Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evanghelii & Epistole Necanonice Ex Canonice

1,222 views

Published on

Autor OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen
dorindavidaurel_1948@yahoo.ro

http://www.facebook.com/pages/Dacia-Portal-Antic-Megalitic/313800378663091
http://www.facebook.com/pages/Biblia-tanach/113104248812667
http://aramaicnewtestament.net/
http://biblia-tanach.dinamicart.ro/
http://www.biblemap.org/
normal08course@photos.flickr.com
http://www.flickr.com/photos/httpbiblia-tanachdinamicartro/
http://www.scribd.com/dorindavidaurel
http://www.slideshare.net/dorindavidaurel/rugaciuni-crestine-ortodoxe-sfliturghie-utrenia-vecernia
http://www.slideshare.net/dorindavidaurel

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evanghelii & Epistole Necanonice Ex Canonice

 1. 1. EVANGHELII ŞI EPISTOLE EX-CANONICE Autor: OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen Terminat în 1006 reeditat în 2012 EVANGHELII ŞI EPISTOLE EX-CANONICE CARE AU FĂCUT PARTE DIN CANONUL NOULUI TESTAMENT ÎN PRIMII 130 DE ANI DIFERITE DE CELE APOCRIFE PSEUDO-APOSTOLICE EDITURA “BEITH-MILIM” IERUSALIM “SHRINE OH BOOK LIBRARY”2006AUTOR :OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN MOB.0730693323 ŞABACK STUDIO DEVA MINTIA 2012
 2. 2. Traducerea în limba română din greacă Corintică,greacă egeană (efesiană-Liceniană) şi greacăalexandrină de : Obedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen EVANGHELIA ÎMPĂRĂŢIEI A FOST CARTE CANONICĂ ÎN NOUL TESTAMENT Se pare că acestă carte a stat la baza FAPTELOR APOSTOLILOR Este partea I-a din EVANGHELIA LUI PETRU. Faptele Apostolilor a fost scrisă de Doctorul Luca, ucenicul lui Petru, ca şi Teofil Nr. De capitole: [1] [2] [3] [4]Capitolul 1 1. . Şi acestea zicând Petru, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor şi la făcut lumină şi suflare(vânt). Şi la urcat : -prin ei 2. . Şi privind ei simţind-ul înşăuntru, pe când El era luat la cer: iată doi bărbaţi din vânt, au luat carne şi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, 3. Care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer.În acelaşi fel aici.
 3. 3. 4. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o zi de sâmbătă.5. Şi când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei: Petru şi Ioan şi Iacov şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacov.6. Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus şi cu fraţii Lui.7. Şi în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fraţilor (iar numărul lor era ca la o sută douăzeci), a zis: “ Să ne fereşti de ispită, şi iartă păcatele noastre după cum ai jurat că le ierţi Casei lui Israel!Fie ADEVĂRUL ACESTA faptă între neamuri şi în toată lumea!”Capitolul 21. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca un şuierat înalt cu sunet greu, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. A intrat în ei şi ia umplut. Şi firea lor avu un chin cumplit şi apoi sclobozire.3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei.4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer.6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa.7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni?8. Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut?
 4. 4. 9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia,10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi,11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!12. Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta ? Care zeu să fi făcut aşa ceva,cine a mai dat muritorilor Duhul şi Puterea Sa?13. Iar alţii batjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must. Că au toţi zeii în halba cu hamei şi-n ulcioarele cu must.14. Şi stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a vorbit: Bărbaţi iudei, şi toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută şi luaţi în urechi cuvintele mele;15. Că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi; opriţi-vă ca nu cumva să huliţi pe Sfântul Duh şi să aveţi în voi păcat în veci!16. Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil:17. "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi bătrânii voştri vise vor visa.18. Încă şi peste slugile Mele şi peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu şi vor prooroci.19. Şi minuni voi face sus în cer şi jos pe pământ semne: sânge, foc şi fumegare de fum.20. Soarele se va schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi strălucită.21. Şi tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui".22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în
 5. 5. mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi,23. Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L- aţi luat şi, pironindu-L, prin mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât,24. Pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie ţinut de ea.25. Căci David zice despre El: "Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este de-a dreapta mea, ca să nu mă clatin.26. De aceea s-a bucurat inima mea şi s-a veselit limba mea; chiar şi trupul meu se va odihni întru nădejde.27. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune.28. Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieţii; cu înfăţişarea Ta mă vei umple de bucurie".29. Bărbaţi fraţi, cuvine-se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoşul David, că a murit şi s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi, până în ziua aceasta.30. Deci el, fiind prooroc şi ştiind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ să aşeze pe tronu-i din rodul coapselor lui,31. Mai înainte văzând, a vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad sufletul Lui şi nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea.32. Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem martori.33. Deci, înălţându-Se prin dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum vedeţi şi auziţi voi.34. Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis: "Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea,35. Până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale".36. Cu siguranţă să ştie deci toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care voi L-aţi răstignit, L-a făcut Domn şi Hristos.37. Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi
 6. 6. fraţi, ce să facem?38. Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.39. Căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.40. Şi cu alte mai multe vorbe mărturisea şi-i îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de acest neam viclean.41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete.42. Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.43. Şi tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni şi semne se făceau în Ierusalim prin apostoli, şi mare frică îi stăpânea pe toţi.44. Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau toate de obşte.45. Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare.46. Şi în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în templu şi, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie şi întru curăţia inimii.47. Lăudând pe Dumnezeu şi având har la tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii – Keilei ,pe cei ce se mântuiau.Capitolul 31. Şi ţinându-se el de Petru şi de Ioan, tot poporul, uimit, alerga la ei, în pridvorul numit al lui Solomon.2. Iar Petru, văzând aceasta, a răspuns către popor: Bărbaţi israeliţi, de ce vă miraţi de acest lucru, sau de ce staţi cu ochii aţintiţi la noi, ca şi cum cu a noastră putere sau cucernicie l-am fi făcut pe acesta să umble?3. Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri a slăvit pe Fiul Său Iisus, pe Care voi L-aţi predat şi L-aţi tăgăduit în faţa lui Pilat, care găsise cu cale să-L elibereze.
 7. 7. 4. Dar voi v-aţi lepădat de Cel sfânt şi drept şi aţi cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaş.5. Iar pe Începătorul vieţii L-aţi omorât, pe Care însă Dumnezeu L-a înviat din morţi şi ai Cărui martori suntem noi.6. Şi prin credinţa în numele Lui, pe acesta pe care îl vedeţi şi îl cunoaşteţi, l-a întărit numele lui Iisus şi credinţa cea întru El i-a dat lui întregirea aceasta a trupului, înaintea voastră, a tuturor.7. Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut rău ca şi mai-marii voştri.8. Dar Dumnezeu a împlinit astfel cele ce vestise dinainte prin gura tuturor proorocilor, că Hristosul Său va pătimi.9. Deci pocăiţi-vă şi vă întoarceţi, ca să se şteargă păcatele voastre,10. Ca să vină de la faţa Domnului vremuri de uşurare şi ca să vă trimită pe Cel mai dinainte vestit vouă, pe Iisus Hristos,11. Pe Care trebuie să-L primească Cerul până la vremile stabilirii din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor Săi prooroci din veac.12. Moise a zis către părinţi: "Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre fraţii voştri Prooroc ca mine. Pe El să-L ascultaţi în toate câte vă va spune.13. Şi tot sufletul care nu va asculta de Proorocul Acela, va fi nimicit din popor".14. Iar toţi proorocii de la Samuel şi cei câţi le-au urmat au vorbit şi au vestit zilele acestea.15. Voi sunteţi fiii proorocilor şi ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinţii noştri, grăind către Avraam: "Şi întru seminţia ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului".16. Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, L-a trimis întâi la voi, să vă binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutăţile sale. Capitolul 4 ( identic cu Capitolul 11FAPTE) 1. Apostolii şi fraţii, care erau prin Iudeea, au auzit că şi păgânii au primit cuvântul lui Dumnezeu.
