Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מיסוי מקרקעין - ההערכות החכמה - 20.7.2011

402 views

Published on

מיסוי מקרקעין - ההערכות החכמה.
מאת: רו"ח דורית גבאי.
חוק מיסוי מקרקעין - הגדלת היצע דירות מגורים - הוראת השעה.
התשע"א. 2011.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מיסוי מקרקעין - ההערכות החכמה - 20.7.2011

 1. 1. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מקרקעין‬ ‫מיסוי‬ ‫ה‬‫החכמה‬ ‫הערכות‬ :‫מאת‬
 2. 2. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ ‫דירות‬ ‫היצע‬ ‫מקרקעין)הגדלת‬ ‫מיסוי‬ ‫חוק‬ – ‫התשע"א‬ ,(‫שעה‬ ‫מגורים-הוראת‬2011 ‫רכישה‬ ‫מס‬ ‫הכלל‬‫מספר‬ ‫בתיקון‬ ‫שנקבע‬50: ‫)סעיף‬9‫ג‬1)(1:( ‫מיום‬ ‫לרכישות‬ ‫נתונים‬16.1.2011‫עד‬15.1.2011: 5%‫הזכויות‬ ‫כלל‬ ‫על‬ – ‫הרכישה‬ ‫משווי‬ 3.5%-5%‫יחידה‬ ‫דירה‬ ‫שאינה‬ ‫מגורים‬ ‫דירת‬ ‫של‬ ‫רכישה‬ ‫משווי‬ 3.5%‫עד‬ ‫השווי‬ ‫חלק‬ ‫על‬969,330₪ 5%‫על‬ ‫העולה‬ ‫השווי‬ ‫חלק‬ ‫על‬969,330‫ש"ח‬
 3. 3. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ •‫)סעיף‬ – "‫רוכש‬ ‫משפחתי‬ ‫ל"תא‬ ‫יחידה‬ ‫דירה‬9‫ג‬1)(2:( ‫לרכישות‬ ‫מעודכנים‬ ‫מספרים‬15.1.2010–16.1.2011: •0%‫לגובה‬ ‫עד‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬1,139,320₪ •3.5%‫בין‬1,139,320-‫ל‬1,601,210₪ •5%-‫מ‬1,601,210‫ואילך‬ ‫ש"ח‬ :‫חריג‬
 4. 4. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬ :‫קובע‬ ‫בחוק‬ ‫התיקון‬ ‫א‬) .9‫א‬1)(1‫נוספת‬ ‫דירה‬ – ( ‫רכישה‬ ‫ימי‬ ‫בין‬22.2.2011‫עד‬31.12.2012‫רכישה‬ ‫מס‬ )‫ב‬ ‫שרשום‬ ‫מה‬ ‫במקום‬ ‫יהיה‬9‫א‬1)(1:‫כך‬ – ‫לעיל‬ ( 5%‫עד‬ ‫בשווי‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬1₪ ‫מיליון‬ 6%-‫מ‬ ‫בשווי‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬1‫עד‬ ‫מיליון‬3₪ ‫מיליון‬ 7%-‫מ‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬3.‫ואילך‬ ₪ ‫מיליון‬
 5. 5. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬ .‫ב‬)9‫א‬1)(2‫יחידה‬ ‫דירה‬ – ( ‫רכישה‬ ‫ימי‬ ‫בין‬22.2.2011‫עד‬31.12.2012‫יהיה‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬ ‫במקום‬ ‫שרשום‬ ‫מה‬ )‫בסעיף‬9‫א‬1)(2:‫כך‬ -‫(לעיל‬ 0%‫עד‬ ‫בשווי‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬1,350,000₪ 3.5%-‫מ‬ ‫בשווי‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬1,350,000‫עד‬1,601,210₪ 5%-‫מ‬ ‫רכישה‬ ‫מס‬1,601,210.‫ואילך‬ ‫לפני‬ ‫כמו‬ – "‫יחידה‬ ‫"דירה‬ ‫והגדרת‬ "‫רוכש‬ ‫משפחתי‬ ‫"תא‬ ‫הגדרת‬ ‫ב‬ ‫יעודכנו‬ ‫המדרגות‬ – ‫הסכומים‬ .‫התיקון‬16.1.2012‫שיעור‬ ‫לפי‬ ‫שבין‬ ‫המדד‬ ‫עליית‬16.1.2011-‫ל‬16.1.2012.
