Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblio plhroforikhs b gymnasioy

525 views

Published on

Τα πρώτα κεφάλαια

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biblio plhroforikhs b gymnasioy

 1. 1. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·103 B’ °Àª¡∞™π√À ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù¿ÍË Â›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ˆ˜ Ì›· Û˘Û΢‹- ÂÚÁ·Ï›Ô, Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. ™ÙË µã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÒÛÙ ӷ ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· οÓÔ˘Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ·Û¯Ôϛ˜. ∂¡√∆∏∆∞ 1: °ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ˆ˜ ÂÓÈ·›Ô Û‡ÛÙËÌ· ∫∂º∞§∞π√ 1 æËÊÈ·Îfi˜ ∫fiÛÌÔ˜ .................................................................................................. 104 ∫∂º∞§∞π√ 2 ∆Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹ ................................................................................ 109 ∫∂º∞§∞π√ 3 ¶ÔÏ˘Ì¤Û· ................................................................................................................ 113 ∫∂º∞§∞π√ 4 ¢›ÎÙ˘· ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ................................................................................................ 120
 2. 2. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·104 104 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ µ’ °Àª¡∞™π√À – ∂¡√∆∏∆∞ 1: °¡øƒπ∑ø ∆√¡ À¶√§√°π™∆∏ ø™ ∂¡π∞π√ ™À™∆∏ª∞ ∫∂º∞§∞π√ 1 æËÊÈ·Îfi˜ ∫fiÛÌÔ˜ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ™˘¯Ó¿ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ˙ԇ̠ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÔ¯‹. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Â›Ó·È „ËÊȷΤ˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Ë Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰›ÛÎˆÓ DVD ‹ CD, Ù· „ËÊȷο ıÂÚÌfiÌÂÙÚ· ‹ Ù· „ËÊȷο ÚÔÏfi- ÁÈ·. ✔ ∆È ÂÓÓÔԇ̠̠ÙÔÓ fiÚÔ «„ËÊÈ·Îfi˜»; ✔ ¶fiÙ ÌÈ· Û˘Û΢‹ Â›Ó·È „ËÊȷ΋; ✔ °È·Ù› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ „ËÊȷ΋ Ì˯·Ó‹; §¤ÍÂȘ ∫ÏÂȉȿ ✔ ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì·˜ ·ÔıË·ÔÓÙ·È Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹; ™ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ (Analogue), ÙÔÓ fiÚÔ «„ËÊÈ·Îfi˜» ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÛÙ› Ë Î·Ù·- ¢˘·‰ÈÎfi æËÊ›Ô (Binary Û΢‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. digit, bit), Byte, æËÊÈ·Îfi˜ (Digital), 1.1 æËÊÈ·Îfi - ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú› ıÌËÛ˘ Œ¯ÂÙ ÔÙ¤ ·Ó·ÚˆÙËı› ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Ï¤ÍË «„ËÊÈ·Îfi˜»; ∏ ϤÍË ·˘Ù‹ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙË Ï¤ÍË «„ËʛԻ. ∏ ϤÍË «„ËÊ›ÔÓ» ÛÙ· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÙÚ·‰¿ÎÈ ‹ ¯·Ï›ÎÈ. ∞fi ÙË Ï¤ÍË „ËÊ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È Ë Ï¤ÍË „ËÊȉˆÙfi. ŒÓ· „ËÊȉˆÙfi ηٷ- Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi „ËÊ›‰Â˜, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ ¤ÙÚ˜, ‚·Ì̤Ó˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂ- ÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÒÌ· Ë Î·ıÂÌ›·. ŒÙÛÈ, οı „ËÊȉˆÙfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ „ËÊȉˆÙfi, Ì›· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ‹ ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ‰È·- ÎÚ›ÓÔ˘Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ŒÓ· „ËÊȉˆÙfi, ÏÔÈfiÓ, Û¯ËÌ·Ù›- ˙ÂÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ÚÒÌ·Ù·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒ- Ì·Ù· ÙˆÓ „ËÊ›‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ (∂ÈÎfiÓ· 1.1). °ÂÓÈο, Ì ÙÔÓ fiÚÔ «„ËÊÈ·Îfi» (digital) ÂÓÓÔԇ̠¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ „ d ·›ÚÓÂÈ ÙÈ̤˜ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁÈÎfi (analogue), ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Â›Ó·È a ∂ÈÎfiÓ· 1.1. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜. Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ „ËÊ›‰Â˜ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ·- ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ¤ÓÓÔȘ ηχÙÂÚ·, ·˜ οÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi (∂ÈÎfiÓ· 1.2). ™Â ¤Ó· ·ÓËÊÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ·˘Í¿ÓÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÙÈ̤˜ ·fi ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û ÌÈ· ÛοϷ ÙÔ ‡„Ô˜ ·˘Í¿ÓÂÈ, ·fi ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô, ηٿ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ûη- ÏÔ¿ÙÈ. ÕÚ·, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌÔ‡, ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÓËÊfiÚ· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ·Ó·ÏÔÁÈο, ÂÓÒ Ë ÛοϷ ‰È·ÎÚÈÙ¿ („ËÊȷο). √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·Ó·ÏÔÁÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·fi 40 Û 60 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ· ·›ÚÓÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÂӉȿ- ÌÂÛ˜ ÙÈ̤˜. ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó, ·Ó Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ¿ÏÏ·˙ „ËÊȷο .¯. ∂ÈÎfiÓ· 1.2. ªÈ· ÛοϷ Ì·˜ ÂÈ- ·fi 40 ¤·ÈÚÓ ηÙ¢ı›·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ 45 Î·È ÌÂÙ¿ ηÙ¢ı›·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ 50 ¯ÈÏÈfiÌÂ- ÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ó‚ԇÌ ÌfiÓÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‡„Ë, Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·. ∞Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÙfiÙ ı· ÓÈÒı·Ì ·fiÙÔÌ· Ì ÌÈ·Ó ·ÓËÊfiÚ· ÙÚ·ÓÙ¿ÁÌ·Ù· Û οı ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Û·Ó Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ó· ¯Ù˘-
 3. 3. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·105 ∫∂º∞§∞π√ 1: æ∏ºπ∞∫√™ ∫√™ª√™ 105 Ô‡Û ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜. (ŸÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÈÌÒÓ ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÈÛıËÙ‹ Á›ÓÂÙ·È Ë ·fiÙÔÌË ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜). ªÈ· ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Û˘Û΢‹ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ıÂÚ- ÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ˘‰Ú·ÚÁ˘ÚÈÎfi ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ. ∏ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ, ·›ÚÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÙÈ̤˜, ÁÈ· Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ì·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ‰Â›¯ÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ͯˆÚÈÛÙ¿ (‰È·ÎÚÈÙ¿) „ËÊ›· ·ÚÈıÌÒÓ Î·È fi¯È fiϘ ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÙÈ̤˜. 1.2 √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ˆ˜ „ËÊȷ΋ Ì˯·Ó‹ ∞˜ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÁÈ·Ù› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È „ËÊÈ·Îfi˜. √ ˘ÔÏÔÁÈ- ÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ì˯·Ó‹ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ∆· ËÏÂ- ÎÙÚÔÓÈο ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·Ù·, Û ·ÏÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Ú‡̷ (·) ·fi ηÏ҉ȷ Î·È «‰È·ÎfiÙ˜». °È· ÏfiÁÔ˘˜ ¢ÎÔÏ›·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (∂ÈÎfiÓ· 1.3): ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Ú‡̷ ̤۷ ·fi ¤Ó· ηÏÒ- ÂÚÓ¿ÂÈ Ú‡̷ (‚) ‰ÈÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÓ¿ÂÈ Ú‡̷ ̤۷ ·fi ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ. ∂ÈÎfiÓ· 1.3. