacije o uspjeh projekta, no nalazedoprinijeti. opdeg cilja projekta objektivno provjerljivim se van utjecaja projekta. pokazateljima Moraju biti zadovoljeni kako-Ne ostvaruju se samim projektom (statistički izvještaji …) bi projekt uspioved su PROJEKTA doprinosi drugihSVRHA potrebni OPP Izvor provjereprojekata PRETPOSTAVKESredišnji cilj projekta. Rješava Kvantitativni način mjerenja Gdje i kako se mogu Vanjski faktori koji utječu naglavni problem i definira održivu ostvarenja svrhe projekta nadi informacije o OPP uspjeh projekta, no nalazekorist za ciljnu skupinu se van utjecaja projektaREZULTATI OPP Izvor provjere PRETPOSTAVKEPosljedica poduzetih aktivnosti – Kvantitativni način Gdje i kako se mogu Vanjski faktori koji utječu narobe i usluge koje su postignute mjerenja ostvarenja nadi informacije o OPP uspjeh projekta, no nalazekroz projekt rezultata projekta se van utjecaja projekta.(kombinacija rezultata postižesvrhu projekta) PRETPOSTAVKE SREDSTVA Izvor provjere Vanjski faktori koji utječu na usAKTIVNOSTI Gdje i kako se mogu nadi projekta, no nalaze se van utjeAktivnosti koje je potrebno poduzeti Informacije o OPP projekta.da bi se ostvarili rezultati PREDUVJETI Moraju biti zadovoljeni prije5
 6. 6. Opis projekta Provjerljivi Izvori Pretpostavke indikatori provjereOpći ciljPoseban ciljRezultatiAktivnosti
 7. 7. Opći cilj Mjerljivi sa Vodi prema Pretpostavljajući Svrha projekta Mjerljivi sa da Vodi prema PretpostavljajućiProjektni rezultati Mjerljivi sa da Vodi prema Aktivnosti Pretpostavljajući Pomoću sredstva da Preduvjeti
 8. 8. Opis projekta Provjerljivi Izvori Pretpostavke indikatori provjereOpći ciljPoseban ciljRezultatKako ćemo provjeriti uspjeh u ostvarenjuciljeva?
 9. 9. Od logičke matrice do plana provedbe Logička matrica Rezultati na osnovu aktivnosti i raspored trošenja financijskih sredstava Budget Workplan Budget 5500 Workplan 1750 Budget 5500 4250 Workplan 1750 750 Salaries 5000 5500 4250 400 Allowances 1250 1750750 1100 Vehicle Op. 3750 4250400 3100 Office 750 750 1100 Tel/Fax 400 400 3100 Seeds 850 1100 Fertiliser 2300 31009
 10. 10. • Plan aktivnosti: zadržava logiku prema zacrtanim / postignutim ciljevima RazraĊuje aktivnosti do sitnih operativnih dijelova Razjašnjava naĉin provoĊenja aktivnosti, oĉekivano trajanje aktivnosti kao i sam raspored zacrtanih aktivnosti Identificira bitne momente (milestone) koji osiguravaju nastavak projekta Workplan Workplan Doprinosi razvoju odgovornosti Workplan10
 11. 11.  METODE su odabrani naĉini za postizanje rezultata i ciljeva i potrebno je uvjeriti donatora da su predložene metode dobar izbor – da su efikasne u rješavanju nekog problema i primjerene organizaciji. Iz metoda i iz SPECIFIĈNIH CILJEVA (logiĉki) proizlaze AKTIVNOSTI koje ćemo provoditi na projektu. Odgovaraju na pitanje “KAKO ćemo postići specifiĉne ciljeve?”, te dodatna pitanja “TKO?” i “KADA?”. Aktivnosti se izriĉu imenicama (a ciljevi glagolima u infinitivu – paziti na razliku!)
 12. 12. Ganttova tabela  Osim opisa aktivnosti, dobro je dati i vizualni plan aktivnosti tj. TERMINSKI PLAN (najĉešće je zahtjev donatora, uz zadani oblik) – slijed aktivnosti u zadanom vremenu, GANTOGRAM ili GANTT* TABELA * Henry Lawrence Gantt, pionir znanstvenog managementa
 13. 13. AKTIVNOSTI SIJ. VELJ. OŽU. TRA. SVI. LIP. SRP. KOL. RUJ. ODGOVOR. OSOBAPromocijaLetak priprema X VP AVP /voditelj.asist. projekta/Letakdistribucija X X X X X X X X VP AVPObavijesti umedijima X X X X X X X X X AVPSavjetovali-šteMedijskaprezentacija X X VP AVPIndividualnirad X X X X X X X X X STRUČ.SURA DNICAradionice X X X X STRUČ. SURAD.Okrugli stol X VP- MODERAT.
