Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ป่าชุมชน ห้วยหินลาด

3,247 views

Published on

 • Be the first to comment

ป่าชุมชน ห้วยหินลาด

 1. 1. นำเสนอผลงานวิจัย “วิถีการผลิตในระบบวนเกษตรและการจัดการป่าชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของเกษตรกรรายย่อยบนพื้นที่สูง” โดยประยงค์ ดอกลำใย มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือและคณะ
 2. 2. โลกร้อนโทษใครดี ??
 3. 9. ข้อกล่าวหาต่อชุมชนในป่า ทำลายป่า การกัดเซาะดิน น้ำป่าไหลหลาก ความแห้งแล้ง สภาวะโลกร้อน ดินถล่ม อุทกภัย
 4. 10. โปรแกรมประเมินมูลค่าความหลากหลาย Cost Replacement Method ประเมินค่าผลกระทบ และมูลค่าของป่าต้นน้ำ สำหรับมูลค่าในรูปของเนื้อไม้ ถ้าเป็นป่าดงดิบให้ใส่เลข 0 ถ้าเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังให้ใส่เลข 1 ในช่องราคา / หน่วย ในส่วนของราคาต่อหน่วย ให้ระบุราคาในท้องถิ่นที่ทำการศึกษา แต่ถ้าไม่ทราบให้ใส่ 0 แบบจำลองจะใช้ราคากลางประเมินค่าแทน กรณีการสูญเสียดิน ถ้าปริมาณดินที่สูญหายน้อยกว่า 13 ตัน หรือ 1 เที่ยวรถบรรทุก ให้คิดราคาเท่ากับราคา 1 เที่ยวรถบรรทุก การศึกษาในครั้งนี้ การสูญเสียดินมีค่าเท่ากับ 1 เที่ยวรถบรรทุก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายป่า   หน่วยวัด ราคา / หน่วย หน่วยวัด มูลค่า หน่วยวัด การสูญเสียผลผลิตในรูปเนื้อไม้ที่ใช้ประโยชน์ 1.13 ลบ . ม ./ ไร่ / ปี 1 บาท / ลบ . ม . 47284.22 บาท / ไร่ / ปี การสูญเสียดินอันเนื่องมาจากการกัดชะพังทลาย 83.26 กิโลกรัม / ไร่ / ปี 1800 บาท / เที่ยว 1800.00 บาท / ไร่ / ปี การสูญเสียธาตุไนโตรเจน 28.41 กิโลกรัม / ไร่ / ปี 0.035 บาท / กรัม 994.18 บาท / ไร่ / ปี การสูญเสียธาตุฟอสฟอรัส 53.86 กรัม / ไร่ / ปี 0.093 บาท / กรัม 5.01 บาท / ไร่ / ปี การสูญเสียธาตุโพแทสเซี่ยม 0.03 กรัม / ไร่ / ปี 0.88 บาท / กรัม 0.03 บาท / ไร่ / ปี การสูญเสียระบบควบคุมการดูดซับ - ระบายน้ำ 360.28 ลบ . ม ./ ไร่ / ปี 1800 บาท / เที่ยว 54042.16 บาท / ไร่ / ปี อากาศที่ร้อนขึ้น 2.60 องศาเซลเซียส 2.5 บาท / ช . ม . 65043.50 บาท / ไร่ / ปี การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 6.86 ตัน CO2 / ไร่ / ปี 793.5 บาท / ตัน 5441.52 บาท / ไร่ / ปี รวม 174610.62 บาท / ไร่ / ปี
 5. 11. ผลคดีการถูกจับกุมในพื้นที่เครือข่าย นายดิ๊แปะโพ ( ไม่มีนามสกุล ) อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ 4 ต . แม่วะหลวง อ . ท่าสองยาง จ . ตาก อัยการฟ้องข้อหาบุกรุกป่าสงวนฯ จำนวน 26 ไร่ คิด ค่าเสียหายเป็น 3,181,500 บาท บ าท ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 2 ปี 6 เดือน รับสารภาพลดเหลือ 1 ปี 3 เดือน ไม่รอลงอาญา บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 6. 12. นางน่อเฮหมุ่ย เวียงวิชชา อายุ 35 ปี อัยการฟ้อง ข้อหาบุกรุกเขตป่าสงวนฯจำนวน 13 ไร่ คิด ค่าเสียหายเป็น 1,963,500 บาท ศาลชั้นต้นตัดสิน จำคุก 2 ปี สารภาพลดเหลือ 1 ปี ไม่รอลงอาญา บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 7. 13. รูปลักษณะของแบบจำลอง
 8. 14. <ul><li>ชุมชนต้องลดพื้นที่ทำกินลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อการยังชีพมาเป็นการ ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ขาดความมั่นคงทางอาหาร และเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น </li></ul>
 9. 15. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2549 ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมหมู่บ้านปกากะญอ ( กะเหรี่ยง หรือ karen) แห่งหนึ่งที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนและความร่วมมือของชาวเขาในการรักษาป่า
 10. 18. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย <ul><ul><li>เพื่อศึกษารูปแบบและศักยภาพของระบบวนเกษตร ไร่หมุนเวียนและการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนบนพื้นที่สูงที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนในการดำรงชีวิตของเกษตรกรายย่อยที่อาศัยและทำกินอยู่ในเขตป่า </li></ul></ul>
 11. 19. <ul><ul><li>เพื่อศึกษาศักยภาพและความสามารถของพื้นที่ป่าชุมชนในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเปรียบเทียบกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยจากกระบวนการผลิตในระบบเกษตรกรรมของชุมชน ( ไร่หมุนเวียน , สวน และนา ) </li></ul></ul><ul><ul><li>เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนกับสังคมไทย และอเมริกา </li></ul></ul>
 12. 20. <ul><ul><li>นำเสนอแนวนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนระบบวนเกษตรและการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่เกษตรกรรายย่อยบนพื้นที่สูงและการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน </li></ul></ul>
 13. 21. พื้นที่ศึกษา บ้านหินลาดใน - ผาเยือง บ้านหินลาดนอก อ . เวียงป่าเป้า จ . เชียงราย
 14. 22. ( เครื่องมือที่ 1) Ecological Footprint ( รอยเท้านิเวศน์ ) บริโภคเท่าไหร่ ขายไปเท่าไหร่ ปลูกข้าว 5 ไร่
 15. 23. เท้าใครจะใหญ่กว่ากัน ?? พลังงาน อาหาร เสื่อมโทรม
 16. 24. Ecological Footprint
 17. 25. Our Ecological Footprint , by M. Wackernagel and W. Rees Calculate Your Own Footprint!