 8. 8. 2. Şi când Petru s-a suit în Ierusalim, credincioşii tăiaţi împrejur se împotriveau, 3. Zicându-i:”Kifa tu ai intrat la oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei,poate vei turna între noi duhul lui Belzeb şi osânda lui Balaam. “ 4. Şi începând, Petru le-a înfăţişat pe rând, zicând: “Uşor mârâiţi. Cum însă deosebiţi duhul dumnezeilor de DOMNUL,cu toate sânt Puteri Cereşti.”Eu eram acolo când mi s-a dovedit; şi DUHUL dinaintea mea a fost cercetat , pentru încredinţarea mea. De la Yah-Haşem. 5. Eu eram în cetatea Iope şi mă rugam; şi am văzut, în extaz, o vedenie însă nu erea nălucă: ceva coborându-se ca o faţă mare de pânză, legată în patru colţuri, lăsându-se în jos din cer, şi a venit până la mine. 6. Privind spre aceasta, cu luare aminte, am văzut dobitoacele cele cu patru picioare ale pământului şi fiarele şi târâtoarele şi păsările cerului. 7. Şi am auzit un glas, care-mi zicea: “Sculându-te, Petre, junghie şi mănâncă!” Căci hotărât îţi poruncesc!” 8. Şi am zis: Nicidecum, până nu-mi spui numele tău Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n- a intrat vreodată în gura mea. De ce aş crede amăgire peste Harul Viu şi contra Legii DOMNULUI ?- Cu nici un chip:-întoarce-te în lume la altarul tău!” Şi El a zis: “ Al Meu este cerul şi al Meu este pământul, altarele sânt pentru oamenii fireşti,dar Dumnezeu este Duh Sfânt!” 9. Şi glasul mi-a grăit a doua oară din cer:”Cele ce Dumnezeu a curăţit, tu să nu le numeşti spurcate. Eu Sânt Dumnezeul părinţilor voştrii care am făcut făpturi să locuiască lumea şi să mişune.Şi-ele,toate am turnat suflarea Mea!”10. Şi aceasta s-a făcut de trei ori şi au fost luate iarăşi toate în cer.11. Şi iată, îndată, trei bărbaţi, trimişi de la Cezareea către mine, s-au oprit la casa în care eram.12. Iar Duhul mi-a zis să merg cu ei, de nimic îndoindu-mă Căci lucrea Sfântului Duh nu s-a stins ci a început ridicânt prooroci şi a umplut pe mulţi. Şi au mers cu mine şi aceşti şase fraţi şi am intrat în casa bărbatului;
 9. 9. 13. Şi el ne-a povestit cum a văzut îngerul stând în casa lui şi zicând: Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, cel numit şi Petru.14. Care va grăi către tine cuvinte, prin care te vei mântui tu şi toată casa ta.15. Şi când am început eu să vorbesc, Duhul Sfânt sa turnat în ei, ca şi peste noi la început.16. Şi mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, când zicea: Ioan a botezat cu apă; voi însă vă veţi boteza cu Duh Sfânt.17. Deci, dacă Dumnezeu a dat lor acelaşi dar ca şi nouă, acelora care au crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu ca să-L pot opri pe Dumnezeu?Căci dintre tote puterile cereşti şi între dumnezeii ştiuţi era Însuşi Dumnezeu.18. Auzind acestea, au tăcut şi au slăvit pe Dumnezeu, zicând: Aşadar şi păgânilor le-a dat Dumnezeu pocăinţa spre viaţă;19. Deci cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ştefan, au trecut până în Fenicia şi în Cipru, şi în Antiohia, nimănui grăind cuvântul, decât numai iudeilor de acolo că Mesia ce îl aşteptau născutu-Sa şi a fost omorât Şi n-a avut nimic ci este Viu. Şi că Nahaş le şade împotrivă.20. Şi erau unii dintre ei, bărbaţi ciprieni şi cireneni care, venind în Antiohia, vorbeau şi către elini, binevestind pe Domnul Iisus.21. Şi mâna Domnului era cu ei şi era mare numărul celor care au crezut şi s-au întors la Domnul.22. Şi vorba despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia.23. Acesta, sosind şi văzând harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi îndemna pe toţi să rămână în Domnul, cu inimă statornică.24. Căci era bărbat bun şi plin de Duh Sfânt şi de credinţă. Şi s-a adăugat Domnului mulţime multă.25. Şi a plecat Barnaba la Tars, ca să caute pe Saul26. Şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică şi
 10. 10. învăţând mult popor. Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini care tălmăcit înseamnă “Blestemaţi pe Lemn”.27. În acele zile s-au coborât, de la Ierusalim în Antiohia, prooroci.28. Şi sculându-se unul dintre ei, cu numele Agav, a arătat prin Duhul, că va fi în toată lumea foamete mare, nu doar de de pâine şi de carne şi au vândut fiecare chiar şi dumnezeii lor cărora li se rugau :-foamete care a şi fost în zilele lui Claudiu. Zilele acele au fost scrise şi numite “ Amurgul(Moartea) Zeilor.29. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după putere, să trimită spre ajutorare fraţilor care locuiau în Iudeea;30. Ceea ce au şi făcut, trimiţând preoţilor, învăţătorilor prin mâna lui Barnaba. Nu eşti silit ca să le crezi, deci lepădă-le.Dar ai grija sufletului tău,căci drept nu ai să mai ceri mântuirea, şi nici scăparea de la zei. “Toate Puterile cerului au fost clătinate şi vor fi osândite cu oştirea lor!” După cum este scris în Prooroci.Toată Puterea ce-a fost clătinată, I-a fost dată-n veci , în cer sus şi pe pământ!.Amin EVANGHELIA MARIEI A FOST CARTE CANONICĂ PÂNĂ LA CONCIUL ECUMENIC DE LA CALCEDON ŞI A ALCĂTUIT NOUL TESTAMENT. A FOST CANONICĂ LA FEL CA ŞI:MATEI,MARCU,LUCA ŞI IOAN. ACEASTĂ PROTO-EVANGHELIE A STAT LA BAZA EVANGHELIEI LUI PETRU ŞI A UCENICULUI SĂU LUCA. Nr. De capitole [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]CAPITOLUL 11
 11. 11. În zilele lui Iuda Galileeanul, în anul marii răscoale contra lui Quirinius stăpân roman pesteDamasc şi Decapoles care avea stăpânire în Galileea Feniceană,în zilele acelea a ieşit de laTemplu Miriam Bath –Akiba, fecioara lui Yehoakim Akiba Ben Iosef şi fica Anei. În zilele acelea sastricat pacea lui Israel în acele zile au chemat NUMELE DOMNULUI2 Fecioara lui Levi înlăuntru avea chemarea de a se apropia de Duhan Pridvorul Sfintei Sfintelor,până în ziua în care Zaharia preotul unchiul ei a găsit-o şi a alungat-o ,zicând. Voieşti să spurciLegea noastră,tu care eşti sângele meu ? Nu cunoşti, că sânt lucruri oprite femeilor ? Atâtlipseşte să ai desfrânarea romanilor .Ca să aduni cărbuni încinşi pe capul meu!”3Maria a plecat zicând, pentru ce-mi este oprit la DOMNUL MEU,dacă -I sântem ca îngerii? Şi dacăla început El a făcut om apoi a despărţit .a făcut bărbat şi din el a luat femeia?”Şi zicândacestea ,lăcrimând s-a întors în Nazareth cetatea ei.4Auzind tatăl ei a venit în Nazareth şi a zis: “ Tocmai săvârşeam Tamudul,puţin lucru să-mi stricimunca , să-mi aduci ruşine! Ce-o fi oare-n capul tău?”5Şi Rabi Akiba a chemat pe Iosif Ruhenitul Fiul lui David, una din mlădiţele Macabeilor, el eratemplar şi o îndrăgea demult. O îndrăgea curat în ochii DOMNULUI.6Şi o ceruse cu o vreme înainte la Sucot sărbătoarea corturilor, când iudeii prăznuiesc PUSTIA.Acesta stăruia în toate zilele lui după Duhul Sfânt, cititnd pe acoperişul casei sale Legământullui David.7“Şi S-a jurat DOMNUL Stăpânului Meu, că Legământul Său,cu David este în veci. Ca legământullui cu ziua şi cu nopatea. Atunci Maria a venit la casa lui şi a rămas la el. După cum voiră părinţiiei.Şi Duhul DOMNULUI veghea acel loc din pricina chemării şi a rugăciunii.8Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având înpântece de la Duhul Sfânt. Mergând spre culmea de lângă Sephoris, la Karfa-Hadir (Işai)Carpeiesen, o centurie de romanitrecu în gallop şi unii au voit so siluiască , dar căpetenia lor Luciu Ambrinus Sabinul iaoprit .Zicând-ui : Ce ai putea să-mi dai tu mie galileeanco tu şi Zeul tău nevăzut.În minte să-ţirămână bunătatea Romei şi a cezarului şi ordinea lui!”
 12. 12. 10Maria a răspuns: “ Lucrarea Duhului Cel Sfânt n-a încetat, căci nu cunoaşte frica voastră, şi Duhulacestea este viu şi lucrător, foc mistuitor şi mângâiere.Dar când va veni UNSUL lui YAH( Mesia) ,El,Fiul lui David îţi va plăti pentru mine acest bine. Ori unde ar fi zeii tăi, Viu este DOMNUL!”11Maria a râs zicând pot zeii tăi să vadă acest DUH ? De ar fi îngeri, Duhul ia creat.Adevărat îţi spuncei cuceriţi de tine şi poporul tău, vor fi cuceriţi şi vor şedea în genunchi.Dar nu prin sabie, niciprin care ,nici prin călăreţi şi nici cu vicleşug. Ci în Duh Sfânt şi Adevăr.Iată zilele acelea vin ca oştire la porţile Romei tale.”12Soldaţii sau întors roind cu caii ,roată îmrejurul ei râzând zicând:”Vestală smintită, sabinănebună, toată ţara asta este plină de nebuni cu duhuri rele şi năluci! Ce ne-ar putea să ne apleceîn genunchi ? Noi ,Roma şi Senatul ei?” Au aruncat vin pe ea şi au chiuit zicând : ORACOLULULlui JUPITER, Javră nebună!”13Şi venind de la lemnărie şi spart piatră, din Sephorin nişte nazariteni au văzut cele întâmplate şiau auzit şi au spus lui Iosif în primul Sabat din luna Adar.14Atunci s-a făcut un cutremur de pământ care a zguduit Sidonul. Romanii au zis , “ Vrăjileacestor vrăjitoare aduc nenorociri şi veşnic supără pe Zeul Vulcan!Cine este Yahweh alnebunilor iudei şi al fanaticilor din Fenicia ca să ascultăm de EL?”15Din cer s-a auzit un glas,zicând: “ Cine oare n-a stârpit doi prunci şi le-a dat laptele lupilor? În locsă-I sfâşie pentru puii lor?Ca acum să-mi sfâşie turma şi să-mi calce în picioare, greu poporulMeu?” Roamanii sau speriat şi şi-au amintit că era scrisă o legendă la elini.De aici luase Jupiterpe Europa. Şi s-au temut să coboare în Iudeea. Aducând libaţii şi imnuri cerului după legea lor.16Intrând în casă, în una din zile , o femeie vecină ia strigat Mariei.Ce faci tu acestui om neprihănit, du-te, fugi, aleargă la romanul tău.De departe se vede că ai luat sămânţa lor.Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns.17Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu teteme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.
 13. 13. 18Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.19Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice:20"Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care setâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu".21Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la elpe logodnica sa.22Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pusnumele Iisus.23Au voit chiar să o ucidă cu pietre . Şi atunci a venit un centurion , un litor şi un lexux şicăpetenia centuriei. Strigând: “Să nu faceţi rău, după legea voastră barbară, acestei fecioare.24Mă jur pe zeii Romei şi pe toată stăpânirea ei!Femeiea acesta, a acestui om nu a fost siluită!”S-ascris o carte, un process verbal , pentru “ “Întâmplare de război” după obieiul Romei şi I –sadespăgubit cu zece denari imperiali cinstea ei!25Şi la încheie a zis vorbele aceste grele, atunci a ştiut cetatea Nazaretului cine o locuieşte înascuns,zicând”Roma se bucură, Administratorul şi Împăratul ei că :25aPrinţul lui Israel, sămânţa Macabeilor rebeli, este un om de pace şi de muncă, o temelie a taxelorşi-a păcii Romane! Mă rog ca fiul lor să nu aducă foc în lume şi apoi să-şi ardă viaţa-n el castrămoşii săi!”26Şi au plecat. Unii se temeau de Iosif, alţi ziceu :” Este prieten cu romanii” Dar Duhul Singagogii nula părăsit. Neprihănirea ia fost stâlp şi nopatea rugăciunile lui se auzeu pe acoperiş:”Fie ca înzilele mele să vină UNSUL care Te-ai jurat, căci scaunul de domnie a lui David pustiu nu va fi!”