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ŒÓ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È „ËÊÈ·Îfi˜, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Ú‡̷. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÌfiÓÔ ‰‡Ô). ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ Ú‡̷ ∞Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1940) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ, ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ Ú¿- ÍÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ‹Úı·Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ¤Ó· ¶Ò˜ fï˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·- ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∆· ·ÚÈıÌËÙÈο „ËÊ›· (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ÙÔ˘ ‰Âη‰È- ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔÎË. £· ¤ÚÂ ÂÔ̤ӈ˜ Ì οÔÈÔ ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÙÚfiÔ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· 10 ·˘Ù¿ „ËÊ›· ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ‰‡Ô ηٷÛÙ¿ÛÂ- ·fi 0 Î·È 1; ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ∏ χÛË ‹Úı Ì ÙË ¯ÚË- ™ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ›¯Â ‹- ÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú›ıÌËÛ˘: ÙÔ˘ ‰˘·‰ÈÎÔ‡. ‰Ë ‰Ôı› χÛË ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰˘·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ Ù· ÌÔÓ·‰Èο ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ··È- 17Ô˘ ·ÈÒÓ· (1694), ·fi ÙÔ ÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰‡Ô: ÙÔ 0 Î·È ÙÔ 1. ™ÙÔÓ ¶›Ó·- Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi §¿ÈÌÓÈÙ˜ (Lei- η 1.1 ‚ϤÔ˘Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÛÙ· bniz). √È ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈ- ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·: ÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Û‡- ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰¤Î· „ËÊ›·. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó‹- ¶›Ó·Î·˜ 1.1. ∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÈıÌÒÓ ÛÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi Î·È ÛÙÔ ‰˘·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘. ıÂÈ· ÍÂΛÓËÛÂ, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡- ¢Âη‰ÈÎfi ¢˘·‰ÈÎfi ¢Âη‰ÈÎfi ¢˘·‰ÈÎfi ¢Âη‰ÈÎfi ¢˘·‰ÈÎfi Ì ӷ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ì Û ο- ™‡ÛÙËÌ· ™‡ÛÙËÌ· ™‡ÛÙËÌ· ™‡ÛÙËÌ· ™‡ÛÙËÌ· ™‡ÛÙËÌ· ı ‰¿¯Ù˘ÏÔ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi, Ò- 0 0 4 100 8 1000 ÛÙ ӷ ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ- 1 1 5 101 9 1001 ÚË Â˘ÎÔÏ›·. ŸÌˆ˜ ÌÔÚÔ‡- 2 10 6 110 10 1010 Ì οÏÏÈÛÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- 3 11 7 111 11 1011 ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο, fiˆ˜ ÙÔ ÔÎÙ·‰È- Îfi ‹ ÙÔ ‰˘·‰ÈÎfi. ™ÙÔ ‰˘·‰È- ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰˘·‰ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú›ıÌËÛ˘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·- Îfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú›ıÌËÛ˘ fiÏÔÈ ÛÙ¤˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ‹ÛÔ˘Ó: ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÙË ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂ: 0 (∂ÈÎfiÓ· 1.3·) ¯Ú‹ÛË ÌfiÓÔ ‰‡Ô ·ÚÈıÌËÙÈ- ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂ: 1 (∂ÈÎfiÓ· 1.3‚) ÎÒÓ Û˘Ì‚fiψÓ, ÙˆÓ 0 Î·È 1.
 4. 4. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·106 106 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ µ’ °Àª¡∞™π√À – ∂¡√∆∏∆∞ 1: °¡øƒπ∑ø ∆√¡ À¶√§√°π™∆∏ ø™ ∂¡π∞π√ ™À™∆∏ª∞ ∆· ‰˘·‰Èο „ËÊ›· 0 Î·È 1 ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ «·ÓÙÈÏ·Ì‚¿- ÓÂÙ·È» Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ∆Ô ‰˘·‰ÈÎfi „ËÊ›Ô, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌÈÙ (bit -binary digit), b b t ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ 0 ‹ 1 Î·È Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∆· ‰˘·‰Èο „ËÊ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹: ·ÚÈıÌÔ›, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÂÈÎfiÓ˜, ‹¯ÔÈ Î.Ï. Ÿ,ÙÈ ‚Ϥ- Ô˘Ì ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ·Îԇ̠·fi ·˘ÙfiÓ ‹ fi,ÙÈ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì Ì ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ 0 Î·È 1. 1.3 ∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Î›- ÌÂÓ·. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙË ÁÚ·Ê‹ Ì ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ì‚fiÏˆÓ 0 Î·È 1. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Â›¯Â Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ÂÈÙ˘¯›· Ì›· ·ÚfiÌÔÈ· Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË. ∆Ô 1843 Ô ™¿ÌÔ˘ÂÏ ªÔÚ˜ (Samuel Morse) ۯ‰›·Û ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ªÔÚ˜. ™ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ªÔÚ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÚÈıÌÒÓ Î·È Û˘Ì‚fiψÓ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÂÏ›˜ Î·È ·‡Ï˜. °È· ·Ú¿- ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï·ÙÈÓÈÎÔ‡ ‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Ì‹Ó˘Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ™√™ (‹ SOS) Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È: ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «µ» ™ √ ™ … ___ … fiÔ˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÂÏ›˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ™ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·‡Ï˜ ÛÙÔ √. √ ÎÒ‰Èη˜ ªÔÚ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ·fi- ÛÙ·ÛË. ∫·Ù¿ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ÔÈ ÙÂÏ›˜ Î·È ÔÈ ·‡Ï˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˘˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‹¯Ô˘˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Û ۋ̷ٷ ʈÙfi˜ ÛÙÈÁÌÈ·›· ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ¶·ÚfiÌÔÈ· Ù¯ÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÁÈ· Ó· Έ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì 0 Î·È 1. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ·ÁÁÏÈ΋ ϤÍË «µ√√∫» (Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚È‚Ï›Ô) ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Έ‰ÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Ì ٷ „ËÊ›· 0 Î·È 1, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·: µ √ √ ∫ 01000010 01001111 01001111 01001011 ¶ÔÈÔ Â›Ó·È, fï˜, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ 0 Î·È 1 Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÒÛÙ οı ۇ̂ÔÏÔ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ì ÌÔÓ·‰Èο Ì ̛· ·ÎÔÏÔ˘ı›· ·fi 0 Î·È 1; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ fiÛ· ۇ̂ÔÏ· Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘ÌÂ. ∞Ó Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚ· ÌfiÓÔ Û‡Ì‚ÔÏ·, Ì·˜ ·ÚÎÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› (22=4) ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ 0 Î·È 1 ·Ó¿ ‰‡Ô. °È· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ì ÔÎÙÒ Û‡Ì‚ÔÏ·, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÎÙÒ (23=8) Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· „ËÊ›· 0 Î·È 1 ·Ó¿ ÙÚ›·. ∞Ó ÛÎÂÊÙԇ̠·Ó¿ÏÔÁ·, ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô „ËÊ›ˆÓ ·Ó¿ 4 Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì 16 ۇ̂ÔÏ· (24=16 Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜) Î·È ·Ó¿ 5 (25=) 32 ۇ̂ÔÏ·. °ÂÓÈο ÔÈ Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô „ËÊ›ˆÓ 0 Î·È 1 Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì 2Ó Û‡Ì- ‚ÔÏ·. ™ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ›Ó·Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÔÈ ‰˘Ó·ÙÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿- ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ 0 Î·È 1 Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘ÌÂ. ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ¢˘Ó·ÙÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ¶Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÙˆÓ 0 Î·È 1 Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈÛÙÔȯ‹ÛÔ˘Ì ∞Ó¿ ‰‡Ô 00, 01, 10, 11 22 = 4 ∞Ó¿ ÙÚ›· 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 23 = 8 ∞Ó¿ Ù¤ÛÛÂÚ· 0000, 0001, 0010, …, 1110, 1111 24 = 16