 18. 26. Our Ecological Footprint , by M. Wackernagel and W. Rees
 19. 28. Our Ecological Footprint , by M. Wackernagel and W. Rees
 20. 29. Our Ecological Footprint , by M. Wackernagel and W. Rees
 21. 30. ECOLOGICAL FOOTPRINT BY COMPONENT, 1961–2003
 22. 31. ECOLOGICAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY BY REGION, 2003
 23. 32. FOOTPRINT BY NATIONAL AVERAGE PER PERSON INCOME, 1961–2003
 24. 33. EXPORT OF BIOCAPACITY FROM THREE ASIA-PACIFIC COUNTRIES , 2001
 25. 34. <ul><li>In the current, each person uses about 2.2 hectares/person (13.75 ไร่ / คน ) </li></ul><ul><li>Worldwide average = 1.8 hectares/person (11.25 ไร่ / คน ) </li></ul><ul><li>Therefore, we would need 1.22 planets. </li></ul>
 26. 35. <ul><li>In U.S. each person uses about 9.5 hectares/person (57.37 ไร่ / คน ) </li></ul><ul><li>Worldwide average = 1.8 hectares/person (11.25 ไร่ / คน ) </li></ul><ul><li>Therefore if everybody were to adopt the U.S. consumptive style, we would need 5.27 planets. </li></ul>
 27. 36. ( เครื่องมือที่ 2) สำรับอาหาร
 28. 37. ( เครื่องมือที่ 3) ตรวจวัดการปริมาณการปลดปล่อยและดูดซับก๊าซเรือนกระจก
 29. 38. หินลาดใน, ผาเยือง, หินลาดนอก หมู่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระดับความสูง จากระดับน้ำทะเล 600-1900 เมตร ชั้นที่ 1 ห้วย ชั้นที่ 2 ริมห้วย ชั้นที่ 3 พท . ชุ่มน้ำ ชั้นที่ 4 ตีนเขา ชั้นที่ 5 ลุ่มสันเขา ชั้นที่ 6 สันเขา ชั้นที่ 7 ยอดดอย ห้วยหินลาด
 30. 40. ลักษณะของป่า 7 ระดับ ห้วย, ริมห้วย ป่าชุ่มน้ำ ป่าตีนเขา ป่าลุ่มสันเขา ป่าสันเขา ยอดดอย
 31. 41. ลักษณะการตั้งบ้านเรือน
 32. 42. พื้นที่ทั้งหมด 23,143 ไร่ ป่า ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน 19,498 ไร่ 98 ไร่ 3,547 ไร่ ภาพรวมชุมชน จำนวนประชากร หินลาดใน : 93 คน 17 หลังคาเรือน ผาเยือง : 33 คน 6 หลังคาเรือน หินลาดนอก : 126 คน 25 หลังคาเรือน หินลาดใน , ผาเยือง , หินลาดนอก หมู่ 7 ต . บ้านโป่ง อ . เวียงป่าเป้า จ . เชียงราย
 33. 43. สัดส่วนพื้นทำกิน 3,547 ไร่ แบ่งเป็น นา 226 ไร่ 983 ไร่ สวนชา สวนไม้ยืนต้น ไร่หมุนเวียน ไร่ถาวร 1,588 ไร่ 585 ไร่ 132 ไร่ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 34 ไร่
 34. 44. รายการ สัดส่วนพื้นที่ (%) ประเภทพื้นที่ หินลาดใน ผาเยือง หินลาดนอก พื้นที่หมู่บ้าน ( รวมวัด ) 0.11 0.10 0.73 พื้นที่โรงเรียน 0.02 0.00 0.04 พื้นที่ป่าชุมชน 84.24 84.26 84.26 พื้นที่ทำกิน 15.54 15.62 14.74 พื้นที่ถนน ( ทางดิน ) 0.09 0.02 0.23 รวม 100 100 100
 35. 45. รูปแบบการผลิต ป่า ไร่ถาวร สวน นา ไร่หมุนเวียน <ul><li>ผสมผสาน </li></ul><ul><li>พึ่งพาธรรมชาติ </li></ul><ul><li>ทั้งบริโภคและเพื่อขาย </li></ul><ul><li>จัดการแบบอนุรักษ์ ใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและความเชื่อ </li></ul>เลี้ยงสัตว์ หินลาดใน ผาเยือง หินลาดนอก พื้นที่ทำกินหินลาดใน 1,757 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา แบ่งเป็น % ไร่ งาน ตารางวา 1 . ที่นา 3 49 3 91 2 . สวนชา 43 754 2 52 3 . ไร่ข้าว 54 953 0 81 พื้นที่ทำกินผาเยือง 801 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา แบ่งเป็น % ไร่ งาน ตารางวา 1 . ที่นา 4 28 0 38 2 . สวนชา 28 227 3 96 3 . ไร่ข้าว 68 545 0 84 พื้นที่ทำกินหินลาดนอก 988 ไร่ 95 ตารางวา แบ่งเป็น % ไร่ งาน ตารางวา 1 . ที่นา 15 148 0 33 2 . สวนไม้ยืนต้น 13 132 0 80 3 . ไร่ข้าว 9 89 0 53 4 . ไร่ข้าวโพด 60 584 3 90 5 . พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 3 33 3 39
 36. 46. สัดส่วนการบริโภคพืชผักในชุมชน หมู่บ้าน ปริมาณการบริโภค ( กิโลกรัม / ปี ) รวม ไร่ นา ป่า สวน หินลาดใน 31,673 18,987 3,808 3,691 58,159 ผาเยือง 11,259 3,996 1,211 766 17,231 หินลาดนอก 9,396 60,663 6,163 5,354 81,576 รวม 52,327 83,646 11,182 9,811 156,966