 6. 6. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ ‫דירות‬ ‫היצע‬ ‫מקרקעין)הגדלת‬ ‫מיסוי‬ ‫חוק‬ – ‫התשע"א‬ ,(‫שעה‬ ‫מגורים-הוראת‬2011 ‫שבח‬ ‫מס‬ ‫הכלל‬‫בתיקון‬ ‫שנקבע‬50) ‫סעיף‬ :48:(‫א‬ : ‫מקרקעין‬ ‫באיגוד‬ ‫וזכויות‬ ‫במקרקעין‬ ‫זכויות‬ ‫מכירת‬ – ‫חברות‬ ‫על‬ ‫מס‬ ‫לפי‬ – ‫הראלי‬ ‫השבח‬ ‫על‬ :‫אדם‬ ‫בני‬ ‫חבר‬ (‫)א‬25%. ‫עד‬ – ‫הראלי‬ ‫השבח‬ ‫על‬ :‫יחיד‬ (‫)ב‬20%,(‫המנהל‬ ‫באישור‬ ‫נמוך‬ ‫)או‬ ‫מיום‬ ‫נקבע‬ ‫המכירה‬ ‫שיום‬ ‫הסכמים‬ ‫על‬ ‫יחול‬7.11.2001.‫ואילך‬ ‫)ב‬1‫עד‬ ‫הראלי‬ ‫השבח‬ ‫על‬ :‫יחיד‬ (7.11.2001‫מדרגות‬ ‫לפי‬ ‫ישולם‬ – ‫סעיף‬ ‫הפקודה‬121‫ישולם‬ – ‫הראלי‬ ‫השבח‬ ‫יתרת‬ ‫על‬20%‫)שיטת‬ .(‫הלינאריות‬ ‫נשאר‬ – ‫החייב‬ ‫האינפלציוני‬ ‫הסכום‬ ‫על‬ ‫מס‬ (‫)ג‬10%.
 7. 7. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ ‫בחוק‬ ‫התיקון‬ – ‫שבח‬ ‫מס‬:‫קובע‬ ‫)ב‬ ‫סעיף‬ ‫מהוראות‬ ‫מתעלמים‬1‫שנקבע‬ ‫ובאופן‬ – ( (‫באיגוד‬ ‫זכויות‬ ‫)לא‬ ‫בלבד‬ ‫במקרקעין‬ ‫זכות‬ ‫במכירת‬ ‫מס‬ ‫בשיעור‬ ‫המוכר‬ ‫יחויב‬20%‫לעסקאות‬ ‫בנוגע‬ -‫מ‬ ‫נקבע‬ ‫הרכישה‬ ‫שיום‬1.4.1961‫עד‬6.11.2011. .‫הלינארית‬ ‫החלוקה‬ ‫את‬ ‫מבטל‬ ‫התיקון‬
 8. 8. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 1..(‫משפחתית‬ ‫חברה‬ ‫)לרבות‬ ‫יחיד‬ – ‫המוכר‬ ‫חברה‬ ‫לרבות‬ ,‫יחיד‬ ‫הוא‬ ‫המוכר‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫ההטבה‬ ‫לפי‬ ‫משפחתית‬64.‫לפקודה‬ ‫א‬ 2.‫בין‬ ‫הוא‬ ‫הנמכרת‬ ‫הזכות‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫יום‬1.4.1961‫ליום‬ 6.11.2001. 3.‫הוא‬ ‫הזכות‬ ‫של‬ ‫המכירה‬ ‫יום‬15.11.2010‫ליום‬ 31.12.2011. 4..‫במקרקעין‬ ‫זכות‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫המכירה‬ :‫להטבה‬ ‫המקדמיים‬ ‫התנאים‬
