Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moving from Applications to Apps

391 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moving from Applications to Apps

 1. 1. Από τα Applications ςτα Appsευκαιρίεσ ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ Ιςίδωροσ ΢ιδερίδθσ – General Manager linkedin.com/in/sideridis
 2. 2. Πλθροφορίεσ για τθ SiEBEN • Η SiEBEN ιδρφκθκε το 2000 και δραςτθριοποιείται ςε 3 τομείσ: – Business Software Division – Systems Integration Division – Digital Marketing Division • ΢τον όμιλο τθσ SiEBEN περιλαμβάνονται 3 κυγατρικζσ εταιρείεσ: – PocketBiz Romania, ιδρφκθκε το 2005 ςτθ Ρουμανία – Xparity: ιδρφκθκε το 2007 και παρζχει Home & Building Automation – InEdu: ιδρφκθκε το 2011 και ειδικεφεται ςε λφςεισ για τεχνολογικά ιδρφματα • Διακζτει οργανωμζνο Partner Program με δίκτυο ςε Ελλάδα και εξωτερικό • Ζχει ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ με Microsoft, Cisco, HP, EMC & Vodafone
 3. 3. Ο “χάρτθσ” του ελλθνικοφ software • Φτιάχνουμε κυρίωσ εμπορικζσ εφαρμογζσ (ERP) επειδι οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (βλ. γλϊςςα, λογιςτικό ςφςτθμα, ΚΒ΢, μιςκοδοςία) μασ επιτρζπουν να είμαςτε αρκετά “οχυρωμζνοι” από τον ανταγωνιςμό των ERPs του εξωτερικοφ • Σόςα χρόνια που «ζβρεχε» δανεικά είχαμε γίνει εςωςτρεφισ οικονομία με αλλθλο-παροχι υπθρεςιϊν • Γιατί να μθν είναι το WinRAR ελλθνικό? Κάποιο Antivirus? Σο PaintShopPro? Επειδι όλα αυτά ζχουν παγκόςμιο ανταγωνιςμό και δεν υπιρχε λόγοσ να δυςκολευτοφμε όταν είχαμε μια οικονομία που διζκετε «εφκολα» εςωτερικά χριματα. Αν το δοφμε επιχειρθματικά θ ανάπτυξθ εμπορικοφ λογιςμικοφ ιταν απλι ςυνεπαγωγι για τθν Ελλθνικι αγορά πλθροφορικισ!
 4. 4. Και που είναι το κακό? Γιατί να μηνκαταφέρουμε να πουλήσουμε εμπορικάσυστήματα στο εξωτερικό, τώρα που ηεσωτερική οικονομία έχει προβλήματα?Απάντηση. Επειδή χρειάζονται professional services
 5. 5. Πϊλθςθ ERP ςε πελάτθ εξωτερικοφ (1/4) GreekERP “Καλθςπζρα Mr Jones, ιρκαμε για να ςυμμετάςχουμε ςτο RFP που ζχετε ανακοινϊςει για ςφςτθμα ERP” “Πολφ ωραία, αρχικά κα ικελα να αξιολογιςω τθν αξιοπιςτία του υποψιφιου vendor. Σι τηίρο κάνετε και ςε ποιο region?”
 6. 6. Πϊλθςθ ERP ςε πελάτθ εξωτερικοφ (2/4) GreekERP “Κάνουμε 10εκ€ και το 95% του τηίρου μασ προζρχεται από τθν Ελλθνικι αγορά” “Α μάλιςτα, είςτε από τθν Ελλάδα, που κα είναι ςε φφεςθ για 7 ςυνολικά χρόνια και που μπορεί να χρεοκοπιςει και να βγει από το €…”
 7. 7. Πϊλθςθ ERP ςε πελάτθ εξωτερικοφ (3/4) “Ναι βζβαια, μου ζρχονται πολλζσ εικόνεσ από τθν χϊρα ςασ τελευταία…”