 37. 48. พืชอาหารในชุมชน ไร่หมุนเวียน นา ป่า สวน ข้าวเจ้า 8 พันธุ์ - บือหมื่อพะโดะ บือหมื่อโพปริ บือบอ บือซู บือเกอะพู่ และเอามาใหม่อีก 2 พันธุ์ ( ยังไม่ทราบชื่อพันธุ์ ) ข้าวเหนียว 3 พันธุ์ – ปิ๊อิบอ ( ข้าวเหนียวเหลือง ) ปิ๊อิซู ( ข้าวเหนียวดำ ) ปิ๊อิกวา ( ข้าวเหนียวขาว ) และพืชผักพื้นบ้านประมาณ 105 ชนิด ข้าวนา , ผักกูด , ใบบัวบก ฯลฯ หน่อไม้ น้ำผึ้ง ลูกก่อ หนอนไผ่ เห็ด ผักกูด ผักหนาม ผักหวาน คาวตอง ดอกตั้ง ดอกแค หางหวาย ยอดมะไฟ ปลีกล้วย มะเขือพวง มะม่วง มะไฟ ฯลฯ มะเขือเครือ มะขม มะแขว่น ลูกพลับ มะนาว มะม่วง กล้วย มะไฟ ส้มโอ ดอกตั้ง ดอกแค ชะอม หางหวาย ปลีกล้วย มะละกอ ถั่วฝักยาว ผักรากกล้วย เพกา ผักหนาม คาวตอง มะเขือพวง ขมิ้น ผักไผ่ ใบมะกรูด ปลงยักษ์ ผักหนอง ผักชีฝรั่ง หางว่าน ฝรั่ง ต้นกล้วย เตาร้าง ใบพลู ฯลฯ ข้าวและพันธุกรรมพื้นบ้านกว่า 100 สายพันธุ์ ข้าว ผลิตผลจากธรรมชาติ ชา พืชผักและผลไม้
 38. 49. ไร่หมุนเวียน
 39. 50. วงจรปฏิทินการทำไร่หมุนเวียนใน 1 รอบการผลิต
 40. 51. การบริโภคเนื้อสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์ ปริมาณทั้งหมด สัดส่วน บริโภค ส่งออก ( ขาย ) นำเข้า ( ซื้อ ) เนื้อสัตว์คงเหลือ ( กิโลกรัม ) ( กิโลกรัม ) ( กิโลกรัม ) ( กิโลกรัม ) ( กิโลกรัม ) เนื้อสัตว์เลี้ยง 63,492 5,784 10,828 3,124 43,756 เนื้อสัตว์ทะเล 18 - - 18 - เนื้อสัตว์หาได้ในชุมชน 1,423 1,423 - - - รวม 64,933 7,207 10,828 3,142 43,756 เฉลี่ย / คน 258 29 43 12 174
 41. 53. ลักษณะพื้นที่เลี้ยงสัตว์
 42. 54. แหล่งรายได้ ชื่อบ้าน หินลาดใน ผาเยือง หินลาดนอก อื่นๆ 0 0 79100 รับจ้างทั่งไป 266,500 6,350 144,765 ขายสัตว์ 27,500 4,610 140,500 ใบค้อ 500 0 0 มะแขว่น 4,050 0 0 มะขม 98,700 17,296 0 ลูกพลับ 15,720 0 0 ชา 254,400 45,763 0 จักรสาน 0 8,040 0 หนอนไผ่ 0 10,150 0 น้ำผึ้ง 5,000 25,477 0 ลูกก่อ 10,790 0 0 หน่อไม้ 108,600 44,244 36,900 ข้าวนา 40,000 0 7,600 ข้าวไร่ 7,500 0 0 ขิง 1,000 0 0 ข้าวโพด 43,000 2,500 645,008 รวม 883,260 164,430 1,053,873
 43. 55. การจัดการและการควบคุมดูแลป่า
 44. 56. การเก็บหน่อไม้ <ul><li>หน่อหก </li></ul><ul><li>หน่อซาง </li></ul><ul><li>หน่อไร่ </li></ul><ul><li>หน่อบง </li></ul><ul><li>หน่อไร่ลอง </li></ul>หน่อหก เริ่ม 18 ก . ค หยุดเก็บ 30 ส . ค หน่อคู่สุดท้าย ก . ย . คู่ที่1 คู่ที่3 คู่ที่2
 45. 57. การเก็บน้ำผึ้ง การเก็บหนอนไผ่ <ul><li>มี . ค - พ . ค </li></ul><ul><li>เอาเฉพาะน้ำผึ้ง </li></ul><ul><li>20/ ขวด กองทุนเพื่อการจัดการป่า </li></ul>หมู่บ้าน ปริมาณเฉลี่ย / ปี ( กิโลกรัม หรือ ขวด ) ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 บ้านหินลาดใน 80 150 140 บ้านผาเยือง 180 250 150
 46. 58. พื้นที่สวนไม้ผลและสวนชา
 47. 59. ชา ชาแก่ ธ.ค.-ก.พ. ชาหัวปี มี.ค.-พ.ค. ชากลางปี(ชาฝน) ก.ค.-ส.ค. ชาไซ้ มิ.ย. ชาเหมย ต . ค .- พ . ย . 982.5 ไร่ หมู่บ้าน มูลค่าชารวม ( บาท / ปี ) % ของรายได้ หินลาดใน 254,400 30 ผาเยือง 45,763 28 ปริมาณผลผลิต ( กิโลกรัม / ปี ) ชาแก่ ชาหัวปี ชาฝน ชาไซ้ ชาเหมย 40,000 1,000 30,000 20,000 10,000
 48. 60. บ้าน การเกษตร อาหาร ข้าวสาร ค่าสีข้าว เครื่องนุ่งห่ม / ของใช้ เดินทาง ยารักษาโรค ค่าเล่าเรียน วัสดุก่อสร้าง โทรศัพท์ อื่นๆ หินลาดใน 32,630 237,126 - - 103,003 177,560 17,800 10,000 33,686 7,200 24,600 ผาเยือง 1,715 26,000 32,590 - 17,478 26,500 2,420 6,100 - - - หินลาดนอก 132,860 198,500 - 9,300 184,936 218,733 6,000 112,500 - - 86,680 รวม 167,205 461,626 32,590 9,300 305,417 422,793 26,220 128,600 33,686 7,200 111,280
 49. 63. หมู่บ้าน เฉลี่ย ( บาท / ปี ) รายได้รวม รายจ่ายรวม หนี้สินรวม คงเหลือสุทธิ คงเหลือ / ครัวเรือน / ปี คงเหลือ / คน / ปี หินลาดใน 883,260 643,605 55,000 184,655 10,862 1,986 ผาเยือง 164,430 112,803 12,700 38,927 6,488 1,180 หินลาดนอก 1,053,873 949,509 675,050 - 570,686 - 22,827 - 4,529 รวม 2,101,563 1,705,917 742,750 - 347,104 - 7,231 - 1,377
 50. 64. การใช้ทรัพยากรป่าไม้ <ul><li>สวนชา, ป่า </li></ul><ul><li>กิ่งไม้ ไม้แห้ง </li></ul><ul><li>ไม้ตาย </li></ul>หมู่บ้าน ปริมาณการใช้ไม้ฟืนปี 2551 ( ลบ . ม ./ ปี )   ใช้ทั้งหมด ใช้เฉลี่ย / คน หินลาดใน 196 2.10 ผาเยือง 18 0.53 หินลาดนอก 272 2.16 รวม 485 2