 5. 5. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·107 ∫∂º∞§∞π√ 1: æ∏ºπ∞∫√™ ∫√™ª√™ 107 ∏ ·Ó¿ÁÎË Ó· Έ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÌÔÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ASCII. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ASCII 256 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ (Ï·ÙÈÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÎÂÊ·Ï·›· Î·È ÌÈÎÚ¿, ÂÏÏËÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÎÂÊ·Ï·›· Î·È ÌÈÎÚ¿, „ËÊ›·, ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘, ·ÚÈıÌËÙÈ- ÎÔ› ÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î.Ï.) Έ‰ÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÌÔÈ· ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·fi 0 Î·È 1 Û οı ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1.2, οı ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô¯ÙÒ „ËÊ›ˆÓ ·fi 0 Î·È 1, ‰ËÏ·‰‹ ÔÎÙÒ ÌÈÙ (bit). ¶›Ó·Î·˜ 1.2. ∆Ì‹Ì· ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ASCII Ô˘ Έ‰ÈÎÔÔÈ› Ù· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Ï·ÙÈÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ 0 Î·È 1. ÷ڷÎÙ‹Ú·˜ ™˘Ì‚ÔÏ ÈÛ Ìfi ˜ ÷ڷÎÙ‹Ú·˜ ™ ˘ Ì ‚Ô ÏÈÛÌ fi˜ ÷ڷÎÙ‹Ú·˜ ™ ˘ Ì ‚ Ô Ï È Û Ì fi ˜ ÷ڷÎÙ‹Ú·˜ ™˘Ì ‚ Ô Ï È Û Ì fi ˜ A 01000001 H 01001000 O 01001111 V 01010110 B 01000010 I 01001001 P 01010000 W 01010111 C 01000011 J 01001010 Q 01010001 X 01011000 D 01000100 K 01001011 R 01010010 Y 01011001 E 01000101 L 01001100 S 01010011 Z 01011010 F 01000110 M 01001101 T 01010100 G 01000111 N 01001110 U 01010101 ∞ÊÔ‡ οı ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ô¯ÙÒ ªÔÓ¿‰Â˜ bit, ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ¿Ì ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ¶ÔÏÏ·Ï·Û›ˆÓ ÙÔ˘ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· Ó¤· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘: ÙÔ Byte. ŒÓ· Byte ·ÓÙÈ- ÛÙÔȯ› ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (ÁÚ¿ÌÌ·, „ËÊ›Ô, ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ ‹ ÔÔÈÔ‰‹- Byte ÔÙ ¿ÏÏÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ) Î·È ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÔÎÙÒ bit. (1 Byte = 8 bit). ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿- 1 KiloByte ‹ KB ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÏÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â‡¯ÚËÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ 210=1024 Byte ~1.000 Byte ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈˆÓ ÙÔ˘ Byte, fiˆ˜ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î·. 1 MegaByte ‹ MB ÈÛÔ‡Ù·È Ì °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 800 GB, ÛËÌ·›ÓÂÈ 220=1024 KB ~1.000 KB fiÙÈ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1000x1000x1000x800 Byte ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ¶·ÚfiÌÔÈ·, ·Ó Ë 1 GigaByte ‹ GB ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÌÓ‹ÌË RAM ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È 512 ªB, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1000x 1000x512 ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. 230=1024 MB ~1.000 MB 1 TeraByte ‹ TB ÈÛÔ‡Ù·È Ì 1.4 ∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÈÎfiÓˆÓ 240=1024 GB ~1.000 GB ∞˜ ‰Ô‡Ì Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔıË·ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÈ· ·Ï‹ ·ÛÚfi- Ì·˘ÚË ÂÈÎfiÓ· (∂ÈÎfiÓ· 1.4). Ÿˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·- Û›Ô˘, Ì›· ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›· (pixel). ŒÓ· ÂÈÎÔÓÔ- p ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ÌÈ· ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÂÈÎfiÓ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì›· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ï¢- ÎÔ‡ ‹ Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ∞Ó ÙȘ Ï¢Τ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙȘ ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ 0 Î·È ÙȘ Ì·‡Ú˜ Ì 1, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 1.4. ™ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ı· ‰Ô‡Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¤Á¯ÚˆÌˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ‹¯Ô˘ Î·È ‚›ÓÙÂÔ. ∂ÈÎfiÓ· 1.4. ∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì 0 Î·È 1
 6. 6. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·108 108 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ µ’ °Àª¡∞™π√À – ∂¡√∆∏∆∞ 1: °¡øƒπ∑ø ∆√¡ À¶√§√°π™∆∏ ø™ ∂¡π∞π√ ™À™∆∏ª∞ 1.5 ∆È ÂÈϤÁÔ˘Ì ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ‹ „ËÊÈ·Îfi; √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Á‡Úˆ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁÈÎfi˜. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙË Ê‡ÛË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÒÚ·˜ ÛÙË ‰È¿Ú- ÎÂÈ· Ì›·˜ Ë̤ڷ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ∆ËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ·Ó·ÏÔÁÈο ËÏȷο ÚÔÏfiÁÈ·. √È ÚÒ- Ù˜ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÏÔÁÈΤ˜. ªÂ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô fï˜ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi „ËÊȷΤ˜. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÚÎÂÙ¤˜ „ËÊȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜: „ËÊȷο ÚÔÏfiÁÈ·, ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, „ËÊȷΤ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÎÏ. ∂›Ó·È, fï˜, ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ·ÏȤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ì·˜ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ „ËÊȷΤ˜, fiˆ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Ú˘ı- Ìfi˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜; ™Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ Î·È „ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ηıÂÌÈ¿˜ ·fi ·˘Ù¤˜. ∞Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ („ËÊÈÔÔ›ËÛË), ÙfiÙ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Û ÌÈÎÚ¿ ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÌ‹Ì·Ù·, ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌfiÓÔ ¯ÚÒÌ·. ªÂ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË, fï˜, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ∂ÈÎfiÓ·˜ 1.1. ∞Ó ÙÔ ›‰ÈÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ∂ÈÎfiÓ·˜ 1.1 ›¯Â ÊÙÈ·¯Ù› Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ „ËÊ›‰Â˜, ÙfiÙÂ Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË. ŒÙÛÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û fiÛÔ ÈÔ ÌÈÎÚ¿ ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÌÈ· ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ì ÊÈÏÌ, ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 1.5. ∆Ô ÎÔÈÓfi ÎÏÈÓÈÎfi ıÂÚ- Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ·fi ÙȘ „ËÊȷΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. µ¤‚·È· Ì ÌfiÌÂÙÚÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó·ÏÔÁÈο ÙË ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Â˘‰È¿ÎÚÈÙË. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ∏ „ËÊȷ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË, fï˜, ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· ̤ÓÂÈ ·Ó·Ï- ÏÔ›ˆÙË ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. ∏ ÌÔ˘ÛÈ- ΋ Ô˘ ·Îԇ̠·fi ¤Ó· CD ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ·ÎÔ‡- ÛÔ˘Ì ÙÔ CD. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Û ¤Ó· ‰›ÛÎÔ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ·fi Û˘¯Ó‹ ¯Ú‹ÛË ·ÏÏÔ›ˆÛË ÛÙÔÓ ‹¯Ô, ·ÚfiÙÈ ·Ú¯Èο Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÌÔ˘- ÛÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ›¯Â ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ·. ŸÌÔÈ· Ù· ·ÚÓËÙÈο ÂÓfi˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÊÈÏÌ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Û ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú·¯ı› Ì ÙËÓ ›‰È· ÔÈfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· fiÙ ·ÔıË·ÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, fiÛÔ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, ÙÂÏÂÈÔÔÈ› ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ „ËÊÈÔÔ›ËÛ˘ (ÌÂÙ·- ÙÚÔ‹ ÌÈ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ Û „ËÊȷ΋). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiÏÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ „ËÊ›‰Â˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÒÛÙÂ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·- ÙÔ Ó· ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì¿ÙÈ. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·- Û›· ÛÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ÌÔÚÊ‹. ªÔÚ› ÏÔÈfiÓ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ «„ËÊÈ·Îfi˜», ·ÊÔ‡ ¯ÚË- ÛÈÌÔÔÈ› Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ·Ó·ÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚ- Ê‹. ŸÛÔ, fï˜, Î·È Ó· ÚÔԉ‡ÛÂÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÓfi˜ ›Ó·Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Â Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓ› ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ 1. °È·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ‰˘·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (0, 1) ÛÙÔÓ ∏/À Î·È fi¯È ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi; 2. ¶fiÛÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ ¤Ó·˜ ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ 500 GB; 3. ™Â ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, fiÙ·Ó ÏËÎÙÚÔÏÔÁԇ̠¤Ó· ΛÌÂÓÔ; 4. ∆È Â›Ó·È Ô ÎÒ‰Èη˜ ASCII; 5. ¶ÔÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘ÌÂ, ·Ó ·ÔıË·ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹;
 7. 7. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·109 ∫∂º∞§∞π√ 2: ∆√ ∂™ø∆∂ƒπ∫√ ∆√À À¶√§√°π™∆∏ 109 ∫∂º∞§∞π√ 2 ∆Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ √È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË. ªÂ ÌÈ· ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ÌÔ- Úԇ̠‡ÎÔÏ· Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, fiˆ˜ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, fï˜, Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ªÔÓ¿- ‰·˜ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ✔ ∆È ı· ‚Ϥ·Ì ¿Ú·Á ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ·Ó ·ÓÔ›Á·Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹; ✔ ∞fi ÔÈ· ‚·ÛÈο ̤ÚË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÂÛˆÙÂÚÈο Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜; ✔ ¶fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹; §¤ÍÂȘ ∫ÏÂȉȿ ™ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÛÙ› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆ÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi, ªËÙÚÈ΋ ϷΤٷ (Motherboard), 2.1 √ ¶ÚÔÛˆÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÂÛˆÙÂÚÈο ∫ÂÓÙÚÈ΋ ªÔÓ¿‰· ∂ÂÍÂÚÁ· - √È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ∫¿ı ÂÍ¿Ú- Û›·˜ (CPU), ∫‡ÚÈ· ªÓ‹ÌË, ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÂȉÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ŸÏ· fï˜ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ›, ªÓ‹ÌË RAM, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ ªÓ‹ÌË ROM, (˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·). ∏ ÁÓÒÛË, Û ¤Ó· ÚÒÙÔ Â›‰Ô, Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈΤ˜ ∫¿ÚÙ˜, ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠£‡Ú˜ ™‡Ó‰ÂÛ˘ ηχÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì·˜. ∞Ó ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÂÓfi˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔ˘ ̤ÚË (∂ÈÎfiÓ· 2.1). ∂ÈÎfiÓ· 2.1. ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ªÔÓ¿‰· (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ̤ÚË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ (‰ÂÍÈ¿) ∞˜ ‰Ô‡Ì ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÁÈ· Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ·˘Ù¿. ∆ÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi: √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì˯·Ó‹ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ··- Ú·›ÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∂ÓÒ Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Â›Ó·È 220 Volt Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡- Ì·, Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÌÂ Û˘Ó¯¤˜ Ú‡̷ ÛÙ· 5 Î·È 12
 8. 8. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·110 110 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ µ’ °Àª¡∞™π√À – ∂¡√∆∏∆∞ 1: °¡øƒπ∑ø ∆√¡ À¶√§√°π™∆∏ ø™ ∂¡π∞π√ ™À™∆∏ª∞ Volt. ∆Ô ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ‰ËÏ·‰‹: 1. ªÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷ ÛÂ Û˘Ó¯¤˜. 2. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ Ù¿ÛÂȘ 5 Î·È 12 Volt, ÁÈ· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÛˆÙÂ- ÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ŸÏ˜ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ·, Ì ηÏÒ- ‰È·, ‹ ¤ÌÌÂÛ·, ̤ۈ οÔÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Û˘Û΢‹˜, ÛÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi. ªËÙÚÈ΋ ϷΤٷ (motherboard): ∂›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (Ï·- Τٷ) ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆Ô fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛ- ÛfiÙÂÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ¿Óˆ Ù˘ ‹ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯ÙÈο (∂ÈÎfiÓ· 2.2) ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉÈ- Τ˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹, Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ‰È¿ÊÔÚˆÓ ¿ÏÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, fiˆ˜ Ë Î¿ÚÙ· ÔıfiÓ˘. ∂ÈϤÔÓ ÛÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ÈÎfiÓ· 2.2. ªËÙÚÈ΋ ϷΤٷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ı‡Ú˜, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û˘Û΢- ¤˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ (ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ, ÔÓÙ›ÎÈ, ÂÎÙ˘ˆÙ‹ ÎÏ). ª¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÂ- ÎÙÚÔÊfiÚÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ϷΤٷ˜ (‰È·‡ÏÔ˘˜) ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· ··- Ú·›ÙËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ (Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 0 ‹ 1), ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ‹ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ªÔÓ¿‰· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ∫.