 9. 9. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 5‫קיימת‬ – ‫הקרקע‬ – ‫הנמכרת‬ ‫שהזכות‬ ‫בכך‬ ‫מותנית‬ ‫ההטבה‬ . ‫של‬ ‫בנייה‬ ‫המתירה‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫תכנית‬ ‫לגביה‬ ‫מינימום‬8.‫למגורים‬ ‫לשמש‬ ‫המיועדות‬ ‫דירות‬ 6‫בתוך‬ ‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫בנייתן‬ ‫הסתיימה‬ .36‫המכירה‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫לפחות‬ ‫של‬80%‫או‬ ‫למגורים‬ ‫לשמש‬ ‫המיועדות‬ ‫מהדירות‬8 ‫חיבור‬ ‫אישור‬ ‫מספיק‬ – ‫הבנייה‬ ‫הסתיימה‬ .‫הגבוה‬ ‫לפי‬ ‫דירות‬ .‫לבניין‬ ‫טלפון‬ ‫חיבור‬ ‫או‬ ,‫מים‬ ,‫לחשמל‬ 7‫או‬ ‫לבנייה‬ ‫הזכויות‬ ‫עם‬ ‫פנויה‬ ‫קרקע‬ ‫למכירת‬ ‫מתייחסת‬ ‫ההטבה‬ . ‫זכויות‬ ‫עם‬ ‫בנויה‬ – ‫בנין‬ ‫עליה‬ ‫שיש‬ ‫בקרקע‬ ‫זכויות‬ ‫למכירת‬ ‫ובנייה‬ ‫להריסה‬ ‫שמיועד‬ ‫בנין‬ ‫או‬ ‫דירות‬ ‫של‬ ‫נוספות‬ ‫לבניה‬ .‫מחדש‬  8‫עליה‬ ‫לבנות‬ ‫שניתן‬ ‫קרקע‬ .8‫של‬ ‫בבעלות‬ ‫והיא‬ ‫ומעלה‬ ‫דירות‬ .‫בהטבה‬ ‫כולם‬ ‫המוכרים‬ ‫את‬ ‫תזכה‬ – ‫יחידים‬ ‫מספר‬
 10. 10. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ •‫תמורה‬ ‫בלא‬ ‫מכירות‬ ‫על‬ •(‫בתמורה‬ ‫שאינה‬ ‫)בתמורה‬ ‫לקרובים‬ ‫מכירות‬ ‫על‬ •‫חלקו‬ ‫או‬ ‫כולו‬ – ‫שבח‬ ‫ממס‬ ‫פטור‬ ‫שחל‬ ‫מכירות‬ ‫על‬ •)‫מופחת‬ ‫מס‬ ‫שיעור‬ ‫שקיים‬ ‫מכירות‬12-20%( •‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫שהן‬ ‫מכירות‬5‫שינוי‬ – ‫רעיונית‬ ‫מכירה‬ – (‫)ב‬ ‫ייעוד‬ •‫עליה‬ ‫לבנות‬ ‫צפוי‬ – ‫שבעתיד‬ ‫קרקע‬ ‫על‬8‫ומעלה‬ ‫דירות‬ ‫ההטבה‬‫אינה‬:‫חלה‬
 11. 11. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ :‫מסלולים‬ ‫שני‬ ‫קיימים‬ ‫ראשון‬ ‫מסלול‬:‫בשיטת‬ – ‫הקיימת‬ ‫השיטה‬ ‫לפי‬ ‫המס‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ – ‫להטבה‬ ‫בתנאים‬ ‫עמידה‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫יוכח‬ ‫כאשר‬ .‫הלינאריות‬ .(‫הצמדה‬ ,‫ריבית‬ ,‫)קרן‬ ‫הראלי‬ ‫בערכו‬ ‫המס‬ ‫יוחזר‬ ‫שני‬ ‫מסלול‬:‫והעמדת‬ ,‫זה‬ ‫בחוק‬ ‫ההטבה‬ ‫לפי‬ ‫המס‬ ‫תשלום‬ .‫הבנייה‬ ‫תקופת‬ ‫לתום‬ – ‫היינו‬ ‫הקבוע‬ ‫הזמן‬ ‫למשך‬ ‫ערבות‬ )‫לסעיף‬ ‫מפנה‬ ‫החוק‬48‫של‬ ‫המדרגות‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫ומבקש‬ – (‫ב‬ ‫בשיעור‬ ‫יסתיימו‬ ‫יחיד‬ ‫על‬ ‫המס‬ ‫שיעורי‬20%‫בשיעור‬ ‫ולא‬45% ‫בשנת‬ ‫המס‬ ‫שיעור‬ ‫שהוא‬2011. ‫המס‬ ‫תשלום‬