 51. 65. การใช้ทรัพยากรป่าไม้ <ul><li>ป่าชุมชน </li></ul><ul><li>ไม้สด </li></ul>หมู่บ้าน ปริมาณการใช้ไม้เพื่อก่อสร้างปี 2551 ( ลบ . ม / ปี ) ใช้ทั้งหมด ใช้เฉลี่ย / คน หินลาดใน 47 0.50 ผาเยือง - 0.00 หินลาดนอก 144 1.15 รวม 191 1
 52. 66. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หมู่บ้าน ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง &quot; เบนซิน &quot; ปี 2551 ปริมาณที่ใช้ ( ลิตร ) เป็นเงิน ( บาท ) ใช้เฉลี่ย / คน เป็นเงินเฉลี่ย / คน หินลาดใน 2,959 118,360 32 1,273 ผาเยือง 300 12,000 9 364 หินลาดนอก 2,909 116,360 23 923 รวม 6,168 246,720 24 979
 53. 67. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หมู่บ้าน ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง &quot; ดีเซล &quot; ปี 2551 ปริมาณที่ใช้ ( ลิตร ) เป็นเงิน ( บาท ) ใช้เฉลี่ย / คน เป็นเงินเฉลี่ย / คน หินลาดใน 2,670 93,450 29 1,005 ผาเยือง 49 1,715 1 52 หินลาดนอก 2,030 71,050 16 564 รวม 4,749 166,215 19 660
 54. 68. รอยเท้านิเวศบ้านหินลาดใน ประชากร 93 คน พื้นที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ( ไร่ ) รอยเท้านิเวศ ( ใช้ไป ) รอยเท้าเสื่อมสภาพ 24 24 รอยเท้าอาหาร 895 187.93 รอยเท้าพลังงาน / ผลิตภัณฑ์จากไม้ 9,527 140.74 รวม 10,446 352.67 พื้นที่ต่อคน ( ทั้งหมด 93 คน ) 112.32 3.80
 55. 69. รอยเท้านิเวศบ้านผาเยือง ประชากร 33 คน พื้นที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ( ไร่ ) รอยเท้านิเวศ ( ใช้ไป ) รอยเท้าเสื่อมสภาพ 6 6 รอยเท้าอาหาร 280 103.64 รอยเท้าพลังงาน / ผลิตภัณฑ์จากไม้ 4,323 0.95 รวม 4,609 110.59 พื้นที่ต่อคน ( ทั้งหมด 93 คน ) 139.67 3.35
 56. 70. รอยเท้านิเวศบ้านหินลาดนอก ประชากร 126 คน พื้นที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ( ไร่ ) รอยเท้านิเวศ ( ใช้ไป ) รอยเท้าเสื่อมสภาพ 68 68 รอยเท้าอาหาร 494 178.40 รอยเท้าพลังงาน / ผลิตภัณฑ์จากไม้ 5,648 88.14 รวม 6,210 334.54 พื้นที่ต่อคน ( ทั้งหมด 93 คน ) 49.28 2.65
 57. 71. เปรียบเทียบ “รอยเท้านิเวศ” หมู่บ้าน / ประเทศ พื้นที่ใช้ประโยชน์ได้ ( ไร่ ) พื้นที่ใช้ประโยชน์จริง ( ไร่ ) หินลาดใน 112.32 (2008) 3.80 (2008) หินลาดนอก 49.28 (2008) 2.65 (2008) ผาเยือง 139.67 (2008) 3.35 (2008) ไทย 6.25 (2001) 10 (2001) อเมริกา 30.63 (2003) 59.37 (2003)
 58. 72. กราฟแสดงการเปรียบเทียบรอยเท้านิเวศ ปี 2008 ปี 2001 ปี 2003
 59. 73. สำรับอาหาร ( ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน )
 60. 74. สำรับอาหาร ข้อมูลจากตัวแทนชุมชน 10 ครัวเรือน ได้แก่ หินลาดใน 4 ครัวเรือน , ผาเยือง 2 ครัวเรือน และ หินลาดนอก 4 ครัวเรือน ทำการชั่งวัตถุดิบก่อนประกอบอาหารเป็นเวลา 5 เดือน คืน มิ . ย .- ต . ค . เดือนละ 7 วัน
 61. 75. การบริโภคอาหารจากนอกชุมชน <ul><li>ผักและผลไม้ : ผักกาดขาว , ผักบุ้ง , กระเทียม , หอมแดง , มะเขือยาว , ผักชี , มะเขือเทศ , ส้ม , เงาะและผลไม้ในตลาด </li></ul><ul><li>เครื่องปรุง : เกลือ </li></ul><ul><li>อาหารแห้งอาหารแปรรูป : ปลากระป๋อง , มาม่า , ปลาทู , ไข่ไก่ </li></ul><ul><li>อื่นๆ : ยาสูบ , สุรา </li></ul>2,114 กก = 44,501 บาท 1,691 กก = 134,181 บาท 2,528 กก = 48,073 บาท 31 กก = 2,010 บาท รวมทั้งสิน 6,364 กิโลกรัม 228,765 บาท เฉลี่ย = 25 กก ./ คน / ปี 908 บาท / คน / ปี
 62. 76. อาหารในชุมชน
 63. 77. อาหารในชุมชน
 64. 78. อาหารนอกชุมชน
 65. 79. ความหลากหลายของอาหารที่บริโภคใน 1 สัปดาห์ จำแนกตามคุณค่าทางโภชนาการ ไขมัน วิตามิน / เกลือแร่
 66. 80. ตารางแสดงความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน
 67. 81. ประเภทพื้นที่ ไร่ เฮกตาร์ % ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน ตัน คาร์บอน / เฮกตาร์ ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บไว้ทั้งหมด ( ตัน ) % พื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมด 19,498 3,119.68 84.25 212 661,372.16 91.75 หินลาดใน 9,527 1,524.32 41.17   323,155.84 44.83 ผาเยือง 4,323 691.68 18.68   146,636.16 20.34 หินลาดนอก 5,648 903.68 24.40   191,580.16 26.58               พื้นที่ทำกิน 3,547 567.52 15.33   59,458.84 8.25 ที่นา 226 36.16 0.98 25 904.00 0.13 ไร่ข้าว 114 18.24 0.49 25 456.00 0.06 ไร่เหล่าปี 1-10 1,476 236.16 6.38   17,371.00 2.41 สวนชา 982 157.12 4.24 179 28,124.48 3.90 สวนไม้ยืนต้น 132 21.12 0.57 158 3,336.96 0.46 ไร่ข้าวโพด 585 93.60 2.53 99 9,266.40 1.29 พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 33 5.28 0.14                     ที่อยู่อาศัย 98 15.68 0.42   0.00 0.00 หินลาดใน 24 3.84 0.10       ผาเยือง 6 0.96 0.03       หินลาดนอก 68 10.88 0.29       พื้นที่รวม 23,143 3,703 100.00   720,831.00 100.00
 68. 82. ตารางแสดงการกักเก็บคาร์บอนในไร่หมุนเวียน
 69. 83. ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน สุทธิ 17,348 ไร่ข้าวโพด 47 ไร่ 7.52 เฮกแตร์ 68 ตันคาร์บอน สัดส่วนพื้นที่ หน่วยของพื้นที่ ปริมาณคาร์บอน พื้นที่เผา ปริมาณคาร์บอนที่สูญหาย ไร่ เฮกตาร์ ( ตัน / เฮกตาร์ ) ตัน ไร่ เฮกตาร์ ( ตัน / เฮกตาร์ ) ตัน ไร่ข้าวปีปัจจุบัน 114 18.24 25 456 - - 0 - ไร่เหล่าพัก 1 ปี 199 31.84 15 478 - - 3 - ไร่เหล่าพัก 2 ปี 187 29.92 30 898 - - 7 - ไร่เหล่าพัก 3 ปี 172 27.52 45 1,238 - - 10 - ไร่เหล่าพัก 4 ปี 153 24.48 60 1,469 - - 14 - ไร่เหล่าพัก 5 ปี 135 21.6 75 1,620 - - 17 - ไร่เหล่าพัก 6 ปี 202 32.32 90 2,909 5 0.80 20 16 ไร่เหล่าพัก 7 ปี 93 14.88 105 1,562 69 11.04 24 265 ไร่เหล่าพัก 8 ปี 125 20 120 2,400 11 1.76 27 48 ไร่เหล่าพัก 9 ปี 101 16.16 135 2,182 14 2.24 31 69 ไร่เหล่าพัก 10 ปี 109 17.44 150 2,616 15 2.40 34 82 ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บ รวม 17,827 ปริมาณคาร์บอนที่สูญหาย รวม 480
 70. 84. ตารางแสดงการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในพื้นที่นา ( น้ำขัง )
 71. 85. ประเภทพื้นที่ ไร่ เฮกตาร์ % ก๊าซมีเทน ความสามารถในการดูดซับมีเทน จำนวนวัน ปริมาณก๊าซมีเทนที่ดูดซับ ( กรัม / เฮกตาร์ / วัน ) ( ตัน / ปี ) พื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมด 19,498 3,119.68 84.25 2.36 365 2.69 หินลาดใน 9,527 1,524.32 41.17       ผาเยือง 4,323 691.68 18.68       หินลาดนอก 5,648 903.68 24.40       พื้นที่ทำกิน 3,547 567.52 15.33     -3.48 ที่นา 226 36.16 0.98 -689 150 -3.74 ไร่ข้าว 114 18.24 0.49 5.17 365 0.03 ไร่เหล่าปี 1-10 1,476 236.16 6.38       สวนชา 982 157.12 4.24 2.09 365 0.12 สวนไม้ยืนต้น 132 21.12 0.57 2.09 365 0.02 ไร่ข้าวโพด 585 93.60 2.53 2.4 365 0.08 พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 33 5.28 0.14       ที่อยู่อาศัย 98 15.68 0.42       หินลาดใน 24 3.84 0.10       ผาเยือง 6 0.96 0.03       หินลาดนอก 68 10.88 0.29                     พื้นที่รวม 23,143 3,703 100.00     -0.80 tons C -0.60
 72. 86. รูปแบบการทำไร่ข้าวโพดในพื้นที่ศึกษา
 73. 87. สัดส่วนการกักเก็บคาร์บอน 92 % 8 % 0 % 720,831 ตัน 59,459 ตัน
 74. 88. กิจกรรมการผลิตทำให้เกิดการสูญเสียคาร์บอน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของที่กักเก็บไว้ได้
 75. 89. กิจกรรมการผลิตปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของคาร์บอนที่ดูดซับไว้ได้
 76. 90. ขอขอบคุณ ทีมวิจัยในพื้นที่ ประเสริฐ โพคะ จันทร์เพ็ญ ศิริ ชัยธวัช จอมติ เกรียงศักดิ์ ปะปะ กาสี ชิโย ผ่องพรรณ เวชกิจ จิตตรา โพคะ อัญชลี คำ ประสิทธิ์ ศิริ พัชรี แนะโพ วราพร คำ
 77. 91. ข้อเสนอแนะ <ul><li>1 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสรรค์บรรยากาศของความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง ควรมีการทบทวนและยุติมาตรการแนวทางของรัฐที่เป็นการคุกคามและลิดรอนสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูง เช่น การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ การจับกุมดำเนินคดีสมาชิกของชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิม รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยและทำกินในเขตป่า โดยการดำเนินโครงการหรือมาตรการใดๆ ควรเปิดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมและการตัดสินจากชุมชนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม </li></ul>
