Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

האם רווח שנוצר ממכירת אופציה לרכישת מקרקעין לקבוצת רכישה הנו הוני או פירותי?

74 views

Published on

מצגת מאת דורית גבאי

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

האם רווח שנוצר ממכירת אופציה לרכישת מקרקעין לקבוצת רכישה הנו הוני או פירותי?

 1. 1. ‫ממכירת‬ ‫שנוצר‬ ‫רווח‬ ‫האם‬ ‫מקרקעין‬ ‫לרכישת‬ ‫אופציה‬ ‫או‬ ‫הוני‬ ‫הנו‬ ‫רכישה‬ ‫לקבוצת‬ ‫פירותי‬? ‫מאת‬:‫גבאי‬ ‫דורית‬,‫רו‬"‫ח‬
 2. 2. ‫מבוא‬ ‫בוועדת‬‫הערר‬,‫רעי‬‫משעל‬‫נגד‬‫פקיד‬‫השומה‬ ‫כפר‬‫סבא‬(1),‫נדון‬‫סיווגה‬‫של‬‫הכנסה‬ ‫ממכירת‬‫אופציה‬‫לרכישת‬‫מגרש‬.‫המערער‬ ‫ביקש‬‫לסווגה‬‫כהכנסה‬‫הונית‬,‫החייבת‬‫במס‬ ‫רווחי‬‫הון‬,‫אולם‬‫פקיד‬‫שומה‬‫טען‬‫כי‬‫נסיבות‬ ‫העסקה‬‫מעידות‬‫על‬‫היותה‬‫הכנסה‬‫מעסקת‬ ‫אקראי‬‫בעלת‬‫אופי‬‫מסחרי‬,‫כלומר‬:‫הכנסה‬ ‫פירותית‬,‫החייבת‬‫במס‬‫הכנסה‬.
 3. 3. ‫העובדות‬ ‫רעי‬‫משעל‬,‫מהנדס‬‫תעשייה‬‫וניהול‬‫בהשכלתו‬, ‫עבד‬‫בבנק‬‫בתחום‬‫המכשירים‬‫הפיננסיים‬ ‫בעבר‬,‫והוא‬‫בעל‬‫תפקיד‬‫ניהולי‬‫ודירקטור‬ ‫בחברה‬‫שבבעלות‬‫הוריו‬‫כיום‬. ‫ביום‬30.6.2009,‫חתם‬‫משעל‬‫על‬‫הסכם‬ ‫אופציה‬‫לרכישת‬‫מגרש‬,‫הכולל‬‫זכויות‬‫בנייה‬ ‫של‬34‫יחידות‬‫דיור‬.‫תוקפה‬‫של‬‫האופציה‬‫הוא‬ ‫לחודשיים‬‫בלבד‬.‫איתור‬‫המגרש‬‫נעשה‬‫בסיועו‬ ‫של‬‫מתווך‬.‫משעל‬‫שילם‬‫בגין‬‫האופציה‬ 446,590₪,‫ותוספת‬‫המימוש‬‫נקבעה‬‫לסך‬ 8,485,235‫ש‬"‫ח‬.
 4. 4. ‫העובדות‬ ‫המשך‬ ‫בחודש‬‫יולי‬2009,‫הציע‬‫המתווך‬‫למשעל‬‫למכור‬ ‫את‬‫האופציה‬‫לקבוצת‬‫רכישה‬. ‫ביום‬30.8.2009,‫חתם‬‫משעל‬‫על‬‫שני‬‫הסכמים‬ ‫למכירת‬‫האופציה‬‫לקבוצת‬‫הרכישה‬‫ולרוכש‬ ‫נוסף‬.‫מכירת‬‫האופציה‬‫הניבה‬‫למשעל‬‫רווח‬‫בסך‬ ‫של‬1,399,430‫ש‬"‫ח‬. ‫בדוח‬‫השנתי‬‫לשנת‬2009,‫דיווח‬‫משעל‬‫על‬ ‫ההכנסה‬‫ממכירת‬‫האופציה‬‫כרווח‬‫הון‬.‫פקיד‬ ‫שומה‬‫קבע‬‫כי‬‫ההכנסה‬‫ממכירת‬‫האופציה‬‫מהווה‬ ‫הכנסה‬‫מעסקת‬‫אקראי‬‫בעלת‬‫אופי‬‫מסחרי‬, ‫כהגדרתה‬‫בסעיף‬2(1)‫לפקודת‬‫מס‬‫הכנסה‬.