 14. 14. -> procjena koštanja provedbe projekta.Mora biti razumljiv i u neposrednoj vezi splaniranim aktivnostima projekta.
 15. 15.  Temelj svakog proraĉuna ĉine specifiĉne kategorije troškova. Neki donatori dozvoljavaju samo dvije osnovne kategorije troškova (indire-ktne i direktne), a neki više kategorija:1. Troškovi osoblja2. Indirektni troškovi3. Direktni troškovi4. Ostali troškovi/Razvoj organizacije/ Oprema
 16. 16. Ukljuĉuju neto isplate, poreze i doprinose za: osoblje organizacije (staff) koje radi samo na dotiĉnom Projektu ili više njih (u ovom sluĉaju treba odrediti postotak utrošenog vremena na Projektu i na temelju toga odrediti i proporcionalan iznos koji će se kroz Projekt tražiti) – ugovor o radu vanjske suradnike/ce (usluge trebaju biti definirane opisno i procjenom koliĉine angažmana – sati, dana) – ugovor o djelu
 17. 17.  Troškovi neophodni za svakodnevno funkcioniranje organizacije (najam, režije, telefon, poštarina, uredski materijal, osiguranje, održavanje, profesionalne usluge – raĉunovodstvo, ĉišćenje)! Donatori ih nerado plaćaju, pa je potrebno što je moguće više troškova prikazati kao Direktne troškove, odnosno, vezane uz aktivnosti. To je moguće uĉiniti s onim troškovima koji su PROMJENJIVI, odnosno mogu biti veći ili manji u odnosu na veliĉinu i vrstu projektnih aktivnosti.
 18. 18. PROMJENJIVI TROŠKOVI:Telefon (fax, E-mail), poštarina, uredski materijal, manja oprema, profesionalne usluge ĉišćenja) – mogu se dijelom ili ĉak u potpunosti prikazati kao direktni troškovi.NEPROMJENJIVI TROŠKOVI:“HLADNI POGON” nužno se prikazuje kao indirektni trošak – najam ureda, režije, administracijsko osoblje, raĉunovodstvo i dr. Paziti na ograniĉenja donatora u uputama vezana uz hladni pogon (on nekada ne smije prekoraĉiti 10-20% iznosa ukupnog koštanja projekta)
 19. 19. Direktno su posljedica aktivnosti projekata injima se pripisuju.Ovaj dio proraĉuna je najteže izraditi, jer zahtjevarazraĊen plan rada do najsitnijih detalja iistraživanje cijena na tržištu.Ostali troškovi:◦ Kupovina opreme (kapitalne investicije)◦ Edukacija i putovanje vezano uz edukaciju ĉlanova udruge (uprave, zaposlenih, volontera/ki)◦ Evaluacija programa/organizacije◦ Financijska revizija◦ Strateško planiranje
 20. 20.  Izlistati resurse potrebne za provoĊenje svake, i najsitnije, aktivnosti Svrstati potrebne resurse u pojedine vrste - kategorije troškova Definirati elemente proraĉuna projekta vezane uz svaki potrebni resurs (jedinica mjere, koliĉina,..) One resurse koje već posjedujemo* razlikovati od onih koje ne posjedujemo i unijeti u proraĉun kao “Cost-share” odnosno naš doprinos proraĉunu Prilagoditi omjere izmeĊu kategorija troškova Narativno obrazložiti troškove Navesti ostale izvore financiranja projekta ili potencijalne izvore
 21. 21.  Sažetak proraĉuna Proraĉun po stavkama za cijeli projekt (ukljuĉujući i izvore financijskih sredstava) Objašnjenje proraĉuna koje pokazuje (1) kako je svaka stavka proraĉuna vezana uz projekt i aktivnosti (2) kako se došlo do iznosa svake stavke, kako je izraĉunata i na osnovi kojih podataka