ª.∂. (Central Processing Unit ‹ C.P.U.): ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂ- Ú˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ŸÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÈ· ªÓ‹ÌË ÛÙÔÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ··Ú·›ÙËÙË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ì·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÈ- ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙË ∫‡ÚÈ· ªÓ‹ÌË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∏ ∫.ª.∂. Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ¿Óˆ ÛÙË ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ ηÈ, ÂÂȉ‹ ıÂÚÌ·›ÓÂ- Ù·È Ôχ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·Ó ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·, ÁÈ· Ó· ÙËÓ „‡¯ÂÈ. ∂ÈÎfiÓ· 2.3. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ªÔÓ¿‰· ¶ÔÏÏÔ› ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ «ÂÁΤʷÏÔ» ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ·Ô- ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÈÌÒÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔÈÔ‡ÌÂ. ∫·ıÒ˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ó¯Ҙ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∫.ª.∂. Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∫‡ÚÈ· ªÓ‹ÌË: ∂›Ó·È Ë ÌÓ‹ÌË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÂÓÙÔϤ˜, ÚÈÓ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ηıÒ˜ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· οı ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚÈı› Û RAM Î·È ROM. RAM ‹ ªÓ‹ÌË ∆˘¯·›·˜ ¶ÚÔÛ¤Ï·Û˘ (Random Access Memory): ∂›Ó·È Ë ÌÓ‹- ÌË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. √ÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÁÚ·Ì- Ì· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· οÓÔ˘Ì ·ÔıË·ÂÙ·È ÚÔÛˆÚÈ- Ó¿ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ·˘Ù‹. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· (ÙÛÈ-chip), Ù· ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ Û ÌÔÚÊ‹ ÌÈÎÚ‹˜ οÚÙ·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿- ˙ÂÙ·È Î¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘. ∫¿ı οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û MB ‹ GB. ∏ ·fi‰ÔÛË ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı›, ·Ó ·˘ÍËı› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ RAM ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ Î¿ÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘. ∏ ÌÓ‹ÌË RAM, fï˜, ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÚȤ¯ÂÈ, ¯¿ÓÂÙ·È ∂ÈÎfiÓ· 2.4. ªÓ‹ÌË RAM ÌfiÏȘ ‰È·ÎÔ› Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ οÔÈÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ, Ô˘ Ó· ·ÔıË·ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì·˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ. ROM ‹ ªÓ‹ÌË ÌfiÓÔ ÁÈ· ∞Ó¿ÁÓˆÛË (Read Only Memory): ∂›Ó·È ÌÓ‹ÌË, ÌÈÎÚ‹˜ Û¯ÂÙÈο ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÔıË΢ٛ ÌfiÓÈÌ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™ÙË ROM ‚Ú›ÛÎÂ- Ù·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ì ÙÔ fiÓÔÌ· BIOS. ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ Ó· ÂÎÙÂϤ- ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘Ú- Á›· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· «ÊÔÚÙÒÛÂÈ» ÙÔ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ∂ÈÎfiÓ· 2.5. ªÓ‹ÌË ROM ·fi οÔÈÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË RAM.
 9. 9. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·111 ∫∂º∞§∞π√ 2: ∆√ ∂™ø∆∂ƒπ∫√ ∆√À À¶√§√°π™∆∏ 111 2.2 ∂ÛˆÙÂÚÈΤ˜ ∫¿ÚÙ˜ ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹, ÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÙË ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ οÚÙ˜. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ¿ÏϘ ·ÏÒ˜ Ì·˜ ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚfiÛıÂÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜: ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ù¿ÛË ÔÈ ÂÛˆ- ∫¿ÚÙ· √ıfiÓ˘ ‹ ∫¿ÚÙ· °Ú·ÊÈÎÒÓ (Graphics Card): ∏ οÚÙ· ÔıfiÓ˘ Â›Ó·È ··- ÙÂÚÈΤ˜ οÚÙ˜ Ó· ÂÓۈ̷- Ú·›ÙËÙË ÁÈ· οı ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û‹Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ôıfi- ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ÌËÙÚÈ΋ Ï·- ÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∫¿ı οÚÙ· ÔıfiÓ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Î·È ÌÓ‹- Τٷ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ͯˆÚÈÛÙfi ˘ÏÈÎfi. ∫¿ÚÙ· ◊¯Ô˘ (Sound Card): ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ·Îԇ̠·fi Ù· ˯›· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ‹¯Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì Û ·˘Ù‹Ó Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‹¯Ô˘ ‹ Û˘Û΢‹ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘. ∫¿ÚÙ· ¢ÈÎÙ‡Ô˘ (Network Card): ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘- Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì·˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰›ÎÙ˘Ô (ÂÚÈÛ- ÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ¢›ÎÙ˘· ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4). ÕÏϘ οÚÙ˜ Â¤ÎÙ·Û˘: ∏ ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ ¤¯ÂÈ ˘Ô‰Ô¯¤˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ οÚÙ· Û ·˘Ù‹Ó. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ηÚÙÒÓ Ô˘, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡- Ì ӷ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì·˜, fiˆ˜: • ∫¿ÚÙ· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘: °È· Ó· ·Îԇ̠ڷ‰ÈfiʈÓÔ. • ∫¿ÚÙ· ÙËÏÂfiÚ·Û˘: °È· Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË. • ∫¿ÚÙ· ‚›ÓÙÂÔ: °È· Ó· ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ٷÈӛ˜ ‚›ÓÙÂÔ. • ∫¿ÚÙ· ÌfiÓÙÂÌ: °È· Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì·˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘ÔÏÔ- ÁÈÛÙ¤˜ ̤ۈ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ™Â ÔÏϤ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌËÙÚÈΤ˜ ϷΤÙ˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ οÚÙ˜, fiˆ˜ Ë Î¿ÚÙ· ‹¯Ô˘, Ë Î¿ÚÙ· ÔıfiÓ˘, ‹ Ë Î¿ÚÙ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘. 2.3 £‡Ú˜ ™‡Ó‰ÂÛ˘ ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ı· ‰Â›- Ù οÔÈ· ηÏ҉ȷ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Û ˘Ô‰Ô¯¤˜. ∆· ηÏ҉ȷ ·˘Ù¿ ηٷϋ- ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ˘˜ ¿ÎÚË ÛÂ Û˘Û΢¤˜, fiˆ˜ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ, ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ‹ Ô ÂÎÙ˘- ˆÙ‹˜. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ı‡Ú˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¿ÏϘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ı‡Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔ- ÓÙ·È ÂÓۈ̷و̤Ó˜ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ οÚÙ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı‡Ú˜ ·Ó¿- ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ: PS/2: Û˘Ó‰¤Ô˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ‹ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ. USB: ∂›Ó·È Ë ı‡Ú·, fiÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì Ï‹ıÔ˜ Û˘Û΢ÒÓ, ·fi ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ Î·È ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌfiÓÙÂÌ, ÙÔÓ ÂÎÙ˘ˆÙ‹ ‹ ÙÔ Û·Úˆ- Ù‹ (ÛοÓÂÚ). ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰Â‰Ô- ̤ӈÓ. ∏ ı‡Ú· USB ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Î·È Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û ·˘Ù‹. ™ÂÈÚȷ΋ ı‡Ú·: Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ Î·È ÙÔ ÌfiÓÙÂÌ. ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏË ı‡Ú·: Û˘Ó‰¤Ô˘Ì Û ·˘Ù‹ Û˘Û΢¤˜ (ÂÎÙ˘ˆÙ‹ ‹ Û·ÚˆÙ‹) Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË ÛÂÈÚȷ΋, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ô¯ÙÒ ÊÔÚ¤˜ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË. ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·- ∂ÈÎfiÓ· 2.6. √È ı‡Ú˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË USB. ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