 5. 5. ‫גדר‬‫המחלוקת‬ ‫בית‬‫המשפט‬‫מתמקד‬‫בשאלה‬‫המשפטית‬: ‫האם‬‫הכנסה‬‫שנתקבלה‬‫בגין‬‫מכירת‬‫אופציה‬ ‫לרכישת‬‫מקרקעין‬,‫היא‬‫הכנסה‬‫הונית‬‫או‬ ‫הכנסה‬‫פירותית‬,‫כתוצאה‬‫מ‬"‫עסקת‬ ‫אקראי‬"?
 6. 6. ‫המערער‬‫טוען‬ ‫ההכנסה‬‫ממכירת‬‫האופציה‬‫נושאת‬‫אופי‬‫הוני‬. ‫בעת‬‫רכישת‬‫האופציה‬,‫התכוון‬‫משעל‬‫לממש‬ ‫אותה‬‫ולבנות‬‫על‬‫המקרקעין‬‫נדל‬"‫ן‬‫מניב‬ ‫במסגרת‬‫עסקת‬‫קומבינציה‬.‫במהלך‬‫תקופת‬ ‫האופציה‬,‫חלה‬‫עלייה‬‫דרמטית‬‫במחירי‬ ‫הנדל‬"‫ן‬,‫בין‬‫היתר‬‫בשל‬‫הורדת‬‫הריבית‬‫ובשל‬ ‫התפתחות‬‫תופעת‬‫קבוצות‬‫הרכישה‬.‫משעל‬ ‫קיבל‬‫הצעות‬‫אטרקטיביות‬‫למכירת‬‫האופציה‬, ‫ונוצרה‬‫לו‬‫הזדמנות‬‫חד‬‫פעמית‬‫למכירת‬‫הנכס‬ ‫ברווח‬‫נאה‬,‫והוא‬‫בחר‬‫לנצלה‬.
 7. 7. ‫טוען‬ ‫המערער‬ ‫המשך‬ ‫אחת‬‫ההצעות‬‫שקיבל‬,‫הייתה‬‫מטעם‬ ‫המתווך‬,‫למכירת‬‫האופציה‬‫לקבוצת‬ ‫רכישה‬.‫קבוצה‬‫זו‬‫התגבשה‬‫מספר‬‫שבועות‬ ‫לאחר‬‫שרכש‬‫המערער‬‫את‬‫האופציה‬,‫והוא‬ ‫לא‬‫היה‬‫מעורב‬‫בארגונה‬‫ובגיבושה‬‫ולא‬ ‫הכיר‬‫את‬‫חברי‬‫הקבוצה‬.
 8. 8. ‫המערער‬‫טוען‬ ‫המשך‬ ‫מכירת‬‫האופציה‬‫אינה‬‫מקיימת‬‫את‬‫המבחנים‬‫שנקבעו‬ ‫בפסיקה‬‫לסיווג‬‫הכנסה‬‫כעסקת‬‫אקראי‬.‫אופציה‬ ‫מיטיבה‬‫היא‬‫נכס‬‫הוני‬,‫בין‬‫אם‬‫מדובר‬‫באופציות‬ ‫הנסחרות‬‫בשוק‬‫ההון‬‫ובין‬‫אם‬‫לא‬;‫מדובר‬‫בעסקה‬ ‫היחידה‬‫שערך‬‫משעל‬‫באופציות‬‫במקרקעין‬,‫וככלל‬, ‫תדירות‬‫עסקאותיו‬‫במקרקעין‬‫נמוכה‬‫ואינה‬‫חורגת‬‫מזו‬ ‫של‬‫האדם‬‫הסביר‬;‫משעל‬‫החזיק‬‫באופציה‬‫במשך‬ ‫חודשיים‬,‫קרי‬,‫לאורך‬‫כל‬‫חיי‬‫האופציה‬.‫האופציה‬, ‫להבדיל‬‫מהמקרקעין‬‫עצמם‬,‫דומה‬‫במהותה‬‫לניירות‬ ‫ערך‬,‫לכן‬‫פרק‬‫זמן‬‫של‬‫חודשיים‬‫הנו‬‫תקופת‬‫החזקה‬ ‫ארוכה‬;‫האופציה‬‫נרכשה‬‫כולה‬‫מהונו‬‫העצמי‬‫של‬ ‫משעל‬;‫משעל‬‫לא‬‫נקט‬‫פעולות‬‫השבחה‬‫מכל‬‫סוג‬ ‫שהוא‬;‫התמורה‬‫מרכישת‬‫המקרקעין‬‫הושקעה‬‫בשוק‬ ‫ההון‬.