 14. 14. 27Unii se întrebau ,” ce foc va face fiul acestor oameni, de va arde lumea şi el însuşi va fi ars înel?”Căci romanul noaptea dinaitea venirii ,a avut un vis şi văzuse pe Născutul acestor oamenichemând foc din cer şi la aruncat în lume28. Şi la jumătatea anilor săi a fost luat din ţara lui în Tartar, în adânc.Şi şedea în foc şi spăla pe mulţicu foc, cum se spală cineva în apă. Şi Plecând romanul a şoptit Ieasson rivalul lui Apollo şiamurgul zeilor!”29Nici n-a ştiut că ce a spus , n-a zis de la el ci a proorocit în Sântul Duh,căci i-a fost dat de sus.CAPITOLUL 21 Dar iată începutul acestor lucruri adânci şi cereşti. Mai înainte întâmplate aşa au fost.În a şasealună ADAR a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei numeera Nazaret,2Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioareiera Maria.3Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.Binecuvântată eşti tu între femei.4Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fieaceasta?5Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.6Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.
 15. 15. 7Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul luiDavid, părintele Său.8Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.9Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?Şi cine va crede olucrare ca asta.Ci se va întâmpla pe dos şi voi fi nimicită!”10Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te vaumbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.11Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentruea, cea numită stearpă.12Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.13“Eu Sânt cel Ce sânt şi peste şaptezeci de ani nu va mai fi nici ţară, nici altar,nici Templu ci doarDUHUL şi ce face fiul tău.14El va apleca împăraţi îndărătnici şi va închina credinţe şi pre cei ce crezură lor, către Mine-I vaîntoarce. Şi va împăca lumea cu Mine.”15Aşa voi face în mânia Mea tuturor popoarelor şi în îndurarea Mea lui Israel! Ei vor fi poporul Meuşi Eu voi fi Dumnezeul lor. Va fi coborât şi va biruii moartea şi I se va închina.Orice PutereCerească a lui va fi.”16Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.CAPITOLUL 3
 16. 16. 1Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei luiIuda.2Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta.3Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplutde Duh Sfânt,4Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodulpântecelui tău.5Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?6Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecelemeu.7Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.8Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.9Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,10Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.11Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.12Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El.
 17. 17. 13Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.14Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi,15Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.16A sprijinit pe Israel, slujitorul Său, ca să-Şi aducă aminte de mila Sa,17Precum a grăit către părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui, în veac.18Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a înapoiat la casa sa.19Şi după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu.20Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit mila Sa faţă de ea şi se bucurau împreună cu ea.21Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul şi-l numeau Zaharia, după numeletatălui său.22Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va chema Ioan.23Şi au zis către ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta.24Şi au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit.25
 18. 18. Şi cerând o tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan este numele lui. Şi toţi s-au mirat.26Şi îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu.27Şi frica i-a cuprins pe toţi care locuiau împrejurul lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au vestittoate aceste cuvinte.28Şi toţi care le auzeau le puneau la inimă, zicând: Ce va fi, oare, acest copil? Căci mâna Domnuluiera cu el.29Şi Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a proorocit, zicând:30Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut răscumpărare poporuluiSău;31Şi ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul Său,32Precum a grăit prin gura sfinţilor Săi prooroci din veac;33Mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi.34Şi să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-şi aducă aminte de legământul Său cel sfânt;35De jurământul cu care S-a jurat către Avraam, părintele nostru,36Ca, fiind izbăviţi din mâna vrăjmaşilor, să ne dea nouă fără frică,37
 19. 19. Să-I slujim în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei Sale, în toate zilele vieţii noastre.38Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, casă găteşti căile Lui,39Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor,40Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus,41Ca să lumineze pe cei care şed în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pecalea păcii.42Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.CAPITOLUL 41.În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea.2.Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria.3.Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa.4.Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşteBetleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David.5.Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată.6.
 20. 20. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască,7.Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc degăzduire pentru ei.8.Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor.9.Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-auînfricoşat cu frică mare.10.Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentrutot poporul.11.Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.12.Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle.13.Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şizicând:14.Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!15.Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până laBetleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut.16.Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle.17.
 21. 21. Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil.18.Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori.19.Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa.20.Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi văzuserăprecum li se spusese.21.Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit auvenit în Ierusalim, întrebând:22Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să neînchinăm Lui.23Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.24Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nascăHristos?25Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul:26"Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căcidin tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel".27Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.28
 22. 22. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îlveţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui.29Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor,până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul.30Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.31Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-auînchinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.32Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.33După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Prunculşi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Prunculca să-L ucidă.CAPITOLUL 51Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele [IEŞUA] Iisus, cum a fostnumit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece.2Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, casă-L pună înaintea Domnului.3Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinatDomnului.4Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui deporumbel.
 23. 23. 5Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător deDumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui.6Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe HristosulDomnului.7Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca săfacă pentru El după obiceiul Legii,8El L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:9Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace,10Că ochii mei văzură mântuirea Ta,11Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor,12Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.13Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc.14Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şispre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri.15Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi.16
 24. 24. Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi caretrăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa.17Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noapteaşi ziua în post şi în rugăciuni.18Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptaumântuire în Ierusalim.19După ce au săvârşit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret.20Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.21Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prinproorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu".22Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi,că trecuseră opt zile s-a mâniat căci acest pruncera acum în drept iudeu cu semnul Legământului şi avea dreptul Legii peste tronul Său;23şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos,după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremiaproorocul:24"Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fiemângâiată pentru că nu sunt".25După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt,26Şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei cecăutau să ia sufletul Pruncului.
 25. 25. 27Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel.27Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi,luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile Galileii.28Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, căNazarinean Se va chema.29Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.30Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prinproorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu".33Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi prunciicare erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase dela magi.34Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu eraasupra Lui.35Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paştilor, la Ierusalim.36Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul sărbătorii.37Şi sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii Lui nuştiau.38Şi socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, căutându-L printre rude şiprintre cunoscuţi.
 26. 26. 39Şi, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-L.40Iar după trei zile L-au aflat în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i.41Şi toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui.42Şi văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată,tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi.43Şi El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie săfiu?44Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus lor.45Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar mama Lui păstra în inima ei toate acestecuvinte.46Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni. CAPITOLUL 61.Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo.2.Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă.3.Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin.4.
 27. 27. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu.5.Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune.6.Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte două sau treivedre.7.Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus.8.Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus.9.Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii carescoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire,10.Şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu aiţinut vinul cel bun până acum.11.Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi aucrezut în El.12.După aceasta S-a coborât în Capernaum, El şi mama Sa şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-a rămasdecât puţine zile.13.Şi apoi sa întors puţine zile şi spărgea piatră din râpele de la Alith pentru o lucrare în Sephorisşi alta în Carpenaum, lucrare cu mâinele de piatră şi lemn.14Un rabin la văzut, ia dat o amuletă şi ia zis” urmează-mi are să-ţi fie uşor!”: Isus iarăspus :”Pentru ce aş urma un învăţător fenician cu vrăji din Samaria şi să scad cu totul Duhulde la tatăl Meu! Măcar acum sfarăm piatrăpentru, pietre vii şi pun temelia lor pe stâncă.Pe stâncaunde singur nu ajung!”
 28. 28. 15Auzind rabinul sa infuriat, căci ştia că vorbea din SCRIERI SFINTE- TIHILIM. Totuşi ia zis : Halalprinţ-Prinţ nebun ca David, totuşi nu eşti decât un zilier la fenicieni.Şi pentru profeţia ta vei fizmuls la mijlocul animlor tăi!-Fugi,ai vreme să îţi cauţi un Natan al tău!”16Iisus ia zis:”Urât în purtare şi rău la vorbă ca râpele de la Dimonim:-Adevărat îţi spus, azi saîmplinit ţie să aduci înapoi ziua,să ridici azima de sub talesul tău, şi învelitorare sub care erai cândai jurat DOMNULUI.Cel ce îl aştepţi după care umblii în lume ca să-l aducii vederii fiilor lui Israel avenit,şi L-ai văzut……..însă nu a venit ceasul Său. Yehuda Demin Bar Arukah este numele tău!Căcitatăl meu cunoaşte şi cheamă pe nume sămânţa lui Avraam!”.17Rabinul sa speriat şi a căzut cu faţa la pământ şi a strigat :”Demon , înger cine Tu,DOAMNE şi ţi-aspus ţie taina mea şi legământul meu?” Apoi în urma lor Şehun Fiul lui Avigdon băcanul lastrigat,-“ Isuse Fiul lui Akiba,feciorul lui Iosif, urcă piatra pe asinul meu,căci maica ta a fi arzândlipiile şi zerul de grija ta.”Şi sau întors în Nazaret.18Intrând în cetate o vrăjitoare necăjea nazaritenii. Şi Iisus ia spus: “Cunoşti pe cel cu care lucri?-Atunci cum crezi că stăpâneşti peste un necunoscut şi vei folosi puterea lui?Cercetează mai întâitoate duhurile. Cel ce le-afăcut îşi cheamă oştirea.”19Sa întors şi a zis: “Plecaţi căci lumea nu-i a voastră!Şi ieşi de la femeia acestă, căci estenevrednică să te ascundă!” Şi îndată a ieşit de la ea omul Gabriel şi sa suit în vederea multoradin cetatea.Şi toţi ştiau că era scutul Macabeilor.Apoi spre seară a avut fierbinţeli şi tăieturi înpalme, a lăcrimat şi a chemat pe Tatăl Său!20Femeia sa căit şi a zis.:” Eu ştiam că sânt demoni şi îngeri”.Iisus nu ia răspuns în ziua acea .21. Dar în Sabat a intrat în sinagogă a luat sulul cărţii lui Iov şi a citit:” De la Mine vine bine şi răulde-opotrivă , duhurile toate în oştire cele curate ca şi cele necurate. De la Mine vinebinecuvântarea şi blestemul,căci eu tai şi eu vindec, când leg rana.22Eu dau viaţă şi Eu o iau, căci am putere să fac toate aceste lucruri prin Mine însumi.”Şi sa uitatţintă la femeia ce sa pocăit.23Însă locuiorii o ţineau în curtea femeilor , căci era necurată şapte zile,căci fuse vrăjitoare.