 10. 10. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·112 112 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ µ’ °Àª¡∞™π√À – ∂¡√∆∏∆∞ 1: °¡øƒπ∑ø ∆√¡ À¶√§√°π™∆∏ ø™ ∂¡π∞π√ ™À™∆∏ª∞ £‡Ú· VGA: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ÀÔ‰Ô¯¤˜ Ù˘ οÚÙ·˜ ‹¯Ô˘ (midi, microphone, line in, line out): Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó m Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ì Û ·˘Ù¤˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·, ÌÈÎÚfiʈÓÔ, Â͈ÙÂÚÈ΋ ËÁ‹ ‹¯Ô˘ (fiˆ˜ ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ·) Î·È ·ÎfiÌ· ˯›· ‹ ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ÁÈ· Ó· ·Îԇ̠ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ 1. °È· ÔȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi; 2. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ›‰Ë Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÌÓ‹Ì˘; 3. ∆È ·ÔıË·ÂÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ROM; 4. °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË·ԢÌ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì·˜ Û οÔÈÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ; 5. ∆È Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÛÙË ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ; 6. °È·Ù› Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Î¿ÚÙ· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ; 7. ∆È Î¿ÚÙ· Â¤ÎÙ·Û˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÛÙÔÓ ∏/À; 8. ™Â ÔÈ· ı‡Ú· Û˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ; 9. ™Â ÙÈ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Ë ı‡Ú· USB;
 11. 11. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·113 ∫∂º∞§∞π√ 3: ¶√§Àª∂™∞ 113 ∫∂º∞§∞π√ 3 ¶ÔÏ˘Ì¤Û· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ º·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ· Û˘Û΢‹, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ‚È‚Ï›·, Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ó· ‰Â›Ù ٷÈӛ˜ Î·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔ- Á¤˜, Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, Ó· ‰Â›- Ù ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ‹ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ڷ‰ÈfiʈÓÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ηÈ, ›Ûˆ˜, ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfi- ÙÂÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· οÓÂÙ Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û‹ÌÂÚ·. ✔ ¶ÔȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ; ✔ ¶Ò˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÂÈÎfiÓ˜, ‹¯Ô˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹; ✔ ∆È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·fi ÌÈ· ÂÎ·È- ‰Â˘ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹; § ¤ÍÂȘ ∫ÏÂȉȿ ✔ £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘Û΢‹ „˘¯·- ÁˆÁ›·˜ Û ¤Ó· Û›ÙÈ; ∞Ó¿Ï˘ÛË ÂÈÎfiÓ·˜, ™ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÁÈ·Ù› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi Û‹Ì·, Û˘Û΢‹ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ. ∞ÏÏËÏÂȉڷÛÙÈÎfiÙËÙ· (interactivity), µ¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, 3.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ÔÏ˘Ì¤Û· ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·, ∂ÈÎÔÓÔÛÙÔÈ¯Â›Ô (pixel), ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, fiˆ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- ¶ÔÏ˘Ì¤Û· (Multimedia), Τ˜ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‚È‚Ï›·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ æËÊÈ·Îfi Û‹Ì·, Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Î›ÌÂÓÔ, ‹¯Ô, ÂÈÎfiÓ·, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· Î·È ‚›ÓÙÂÔ, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ÚÔ˘- æËÊÈÔÔ›ËÛË ÂÈÎfiÓ·˜- ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï‹ÌÌ· «Ã·Ù˙È- ‚›ÓÙÂÔ-‹¯Ô˘ ‰¿ÎȘ» Û ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·, ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤ÙË, Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ‹ Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘, Ó· ‰Ô‡Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ‹ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹- ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi Ì›· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì¿˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÈËÁËıԇ̠·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ «ÛÂÏ›‰Â˜» Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÏ‹- ÛÔ˘Ì ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· Û¯ÂÙÈο ı¤Ì·Ù·. √ ÙÚfiÔ˜ ÂÚÈ‹- ÁËÛ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÛÙfi. ™ÙËÓ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ›‰·- Ì fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÀÂÚΛÌÂÓÔ. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÌË ÁÚ·ÌÌÈÎfi ÙÚfiÔ. ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ ‹ ÂÈÎfiÓ˜, Ë ÔıfiÓË ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi Ù· ÌÔ˘ÛÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔ- ÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·‚ԇ̠ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔ- ÁÚ¿ÊÔ˘, Ó· ‰Ô‡Ì ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Î·È Ó· ‰È·‚¿- ÛÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ‚ÈÔÁڷʛ˜ ËıÔÔÈÒÓ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ÌfiÏȘ ÂÚÈÁÚ¿„·Ì ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ. °ÂÓÈο Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¯·Ú·- ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ, fiÙ·Ó: • ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ (ΛÌÂÓÔ, ÂÈÎfi- Ó·, ‹¯Ô, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ·, ‚›ÓÙÂÔ). • ™˘Ó‰¤ÂÈ ÔÈΛϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÌË ÁÚ·ÌÌÈÎfi ÙÚfiÔ (fiˆ˜ ηÈ