 9. 9. ‫טוען‬ ‫המערער‬ ‫המשך‬ ‫משעל‬‫אינו‬‫מומחה‬‫ואינו‬‫בקיא‬‫בתחום‬‫הנדל‬"‫ן‬ ‫בארץ‬.‫לא‬‫ניתן‬‫לייחס‬‫לו‬‫בקיאות‬‫ומומחיות‬ ‫בשל‬‫כך‬‫שנעזר‬‫בשירותי‬‫מתווך‬,‫שכן‬,‫תפקידו‬ ‫של‬‫המתווך‬‫מתמצה‬‫באיתור‬‫המקרקעין‬ ‫ובקשירת‬‫הקשר‬‫בין‬‫המוכר‬‫לבין‬‫הקונה‬. ‫משעל‬‫לא‬‫צבר‬‫ניסיון‬‫וידע‬‫בתחום‬‫הנדל‬"‫ן‬ ‫בעת‬‫עבודתו‬‫בחברה‬‫של‬‫הוריו‬,‫שהיא‬‫חברת‬ ‫השקעות‬‫בתחומי‬‫התעשייה‬‫ושוק‬‫ההון‬,‫ואינה‬ ‫משקיעה‬‫באופן‬‫ישיר‬‫בנדל‬"‫ן‬.‫בכל‬‫מקרה‬, ‫העסקתו‬‫בחברה‬‫החלה‬‫בסמוך‬‫לאחר‬‫רכישת‬ ‫האופציה‬.
 10. 10. ‫המערער‬‫טוען‬ ‫המשך‬ ‫הפקת‬‫רווח‬‫ניכר‬‫בפרק‬‫זמן‬‫קצר‬,‫כשלעצמה‬, ‫אינה‬‫מלמדת‬‫על‬‫קיומה‬‫של‬‫עסקה‬‫בעלת‬‫אופי‬ ‫מסחרי‬.‫מקורו‬‫של‬‫רווח‬‫המכירה‬‫הוא‬‫בגורמים‬ ‫חיצוניים‬,‫כגון‬‫ירידת‬‫שערי‬‫הריבית‬‫ועליית‬ ‫מחירים‬‫כללית‬‫בשוק‬‫הנדל‬"‫ן‬. ‫העובדה‬‫שהאופציה‬‫נמכרה‬‫לקבוצת‬‫רכישה‬, ‫אינה‬‫מלמדת‬‫על‬‫קיומה‬‫של‬‫עסקה‬‫בעלת‬‫אופי‬ ‫מסחרי‬.‫לשאלת‬‫זהות‬‫רוכש‬‫האופציה‬‫אין‬‫כל‬ ‫נפקות‬‫בענייננו‬.‫זאת‬,‫בפרט‬‫מאחר‬‫שמשעל‬ ‫לא‬‫נטל‬‫כל‬‫חלק‬‫בארגון‬‫ובגיבוש‬‫קבוצת‬ ‫הרכישה‬.
 11. 11. ‫מנגד‬,‫המשיב‬ ‫טענות‬ ‫ההכנסה‬‫ממכירת‬‫האופציה‬‫נושאת‬‫אופי‬‫פירותי‬, ‫וזאת‬‫לנוכח‬‫פרק‬‫הזמן‬‫הקצר‬‫שחלף‬‫ממועד‬ ‫הרכישה‬‫ועד‬‫מועד‬‫המכירה‬.‫פרק‬‫הזמן‬‫הוא‬ ‫קצר‬‫במיוחד‬‫במונחי‬‫עסקאות‬‫נדל‬"‫ן‬.‫הדבר‬ ‫מלמד‬‫על‬‫איתור‬‫הזדמנות‬‫עסקית‬‫ומימושה‬, ‫שהם‬‫המאפיינים‬‫הבולטים‬‫של‬‫עסקת‬‫אקראי‬ ‫בעלת‬‫אופי‬‫מסחרי‬.‫השימוש‬‫במכשיר‬‫האופציה‬ ‫לצורך‬‫רכישת‬‫נדל‬"‫ן‬-‫שהוא‬‫מכשיר‬‫ייחודי‬, ‫אשר‬‫אינו‬‫נגיש‬‫וזמין‬‫למשקיע‬‫מן‬‫השורה‬, ‫וממילא‬‫אין‬‫בידיו‬‫הכלים‬‫הדרושים‬‫על‬‫מנת‬ ‫לתמחר‬‫אותה‬-‫מלמד‬‫כי‬‫עסקינן‬‫בעסקה‬ ‫מסחרית‬.