 12. 12. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 1‫מועד‬ ‫הארכת‬ . ‫לשנה‬ ‫השעה‬ ‫הוראת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫יוכל‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬‫נוספת‬ .‫בלבד‬ 2‫הדיווח‬ . ‫טופס‬ ‫על‬7002‫הוראת‬ ‫לפי‬ ‫להקלה‬ ‫בקשה‬ ‫מצרפים‬– ‫שעה‬ .‫טופס‬ ‫יש‬ :‫דגשים‬
 13. 13. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 3‫בשטח‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬ . ‫אם‬‫שומה‬ ‫הודעת‬ ‫תוצא‬ – ‫מתקיים‬ ‫אינו‬ ‫התנאים‬ ‫אחד‬ .‫מנומקת‬ ‫אם‬‫הסיום‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫למעט‬ ‫התנאים‬ ‫בכל‬ ‫עומד‬ ‫המוכר‬ ‫בקשה‬ ‫להגיש‬ ‫המוכר‬ ‫יופנה‬ ‫ובו‬ ‫חייבת‬ ‫שומה‬ ‫תוצא‬ – ‫בנייה‬ .‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫הבנייה‬ ‫בתום‬ ‫שומה‬ ‫לתיקון‬ ‫אם‬– ‫השעה‬ ‫הוראת‬ ‫לפי‬ ‫המס‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫בחר‬ ‫המוכר‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫עד‬ ‫תוקפא‬ – ‫היתרה‬36‫ואז‬ ‫המכירה‬ ‫מיום‬ .‫הנתונים‬ ‫יעודכנו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫חיוב‬ ‫יצא‬ ‫אוטומטית‬ : ‫המשך‬ – ‫דגשים‬
 14. 14. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 4‫לפריסה‬ ‫בקשות‬ . ‫יהיה‬ ‫המקסימאלי‬ ‫המס‬ ‫שיעור‬ – ‫בחשבון‬ ‫ויילקחו‬ ‫יתקבלו‬ 20%. 5.‫מעורב‬ ‫נכס‬ ‫של‬ ‫נוספות‬ ‫לבנייה‬ ‫וזכויות‬ ‫דירות‬ ‫בנין‬ ‫הכולל‬ ‫מעורב‬ ‫נכס‬8 :‫הנמכרות‬ ‫הזכויות‬ ‫של‬ ‫פיסי‬ ‫פיצול‬ ‫בו‬ ‫ייערך‬ – ‫ומעלה‬ ‫דירות‬ – ‫הקודמות‬ ‫ההוראות‬ ‫יחולו‬ – ‫לבניין‬ ‫המתייחס‬ ‫השווי‬ ‫חלק‬ ‫על‬ :‫לינארי‬ ‫חישוב‬ .‫השעה‬ ‫הוראת‬ ‫כללי‬ ‫יחולו‬ – ‫הנוספות‬ ‫הזכויות‬ ‫חלק‬ ‫על‬ :‫המשך‬ – ‫דגשים‬