 12. 12. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·114 114 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ µ’ °Àª¡∞™π√À – ∂¡√∆∏∆∞ 1: °¡øƒπ∑ø ∆√¡ À¶√§√°π™∆∏ ø™ ∂¡π∞π√ ™À™∆∏ª∞ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÛÙfi, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ̛· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Â›Ó·È ÂȉÈ- ο ‰ÔÌË̤Ó˜). • ∏ ÌË ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·Ùfi- ÙËÙ· Ó· ·ÏÏËÏÂȉÚԇ̠̠ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ̛· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔ- ÏÔ˘ı› ·ıËÙÈο ÙË ÚÔ‹ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹, ÙË ÛÂÈÚ¿ Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÏËÚÔÊÔÚ›·. ∏ ȉÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏËÏÂȉڷÛÙÈÎfiÙËÙ· ¯Ú‹ÛÙË-˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. µ·ıÌfi˜ Î·È ÙÚfiÔÈ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ∏ ·ÏÏËÏÂȉڷÛÙÈÎfiÙËÙ· ¯Ú‹ÛÙË-˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì›·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏ- ÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹˜ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È Ì ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙÚfiÔ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ηٷÛ΢¿- ˙ÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÍfi‰Ô˘, fiˆ˜: ÂȉÈο ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- ο Á¿ÓÙÈ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Á˘·ÏÈ¿ ÁÈ· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÔıfiÓ˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ë¯ËÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ¿ıÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ °Ú·ÊÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ʈÓËÙÈΤ˜ Ì·˜ ÂÓÙÔϤ˜. ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÏÏËÏÂȉڷÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¯Ú‹ÛÙË-˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÒÛÙÂ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̛̠· Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÊ·ÚÌÔ- Á‹ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ, ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Û Â·Ê‹ Ì ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ «ÂÈÎÔÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ», Ô˘ ÚÔÛÔÌÔÈÒÓÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚԇ̠̤۷ ·fi ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Ó· ÂÚÈËÁËıԇ̠ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∞ı‹Ó·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ‹ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÒÛÙ ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ÂÚÈ‹ÁËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›ˆÓ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÂȉÈÎÒÓ Á˘·ÏÈÒÓ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ϤÔ˘Ì ٷ ·ÓÙÈ- ΛÌÂÓ· ÙÚÈۉȿÛٷٷ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘, Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‚ϤÔ˘Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠ÙËÓ ∞Ú¯·›· ∞ÁÔÚ¿ Î·È Ó· «·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘- Ì» ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ú‹ÙÔÚ˜ Ó· ·ÁÔÚ‡ԢÓ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÂÚ›ÊËÌ· ¤ÚÁ· ·Ú¯·›ˆÓ ÙÚ·Áˆ‰ÒÓ ‹ Ó· ÂÓË- ÌÂÚˆıԇ̠ÁÈ· Ù· ÈÛÙÔÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1. ™ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈ- Îfi. ¢È·Ï¤ÍÙ οÔÈÔ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Î·ıËÁË- Ù‹˜ Û·˜ Î·È ÂÚÈËÁËı›Ù Û ·˘Ùfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ̛· ·fi ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ «¢ËÌfiÛÈÔ˜ Î·È π‰ÈˆÙÈÎfi˜ µ›Ô˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·», «∫ÏÂÈÛ- ı¤Ó˘» ‹ «∆Ô ’21 ∂Ó ¶Ïˆ». 2. ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ www.ime.gr ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏË- ÓÈÛÌÔ‡ (π.ª.∂.). ∂ÍÂÚ¢ӋÛÙ ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ «ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜» Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ π.ª.∂. ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ- ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜.
 13. 13. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·115 ∫∂º∞§∞π√ 3: ¶√§Àª∂™∞ 115 3.2 ∂ÈÎfiÓ· – ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ù· ΛÌÂÓ·, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜, ÔÈ ‹¯ÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Â›Ó·È ·Ô- ıËÎÂ˘Ì¤Ó· Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤Á¯ÚˆÌ˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ, Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӷ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘- Ì ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. √È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∑ˆÁÚ·ÊÈ΋» Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û „ËÊ›‰Â˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë Î·ıÂÌ›· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÒÌ·. °È· ·Ú¿- ‰ÂÈÁÌ·, Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÛÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 3.1· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙË «∑ˆÁÚ·ÊÈ΋» Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 242x259 „ËÊ›‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›· (pixel). · ‚ Á ∂ÈÎfiÓ· 3.1. (·) ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∑ˆÁÚ·ÊÈ΋», (‚) ªÂÁ¤ı˘ÓÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎfiÓ·˜, (Á) ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·˜. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ù˘ ∂ÈÎfiÓ·˜ 3.1· (∂ÈÎfiÓ· 3.1‚) ÌÔÚÔ‡- Ì ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ·Ù¤ÏÂȘ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ Î·Ì‡ÏˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ. √È ·Ù¤- ÏÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, fiÙ·Ó Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ù· ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÔıË·ÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙË «∑ˆÁÚ·ÊÈ΋» ·ÔıË- ·ÔÓÙ·È ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·fi ¤Ó· Û·ÚˆÙ‹ ‹ ·fi Ì›· „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹. ∂›Ó·È Û˘¯Ó¿ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì οÔÈ· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ „ËÊÈ·- ÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ: ∞Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜: ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Û οı ‰È¿ÛÙ·Û‹ Ù˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙ·Ó Ï¤Ì fiÙÈ Ë ∂ÈÎfiÓ· 3.1· ¤¯ÂÈ ·Ó¿Ï˘ÛË 242x259, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û 242 ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›·, ÂÓÒ Î¿ı οıÂÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Û 259 ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›·. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÛÙË ÌÔÓ¿‰· Ì‹ÎÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ÌÂÁÂı‡ÓÔ˘ÌÂ. ŒÂÈÙ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ Ù˘Ò- ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛË. ÃÚÒÌ·: οı ÂÈÎÔÓÔÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯ÚÒÌ·. ∆Ô ¯ÚÒÌ· ·˘Ùfi ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ R G ÙfiÓˆÓ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ: ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ (Red), ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ (Green) Î·È ÙÔ˘ B ÌÏ (Blue). ªÂ ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙfiÓˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ¯ÚˆÌ¿- ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÙÂÏÈο Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ™ÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 3.2 ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ Ë ∂ÈÎfiÓ· 1.1 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ: ÎfiÎÎÈÓÔ˘, Ú¿ÛÈÓÔ˘ Î·È ÌÏÂ. ¶¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‚ϤÔ˘Ì Ò˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔ- ∂ÈÎfiÓ· 3.2. √ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÔ‡Û·Ì ÌfiÓÔ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘, ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÚ›· ¯ÚÒÌ·- οو ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÏÂ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· RGB Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