 29. 29. Isus a zis, “Fiii a lui Iacov, cei ce au ieşit din egipt, erau toţi drepţi şi proooroci .Oare Moise, zic şiAaron şi sora lor Miriam nu au păcătuit DOMNULUI. “24“Aşa vorbeşte DOMNUL:-Mila biruie judecata, milă voiesc.Căci am jurat , la urmă va fi mântuit totIsraelul!Şi nici un suflet nu va fi pierdut.” Şi au tăcut şi au primit-o iarăşi în obştea lor.25Şi toţi spuneau:” Pentru ce fiul lui Iosif cară piatră şi lucră lemnul, când are duhul rabinuluiAkiba bunicul său.?” Şi –l îndemnau să rămână Rabin.Mama lui auzea aceste cuvinte şi le păstraîn inima ei, în locul femeilor.CAPITOLUL 71Într-una din din zile l-au văzut în haine romane, în haine militare şi o mulţime de ostaşi ascultauporuncile şi învăţătura lui. Nişte pescari lau văzut şi au răspândit vorba acesta în tot ţinutul:”Cuadevărat ,tatăl lui a fost roman, nu dreptul Iosif. Ochii noştri au văzut şu lucrăprile lui rămân înveci şi nu vor fi şterse nicidecum.Ce poate veni bun din Nazaretul Galileei?”3Nazaritenii iau strigat:”Pentru ce şi-ai vândut sufletul nebunule ?”;Isus le- a răspuns :”Fiul Omuluia venit să răscumpere, nu să piardă, să slujească nu să fie slujit.4Căci nu este o dragoste mai adevărată ca acesta,să-ţi dai viaţa pentru fraţii tăi!” Şi au tăcut. Mamalui a ieşit dintre ei plângând şi nu s-a mai arătat de ruşine ani.Până la patima lui .5A venit însă solul Marelui Preot şi ia zis: “În Lege este scris ţi-a venit rândul să fi Prinţul Oştirilorlui Israel- şi la luat în slujba de Căpetenie a Aprozilor şi a găzilor templului.6Însă Isus a fugit la Ioan şi la ucenicii săi o vreme la Kefer-Ka‟Amaran lângă Marea Sitim. Dar aintrat în certuri cu ei şi în nepotrivire, căci mânca cu mâinle de pe lucrul lucrat şi avea un singurveşmânt şi altele asemene .Şi aceştia au chemat pe Duhul Sfânt, au stăruit şi au postist şi aucerut fierbinte.7Şi L-au dat pe Isus în “mâna Satanei” şi li s-a împlinit.Căci cearta lor sa întins cu privire lacrezul lor,anume că Ioan era Mesia. Isus nu I sa închinat.Zicând-ule .Ioan a fost născut să fie înduhul şu puterea lui Ilie.
 30. 30. 8Unde sa ai pomenit ca Acela care la luat la ceruri să se închine slujitorului său.?Căci sluga nu-Imai mare deât Stăpânul Său.Şi nici ucenicul decât învăţătorul său.Aveţi dar grijă să nu schimbaţiînchinarea Unicului Dumnezeu într-una adusă omului.Să lepădaţi pe Creator pentru creatura lui.9Îndată la luat Duhul Sfânt,înaintea lor din El au ieşit duhuri curate şi duhuri necurate şi DiavolulSatan.Şi la dus în pustie unde la chinuit ,la încercat greu şi la ispitit patruzeci dezile şi patruzecide nopţi.10Auzind Maria mama lui ,a prins ură pe Ioan rudenia ei şi la blestemat ,zicând” Duhul care l-a cerutpeste tot chinul fiului meu,Acela să-ţi ia capul şi un alt UNS să-ţi ia viaţa tu care te socoteştiUNSUL LUI ISRAEL!Să te ajungă toate vorbele mele!”11Lui Ioan ia părut rău şi a zis ucenicilor:” Trageţi-vă înapoi lanţul.Căci nu sânt eu ACELA, eu sântglasul care strigă în pustie!”Chiar în ceasul acela Diavolul l lăsat în pace pe Iisus ,căci nu la biruit.12Maria ia zis te urăsc cu dreptate: “Eşti ca Elazar, fratele lui Isaia, care şi-a tăiat cu tatăl şi-a tăiat,fratele în două cu firezul.Voi aţi omorât pe prooroci .Pereţivăruiţi Va luat Dumnezeu bruma deminte de când vă socotiţi prooroci.”13Ioan ia zis:”Mătuşă , a vorbit mama DOMNULUI meu, ce ai zis, va fi! Este vremea ca eu să coborşi El să fie înălţat în văzul lui Israel!”14Din acele zile ia ieşit vorba aceasta rea în tot Israelul.Că este vrăjitor şi scoate draci cu PrinţulDracilor. Că a postit lui şi sa înţeles cu el, cu privire la toate minunile. Însă mulţi din ucenicii luiIoan au mers după Iisus la Iordan.15Din zilele acele nu sa mai arătat mamei lui, până a fost atârnat pe lemn şi îngropat în zilele luiTiberiu şi a lui Ponţiu Pilat.16Sa dus la Iordan şi a luat cu El doisprezece ucenici şi de pe urma limbii lui şi a cuvintelor saleşi-a adunat osânda.
 31. 31. 17Căci păcătoşii nu lau suferit. Nu lau primit , căci nu au cunoscut pe Tatăl Său. Nici Duhul Lui nulau primit, fiindcă lumea nu-l cunoaşte şi nu-L poate primii. Şi în Zilele pregătirii Paştelui când auvăzut mormintele goale şi pe cei morţi ieşind din ele şi arătân-duse multora din Sfânta cetate .18Au zis: “ Cu Prinţul Adâncurilor a făcut minuni, de a ceea la bătut Dumnezeu pentru păcateleSale, pentru mulţimea vrăjitoriilor Sale.Pentru că sa sculat ca un Prooroc în mijlocul lui Israeel, afăcut semene şi minuni. Pe care le-a împlinit ca să tragă pe Israel î rătăcirea lui Balaam!”19Atunci Maria şi-a adus aminte de cuvintele lui Simeon cel orb în Templu,care20.a zis către Maria, mama Lui” Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israelşi ca un semn care va stârni împotriviri.21.Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi.22Şi înainte să moară patruzeci de zile a poruncit Pilat şi cu Irod , unor soli să meargă în tot ţinutulşi să-vestească moartea şi vina sa Vrăjitoria cu puterea care UCIDE ZEII!”23Că are să strice Templul .Şi ce făcuseră alţi cinci mii de bărbaţi iudei iau pus Lui asupra, ba şirăscoala lui Bar-Aba şi Nicador Kemionitul numit Simon Zelotul , unul din ucenicii săi. Asupra luiau pus.Ca să se împlinească cuvintele Proorocului Isaia,care zice:24“Noi credeam că este lovit de Dumnezeu pentru fărădelegile sale şi păcatele sale.”25Totuşi el păcatele noastre le-a luat asupra şi fărădelegile ţării erau în rănile lui.Şi nu şi-a deschisgura ca o miel la tăiere, ca o oaie mută înainte celor ce-o jupoaie!În rănile sale era împăcarea şipacea cu Dumnezeu”26Şi Israel nu a făcut nimic, ca împietrit, ca legat cu totul; până le-a fost luat Împăratul dinaintealor. Căci era scris” Te iubesc, dar nu pot să nu te pedepsesc! Ţi-am dat un Neprihănit şi L-am unsîn furia Mea,zice DOMNUL şi la jumătatea anilor săi, ţi-am luat împăratul în mânia Mea!”
 32. 32. 27De acea iată cuvintele Mele, voi şi Duhul care vestiţi Evanghelia Lui:” Numai mamă să nu fi!”CAPITOLUL 81.Şi pe când Îl duceau, oprind pe un oarecare Simon Cirineul, care venea din ţarină, i-au pus crucea,ca s-o ducă în urma lui Iisus.2Iar după El venea mulţime multă de popor şi de femei, care se băteau în piept şi Îl plângeau.Acoloera mama Lui ,Maria , Maria Magdalena şi ucenicii Lui.Şi Isus văzând-ui cu pieire ,le-avorbit.Atunci la mai văzut,după anii-n care a fost luat de lângă ea,apoi i-a fost zmuls şi s-a mutatla cer.3Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voiplângeţi-vă şi pe copiii voştri.4Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi pântecele care n-au născut şi sâniicare n-au alăptat!5Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi; şi dealurilor: Acoperiţi-ne.6Căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi?7Şi erau duşi şi alţii, doi făcători de rele, ca să-i omoare împreună cu El.