 15. 15. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 6‫שונים‬ ‫במועדים‬ ‫רכישות‬ . ‫נניח‬ -‫מועדים‬ ‫במספר‬ ‫שנרכשה‬ ‫קרקע‬30%‫בשנת‬1948-‫ו‬ 70%‫בשנת‬1970‫הוא‬ ‫להטבה‬ ‫הזכאי‬ ‫החלק‬ –70% ‫לאחר‬ ‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫הרכישה‬ ‫שיום‬ ‫החלק‬ – ‫מהמכירה‬1961. 7‫בקומבינציה‬ ‫מכירה‬ . ‫לפחות‬ ‫מכיל‬ ‫הנמכר‬ ‫והחלק‬ -‫קומבינציה‬ ‫בעסקת‬ ‫שמוכר‬ ‫מוכר‬ 8‫על‬ ‫לוותר‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫מההטבה‬ ‫ליהנות‬ ‫כדי‬ ,‫מגורים‬ ‫דירות‬ ‫סעיף‬ .‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫הקיימת‬ ‫המגורים‬ ‫דירת‬ ‫במכירת‬ ‫הפטור‬ 49)(‫א)ב‬1.( :‫המשך‬ – ‫דגשים‬
 16. 16. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫תיאור‬ ‫תיקון‬ ‫לאחר‬34:‫קיימים‬ ‫פטור‬ ‫מסלולי‬ ‫לחוק‬ 49)‫ב‬1)‫ב‬ ,(2)‫ב‬ ,(5)‫ב‬ ,(6,(49‫ה‬ ‫ממס‬ ‫פטור‬ ‫לקבל‬ ‫הטבה‬ ‫מעניקה‬ – ‫זו‬ ‫שעה‬ ‫הוראת‬ ‫פעמיים‬ – ‫מזכה‬ ‫מגורים‬ ‫דירת‬ ‫במכירת‬ ‫שבח‬ .‫מוגבל‬ ‫בזמן‬ ‫נוספות‬ ‫במכירת‬ ‫פטור‬‫דירת‬‫מגורים‬ ‫מזכה‬‫שבח‬ ‫מס‬ –
 17. 17. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 1..‫מזכה‬ ‫מגורים‬ ‫דירת‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫המכירה‬ 2‫הוא‬ ‫הנמכרת‬ ‫הדירה‬ ‫של‬ ‫המכירה‬ ‫יום‬ .1.1.2011‫עד‬ 31.12.2012."‫הקובעת‬ ‫"התקופה‬ 3.‫בדירה‬ ‫הזכויות‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫המכירה‬ . 4‫ההצהרה‬ ‫של‬ ‫ההגשה‬ ‫במועד‬ ‫מיוזמתו‬ ‫בקשה‬ ‫יגיש‬ ‫המוכר‬ . .(‫עצמית‬ ‫)שומה‬ 5‫וכולל‬ ‫עד‬ ‫הוא‬ ‫הנמכרת‬ ‫הדירה‬ ‫של‬ ‫המכירה‬ ‫שווי‬ ‫אם‬ .2.2 .‫ממס‬ ‫פטורה‬ ‫המכירה‬ ‫כל‬ ,₪ ‫מיליון‬ ‫להטבה‬ ‫המקדמיים‬ ‫התנאים‬