 8. 8. Πϊλθςθ ERP ςε πελάτθ εξωτερικοφ (4/4) Σϊρα που το ςκζφτομαι καλφτερα, προτιμϊ να προμθκευτϊ ERP από ζναν μεγάλο Vendor από Αμερικι/Γερμανία/… και να κοιμάμαι ιςυχοσ! ΢ασ ευχαριςτϊ, αλλά ΔΕΝ
 9. 9. Δυστυχώς η χώρα μας βιώνειεπιχειρηματικό «ρατσισμό» σε μεγάλεςλύσεις οι οποίες κουβαλούν professionalservices. Εσείς θα δομούσατε τηνεπιχείρησή σας σε ένα ERP από τηνΣυρία με 1 έτος implementation?
 10. 10. Και τι κα κάνουμε οι ISVs? Μιπωσ αλλάηει κάτι?
 11. 11. Σα marketplaces & apps είναι παντοφ! • Ξεκίνθςαν από τα smartphones (iPhone, Android, Windows Phone) • Πζραςαν ςτα tablets (iPad, Android) • Η Microsoft με τα Windows 8 και το αντίςτοιχο Store φζρνει ενιαίο marketplace για τα desktops, tablets & smartphones • Add-ons marketplace για το Office 2013 & SharePoint Online • Οι χριςτεσ ζχουν ςυνθκίςει να πλθρϊνουν λίγα χριματα για μικρζσ εφαρμογζσ (apps) κρίνοντασ από reviews και όχι από το όνομα ι τθν αξιοπιςτία του software vendor
 12. 12. Marketplaces & Apps: θ ελλθνικι ευκαιρία! • Η εξζλιξθ των marketplaces (όπωσ και το cloud) είναι θ ευκαιρία μασ! • Ζτοιμο κανάλι για να διακζςουμε λογιςμικό παγκοςμίωσ (δεν χρειάηεται local VAR) • Η περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε κεφάλαια δεν αποτελεί τροχοπζδθ για τθν ανάπτυξθ: τα μικρά apps δεν χρειάηονται μεγάλεσ επενδφςεισ • Ζχουμε υψθλι τεχνογνωςία και επίπεδο μόρφωςθσ, είμαςτε πλζον ςχετικά φτθνοί ωσ εργατικό δυναμικό (ουδζν κακόν αμιγζσ καλοφ…), άρα είμαςτε και ανταγωνιςτικοί ςε παγκόςμιο επίπεδο • Τψθλι διείςδυςθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν ελλθνικι κοινωνία – τα smartphones οδθγοφν τα apps
 13. 13. Apps: Ασ ξεχάςουμε το παλιό εμπορικό μοντζλο • Πρζπει να λειτουργοφμε όλοι ςαν startups! Σο cloud & τα marketplaces είναι νζα για όλουσ και ανατρζπουν τα πάντα (καυχιζμαι ότι θ SiEBEN λειτουργεί ςαν μία 12χρονθ startup!) • Ο νζοσ πωλθτισ είναι ο developer: το trial software πρζπει να πουλάει μόνο του! (το UX πρζπει να αγγίηει το τζλειο, ακόμα και αν θ εφαρμογι είναι απλι) • Οι παραδοςιακοί πωλθτζσ & ςφμβουλοι τι κα κάνουν? Business Development & ςχεδιαςμό προϊόντων! • Να πειραματιςτοφμε με apps που κάνουν bundle ςε μεγαλφτερα προϊόντα (βλ. Office Marketplace) • Free licensing model με κζρδοσ από ads • Free licensing models με upgrade option ςε paid version • Σο marketing γίνεται digital: SEO, Social
 14. 14. Σασ περιμζνουμε ςτο booth μασ για να ςυηθτιςουμε και να δείτε το πλιρεσportfolio των λφςεων μασ με live demosΕίςαι developer και ζχεισ ςτα ςκαριά ζνα app? Η SiEBEN μπορεί ναλειτουργιςει ωσ incubation για τθν ιδζα ςου!

×