 33. 33. 8Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii derele, unul de-a dreapta şi unul de-a stânga.9Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale:Femeie, iată fiul tău!10Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.11După aceea, ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mi-esete.12Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul deînmormântare la iudei.13Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină, şi în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusesenimeni îngropat.14Deci, din pricina vinerii pregătii Paştelui, acolo L-au pus pe Iisus, pentru că mormântul eraaproape.15Am scris acestea, nefiind nimic decât una din ficele lui Levi,pentru că mulţi sau apucat să scrie şisă slcătuiască istorii mincnioase, cu privire la Adevăr şi la Dreptate.16
 34. 34. Ca şi când l-ar fi purtat străinii în pântece, şi nişte lacomi de mărire L-ar fi legănat , nişte pietreascunse.Eu care l-am născut ştiu faptele Lui.Totuşi le-am scris pe acelea –n care am fost lângă El.17Au scris lucruri petrcute cărora încă nu le venit ceasul lor, ca să fie decoperiţi toţi mincinoşi.Căciduhul Adevărului va învăţa lumea cu privire la Adevăr şi cu privire la minciună şi vă va mângâia.18Pentru aceea celelalte lucruri , care voi le-aţi văzut, le-aţi auzit şi împreună le-aţi pătimit le las vouăsă le scrieţi şi să le vestiţi lumii: dacă sânteţi credincioşi şi credeţi Tatălui de la care a venit.19Căci am a spune lucruri şi drumuri care El nu le-a făcut, despre el sau zis.Că a fost şi a umblatunde nu a pus piciorul, la învăţaţi străini şi împăraţi şi mai rău decât aceste că n-ar fi om ci nouăni se pare. Rană adâncă au făcut sufletului meu de mamă.20Deci vă las vouă, ucenicii Lui să adăugaţi numai acelea care Le-ţi trăit cu El.Voi sânteţi martoriiLui în Ierusalim, în toată Iudeea,Samaria şi Galileea şi până la marginile pământului21Oricine vine cu o altă Evanghelie, la care nu a fost de faţă trăitor,viu.Sângele fiului meu sărămână asupra lui şi să îşi plătească mântuirea ca şi fiul meu, cu viaţa lui.22Pricepeţi lămurit anii lui treizeci şi trei, din pântecele mele până în mânia lumii, până mi L-auluat, şape drumuri a făcut , unul în Egipt şi unul în Betleem şi alte trei suind şi-apoi venind dinNazaret către Ierusalim, unul în Locuinţa Morţilor, şi ultimul luat la ceruri23Păstraţi, dar toţi dragostea Lui în voi toţi şi Adevărul vă va face slobozi. Face-ţi acesta pentrupomenirea Lui, cum va cerut cu limbă de moarte, dacă-L iubiţi:-ori de câte ori vă amintiţi de El
 35. 35. 24De la început aţi fost doisprezece.Nu pot fi mai multe mărturii , decât voi care l-aţi văzut, aţi băut şiaţi mâncat şi-aţi suferit şi voi patima lui. Adăugaţi şi mărturia aceasta, unuia din voi, Lui Petru saului Ioan,căci L-a iubit. EVANGHELIA SFÂNTULUI DUH A FOST EVANGHELIE CANONICĂ ÎN NOUL TESTAMENT PÂNĂ ÎN ANUL 280 ERA NOASTRĂ-A FOST EXCLUSĂ Nr. De capitole:[1] [2] [3] Manuscrisul este autentic şi se pare că a fost o ciornă o proto-evanghelie scurtă înaintea celei săvârşite de Ioan şi Toma. Capitolele 1 şi 2 seamănăcu cele din Evanghelia lui Ioan şi cu capitolul 3 din Faptele Apostolilor. Apostolilor.Capitolul 1
 36. 36. 1. Lucrurile acestea sau întâmplat aşa de adevăt , precum eşti tu care citeşti, atunci în Iudeea, în Ierusalim pe cărarea Alia care duce la Har Hokhma în Moria .Noi eram cu El şi El vorbea cu noi, în trup şi-avea suflare-n El!. Isus S-a întors către Moria şi a strigat în Duh:” Tată! Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul.2 Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume.3 Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Nu prin pocăinţa lor nu prin sfinţenia lor,ci Însumi Eu!4 Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor,5 Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.6 Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem:7 Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că Tu M- ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine.8 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Iarăşi vă zic nu doar să fiţi acomodaţi, ci să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu.Dar dacă nu voi fi cu voi, în trup şi la vedere nu părerea vostră ci porunca Mea să vă rămână şi Eu vă zic: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu.9 Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi.10 Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. Voi sunteţi prietenii Mei căci aveţi acelaşi Duh cu Mine, căci sânteţi vii în cartea vieţii de la începutul lumii.Iată că vă fac cunoscute vouă. Sânteţi din Dumnezeu şi de-o fiinţă cu EL.Cu nici un chip nu ve-ţi pieri pe cale,dar cu toţii ve-ţi muri!11 De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.12 Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. V-am pescuit şi v-am pândit,la uşa sufletului. Şi de vă lepădaţi de Mine, cu nici un chip Eu nu vă leapăd,căci nu voi M-aţi ales ,ci Eu!13 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul.14 Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Duhul care
 37. 37. este în voi nu este duhul lumii, nici din lumea acesta Duhul care este-n sângele vostru lumea a făcut-o, dar lumea nu-L cunoaşte.15 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.16 Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.17 Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.18 De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor.19 Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu.20 De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.21 Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe nedrept".22 Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.23 Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine. Voi îmi sânteţi martori vii , acum: în Ierusalim , în toată Iudeea, în Samaria şi Galileea şi până la marginile pământului24 Era cu ei şi le vorbea şi le arde sufletul de dor şi îndată n-a mai fost nici trup ,nici om ci a fost luat la cer. Ca un şuierat şi ca un stâlp de foc într-un nor. Pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor şi la făcut lumină şi suflare(vânt). Şi la urcat : -prin eiCapitolul 21 Un glas le vorbea în timpul acestor zece zile, căci au suferit un necaz mare şi mulţi din cei chemaţi la Har au pătimit. Şi când le slăbea credinţa şi îndoila se strecura în ei, le picura putere după cum le-a zis:
 38. 38. 2 “De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.3 Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac,4 Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi!5 Acestea vi le-am spus, fiind cu voi; nu o nălucă fără trup ci om în fire.Nu zeu străin care să vă abată de la DOMNUL, ci Duhul care v-a deosebit de neamuri şi a ales cei circumcis. De aţi ajunge la începutul lumii nu L-aţi şti da voi aveţi cu voi toate lucrările lui. Orice scufunzi în apă este ridicat curat, şi orice se suie în ceruri fără chemare este tras în jos de adâncul pământului, aerul nu este viaţa voastră ci sfârşitul ei, dar suflarea din nările voastre este DUHUL SFÂNT.V-am spus curat cu ce trăiţi acea vă omoară, dar DUHUL dă viaţă care rămâne- n veci în voi!6 Căci Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. De aceea vă spun curat : În ceruri sus sânt multe puteri cereşti mai multe decât anii omului, voi însă nu primiţi în suflete orice duh , ci cercetaţi toate duhurile. Iată că ceea ce este în voi este mai tare.7 Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze. Iată că vi le spun înainte: ve-ţi avea un necaz de zece zile,apoi ve-ţi fi îmbrăcaţi cu Putere de Sus.Ei auzeau clar şi nu vedeau pe nimeni. Petru căuta umbra pe pământ a glasului cere vorbea , iar Toma geamănul ţinea o o oglindă să prindă suflare celui care le vorbeşte. Însă nimic cu trup din carne, cid oar glasul care le vorbea.CAPITOLUL 3 1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. 5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. 6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa.
 39. 39. 7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? 8. Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut? 9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia,10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi,11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!12. Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta?13. Iar alţii batjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must.14. Şi stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a vorbit: Bărbaţi iudei, şi toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută şi luaţi în urechi cuvintele mele;15. Că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi;16. Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil:17. "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi bătrânii voştri vise vor visa.18. Încă şi peste slugile Mele şi peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu şi vor prooroci.19. Şi minuni voi face sus în cer şi jos pe pământ semne: sânge, foc şi fumegare de fum.20. Soarele se va schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi strălucită.21. Şi tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui".22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi,23. Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L- aţi luat şi, pironindu-L, prin mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât,24. Pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie ţinut de ea.25. Aceste cuvinte le-a scris Toma zis şi Geamănul şi cât lipsea le-a săvârşit ucenicul iubit. Însă evanghelia a scris-o Kifa zis şi Petru. Căci aceasta a fost ultima dorinţă a Învăţătorului lor, DOMNUL, să facă aceste pentru pomenirea Lui întrei ei, ori de câte ori îşi vor aminti de EL. Aşa au făcut stăruind după DUHUL SFÂNT şi după darurile şi Puterea Lui. Amin
 40. 40. 26 Aşa că tu dacă înlăuntrul inimii tale crezi că Mesia lui Israel a fost între noi, mărturiseşte aceste lucruri preaiubitule în Iudeea, sfinţilor şi oricui! EVANGHELIA LUI SIMON ZELOTUL SAU:-EVANGHELIA EBIONIŢILOR. Carte excanonică care a făcut parte din CANONUL NOULUITESTAMENT până în 506 la Edictul de la Salamina. Apoi la Conciliul de la Niceea IV a fost exclusă,deşii tot la Niceea se dovedea clar autenticitatea ei.CAPITOLUL 1În Panarion de Epifanie de Salamina,În Evanghelia, care este utilizat în general între ei, care se numeşte "după Matei",care însă nu este întreg şi complet, dar forjate şi mutilaţi - ei o numescEvrei-Evanghelia este raportată: Aşa a scris ca Matei cum este raportat în scripteleScripturii, aşa a scris şi Simon Zelotul .1 Stăruiam la Enon , ca în toate zilele alături de Youhanan Sabeeeanul , careboteza la Iordan,stăruiam Sfântului Duh , asemeni lui Ilie , cel luat la cer prinDuhul:Şi în rugăciune aşteptam făgăduinţa aşteptată-n Israel.