 12. 12. ‫מנגד‬,‫טענות‬‫המשיב‬ ‫המשך‬ ‫למשעל‬‫מומחיות‬‫במכשירים‬‫פיננסיים‬ ‫מורכבים‬,‫והוא‬‫בעל‬‫תארים‬‫מתקדמים‬ ‫בניהול‬.‫החל‬‫מאוגוסט‬2009,‫המערער‬ ‫מכהן‬‫כמנכ‬"‫ל‬‫חברת‬‫הוריו‬,‫שבה‬‫הוא‬‫מכהן‬ ‫כדירקטור‬‫משנת‬1997.‫לפי‬‫אתר‬ ‫האינטרנט‬‫של‬‫החברה‬,‫היא‬‫מתמחה‬ ‫בהשקעות‬‫בנדל‬"‫ן‬,‫בתעשייה‬‫ובשוק‬‫ההון‬, ‫לרבות‬‫בהקמה‬‫ובפיתוח‬‫של‬‫פרויקטים‬ ‫בתחום‬‫הנדל‬"‫ן‬.
 13. 13. ‫מנגד‬,‫טענות‬‫המשיב‬ ‫המשך‬ ‫דרך‬ ‫הגיע‬ ‫אליו‬ ‫מתווך‬ ‫בשירותי‬ ‫נעזר‬ ‫משעל‬ ‫אביו‬,‫לרכישת‬ ‫אופציה‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫רכש‬ ‫אשר‬ ‫מתחם‬ ‫באותו‬ ‫מקרקעין‬,‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫מתווך‬ ‫אותו‬ ‫ובאמצעות‬.‫החלקות‬ ‫בשתי‬ ‫ואביו‬ ‫משעל‬ ‫של‬ ‫לחלקות‬ ‫הסמוכות‬,‫ניתנו‬ ‫משישים‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫בגובה‬ ‫משכנתאות‬ ‫ש‬ ‫מיליון‬"‫לאומי‬ ‫בנק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ח‬,‫אביו‬ ‫כיהן‬ ‫בו‬ ‫כדירקטור‬ ‫המערער‬ ‫של‬.
 14. 14. ‫מנגד‬,‫טענות‬‫המשיב‬ ‫המשך‬ ‫בת‬ ‫רכישה‬ ‫לקבוצת‬ ‫האופציה‬ ‫את‬ ‫מכר‬ ‫משעל‬ 34‫רוכשים‬,‫בהכרח‬ ‫כרוך‬ ‫היה‬ ‫ארגונה‬ ‫אשר‬ ‫מורכב‬ ‫ויזמות‬ ‫ניהול‬ ‫במנגנון‬.‫מהווה‬ ‫הדבר‬ ‫אקראי‬ ‫בעסקת‬ ‫שעסקינן‬ ‫לכך‬ ‫מובהק‬ ‫סממן‬ ‫מסחרי‬ ‫אופי‬ ‫בעלת‬. ‫מסחרית‬ ‫אוריינטציה‬ ‫בעלת‬ ‫בעסקה‬ ‫מדובר‬ ‫מובהקת‬,‫סיכונים‬ ‫המערער‬ ‫נטל‬ ‫במסגרתה‬ ‫רווחים‬ ‫השאת‬ ‫לשם‬ ‫מבוטלים‬ ‫לא‬ ‫כלכליים‬ ‫קצר‬ ‫בזמן‬.‫של‬ ‫ביכולתו‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫ראיות‬ ‫הוצגו‬ ‫לא‬ ‫הפרטי‬ ‫מהונו‬ ‫האופציה‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫משעל‬,‫או‬ ‫פעולות‬ ‫ביצע‬ ‫כי‬,‫זר‬ ‫מימון‬ ‫לקבלת‬ ‫פנייה‬ ‫כגון‬, ‫המקרקעין‬ ‫רכישת‬ ‫לצורך‬.
 15. 15. ‫מנגד‬,‫טענות‬‫המשיב‬ ‫המשך‬ ‫המערער‬ ‫על‬ ‫מוטל‬ ‫ההוכחה‬ ‫ונטל‬ ‫הואיל‬ ‫בו‬ ‫עמד‬ ‫לא‬ ‫והוא‬-‫להידחות‬ ‫הערעור‬ ‫דין‬.