 78. 92. <ul><li>2 ให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับและสนับสนุนบทบาทของชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรับรองสิทธิในการอยู่อาศัยและการทำกินที่มั่นคงแก่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนบนพื้นที่สูงหันมาให้ความสำคัญกับปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ภาวะความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการทำลายทรัพยากร เช่น การปลูกพืชพาณิชย์เชิงเดี่ยว </li></ul>
 79. 93. <ul><li>3 ให้มีการกำหนดมาตรการและแนวทางและนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ชุมชนบนพื้นที่สูงนำรูปแบบการผลิตในระบวนเกษตร ไร่หมุนเวียน และการจัดการป่าชุมชน ในพื้นที่พื้นที่ศึกษาไปสู่การปฏิบัติของชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆอย่างกว้างขวาง โดยสามารถคิดค้นรูปแบบการผลิตที่เหมาะสมกับบริบทของสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงลดทอนความยากจนและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ </li></ul>
 80. 94. <ul><li>4 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายป่าไม้หรือตรากฎหมายเพื่อรองรับรองสิทธิชุมชนตามที่บัญญัติรัฐธรรมนูญที่เป็นรูปธรรมแก่ชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงของชีวิต โดยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน </li></ul>
 81. 95. ขอขอบคุณ ทีมที่ปรึกษาวิชาการ - ศูนย์เครือข่ายวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Start) - มูลนิธินโยบายสุขภาวะ และขอขอบคุณ Oxfam GB ผู้สนับสนุนงานวิจัย
 82. 96. เครื่องปรุง หินลาดใน ชนิดอาหาร ปริมาณที่ซื้อ / ปี ปริมาณบริโภค เป็นเงิน   จำนวน หน่วย กิโลกรัม , ลิตร / ปี ( บาท / ปี ) เกลือเม็ด 578 ถุง 564 3,734 เกลือป่น 10 แพ็ค 12 250 ผงชูรส 605 ซอง 8 888 น้ำมันพืช 194 ขวด 96 5,560 น้ำปลา 275 ขวด 140 4,740 ซีอิ๊ว 63 ขวด 30 1,798 ซอส 16 ขวด 10 539 รสดี 49 ซอง 2 343 กะปิ 132 กระปุก 14 1,499 น้ำตาล 39 กก . 39 902 ซอสหอย   ขวด 17 385 ถั่วเน่า 60 แผ่น 1 120 รวม 932 20,758
 83. 97. อาหารแปรรูปอาหารแห้ง หินลาดใน ชนิดอาหาร จำนวน หน่วย กิโลกรัม / ปี บาท / ปี ปลากระป๋อง 1257 กระป๋อง 195 19,390 แคบหมู 889 ถุง 18 4,445 ปลาทู 402.5 ถุง 37 2,535 ปลาเค็ม 289 ถุง 14 2,485 ปลาแห้ง 329.5 ถุง 19 3,050 ไข่ไก่ 5110 ฟอง 307 15,330 วุ้นเส้น 73 ถุง 37 3,343 มาม่า 2303 ซอง 138 13,818 หมูยอ 569 ห่อ 51 4,791 ปลาร้า ( เสียบไม้ ) 520 ไม้ 8 1,160 แหนม 100 ห่อ 9 500 อาหารถุง 154 กก . 54 2,040 ก๋วยเตี๋ยว 68 ถุง 41 1,360 ขนมจีน 43 ถุง 37 622 ไก่ย่างห้าดาว 5 ตัว 6 550 ขนม 2400 ห่อ 55 13,680 ลูกชิ้น 34 กก . 34 1,620 ยาหอม 20 หลอด   120 รวม 1,058 90,839
 84. 98. พืชผักผลไม้ หินลาดใน ชนิดอาหาร จำนวน หน่วย กิโลกรัม / ปี บาท / ปี กระเทียม 176 กก . 186 4,899 หอมแดง 96 กก . 96 2,540 ผักชี   กก . 71 1,665 มะเขือเทศ   กก . 49 510 ผักกาดขาว 180 กก . 180 180 กะหล่ำปลี 45 กก . 45 500 ส้มเขียวหวาน 13 กก . 13 325 เงาะ 10 กก . 10 200 ถั่วฝักยาว 49 กก . 49 1,225 ผักบุ้ง 112 กก . 112 1,450 ผลไม้ต่างๆ 278 กก . 278 6,360 มะเขือยาว 37 กก . 37 370 เห็ด 71 กก . 71 2,560 ตะไคร้ 5 กก . 5 75 คะน้า 70 กก . 70 850 กะหล่ำดอก 40 กก . 40 1,150 รวม 1,312 24,859
 85. 99. เครื่องปรุง ผาเยือง ชนิดอาหาร ปริมาณที่ซื้อ / ปี ปริมาณบริโภค เป็นเงิน   จำนวน หน่วย กิโลกรัม , ลิตร / ปี ( บาท / ปี ) เกลือเม็ด 192 ถุง 187 960 เกลือป่น 14 แพ็ค 7 144 ผงชูรส 44 ซอง 2 220 น้ำมันพืช 98 ขวด 15 1,176 น้ำปลา 19 ขวด 6 258 ซีอิ๊ว 8 ขวด 2 153 รสดี 4 ถุง 0.1 20 กะปิ 18 ถุง 1 75 น้ำตาล 26 กก . 26 345 น้ำปู 9 กระปุก 1 120 น้ำอ้อย 24 ถุง 19 190 มันหมู 10 กก . 10 250 รวม 276 3,911