 41. 41. 2 Şi stăruind Duhul nun e-a luminat cu privire la nimic, ci ca în alte zile rugându-ne , am mâncat apoi am adormit.A doua zi după Sucot , am urcat către LaculTiberia , îndemnaţi de DOMNUL, spre casa pescarului Simon, şi casa lui Ioan şiiacov Zevedei zeloţi asemeni oricui avea dreată credinţă în Israel , contraurâciunilor necircumcişilor şi contra puterilor căror li se închinau şi amăgea pemulţi bărbaţi iudei , sau galileeni.3. Când am amjuns în Carpenaum, pe strada “ Butoaielor” Duhul Domnului saarătat în “Piaţa Peştelui” , peste casa lui Simon Petru. Ca o văpăaie şi în limbide foc. Iar ajungând am văzut un Duhul DOMNULUI, în chip de porumbel şicerurile deschise, şi o mulţime de oaste cerească proslăvind pe DOMNUL:4 Şi am căzut cu faţa la pământ ,ca leşinaţi şi ne-am pierdut şi firea şicunoştiinţa.Apoi un glas s-a auzit: “Şalom lahem ahim, we atha ahui biAdoneinu Allaha!” Şi după vocea lui Simon , am văzut un OM, ca oricare altuldar ce era în EL, în alţi oameni nu era. Şi mi-a întânisn o mână zicând : “Bo al-li!“-Vino după Mine! “ Nimeni nu a auzit o voce să te stăpânească deplin,fără să tesiluiască. Nu ca un jug ci ca Aceluia ce este aşteptat în Israel.5. Când mi-a luat ceaţa leşinului şi mi-am venit în fire , ca să pot să stau în capuloaselor a apărut un om din Nazaret, a cărui nume era Ieşua Bar Akiba , m-a luape braţe către pieptului lui şi a zis:6.”Acum cunoşti pe FIUL OMULUI şi slava care o avea la început şi ceasul Lui şimântuirea Legămintelor lui Israel!” Apoi a luat o lipie şi ulei de teasc şi dedovleac, must a băut şi a mâncat înaintea noastră şi noi cu EL.7 .Şi I-am spus DOMANE Gaonule Rabotay : nimeni nut e aştepta pe tine înIudeea şin locurile lui Israel , ci noi trăgeam fiecare nădejedea că Ioan este Mesia,sau Proorocul Ilie ce vine să pregătească calea LUI. De acea poate de obosealăam leşinat, de drum lung şi foame.8. Hotărât că oamenii spun că Ioan este Ilie, însă multe voci între preoţi îlpândesc socotind că ar fi Mesia cel ascuns , Fiul lui Levi şi Fiul lui David. Dar peTine, Învăţătorule, nimeni ,nu te vede,nici chiar cei ce stau cu spatele la tine şirugând-use “Să vină Mesia în zile noastre.Mântuirea şi Scăparea lui Israel”. CăciDuhul nu le face cunoscut şi carne n-a văzut pe Dumnezeu de la Avraam şi de laMoise încoace, pace fie peste ei.9 Totuşi lasă-ne să te cercetăm aproape ca nu cumva să cădem în rătăcirea luiBalaam şi să gutăm din nebunia lui Baal –Peor. De ce n-ai fit u Diavolul celiscusit ,din ceruri cu vicleşug să ia asemănearea celui cel cunoaşte.Dar noi nu,fiindcă noi nu-L ştim cine este,de aceea ÎL aşteptăm să vină!.”10. Iisus S-a ridicat şi a zis: “Atunci rugaţi-vă în Duh!” , şi au zi”Fie ca în zilelenoastre DOMANE, ochii noştri să vadă mântuirea poporului Tău Israel şi Slava
 42. 42. Lui,şi mântuirea ce ai pregătit-o Tu tuturor popoarelor. Deci înalţă raza UNSULUITĂU şi ochii noştri ca să vadă mântuirea Ta, cu ochii lor.!”11. Iisus a zis: “ A venit ceasul Meu, urmaţi-mi Mie şi călcaţi pe urmele Mele!” Şiieşid după trei zile ne-am întors la Iordan , la Kituit în spatele Enonului , întresălcii care este în Betharaba. 12. Petru , însă a zis: “ Acela care pune umărul cu noi şi nu leagă în chipuşuratic rana, Acela este rânduit ca să vestească anul Jubileau (de îndurare) aDOMNULUI:_de El să ascultaţi!” Iisu a împins corabia, a luat mreaja după ce aşters puntea şi i-a zis : “ Kifa-Simon Bar Iona, arunca mreaja în apă!” Căcipentru tine face aceasta ca să nut e chinuiască Diavolul Satan. 15.Ajungând pe malul celălalt , s-a înoptat. Pese apă se vede Taborul şi Cetatea Sephoris ca o candelă cu multe lumânări. Însă Iisus a zis: “Veniţi, acum este ceasul vostru , ca să înţelegeţi că Eu vin de la Tatăl Meu : şi-L voi proslăvi , şi ve-ţi fi martorii Mei!” 16. după un sicomor şi un stejar este măslinul lui Iuda Galileeanul, începutul zeloţilor. Şi acolo este o odaie, alăturea este un luminiş şi în ele urcau şi se coborau puteri cereşti cu trup şi fără , ca o suflare, se preschimbau. 17. Iisus a zis:” Nu vă arătaţi lor ca să nu cădeţi în mâinile lor acum.Căci nu tot ce este din ceruri este de la Tatăl Meu! Neamurile pământului se închină lor şi se slujesc de ei, fără să le ştie numele, nici firea şi nici locul, locuinţa lor cerească.Nici ce fac , nici de ce vin, nici de ce pleacă. Iau ce vor din lumea asta, pentru ei, fără să întoarcă fiilor oamenilor nimic. Ca unor vite şi unor oameni căzuţi în robie se slujesc de ei apoi se înalţă după cum vedeţi. 18.Deci voi cercetaţi toate duhurile şi nu daţi uşor crezare niciunui duh, nici unei suflări venite din cer.Care nu vine de la Tatăl Meu. Nici unul din ei nu îi face fiii , nici fice. Intră-n sângele lor şi le schimbă firea, totuşi aceşti sărmani căzuţi ăn închisoarea duhurilor, nu sânt fin zeilor veniţi din cer. 19.Căci ei amăgesc poporarele pământului, că au făcut cerul şi pământul :- şi nu le înapoiază , nici salvarea, nici scăparea din păcat. Nu dau orbului vedere, nici surdului auzul. Nici şchiopul nu îţi ia patul să umble, nici ologul nu se ridică în capul oaselor, de pe urma lor. Adevărat vă spun că vin zile când voi ve-ţi face lucrări mai mari decât acestea! 20.Că după este scris: “Tot pământul va fi plin de cunoştinţa DOMNULUI, iar cunoştiinţa omenilor o va întrece pe a îngerilor.Căci vin zile când cu a spus
 43. 43. Prororocul Ioel: DOMNUL va turna Duhul Său pesteorice făptură, peste fiii şificele voastre!21. Tinerii voştri vor avea visuri, şi bătrânii voştri viziuni!Şi tot pământul va fiplin de cunoştinţa DOMNULUI ca nisipul de pe fundul mării, ca pulbereapământului şi ca stele cerului. Ei vor fi poporul Lui, şi El va fi Tatăl lor. Atuncise va descoperii oricuii adevărata fire a Fiiilor lui Dumnezeu!” 22 Andrei şi fratele său Petru au întrebat :”Cine sânt ei DOAMNE ?”, Iisus le-a răspuns acum cunoaşteţi în parte, dar atunci ve-ţi cunoaşte deplin.Neamurile pământului îi numesc dumnezeii lor cei sfinţi.. Dar vă voi răspundeîn alt chip.23. În ei este mărirea lui DUmnzeu, după cum aţi văzut tot pământul nu lepoate sta împotrivă, iau ce vor şi după măsura lăcomiei lor! Dar nu sântvrednici de închinare , căci nu vin de la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.În ceruri sânt multe locaşuri, după cerul cu aer, nu este suflare decât vânt şiîntuneric şi dacă nu ar fi aşa v-aş spune.De acolo vin.24. Ei sânt ca îngerii, în lumea asta, împărăţii şi tronuri, după felul lor, dupăspecial or, în lumea lor. Dar diavolul împotrivind-use lui Dumnezeu a atrasde partea lui a treia parte din oştirea cerului, nu doar îngerii căzuţi , ci petoate neamurile lor!”25.Dumnezeii lor sânt vânt , iar cei ce li se închină sânt deşertăciune: căcitrăiesc cu nădejdea robilor care nu vor căpăta niciun fel de plată la sfârşit, şicred că pentru aceea au fost creţi să mulţumească zeii şi-astrâng arme, fie,şi aur şi cristale, onix şi safir pentru fericirea lor.26.Dar Dumnezeu Tatăl vostru este Duh Sfânt, nu are trebuinţă de păcură ,nici nu întoarce râpele şi şi mlaştinile după electron şi aur. Nu se fericeştecu argintul tres în fire şi înfăşurat pe suluri. Căci Dumnezeul vostru este DuhSfânt. Dacă i-ar fi foame , ca unui om, ar lua oricare vită şi –ar mânca căcitoate cerurile sânt a Lui şi tot pământul cu tot ce este pe el.27.dacă acestor nu le puteţi sta împotrivă, cum ve-ţi opri pe DUMNEZEU ?Înţelegeţi dar şi puneţi în inimă că felul acesta de îngeri sânt ca fiii omului, şinu sânt vrednici de închinare. Caută în lumea acesta orice slăbiciune şi laoamenii care o locuiesc, pentru a întării împărăţia lor şi aş-i umple lipsurilefără plată, ca unii care din fire sânt superiori, STĂPÂNI.28. Dar înţelegeţi că toate jertfele sânt pentru voi, toate, mai întâi celeporuncite de DOMNUL pentru EL. Unele sânt ca leac, o parte, altă parte dehrană pentru cei flămânzi.
 44. 44. 29.Ca să pricepeţi din cui mâini mâncaţi şi din a cui milă trăiţi .Cel ce vasusţinut să jungeţi vrea aceasta!” Căci înălţimea cerului nu este maiînaltă,dacă ar fi răsturnată, decât a fost calea robiei părinţilor voşti cătreBabilon. Aşa că jertfe de miros plăcut, este o umbrire peste voi, o acoperireîn faţa altor fiare, care ochii voştrii nu le văd tot timpul, o învelitoare, pentrufelurite boli, care se tămăduiesc aşa.30. Dar Dumnezeul vostru este Viu şi Sfânt, este Duh Sfânt, nici nu urcă caîngerii la ceruri şi nici nu coboară din ele. Căci el umple toate cerurile, de lacapătul lor până aici În toate zile este cu voi şi Dumnezeirea lui trăieşte învoi. Adevărat vă spun că Împărăţia cerurilor este ascunsă în voi!.Nu este nicibăutură, nici mâncare, nici arme , nici care de luptă, ci pace şi DUH SFÂNT!”31. Apoi a zis :” Staţi aici şi nu vă arătaţi , până nu auziţi glasul Meu!” S-a duscătre făpturile acele minunate şi înfricoşătoare. Şi a vorbit în limbi cereşti,nici elamită, nici romană, nici egipteană, nimic ce iasă de sub limba omului.Şi un un sunet asemeni cornului de aramă şi cel de berbec, ca vuietul mării,a ieşit din El. Un val de duh , o suflare a ieşit şi scutul cerului a început săumble şi sa închis. A certat marea şi cerul . Şi lau ascultat!32. Apoi am văzut dumnezeii neamurilor sau suit ,sau preschimbat dincarne şi suflare, în lumină şi au fost izgoniţi!” Şi se întrebau între ei :”Cineeste Acesta, care are putere peste dumnezeii şi zei şi peste fiii stellor. Careporunceşte mării, şi cerului Şi îl ascultă ? “33. Iar petru a răspuns, a fost ispitit de diavol în Pustie, a venit din QannaGalileeii, când a trecut dealul Nazaretului şi la găsit Andrei fratele meu.Strigând , “Kifa, am găsit pe Acela care se numeşte Mesia şi -L aşteaptăIsrael!”34.Când sa luminat au ajuns la Enon, spre întratre străjii a doua din ziuă. LaIordan, unde boteza Ioan , a cărui ucenici eram, şi de unde am plecat cândne-a suit la Petru, la Ioan şi Iacov fratele său.Iisus S-a aşezat.34.Şi nişte iudei aprinşi în râvna lor de pocăinţă L-au îmbrâncit, zicând-ui: “Tunut e pocăieşti, tu nu auzi că el spală cu apă, dar după ele vine altul care splacu cu foc orice păcat şi orice fărădelege. Ce eşti Tu fără păcat, ca să stainepăsător la o mântuirea aşa de mare şi să încurci cale tuturor? Răspunde,:-Eşti fără păcat?”35. Iisus i-a răspuns: “ Cine este curat nu are trebuinţă. Nu-I este de trebuinţădecât picioarele!” “Dar poţi muri tu pentru lume? Ca să te naşti din nou ? Dinapă şi din Duh, ca să nu fie găsită nici păcat nici vină în tine ?.iar dacă nupoiţi pentru ce intri în apă?”