 18. 18. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 6.‫על‬ ‫עולה‬ ‫הנמכרת‬ ‫הדירה‬ ‫של‬ ‫המכירה‬ ‫שווי‬ ‫אם‬2.2₪ ‫מיליון‬ :‫הבאות‬ ‫הפעולות‬ ‫יבוצעו‬ ‫מכירה‬ ‫)שווי‬ ‫הדירה‬ ‫של‬ ‫המכירה‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫השבח‬ ‫מס‬ ‫יחושב‬ * ‫חישוב‬ ,(‫הפחת‬ ‫ובניכוי‬ ‫מתואמת‬ ‫רכישה‬ ‫שווי‬ ‫יתרת‬ ‫בניכוי‬ .‫הדירה‬ ‫של‬ ‫במכירה‬ ‫החל‬ ‫המס‬ ‫את‬ ‫ומקבלים‬ ‫לינארי‬ ‫הנמכרת‬ ‫הדירה‬ ‫של‬ ‫המכירה‬ ‫שווי‬ ‫שבין‬ ‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫מחשבים‬ * ‫לתקרה‬2.2.₪ ‫מיליון‬ ‫שווי‬ ‫במלוא‬ ‫בשווי‬ ‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫מחלקים‬ .‫בשווי‬ ‫ההפרש‬ – ‫נסמן‬ * ‫משווי‬ ‫חייב‬ ‫חלק‬ ‫ומקבלים‬ ‫הנמכרת‬ ‫הדירה‬ ‫של‬ ‫המכירה‬ .‫המכירה‬ ‫שחושב‬ ‫המס‬ ‫בסכום‬ ‫המכירה‬ ‫משווי‬ ‫החייב‬ ‫החלק‬ ‫אתת‬ ‫מכפילים‬ * .‫הדירה‬ ‫מלוא‬ ‫על‬ ‫קודם‬ – ‫להטבה‬ ‫המקדמיים‬ ‫התנאים‬ ‫המשך‬
 19. 19. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 7‫ההטבה‬ – ‫בנייה‬ ‫מזכויות‬ ‫מושפע‬ ‫שמחירה‬ ‫מגורים‬ ‫דירת‬ . ‫הדירה‬ ‫שווי‬ .‫הבנייה‬ ‫לזכויות‬ ‫המיוחס‬ ‫השווי‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫אינה‬ ‫לזכויות‬ ‫המיוחס‬ ‫העודף‬ ‫והחלק‬ ‫שוק‬ ‫לשווי‬ ‫בהתאם‬ ‫ייקבע‬ .‫במס‬ ‫יחויב‬ ‫נוצלו‬ ‫שטרם‬ ‫הבנייה‬ 8‫ושווי‬ ‫נוצלו‬ ‫שטרם‬ ‫בנייה‬ ‫מזכויות‬ ‫מושפע‬ ‫שמחירה‬ ‫דירה‬ . ‫הדירה‬‫נמוך‬‫של‬ ‫מסך‬1,777,600‫שבין‬ ‫מכירה‬ ‫)ימי‬ ₪ 16.1.2011‫עד‬15.1.2012.‫זה‬ ‫סכום‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫החלק‬ ,( ‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫שאר‬49)(‫ז)א‬4‫)א‬ ,(1‫בשינויים‬ ‫יחולו‬ ‫ו-ב‬ ( ‫על‬ ‫הפטור‬ ‫יוענק‬ – ‫המגורים‬ ‫מדירת‬ ‫חלק‬ ‫נמכר‬ ‫אם‬ .‫המחויבים‬ .‫המוכר‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫לאותו‬ ‫בהתאם‬ ‫יחסי‬ ‫חלק‬ – ‫להטבה‬ ‫המקדמיים‬ ‫התנאים‬ ‫המשך‬
 20. 20. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 9-‫ל‬ ‫עולה‬ ‫נוספות‬ ‫בנייה‬ ‫זכויות‬ ‫ללא‬ ‫ששוויה‬ ‫דירה‬ . 2.2-‫ב‬ ‫ייחתך‬ ‫הפטור‬ – ‫מיליון‬2.2‫והשאר‬ ₪ ‫מיליון‬ .‫במס‬ ‫חייב‬ ‫יהיה‬ 10‫תינתן‬ – ‫זו‬ ‫שעה‬ ‫הוראת‬ ‫לפי‬ ‫הפטור‬ ‫ניצול‬ . .‫הקובעת‬ ‫בתקופה‬ ‫מוכר‬ ‫לכל‬ ‫פעמיים‬ 11:‫תחולה‬ .1.1.2011 – ‫להטבה‬ ‫המקדמיים‬ ‫התנאים‬ ‫המשך‬