 16. 16. ‫ההכרעה‬ ‫הוועדה‬‫דנה‬‫במבחנים‬‫אשר‬‫גובשו‬‫בפסיקה‬ ‫לשם‬‫סיווג‬‫עסקה‬‫כבעלת‬‫אופי‬‫עסקי‬‫מסחרי‬‫או‬ ‫כבעלת‬‫אופי‬‫הוני‬.‫משקל‬‫משמעותי‬‫במיוחד‬ ‫ניתן‬‫למבחן‬‫מידת‬‫הסיכון‬‫הכלכלי‬.‫בעסקה‬ ‫בעלת‬‫מאפייני‬‫סיכון‬‫מובהקים‬,‫קיימת‬ ‫חזקה‬‫כי‬‫היא‬‫נושאת‬‫אופי‬‫עסקי‬. ‫כלל‬‫הוא‬‫שבערעורי‬‫מס‬,‫נטל‬‫הראיה‬‫מוטל‬‫על‬‫כתפי‬ ‫הנישום‬. ‫קיומו‬‫של‬‫סיכון‬‫אינו‬‫יוצר‬,‫כמובן‬,‫חזקה‬‫משפטית‬‫כי‬ ‫מדובר‬‫בפעילות‬‫בעלת‬‫מאפיין‬‫מסחרי‬,‫אך‬‫הוא‬‫יוצר‬ ‫חזקה‬‫עובדתית‬‫שכזו‬,‫ולפיכך‬‫הנטל‬‫על‬‫הנישום‬ ‫להפריכה‬‫אינו‬‫קל‬.
 17. 17. ‫ההכרעה‬ ‫המשך‬ ‫מבחן‬‫טיב‬‫הנכס‬‫ואופיו‬:‫מדובר‬‫באופציה‬ ‫לרכישת‬‫מגרש‬,‫מתוך‬‫כוונה‬‫להתקשר‬‫עם‬ ‫שותפים‬‫ולבצע‬‫עסקת‬‫קומבינציה‬.‫זו‬‫עסקה‬ ‫ספקולטיבית‬,‫עתירת‬‫מימון‬,‫בעלת‬ ‫אוריינטציה‬‫עסקית‬‫מובהקת‬,‫הטומנת‬ ‫בחובה‬‫סיכון‬‫כלכלי‬.‫המערער‬‫לא‬‫הפריך‬ ‫חזקה‬‫זו‬‫העומדת‬‫לחובתו‬.
 18. 18. ‫ההכרעה‬ ‫המשך‬ ‫מבחן‬‫תקופת‬‫ההחזקה‬:‫אופייה‬‫המסחרי‬ ‫של‬‫העסקה‬‫אינו‬‫נקבע‬‫לפי‬‫תקופת‬‫חיי‬ ‫הנכס‬,‫אלא‬‫כמאפיין‬‫העומד‬‫בפני‬‫עצמו‬. ‫דרכו‬‫של‬‫עסק‬‫להחזיק‬‫בנכס‬‫במשך‬ ‫תקופה‬‫קצרה‬,‫אולם‬‫מאחר‬‫שתקופת‬ ‫האופציה‬‫עצמה‬‫קצרה‬,‫הרי‬‫שההחזקה‬‫בה‬ ‫קצרה‬,‫ולכן‬‫אין‬‫בתקופת‬‫ההחזקה‬‫כדי‬ ‫לסייע‬‫בסיווג‬‫עסקת‬‫האופציה‬.
 19. 19. ‫ההכרעה‬ ‫המשך‬ ‫רלוונטי‬ ‫אינו‬ ‫העסקאות‬ ‫תדירות‬ ‫מבחן‬ ‫מסחרית‬ ‫אקראי‬ ‫בעסקת‬ ‫כשמדובר‬.