 14. 14. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·116 116 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ µ’ °Àª¡∞™π√À – ∂¡√∆∏∆∞ 1: °¡øƒπ∑ø ∆√¡ À¶√§√°π™∆∏ ø™ ∂¡π∞π√ ™À™∆∏ª∞ ™˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ∫¿ı ÙfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ (ÎfiÎÎÈÓÔ, ÌÏÂ, Ú¿ÛÈÓÔ) ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ›ӷÈ: ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ¤Ó· ‰˘·‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi. °È· ÙËÓ «·Ô- • 8 bit ‰ËÏ·‰‹ 28=256 ¯ÚÒÌ·Ù· ı‹Î¢ÛË» ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÈÎÔÓÔÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û˘Ó- • 16 bit ‰ËÏ·‰‹ 216=65.536 ¯ÚÒÌ·Ù· ‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‰˘·‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ· ·˘Ùfi. ÙÈ̤˜: µ¿ıÔ˜ ÃÚÒÌ·ÙÔ˜: ∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ • 24 bit ‰ËÏ·‰‹ 224= ________ ¯ÚÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, ÁÈ· Ó· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›· Ù˘ • 32 bit ‰ËÏ·‰‹ 232= ________ ¯ÚÒÌ·Ù· ÔıfiÓ˘, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‚¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ϤÌ fiÙÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ¤¯ÂÈ ‚¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 24 bit, ÙfiÙ ÂÓÓÔԇ̠fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›: 8 bit ÁÈ· ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· + 8 bit ÁÈ· ÙÔ ÌÏ ¯ÚÒÌ· + 8 bit ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒ- Ì·. ¢ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ› οı ÂÈÎÔÓÔÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÈÎfi- ªÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂ- Ó·˜ Ì ¤Ó· ·fi 224 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù·. ÊÙ›Ù Ò˜ ı· ¯·Ú·- ª¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜: ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛ· Byte ηٷ- ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ì Ϸ̂¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Û ¤Ó· ·ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈ- ‚¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 1 bit; ¶fi- ÛÙԇ̠ηχÙÂÚ·. ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô: Û· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ª¤ÁÂıÔ˜ ÂÈÎfiÓ·˜ (Û Byte) = (√ÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ x ı· ›¯Â; ∫¿ıÂÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ x µ¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜): 8 Ë ‰È·›ÚÂÛË Ì ÙÔ 8 ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ bit Û Byte. ∂Ô̤ӈ˜, ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 1024x768 Î·È ‚¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 8 bit ¯ÚÂÈ¿- ˙ÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ·ÔıË΢ٛ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ¯ÒÚÔ: (1024x768x8):8 = 786.432 Byte, ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË΢ٛ Û ̛· ‰ÈÛΤٷ. √È „ËÊȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙË- ÚÈÛÙÈÎfi Ó· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÈÎÔÓÔÛÙÔȯ›·, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È „ËÊÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó, fï˜, Î·È ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÈÎfiÓ˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÁˆÌÂ- ÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ (ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ, ÂÏÏ›„ÂˆÓ Î·È Ùfi͈Ó) Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈΤ˜. √È ‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: • ·ÔıË·ÔÓÙ·È Û Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ ÌÓ‹Ì˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ „ËÊÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜, • fiÛÔ Î·È Ó· ÙȘ ÌÂÁÂı‡ÓÔ˘ÌÂ, ·˘Ù¤˜ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ∂ÈÎfiÓ·˜ ∏ ·Ôı‹Î¢ÛË ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ. ªÂ ÙË ‚Ô‹- ıÂÈ· ηٿÏÏËÏÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔıË·ÛÔ˘Ì Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ‹ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘. ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È: «ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÎfiÓ·˜». ™ÙËÓ ∂ÈÎfi- Ó· 3.3 ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ Ò˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ·Ú¯È΋ ÂÈÎfiÓ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÈÎfiÓ·˜. ∂ÈÎfiÓ· 3.3. ¶·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜, Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
 15. 15. enotita-B1 25/9/2006 10:34 Ì ™ÂÏ›‰·117 ∫∂º∞§∞π√ 3: ¶√§Àª∂™∞ 117 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ «RGB Color Mix» (Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi CD ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡) R Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÔÈÔ ¯ÚÒÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÎfiÎÎÈÓÔ˘, Ú¿ÛÈÓÔ˘ Î·È ÌÏ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ‚Ú›Ù ÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜: ∫fiÎÎÈÓÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ ªÏ ÃÚÒÌ· 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 50% 50% µ›ÓÙÂÔ – ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ŒÓ· ‚›ÓÙÂÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ‰È·‰Ô¯È΋ ÛÂÈÚ¿ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·¤- ¯Ô˘Ó ¯ÚÔÓÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÂÚÈο ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘. ∏ ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÓ·Ï- Ï·Á‹ ÙÔ˘˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓË Î›ÓËÛË. ∆Ș ›‰È˜ ·Ú¯¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ¤Ó· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ. ™ÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 3.4 ˘¿Ú- ¯Ô˘Ó ¤ÍÈ ÛΛÙÛ·, Ù· ÔÔ›· ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ÎψÙÛ‹ÛÂÈ Ì›· Ì¿Ï·. ∏ ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÛΛÙÛˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì¿˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘. ∂ÈÎfiÓ· 3.4. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiÙ·Ó ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ, ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·Û٠ͯˆÚÈÛÙ¿ fiϘ ÙȘ «ÊˆÙÔÁڷʛ˜» (Ù· ηڤ) Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ‹¯Ô. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂȉÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ µ›ÓÙÂÔ (∂ÈÎfiÓ· 3.5). ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ›ÙÂ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ·’ ¢ı›·˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì›· „ËÊȷ΋ ‚ÈÓÙÂÔ- οÌÂÚ· ›Ù Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì›·˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ οÚÙ·˜ „ËÊÈÔÔ›- ËÛ˘ ‚›ÓÙÂÔ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂ- Ú˜ ·Ó·ÏÔÁÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‚›ÓÙÂÔ. 3.3 ◊¯Ô˜ ∂ÈÎfiÓ· 3.5. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ µ›ÓÙÂÔ ™ÙËÓ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ›‰·Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠̤ۈ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÊÒ- ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ó· ÙËÓ ·ÔıË·ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ì fiÔÙ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ·fi Ù· ˯›· Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ‹¯Ô˘. ¶Ò˜ fï˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Ô ‹¯Ô˜ Û 0 Î·È 1, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜;

×