 86. 100. อาหารแปรรูปอาหารแห้ง ผาเยือง ชนิดอาหาร จำนวน หน่วย กิโลกรัม / ปี บาท / ปี ปลากระป๋อง 58 กระป๋อง 9 812 แคบหมู 110 ถุง 2 550 ปลาทู 19 ถุง 3 160 ปลาเค็ม   ถุง 3 460 ปลาแห้ง   ถุง 1 160 ไข่ไก่ 190 ฟอง 11 570 วุ้นเส้น 14 ถุง 5 474 มาม่า   ซอง 14 1,440 ขนมจีน 5 ถุง 3 25 โครงไก่ 10 กก . 10 250 รวม 61 4,901
 87. 101. พืชผักผลไม้ ผาเยือง พืชผักผลไม้ พืชผักผลไม้ ชนิดอาหาร จำนวน หน่วย กิโลกรัม / ปี บาท / ปี กระเทียม 24 กก . 24 270 ผักชี 50 มัด 4 100 มะเขือเทศ 50 ถุง 11 200 กะหล่ำปลี 6 กก . 6 35 หอมหัวใหญ่ 32 ถุง 6 160 รวม 51 765
 88. 102. เครื่องปรุง หินลาดนอก ชนิดอาหาร ปริมาณที่ซื้อ / ปี ปริมาณบริโภค เป็นเงิน   จำนวน หน่วย กิโลกรัม , ลิตร / ปี ( บาท / ปี ) เกลือเม็ด 457 ถุง 507 4,221 ผงชูรส 309 ซอง 13 1,319 น้ำมันพืช   ขวด 78 4,752 น้ำปลา 94 ขวด 30 1,103 ซีอิ๊ว 40 ขวด 18 925 ซอส 29 ขวด 13 683 ซอสหอย 8 ขวด 8 280 รสดี 39 ซอง 2 391 กะปิ 201 กระปุก 157 3,394 น้ำตาล 35 กก . 35 795 ข้าวแป้ง 6 ถุง 6 360 น้ำปู   กระปุก 13 579 เครื่องต้มจืด 9 ถุง 1 150 เครื่องส้มตำ 80 ถุง 16 400 น้ำมันหมู 96 ถุง 10 480 รวม 906 19,832
 89. 103. อาหารแปรรูปอาหารแห้ง หินลาดนอก ชนิดอาหาร จำนวน หน่วย กิโลกรัม / ปี บาท / ปี ปลากระป๋อง 289 กระป๋อง 45 4,470 แคบหมู 923 ถุง 18 4,615 ปลาทู   ถุง 218 5,625 ปลาเค็ม 28 ถุง 1 316 ปลาแห้ง   ถุง 45 5,655 ปลาร้า   ไม้ 6 410 ไข่ไก่ 1735 ฟอง 104 5,235 วุ้นเส้น 87 ถุง 32 2,850 มาม่า 1209 ซอง 73 7,254 หมูยอ 137 ห่อ 12 1,161 ลูกชิ้น 15 กก . 15 550 แหนม 25 ห่อ 2 300 รวม 572 38,441
 90. 104. พืชผักผลไม้ หินลาดนอก พืชผักผลไม้ พืชผักผลไม้ ชนิดอาหาร จำนวน หน่วย กิโลกรัม / ปี บาท / ปี กระเทียม 228 กก . 228 5,585 หอมแดง 135 กก . 135 3,255 ผักชี   กก . 52 1,263 มะเขือยาว   กก . 117 1,400 มะเขือเทศ   กก . 135 1,981 ผักกาด   กก . 188 2,650 ผักกาดขาว 61 กก . 61 1,160 กะหล่ำปลี 75 กก . 75 445 กะหล่ำดอก 25 กก . 25 750 ผักบุ้ง 23 กก . 23 475 แครอท 1 กก . 1 30 ถั่วฝักยาว   กก . 85 1,695 เห็ด 8 กก . 8 640 พริก 13 กก . 13 665 มะแขว่น 3 กก . 3 65 หมาก 15 มัด 5 75 ใบพลู 15 มัด 5 75 พริกหนุ่ม 20 ถุง 6 40 ชา 20 ถุง 2 200 รวม 1,165 22,449
 91. 105. พืชผักผลไม้ หินลาดนอก พืชผักผลไม้ อื่นๆ ชนิดอาหาร จำนวน หน่วย กิโลกรัม / ปี บาท / ปี ยาสูบ 6 ก้อน 1 90 เหล้า 30 ขวด 30 1,800 ยานัต 12 ขวด   120 รวม 31 2,010
 92. 106. แผ่วถาง เก็บข้าวใส่กระสอบ ขนกลับบ้าน ตากเศษไม้ - เศษหญ้า ทำแนวกันไฟ ถางหญ้า / เก็บผลผลิตพืช เผาไร่ ปลูกพืชผักอื่น ตีข้าว ตากข้าว เก็บเกี่ยว ถางหญ้า / เก็บ ผลผลิตอีก 2 รอบ ปลูกข้าวไร่ ก . พ . - ตากแดดทิ้งไว้ 2 เดือน - ใช้เวลาเผา 1-1.30 ชั่วโมง <ul><li>สร้างกระท่อม </li></ul><ul><li>เผาอีกครั้งหลังจากครั้งแรก 1-2 วัน </li></ul>- ปลูกพืชผักอื่กก่อน มี 60 กว่าชนิด - พืชบางชนิดออกผลผลิต เช่น ผักกาด ยอดฟักทอง - ใช้เสียมขุดแล้วหยอด - พันธุ์ข้าวดั้งเดิม ( ปิ๊อิ๊กวา / บือแกวะ ) - ต้นเดือนธันวาคม กระบวนการผลิตข้าวไร่หมุนเวียน มี . ค . เม . ย . พ . ค . พ . ค . มิ . ย . ส . ค . ปลาย ต . ค .
 93. 107. ปฏิทินการผลิตในระบบไร่หมุนเวียน มค . กพ . มีค . ตค . พย . ธค . ขุดเผือก มันทุกชนิด เป่ ฟักทอง ฟักเขียว พันไร่ เก็บพริก มะเขือ เก็บพริก มะเขือ ทำรั้วรอบไร่ เผาไร่ ทำแนวกันไฟ เก็บพริก มะเขือ เกี่ยวข้าว เก็บผักกาด ข้าวสาลี แตงกวา มิย . กค . กย . ปลูกผัก หยอดเมล็ดข้าว ริบไร่ ฟักทอง ฟักเขียว อ้อย แมงลัก เลี้ยงผีไฟ ทำพิธีกรรม เลี้ยงผีไร่ ดายหญ้า เก็บผักกาด เก็บผักกาด ข้าวสาลี แตงกวา ดายหญ้า ห่อวอ มันสำปะหลัง พริก เก็บผักกาด ยอดฟักทอง พริก ห่อวอ มันสำปะหลัง บวบ ถั่ว หอมชู สค . ปลูกพริก ปลูกถั่ว งา ห่อวอ มัน ถั่ว บวบ หอมชู ข้าวสาลี แตงกวา เมย . ข้าวสาลี แตงกวา ห่อวอ มันสำปะหลัง หอมชู บวบ ถั่ว ห่อวอ บวบ ถั่ว ผักกาด ข้าวสาลี มันสำปะหลัง หอมชู พิธีมัดมือ เรียกขวัญข้าว ตีข้าว เก็บเผือก มันทุกชนิด พริก มะเขือ ข้าวฟ่าง ฟักทอง ฟักทอง ฟักเขียว พค .