 20. 20. ‫ההכרעה‬ ‫המשך‬ ‫מבחן‬‫ידיעות‬‫ובקיאות‬:‫בהקשר‬‫זה‬,‫עלו‬‫שתי‬ ‫טענות‬;‫הראשונה‬‫נוגעת‬‫לכך‬‫שמשעל‬‫נעזר‬‫במתווך‬ ‫לצורך‬‫ביצוע‬‫העסקה‬,‫ואין‬‫צורך‬‫שהבקיאות‬‫תהיה‬ ‫של‬‫הנישום‬‫עצמו‬,‫אלא‬‫יכולה‬‫להיות‬‫בקיאות‬ ‫שילוחית‬,‫כגון‬‫זו‬‫של‬‫מתווך‬.‫במקרה‬‫זה‬,‫נראה‬‫כי‬ ‫המתווך‬‫היווה‬‫ציר‬‫מרכזי‬‫להתרחשות‬‫המאורעות‬, ‫ולפיכך‬‫נראה‬‫כי‬‫התמלאו‬‫הנסיבות‬‫המצדיקות‬‫ייחוס‬ ‫בקיאותו‬‫ומיומנותו‬‫של‬‫המתווך‬‫למשעל‬‫עצמו‬. ‫הטענה‬‫השנייה‬‫נוגעת‬‫למומחיותו‬‫של‬‫משעל‬‫עצמו‬, ‫מתוקף‬‫תפקידו‬‫בחברת‬‫הוריו‬.‫נקבע‬‫כי‬‫מומחיותו‬ ‫במכשירים‬‫פיננסיים‬,‫לרבות‬‫מכשיר‬‫האופציה‬, ‫והיותו‬‫דירקטור‬‫בחברה‬‫אשר‬‫משקיעה‬,‫לכל‬‫הפחות‬ ‫בדרך‬‫עקיפה‬,‫בפרויקטים‬‫בנדל‬"‫ן‬,‫מספיקים‬‫לשם‬ ‫עמידה‬‫במבחן‬‫הבקיאות‬,‫ואין‬‫צורך‬‫שהנישום‬‫יהיה‬ "‫מומחה‬‫עילאי‬"‫בתחום‬.
 21. 21. ‫ההכרעה‬ ‫המשך‬ ‫מבחן‬‫ההשבחה‬‫והפעילות‬‫האקטיבית‬: ‫משעל‬‫טוען‬‫כי‬‫לא‬‫פעל‬‫להשבחת‬‫האופציה‬. ‫גם‬‫אם‬‫פעולות‬‫השיווק‬‫והייזום‬‫לא‬‫נעשו‬‫על‬‫ידיו‬ ‫אלא‬‫על‬‫ידי‬‫המתווך‬,‫הרי‬‫שהאחרון‬‫עשה‬‫כן‬ ‫כידו‬‫הארוכה‬‫של‬‫משעל‬.‫הטענה‬‫לפיה‬‫עליית‬ ‫ערך‬‫האופציה‬‫נבעה‬‫מגורמים‬‫חיצוניים‬,‫כגון‬ ‫ירידת‬‫שערי‬‫הריבית‬‫והאמרת‬‫מחירי‬‫הנדל‬"‫ן‬ ‫בתקופה‬‫האמורה‬,‫לא‬‫הוכחה‬.‫וספק‬‫אם‬ ‫בכוחן‬‫של‬‫הנסיבות‬‫להוביל‬‫לשילוש‬‫שוויה‬‫של‬ ‫האופציה‬.
 22. 22. ‫ההכרעה‬ ‫המשך‬ ‫מבחן‬‫המימון‬‫וההיקף‬‫הכספי‬:‫משעל‬‫טוען‬ ‫כי‬‫רכש‬‫את‬‫האופציה‬‫מהונו‬‫הפרטי‬,‫דבר‬ ‫המעיד‬‫על‬‫הכנסה‬‫הונית‬.‫לטענתו‬,‫עלות‬ ‫מימוש‬‫האופציה‬‫כלל‬‫אינה‬‫רלוונטית‬‫בנסיבות‬ ‫העניין‬.‫ניתוק‬‫בין‬‫עלות‬‫האופציה‬‫לבין‬‫עלות‬ ‫מימושה‬‫הוא‬‫ניתוק‬‫מלאכותי‬,‫אשר‬‫אינו‬‫בוחן‬ ‫את‬‫מהותה‬‫האמתית‬‫של‬‫העסקה‬.‫בענייננו‬, ‫השווי‬‫הכולל‬‫של‬‫העסקה‬,‫העומד‬‫על‬‫כתשעה‬ ‫מיליון‬₪,‫והסיכון‬‫הכלכלי‬‫שהיה‬‫גלום‬‫בה‬, ‫מצביעים‬‫על‬‫היותה‬‫עסקה‬‫בעלת‬‫מאפיין‬ ‫מסחרי‬. ‫כמו‬‫כן‬,‫משעל‬‫לא‬‫הוכיח‬‫כי‬‫היה‬‫מסוגל‬‫לממן‬‫את‬ ‫העסקה‬‫ללא‬‫מימון‬.