 22. 22. OBRAZAC PRORAČUNA RADIONICE „ŢENE U POLITICI – NA PUTU EUROPSKIH INTEGRACIJA“ OSIGURANI IZNOSI IZ UKUPNI IME STAVKE/KONTA DRUGIH IZVORA IZNOS KOJI SE TRAŢI PRORAČUN RADIONICE IZNOS OD KOGAI. INDIREKTNI TROŠKOVIa) Administartivni poslovi (udio od 35% u brutto osobnom dohotku za 2 mjeseca – 05 i 06 / 05.) 8.400,00 X 35% = 2.940,00 2.940,00 KtK 0 b) Najam ureda (udio od 35% u najmu za 2 mj.) 4.800,00 X 35% = 1.680,00 1.680,00 KtK 0 c) Režije (udio od 35% u režijama za 2 mj.) 600,00 X 35% = 210,00 210,00 Domine 0 d) Telefonski troškovi (udio od 35% trošk. za 2 mj.) 2.000,00 X 35% = 700,00 700,00 KtK 0 e) Poštanski troškovi (udio od 35% trošk. za 2 mj.) 360,00 X 35% = 126,00 126,00 KtK 0 f) Uredski materijal (udio od 35% trošk. za 2 mj.) 1.000,00 X 35% = 350,00 350,00 KtK 0 g) Usluge knjigovodstvenog servisa (udio od 35% naknade za knjigovodstvo za 2 mj.) 3.000,00 X 35% = 1.050,00 1.050,00 KtK 0 h) Bankovni troškovi (udio od 35% trošk. za 2 mj.) 300,00 X 35% = 105,00 105,00 KtK 0 Ukupno troškovi ureda* 7.161,00 7.161,00 KtK 0II. DIREKTNI TROŠKOVI (npr. voditelj-ica projekta, voditelj-ica aktivnosti na projektu, publikacije, najam prostora za aktivnosti, tiskani materijal, kampanje, okruglistolovi, edukacija itd.)Medijsko zastupanje rodne ravnopravnost kao nuţnog uvjeta za europske integracije Dvije 40-min radio emisije na temu rodne a 2 X 4.000,00 = 8.000,00 8.000,00 Radio Split 0 ravnopravnosti u EUEdukacija predstavnika/ca političkih stranaka i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske ţupanije, o kriterijima i standardima rodneravnopravnosti u EU, te švedskim postignućima u toj domeni a Honorar gošći-edukat. iz Švedskog parlamenta 8.000,00 8.000,00 Volonterski dopr. 0 b Putni troškovi gošći iz Šved. (avionske karte) 5.500,00 - - 5.500,00 c Hotelski smještaj gošći iz Šved. (3 noćenja) 900,00 Kn X 3 = 2.700,00 - - 2.700,00 d Prostor za edukacijski rad (2 dana) 500,00 Kn X 2 = 1.000,00 - - 1.000,00 e Ručak za sudionice/ke Edukacije (ukupno 25 osoba na ručku u pauzi Radion. tijekom 2 dana) 60,00 Kn X 25 X 2 = 3.000,00 1.500,00 Domine 1.500,00 f Osvježenje tijekom 2 pauze u radu (kava) 10,00 Kn X 25 X 2 = 500,00 - - 500,00 g Edukacijski materijal za Radionicu (20 osoba) 25,00 Kn X 20 = 500,00 500,00 Domine 0 h Najam LCD projektora – opreme,za 2 dana rada 1.000,00 1.000,00 Domine 0 i Prevoditelj/ica na dvodnevnoj Radionici 1.000,00 X 2 = 2.000,00 - - 2.000,00 j Organizatorica Radionice (udio od 35% u brutto osobnom dohotku za 2 mjeseca – 05 i 06 / 05.) 16.800,00 X 35% = 5.880,00 5.880,00 Volonterski dopr. 0 Ukupno 38.080,00 24.880,00 Razni izvori 13.200,00UKUPNO I+II 45.241,00 32.041,00 Razni izvori** 13.200,00*Troškovi ureda su obračunati na osnovi 35% ukupnih predviđenih troškova Ureda u periodu od 2 mjeseca tijekom kojih će se provoditi glavnina poslova vezanih uzovu Radionicu (organiziranje, provođenje i izvještavanje vezano uz Radionicu, 01.05.2005. – 30.06.2005.), zbog pretpostavki da će opseg poslova vezan uz ovuRadionicu u tom periodu iznositi 35% obima ukupnih poslova ureda Udruge DOMINE.**Osigurani iznos od 32.041,00 Kn osiguran je iz slijedećih izvora: (1) KtK - Švedska fondacija „Kvinna till Kvinna“ podržana od SIDA-e; (2) Radio Split; (3) vlastitasredstva Udruge DOMINE iz članarina i dobrovoljnih priloga građanki i građana i (4) volonterski doprinos gošće-edukatorice iz švedskog parlamenta i organizatorice.
 23. 23. O proraĉunu detaljnije u nastavku edukacije !!