 45. 45. 36. Adevărat vă spun că cine nu se naşte din nou, din apă şi din Duh, cu adevărat nu va guista împărăţia cerurilor, nici nu va ave parte de Mine !”Auzind-ul se mirau tarecăci vorvea ca un porooroc cu putere. Însă a mâniat pe mulţi căci vorbea despre El, nu despre Ioan de unde trăgeau ei năjdea. 37. Şi au zis, depărtează-te nebunule, este plină ţara de prooroci ca tine, dar nici unul nu este ca Ioan, care să înfrunte păacatul , pe Irod şi pe necircumcişi. Doar nu eşti tocmai Tu Mesia,adică( Hristosul) ?” 38. Fiindcă sa făcut tulburare în mulţime, Ioan sa apropiat de El şi i-a zis , pentru ce vine DOMNUL meu la mine? Eu am trebuinţă de Tine şi Israelul tot, nu Tu:- ce poate să îţi facă Ţie apa, care eşti Duh Sfânt. Căci în Tine locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii!” Auzind cei ce voiau să-l lovească pe la spate cu lemnul şi cioatele, au căzut jos şi au plans . Strigând este drept să ne ucizi ca în zilele lui Core şi Abiaram , dar mântuieşte-ne! 39.Atunci a început să spună Ioan:”, este vremea ca eu să cobor ca El să fie Înălţat. Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! Şi în El este mântuirea şi slava poporului lui Israel şi isbăbirea neamului omensc Eu nu-L cunoştea, dar Duhul Sfânt mi s-a arătat în chip de porumbel asupra Lui. 40.În El este pacea cu Dumnezeu şi împăcarea de orice vine şi de toată călcarea Legământului care la făcut Dumnezeu cu părinţii noştrii în vechime.”Ieşind din apă a zis:” Aţi primit autoritate şi putere din cer să-Mi fiţi martori în Iudeea şi Ierusalim, în toată Samaria şi în Galileea şi până la marginile pământului! Ţie, Iacove, Ioan ,Petru şi lui Andrei fratele tău, şi şie Simone Cananitule Zelot îţi spun urmează-mi Mie, ca toţi ceilalalţi doisprezece!” 41.Şi din ziua aceiia aum umplat cu El. De atunci ştim ce a făcut, în ce sa bucurat ş ice L-a întristat, orice frământare şi chir şi rugăciunile Lui în ascuns , când ne fura somnul pe toţi.CAPITOLUL 2 1. După ce Iisus a fost botezat de Ioan, ieşind din apă a plecat către Betania, ucenicii l-au întrebat, zicând: “ Superiorule, unde locuieşti?”, iar Isus le-a răspuns, :”Vulpile cerului au vizuini şi păsările cerului cuiburi , dar Fiul
 46. 46. Omului nu are undesă- pună capul,afară de slava Lui de la început. Deci veniţi după Mine şi vedeţi!”2. Şi pe când Isus şi cei doisprezece trecea prin Grădina Chayim careeste la ieşire din Enon printre măslini şi chiparoşi , între sicomori a apărutSatan, în trup şi Omul Păcatului a vorbit ucenicilor :3.Dacă morţii nu vor învia şi nu vor primii viaţa veşnică , atunci credinţavoastră este în zadar!”, Sa uitat ţintă la Iisus şi ia a vorbit: “Şi dacă nu vor fica tine şi asemeni Ţie, ca să biruiască lumea şi păcatele ei, atunci credinţa lorva fi zadarnică .căci nici de acestă lume nu au avut parte , nici pe cealaltăviitoare nu o vor moştenii , căci nu au parte în ea.”4. Ucenicii au vrut să-l afurisească şi au dat cu pietre după el, după obiceiuliudeilor, care scis în Legea lui Moise.Însă Iisus i-a oprit pe ucenici şi pe Satanla oprit , zicând: “ Pe Mine M-ai încercat şi nu ai biruit! Cei zece împăraţicare au un singur gând, să-ţi dea puterea ţie sânt departe. Şi ceasul tău de laDumnezeu nu a venit!5.”Cu ce putere faci aceste lucruri? Este scris de DOMNUL Dumnezeul tău săasculţi şi numai Lui să I te închini: şi iarăşi :”Să nu ispiteşti pe robiiDOMNULUI, în prezenţa DUHULUI Cel Sfânt!” Şi Satan a dat înapoi şi s-adepăratt de ei, însă tot îi ispitea.6. Zicând: “ De ce a îngăduit Dumnezeu să fiu eu şi a făcut să treacă păcatulmeu în lumea asta? Dacă 4este Atot‟Puternic şi A toate Şiutor? Şi iarăşi Dece nu poate DOMNUL să oprească pe Satan în toate zile omului şi a fiecăruiaîn partea lui ? Dacă nu poate este Dumneuzeu mai tare ca Satan şi secuvine să-I mai poruncească ?7.Şi Dacă a putut şi nimic nu a făcut, atunci nu este El crud şi fără îndurare,chiar nedrept? Lăsând pe oameni să ajungă în păcat şi apoi să-I judece_fără_ de vină? Dacă este Drept atuncea numai este Dumnezeul dragostei,iar dacă ar fi Îndurător, Mântuitorul , unde este dreptatea Lui fără cusur. “Şinu-I slăbea ci le vorbea din Scripturi .8. Iisus a strigat: “Îndeajuns să-ţi fie Satano: fie-ţi chemat acolo numele, înmuntele miazănoaptei, între pietrele scânteietoare.” Şi o putare din cer laaruncat cu faţa la pământ pe Satan. Şi Isus i-a vorbit: “ Samael, HeruvimOcrotitor, erai desăvârşit în frumuseţe şi în îţelepciunea lui Dumnezeu şiocroteai Creaţia Lui, până în ziua şi în ceasul când s-a găsit păcat în tine!”9. Îndată Satan şi-a întins aripile peste ei , strigând:” A DOMNULUI este cerulşi pământul şi cerurile Lui, a Lui este Slava şi a Lui este DUHUL, căci toatăputerea în ceruri sus şi jos pe pământ este a Lui, toate puterile cereşti auînceput din El: să I se închine numai Lui!”
 47. 47. 10. Şi îndată o mare mulţime de oaste cerească izgonită din locurile cereşti,care slujiseră lui Samael s-a dat înapoi ; şi însăşi Diavolul ia OCROTIT pânăîn Betania.11.Ca să se împlinească ce era scris!” El va porunci Îngerilor Săi pentru Tineşi toate puterile Te vor sluji ca să nu fi vătămat nici de o piatră!”Şi Diavolul ialăsat în pace. Şi înaintea lui, îşi vedea puterea lui şi slava lui din început şinumele şi slujba ce o avuse la DOMNUL DUMNEZEU: şi-a plans amarnic.12. Sa întors spre Iisus şi a zis dacă nu eşti Tu Mesia, atunci tu eşti fiu luiPecayah, lui Şemaia , sângele lui Ezekiel proorocul care se născuse în casalui Ilie. Şi-a dispărut.13. Un călător care se suise la Templul, un om din Gadara a văzut pe Diavolcu ochii de carne , şi pe Iisus şi ucenicii Lui. A luat un fenician şi-un iebusitca martori care au scris întocmai aceste cuvinte:-toate.14.Şi când Iisus a trecut în ţinutul Gadarenilor. Ia strigat:-” Vrăjitorule,asemeni lui Balaam, scoţi draci cu prinţul dracilor, fiindcă te-ai înţeles cuBelzebulth faţă către faţă!” Pleacă din cetatea noastră Vrăjitorule.15.De aici sa întărit faima acesata că Iisus este Balaam vrăjitorul ca să seîmplinească ce a spus prorocul Simeon: “Pruncul acesta este epntru Israelo piatră de încercare, o pricină de poticnire: pentru a descoperii pe faţămulte inimi,fiind spre înălţarea multora în Israel.Şi spre poticnirea altora.Şimulţi vor fi vătămaţi cu totul.”16.Ucenicii au întrebat:-“ Ce sânt lucrurile acestea ? Oare nu sântem ispitiţişi înşelaţi de Diavol ?” Şi îndoiala acesta îi frământa şi-I chinuise până la apus,când Iisus a zis:” Adevărat vă spun că în Mine este viaţa voastră”17. “Cine nu mănâncă trupul meu cu totul şi cine nu bea sângele Meu, nuare viaţa în el şi nu este vrednic de Mine!”. Cu cei doisprezece se maialăturasseră alţi şaptezeci şi auzindu-L aceştia au fugit blestemându-L . şistrigând “ Huă bă! Hulitorule Balaam cel Încarnat care a venit să aruncibluestem veşnic pe capul lui Israel.!18. ţi-a fost îndeajus iubirea ta şi sfatu tău cu Belzebulth, acum ne ceri sămâncăm carne de om: lucrui oprite în lege pe care nu le fac nici măcar ceinecircumcişi. Atârnat pe lemn să-ţi fie NUMELE. Şi pomenirea Ta să fieşteasă dintre noi din Israel!”19. Iisus le-a zis: “ Nu vă rugaţi prea mult căci n-aţi primit putere de sus,aceste lucruri se vor împlini pentru voi curând, căci este aproape ceasulMeu!” Li ia zis lui Petru: “Kifa tu nu pleci, a zis lui Ioan şi Iacov, şi m-aîntrebat pe mine.