 23. 23. ‫ההכרעה‬ ‫המשך‬ ‫מבחן‬‫נסיבות‬‫העסקה‬:‫מדובר‬‫בעסקה‬ ‫בהיקף‬‫כספי‬‫גבוה‬,‫אשר‬‫טומנת‬‫בחובה‬‫סיכון‬ ‫כלכלי‬‫ניכר‬.‫משעל‬‫נדרש‬‫לגייס‬‫בתקופת‬‫זמן‬ ‫קצרה‬‫במיוחד‬,‫סך‬‫של‬‫כשמונה‬‫וחצי‬‫מיליון‬ ‫ש‬"‫ח‬,‫אחרת‬‫היה‬‫מפסיד‬‫את‬‫דמי‬‫האופציה‬ ‫בסך‬‫של‬‫כחצי‬‫מיליון‬‫ש‬"‫ח‬.‫משעל‬‫שהה‬‫במשך‬ ‫כחודש‬‫בארצות‬‫הברית‬,‫וחזר‬‫לישראל‬‫ימים‬ ‫ספורים‬‫לפני‬‫פקיעת‬‫האופציה‬,‫כך‬‫שלמעשה‬, ‫עמד‬‫בפניו‬‫פרק‬‫זמן‬‫קצר‬‫מחודשיים‬‫לצורך‬ ‫עריכת‬‫בדיקת‬‫כדאיות‬‫לפרויקט‬‫ובדיקת‬ ‫אפשרויות‬‫גיוס‬‫כספים‬‫ומציאת‬‫משקיעים‬. ‫כתוצאה‬‫ממכירת‬‫האופציה‬,‫נוצר‬‫למערער‬‫רווח‬ ‫של‬‫כ‬-1.3‫מיליון‬‫ש‬"‫ח‬.
 24. 24. ‫ההכרעה‬ ‫המשך‬ ‫הפקת‬‫רווח‬‫ניכר‬‫בזמן‬‫קצר‬,‫כשלעצמה‬,‫אינה‬ ‫מעידה‬‫על‬‫קיומה‬‫של‬‫עסקה‬‫מסחרית‬,‫אולם‬ ‫משעל‬‫לא‬‫הוכיח‬‫כי‬‫עליית‬‫ערך‬‫האופציה‬ ‫בשיעור‬‫כה‬‫גבוה‬‫נבעה‬‫מאירועים‬‫חיצוניים‬, ‫וגם‬‫אם‬‫כך‬‫היה‬,‫אין‬‫באותם‬"‫אירועים‬ ‫חיצוניים‬"‫כדי‬‫לעקור‬‫מהעסקה‬‫את‬‫אופייה‬ ‫המסחרי‬.‫הדבר‬‫דווקא‬‫מצביע‬‫על‬‫אלמנט‬ ‫הסיכון‬‫הקיים‬‫בעסקאות‬‫מסוג‬‫זה‬,‫ולסיכון‬ ‫בעסקה‬‫יש‬‫לתת‬‫משקל‬‫משמעותי‬‫לשם‬ ‫סיווגה‬‫כעסקה‬‫הנושאת‬‫אופי‬‫מסחרי‬.
 25. 25. ‫ההכרעה‬ ‫המשך‬ ‫לסיכום‬,‫למרות‬‫העובדה‬‫שנטל‬‫הראיה‬‫מוטל‬ ‫על‬‫כתפי‬‫המערער‬,‫משעל‬‫נמנע‬‫מהבאת‬‫עדים‬ ‫ומהצגת‬‫ראיות‬,‫ולא‬‫עמד‬‫בנטל‬‫להוכיח‬‫את‬ ‫ערעורו‬‫בראיות‬‫מתאימות‬.‫הוא‬‫נמנע‬‫מלהציג‬ ‫ראיות‬‫כי‬‫היו‬‫בידיו‬‫מקורות‬‫למימון‬‫העסקה‬‫או‬ ‫כי‬‫ביצע‬‫אי‬‫אילו‬‫פעולות‬‫לצורך‬‫בחינת‬ ‫אפשרות‬‫מימוש‬‫האופציה‬,‫כגון‬‫בחינת‬‫כדאיות‬ ‫העסקה‬,‫פנייה‬‫לקבלת‬‫מימון‬‫זר‬‫או‬‫גיוס‬ ‫משקיעים‬.‫משעל‬‫אף‬‫נמנע‬‫מלזמן‬‫לעדות‬‫את‬ ‫המתווך‬‫המהווה‬‫ציר‬‫מרכזי‬‫בעלילה‬,‫את‬‫אביו‬ ‫או‬‫את‬‫חברי‬‫קבוצת‬‫הרכישה‬,‫אשר‬‫עדותם‬ ‫יכלה‬‫לתמוך‬‫בגרסתו‬‫בדבר‬‫אופייה‬‫של‬ ‫העסקה‬.