 21. 21. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ ‫בלא‬ ‫המוכר‬ ‫אצל‬ ‫התקבלה‬ ‫הנמכרת‬ ‫הדירה‬ * ‫בתקופה‬ ‫תמורה‬1.11.2010-‫ל‬31.12.2012. ‫שליטה‬ ‫של‬ ‫ההגדרה‬ ,"‫ל"קרוב‬ ‫הנמכרת‬ ‫הדירה‬ * ‫בסעיף‬ ‫שנכללת‬ ‫כפי‬19)4)(‫()ב‬3‫לסעיף‬ ‫הפנייה‬ – ( 2‫רשום‬ ‫יהיה‬ "‫"הרוב‬ ‫ובמקום‬20%. ‫שונות‬ * ‫ההטבה‬‫אינה‬:‫חלה‬
 22. 22. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 1.‫פרק‬ ‫לצרכי‬ ‫ייספר‬ ‫לא‬ ‫השעה‬ ‫להוראת‬ ‫בהתאם‬ ‫הפטור‬ ‫ניצול‬ ‫חמישי‬1‫סעיף‬ –49‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫פטור‬ ‫לנצל‬ ‫ניתן‬ ‫היינו‬ .‫ב‬49‫ב‬ .‫השעה‬ ‫הוראת‬ ‫לפי‬ ‫בפטור‬ ‫מכירות‬ ‫שתי‬ ‫וגם‬ ‫הקובעת‬ ‫בתקופה‬ ‫לפי‬ ‫פטור‬ ‫שניצל‬ ‫מי‬ ,‫כלומר‬49) ‫ב‬1‫לפני‬ (1.1.2011‫יוכל‬ – ‫ועומד‬ ‫למכור‬ ‫שיכול‬ ‫מי‬ .‫שעה‬ ‫הוראת‬ ‫לפי‬ ‫פטורים‬ ‫שני‬ ‫רק‬ ‫לנצל‬ ‫סעיף‬ ‫בתנאי‬49)‫ב‬1‫לפי‬ ‫פטורים‬ ‫שני‬ ‫וגם‬ ‫הפטור‬ ‫לנצל‬ ‫יוכל‬ ( .‫השעה‬ ‫הוראת‬ ‫במכירת‬ ‫פטור‬‫דירת‬‫מגורים‬ :‫דגשים‬
 23. 23. ‫רו"ח‬ ,‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫מאת‬ ‫החכמה‬ ‫ההערכות‬ 2.‫חמישי‬ ‫בפרק‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬ – "‫מוכר‬ ‫משפחתי‬ ‫"תא‬ ‫הגדרת‬1– ‫וילדיהם‬ ,‫בנפרד‬ ‫קבע‬ ‫דרך‬ ‫הגר‬ ‫זוג‬ ‫בן‬ ‫למעט‬ ,‫זוגו‬ ‫ובן‬ ‫"מוכר‬ ‫להם‬ ‫מלאו‬ ‫שטרם‬18."‫אחד‬ ‫כמוכר‬ – ‫נשואים‬ ‫ילדים‬ ‫למעט‬ ,‫שנים‬ 3‫הדיווח‬ . .‫בנייה‬ ‫זכויות‬ ‫בלי‬ ‫דירה‬ ‫מכירת‬ ‫ורוד‬ ‫טופס‬ ‫על‬ ‫מספרו‬ – ‫שעה‬ ‫הוראת‬ ‫לפי‬ ‫לפטור‬ ‫בקשה‬ ‫טופס‬ ‫בצירוף‬7649. ‫ששווי‬ ‫או‬ ‫בנייה‬ ‫מזכויות‬ ‫מושפע‬ ‫שמחירה‬ ‫דירה‬ – ‫כחול‬ ‫טופס‬ ‫על‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫המכירה‬2.2‫הפטור‬ ‫בקשת‬ ‫טופס‬ ‫לצרף‬ ‫יש‬ .‫מיליון‬ 2988.‫שעה‬ ‫הוראת‬ ‫לפי‬ ‫הפטור‬ ‫טופס‬ ‫וכן‬ :‫המשך‬ – ‫דגשים‬

×