 24. 24. PROVEDBA , PRAĆENJE(MONITORING) I EVALUACIJA
 25. 25. • a. Upravljanje ljudima: entuzijazam timskog rada na projektu i u vrijeme velikih pritisaka!!• motivacija, donošenje odluka na temelju konsenzusa, aktivno ukljuĉivanje u provoĊenje• analitiĉkih matrica ......• b. Upravljanje informacijama: frekvencija i format (naĉin) komuniciranja koji se treba• dogovoriti izmeĊu ĉlanova tima i glavnih aktera u prejektu; povratna informacija SVIM• akterima o napretku projekta/rezultatima/promjenama tijekom provoĊenja projekta• c. Rješavanje problema: rješavanje razliĉitih problema:(i) Sa ljudima (nedostatak vještina/ struĉnosti/ ili potpore);(ii) Aktivnosti u projektu i ciljevi (adekvatnost s obzirom na situaciju);(iii) Proces (mogućnost promjene aktivnosti / metode kako bi se riješio postojeći problem);(iv) Materijal i administracija (kašnjenja u isporukama opreme/ potraživanja; kakvoća robe/sredstva?)• POTREBNO: hitno treba revidirati logiĉku matricu i operativni plan i uvesti nove ĉinjenice po potrebi, no NE bez znanja i odobrenja donatora 25
 26. 26. PROGRESS REPORT:-Gdje smo sada?-Koje dodatne, mjerljive indikatore smo ostvariliod poslijednjeg izvješda?-Identificirati potencijalne probleme i novemogudnosti za postizanje ciljeva projekta-Izmjene projekta i teškode u provedbi projekta 26
 27. 27. PRAĆENJE (MONITORING)- provjerava ili vrši nadzor institucija koja je donator- dogaĊa se izmeĊu organizacija: krajnjeg korisnika idonatora- provodi se kroz nacrte izvješća - (razlog zašto postojitanka crta izmeĊu monitoringa i izvješćivanja)IZVJEŠĆIVANJE (REPORTING)-DogaĊa se unutar iste organizacije ili izmeĊuorganizacija koje izvješćuju o napretku projekta- ukljuĉuju preporuke 27
 28. 28. ... ocjena, sistematična i objektivna što je više mogude, naprojektima, programima ili politikama koje još uvijek trajuili su ved završeni! CILJEVI: 1. osigurati procjenu utjecaja programa ili projekta (intervencije) na društvo u cijelosti 2. osigurati vrijedne prosudbe na intervencije (normativne dimenzije) 3. Doprinijeti poboljšanju intervencije tako da se izvijeste svi akteri o nakani, uvjetima i posljedicama njihovih djelovanja 28
 29. 29.  Financijski kapaciteti predlagatelja projekta i partnera Organizacijski kapaciteti (prethodno iskustvo) Relevantnost projekta Metodologija Održivost Proraĉun i financijska isplativost
 30. 30. – Cilj Projekta mora biti realani i dosljedan postavljenimprogramskim/sektorskim prioritetima;– Dobro definirane aktivnosti koje vode prema jasnim rezultatima;– Pouzdani indikatori uspjeha/postignuda;– Detaljno pripremljeni:  Studija održivosti  cost-benefit analiza (analiza troškova i koristi)  dobro promišljen plan implementacije  realan proračun
 31. 31. • Objava natjeĉaja, poštivanje procedure, zadovoljavanje formalnih uvjeta – prema nekim statistikama više od 50% projekata ne proĊe prvu razinu upravo zbog formalnosti.• Priprema projektnog tima - najĉešća je zbrka oko uloge u timu, u redoslijedu koraka i u pripremi LFM-a.• Definiranje ciljeva - ĉesto se brkaju pojmovi kratkoroĉni/dugoroĉni ciljevi, opći/specifiĉni ciljevi, svrha projekta...• Kako opisati i jasno definirati aktivnosti u odnosu na rezultate – ĉesto se dogodi zbrka oko metodologije i aktivnosti i kako jasno povući granicu.• Metodologija – ĉini znaĉajan dio projektnog obrasca, a ĉesto je fokus na aktivnostima.
 32. 32. • Održivost projekta – kako biti dovoljno kreativan da se ne obvežemo da ćemo projekt u cijelosti provoditi i nakon isteka donacije?• Priprema budžeta – ĉesto bismo nešto tražili, a da se to baš "ne vidi".• "Ĉišćenje budžeta" - nakon primanja obavijesti o prolasku projekta, poželimo odustati od svega.• Provedba projekta - kada potpišemo ugovor, spoznamo što nas sve ĉeka i na što moramo paziti, no još uvijek mislimo da nije strašno. Priprema prvog izvješća izaziva dodatne frustracije.• Partnerski odnosi – sve je dobro dok se ne pojavi problem, a oni su najĉešće vezani uz novac i (ne)odraĊen posao za taj novac.

×