 94. 108. ถางไร่ พ่นยาฆ่าหญ้ารอบที่ 2+ ใส่ปุ๋ย เผาหญ้า พ่นยาฆ่าหญ้ารอบที่ 1 ทำแนวกันไฟ ปลูกข้าวโพด เก็บผลผลิต พักไร่ มี . ค . ตากทิ้งไว้ 1 เดือน เม . ย . ช่วงบ่าย 3-5 โมงเย็น พ . ค . ปริมาณ 2 ลิตร / ไร่ ปลูกทันทีหลังพ่นยาฆ่าหญ้า ใช้วิธีการขุดแล้วหยอด พ่นยาปริมาณ 0.5 ลิตร / ไร่ ปุ๋ยยูเรีย 1 กระสอบ / 2 ไร่ครึ่ง ( หยอดข้างต้น ) ผลผลิต 600 กก ./ ไร่ กระบวนการผลิตข้าวโพด ก . ค . ต้นสูง 60 เซนติเมตร พ . ค . ก . ย . 5 เดือน 585 ไร่
 95. 109. ถางแปลงหว่านข้าวเชื้อ ตีข้าว เก็บเกี่ยว ดำนา ไถนาแปลงปลูก ปล่อยน้ำเข้านา หว่านข้าวเชื้อ - แปลงข้าวเชื้อ 1 งาน - ตากให้แห้งไว้ 3-4 วัน - ขุดลอกคูคลอง - ข้าวพันธุ์บือลึอ ( พันธุ์ดั้งเดิม ) - ใช้เสียมขุดและหยอดเมล็ดข้าว - ใช้น้ำฝน - ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ - น้ำขังสูงประมาณ 5 ซม . - ใช้รถไถ ใช้เวลา 2 วัน / 1 แปลง ( 3 ไร่ ) - ปั้นคันนา 3 วัน - ดองดินจากที่ไถ 15 วันหลังไถ - เติ๊ดนา ( ทำดินที่ไถ่ให้ละเอียด ) 3 วัน โดยใช้รถไถ - ใช้วิธีการปักดำ เอามื้อเอาแรงกัน - ไม่ใช้ปุ๋ย - ถางหญ้าคันนาและในนา - ปิดน้ำไม่ให้เข้านา - เอามื้อ เอาแรง - แปลง ( 3 ไร่ ) / วัน / 15 คน - ผลผลิต 1 ไร่ =495 กก . กระบวนการผลิตข้าวนา 226 ไร่ เม . ย . กลางพ . ค - ปลายมิ . ย . ปลายพ . ค - ต้นมิ . ย . มิ . ย . ก . ค พ . ย .
 96. 110. รอยเท้านิเวศหินลาดใน พื้นที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมด ปี 51 พื้นที่ใช้ประโยชน์จริง ปี 51 ( ไร่ ) พื้นที่บริโภค พื้นที่นำเข้า พื้นที่ส่งออก ( ไร่ ) ( ไร่ ) ( ไร่ ) รอยเท้าเสื่อมสภาพ พื้นที่ตั้งหมู่บ้าน 12 12 0 0 พื้นที่โรงเรียน 2 2 0 0 พื้นที่ถนน 10 10 0 0 รอยเท้าอาหาร นาข้าว 50 38.79 0 11.21 ไร่ข้าว 90 84.87 0 5.13 สวนชา 755 27.36 0 727.64 รอยเท้าพลังงาน พื้นที่ป่าชุมชน 9,527 140.74 0 0 รวม 10,446 190.41 0 743.98 พื้นที่ต่อคน ( ทั้งหมด 93 คน ) 112.32 3.80
 97. 111. รอยเท้านิเวศหินลาดนอก พื้นที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมดปี 51 พื้นที่ใช้ประโยชน์จริงปี 51 ( ไร่ ) พื้นที่ผลิตเอง พื้นที่นำเข้า พื้นที่ส่งออก ( ไร่ ) ( ไร่ ) ( ไร่ ) รอยเท้าเสื่อมสภาพ พื้นที่ตั้งหมู่บ้าน 49 49 0 0 พื้นที่โรงเรียน 3 3 0 0 พื้นที่ถนน 16 16 0 0 รอยเท้าอาหาร นาข้าว 149 138.78 0 10.22 ไร่ข้าว 46 0 0 0 ไร่ข้าวโพด ( ผลิตข้าวไร่ ) 13 13 0 0 ไร่ข้าวโพด 233 0 0 233 สวนไม้ยืนต้น 132 8 0 0 รอยเท้าพลังงาน พื้นที่ป่าชุมชน 5,648 13.51 0 0 รวม 6,210 334.54 0 243.22 พื้นที่ต่อคน ( ทั้งหมด 126 คน ) 49.28 2.65
 98. 112. รอยเท้านิเวศผาเยือง พื้นที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมดปี 51 พื้นที่ใช้ประโยชน์จริงปี 51 ( ไร่ ) พื้นที่บริโภค พื้นที่นำเข้า พื้นที่ส่งออก ( ไร่ ) ( ไร่ ) ( ไร่ ) รอยเท้าเสื่อมสภาพ พื้นที่ตั้งหมู่บ้าน 5 5 0 0 พื้นที่ถนน 1 1 0 0 รอยเท้าอาหาร นาข้าว 28 28 5.43 0 ไร่ข้าว 94 94 0 0 สวนชา 228 41.52 0 187.13 รอยเท้าพลังงาน พื้นที่ป่าชุมชน 4,323 0.95 0 0 รวม 4,609 110.59 5.43 187.13 พื้นที่ต่อคน ( ทั้งหมด 33 คน ) 139.67 3.35 0.16

×