 26. 26. ‫ההכרעה‬ ‫המשך‬ ‫הימנעות‬‫מהבאת‬‫ראיה‬,‫מקימה‬‫חזקה‬ ‫שבעובדה‬,‫לפיה‬‫דין‬‫ההימנעות‬‫כדין‬‫הודאה‬ ‫בכך‬‫שלו‬‫הובאה‬‫אותה‬‫ראיה‬,‫היא‬‫הייתה‬ ‫פועלת‬‫לחובת‬‫הנישום‬‫ותומכת‬‫בדבר‬ ‫אופייה‬‫המסחרי‬‫של‬‫העסקה‬.‫לאור‬‫כל‬ ‫האמור‬,‫יש‬‫להסיק‬‫כי‬‫הכנסתו‬‫של‬‫המערער‬ ‫כתוצאה‬‫ממכירת‬‫האופציה‬‫לרכישת‬ ‫מקרקעין‬,‫מהווה‬‫הכנסה‬‫מעסקת‬‫אקראי‬ ‫בעלת‬‫אופי‬‫מסחרי‬,‫כהגדרתה‬‫בסעיף‬2(1) ‫לפקודת‬‫מס‬‫הכנסה‬.
 27. 27. ‫נדחה‬ ‫הערעור‬.‫ביום‬ ‫ניתן‬ 2.2.2016. ‫הושתו‬‫על‬‫המערער‬‫הוצאות‬‫משפט‬‫בסך‬ 30,000‫ש‬"‫ח‬.
 28. 28. ‫דעת‬‫המחברת‬ ‫במקרים‬‫בהם‬‫הנישום‬‫אינו‬‫מסוגל‬‫להגן‬‫על‬‫הקו‬‫שלו‬,‫יש‬ ‫קושי‬‫לעזור‬‫לו‬.‫בית‬‫המשפט‬‫החזיר‬‫את‬‫החובה‬‫לעמידה‬ ‫בנטל‬‫הראיה‬,‫למי‬‫שטוען‬‫לעסקה‬‫הונית‬,‫ודבר‬‫זה‬‫לא‬ ‫נעשה‬. ‫לרוב‬,‫מכירת‬‫אופציה‬,‫גם‬‫אם‬‫היא‬‫ממומשת‬‫בטווח‬‫קצר‬, ‫היא‬‫בעלת‬‫אופי‬‫הוני‬.‫בדרך‬‫כלל‬‫עלות‬‫האופציה‬‫היא‬‫בין‬0 ‫עד‬5%‫משווי‬‫המקרקעין‬.‫רווח‬‫זה‬‫מניב‬‫מס‬‫של‬25%‫כרווח‬ ‫הון‬.‫המסלול‬‫הזה‬‫מעוגן‬‫בפרק‬‫חמישי‬2.‫ראשית‬,‫זה‬‫היה‬ ‫בסדר‬‫גמור‬‫שהנישום‬‫דיווח‬‫על‬‫העניין‬‫בדוח‬‫האישי‬‫שלו‬.‫לא‬ ‫ברור‬‫אם‬‫שילם‬‫מקדמת‬‫רווח‬‫הון‬‫בתוך‬30‫הימים‬‫מיום‬ 30.8.2009(‫יום‬‫חתימת‬‫הסכמי‬‫מכירת‬‫האופציה‬).‫שנית‬, ‫הנישום‬‫לא‬‫עמד‬‫בנטל‬‫הראיה‬,‫והעמיד‬‫את‬‫עצמו‬‫להיות‬ ‫נישום‬‫על‬‫פי‬‫הפקודה‬.
 29. 29. ‫שוליים‬ ‫הערות‬: ‫ע‬"‫מ‬26719-09-12‫רעי‬‫משעל‬‫נ‬'‫פקיד‬ ‫השומה‬‫כפר‬‫סבא‬ ‫המאמר‬‫נכתב‬‫ביום‬24.4.2017 ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬‫לדורית‬‫גבאי‬ 2017

×