 48. 48. 20.Iar Simon Cananitul , unul din cei doisprezece ia răspuns: “ Îţi râzi de noiDOAMNE, fiindcă sântem slabi, şi ne încerci fiindcă nu avem lumină , nicipricepere. Ca toţi rabinii înaintea ta ai gura plinăî cu umor şi veselie. Noi vomrămâne, căci unde să ne ducem după ce am lepădat toate lucrurile : ba , ne-am lepădat de noi înşine!”21. Isus i-a întrebat “ Oare chiar v-aţi lepădat de voi, ca să trăiesc în voi şi săfim una, după cum Eu, sânt una cu Tatăl Meu ?”22.Poate că în adevăr v-aţi lepdat de lume şi de voi:-dar v-aţi născut dinnou?.”, şi ucenicii au răspuns:”DOAMNE oare nu avem noi toţi acelaşi botezca Tine, botezul lui Ioan cu apă?” Şi Isus a zis: “ Nu din apă Simone, ci dinapă şi din DUH!”23.Şi zicând acestea au ajuns în miezul nopţii la schimbarea străjilor, la ocasă în Betania, unde locuia Lazăr Ebionitul şi surorile lui Maria şi Martha.Căci omului acesta fiind din tată iudeu şi mamă ebionită îi era oprită hranaduhvnicească şi cina Legii şi urcarea la Templu. Dar Iisus îl iubea multpentru credinţa lui .24 Şi văzând-ul Marta la sărit în gât şi la sărutat aprins şi a plans , delipsa şi de revenirea Lui. Şi Petru nedumerit a zis : “Învăţătorule, nu că ar fioprit să cunoşti pe cineva, dar Tu eşti Nazaritean şi orice cunoştinţă a ta nupoate fi mai jos de Scitopolis , nici mai departe de Seforis.Deci cum acunoscut acest om, pe DOMNUL nostru ?”25. Atunci Iisus a zis “ Un bocet se aude în Rama şi o tânguire până laceruri .Raşel îşi plânge copii şi nu voieşte a fi mângâiată!” şi să pricepţi:”Când Israel era copil mic, am chemat pe FIUL MEU din Egipt!”26. Atunci Duhul Sfânt le-a făcut tuturor cunoscut că este MESIA LUI ISRAEL,cel profeţit cu aceste cuvinte scrise în Cartea Legii şi în PROOROCI. Iisus aspus am stat în Ebactana –Egipteană care este la marginea Ebaionului înţinutul Teba. La hotarul între Egipt şi Madian. Iar acesta, fiind-umi Mie tovarăşde joacă intra în templele zeilor şi făcea şicanii dumnezeilor de acolo.Aşa şi-aîntărit credinţa pe furiş sub ochii egiptenilor. Iar mama lui a fost BAT-SOBECK, Preoteasa unui Crocodil, în a cărui fălci şi dinţi sa întors la sfâşitpentru Zeul Hapi şi apele lui care iasă din Nill.27. Dar Fiul omului vă dă vouă ape vii.Şi cine bea nu va înseta în veci ,dacăţi aţi scoate ape de la Mine, din izvoarele vieţii. Căci pentru aceasta amveit, să fac lumii cunoscut pe Tatăl Meu!”. Şi în acest fel a trecut noapteaîntâi şi eu am adormit şi-au căzut răpuşi de somn toţi.
 49. 49. 28. În zori, Isus era trezit, ori a vegheat, gândesc că nu dormise ci îţi spălaveşmântul lui şi învelitorile însoţitorilor săi.Atunci am sărit ca ars de ruşinedin aşternutul meu de pe rogojina de sun vatră. Şi am zis:”29 Pentru ce faci Tu, învăţătorule aceste munci, se cuvine ca noi ucenicii săfacem muncile acestea, căci aşa au făcut şi alţii rabinilor care au fot înainteaTa.Pentru ce ne faci ruşinea aceasta!”30. Iisus a spus: “ Simone, Simone Fiul lui Yiaiar Canaanitul pe4ntru ceorgoliul îşi întunecă mintea, iar slugărnicia te faci să vinzi totul şi să ajungirobul oricui, rob fără răplată ? N-aţi ştiut că Fiul Omului a venit să slujească,nicidecum să fie slujit ?31. În curând vin zile când ve-ţi sluji şi voi altora mai mici ca voi şi care sântîn dispreţ , nu puşi în cinste. Şi le ve-ţi da să bea şi să mănânce: ve-ţiîmbrăca pe cei goi şi pe cei săraci. Ve-ţi sătura pe orfan şi pe văduvă şi ăiive-ţi mângâia. Căci făcând-ule lor toate , Mie mi-aţi făcut DOMNUL vostru.32. Bine zici tu iudeu născut în lege unui om ca tine să zici DOMN şi BUN ?“BUN” este doar DOMNUL DUMNEZEU şi “DOMNUL “ este numai UNUL, TatălMeu, voi să nu Mă mai numiţi nicicum, nici “DOMN” şi nici “ÎNVĂŢĂTOR” ,nici voi între voi. Măcar că vin de la DUMNEZEU şi aceste lucrări mărturisescdespre Mine totuşi eu nu vă numesc robi , ci prieteni şi însoţitori.33. Căci sluga, ori mai prejos nici robul, nu ştie ce face STPÂNUL SĂU. Nu Ise spune în veac şi nu I se dă socoteală şi nu ÎL moşteneşte pe STĂPÂN înveac, căci robul nu este sângele şi duhul său. Ci doar cei născuţi lui şi încasa lui:-aceia ÎL vor moşteni!”De acea Eu vă spun curat voi sânteţi MartoriiMei, iar DOMNUL M-a UNS cu undelemn de bucurie mai presus de însoţitoriiMei!” 34 . Apoi sau trezit toţi căci se făcuse zarvă între Simon şi Iisus, iar peacesta din urmă Lau auzit vorbind. Iuda Cel din Ckariot.Iscarioteanul a zis :”Ce ai vorbit tu singur cu învăţătorul, nu eşti mai presus de no ice taine ţi-avorbit ? Dă-le pe faţă doar eşti ucenic în dreptul tău asemeni nouă !”35.Şi Simon ia răpuns Iehuda , ai la tine sulul Cărţii lui Isaia, citeşte, căci înel este scris: “ Pentru ce,ar alerga un om la un alt om să îl întrebe lucruriascunse, ori trecutul, ori să vadă viitorul ca să-l ştie ? Nu este ma lesne şicu minte să alerge mai întâi tot omul la Creatorul lui care la întocmit? Vaîntrece văzătorul şi proorocul , peste DOMNUL lor ?”, -antunci întrebă-l peIisus, că venind din lumea somnului doar L-ai auzidt deja.Acestea sântcuvintele LUI! Ce ai cu mine, nici măcar nu eşti iudeu ca noi şi nici Galilean.Un necircumcis în moştenirea lui Israel Să se spele pe cap cu tine cine ţi-apurtat de grijă până azi.”
 50. 50. 36. Iisus a râs, şi a zis: “ Să nu vă dezbinaţi, căci acesta vine de la Diavol careera Pizmaş ascuns şi dezbinător de la început.Dacă sânteţi ucenicii Mei săaveţi dragoste în voi unul faţă de altul.37 Aşa cum Eu, Învăţătorul vostru vă iubesc. Aşa va cunoaşte lumea că înadevăr sânteţi ucenicii Mei” Iar voi sânteţi asemene a unor copilaşi căruiaunu frate le-a ascuns dulcele şi turtele. Şi voi nu-l credeţi.Sau poate că nu aprimit nimic mai mult ca voi! Şi el întrebă către care tainţă în cămară arputea să fie bolul cu dulceaţă ?”38.Şi Isus a zis: Simone Siomone , pentru ce numeşti tu necurat ce a creatDUMNEZEU? Ce ai în sân? “Căci în zori Simon văzuse pe Iisus spălând, şi înspatele lui un pui de lup sălbatec din pustie.39. Iisus i-a spus:”Are lupul solzi şi aripioare , ca să fie peşte de mâncat ?”,iar Simon a răspuns:” Ei pui de lup, DOAMNE, micuţ nu peşte luat dinapă!”.Iisus a zis” Rumegă şi are el copita despicată, ca să fie curat LegiiTatălui Meu care va rămas poruncă?” Şi Simon a răspuns are suflet şisuflare de viaţă în el şi Dumnezeu ne va cere la sfârşit sângetele oricăreifăpturi din mâinile noastre.40.Iisus a zis:” Bine ai răspuns, dar nu carnea şi nici sângele ci DUHULTATĂLUI care este în ceruri ţi-a făcut cunoascut. El a creat şi el iubeştetoată făptura pentru aceia a venit Fiul Omului, să mântuie, nu ca să piardă.Aşa că îţi poruncesc :”Suceşte capul acestui pui de lup, şi varsă-I sângelepe pământ, după este scris în Lege!”. Simon a strigat: “ Îngăduie-mi să îlhrănesc în ascuns departe de ochii Tăi, căci e un pui.”41.Iisus a vorbit iar şi a zis: Dacă voi care sânteţi răi ştiţi din inimă să faceţilucruri bune pentru fiii voştri şi pentru aceia de care vă lipiţi sufletul, atuncicu atât mai mult ,Tatăl Meu, care este în ceruri , vă va mântui şi vă va datuturor la fel, DUH SFÂNT. Aşa că ia-l pe lup şi aşeaz-l lângă IudaNecircumcisul! Şi pe unul şi pe altul hrăneşte-I în ascuns departe de ochiiMei aşa precum ai zis!”42.Apoi Iisus a zis: “Simone fiul lui Yaiar Canaanitul întoarce-te ! Căci aşaşi DOMNUL a iubit şi neamurile necircumcise şi ia hrănit departe de ochiivoştrii. Căci pentru aceea a zis proorocul Isaia: “Cum să nu Mă îndur şi cumsă nu am milă Cum să opresc să nu se nască, căci Eu am pus în ei suflereaMea.!” Iar tu Zelotule de azi numele tău va fi : “ BAR-ZEV” , Fiul Lupului ,Simon ZEV-Zelotul a rămas între cei doisprezece aşa cum lui Kifa iaschimbat numele şi a zis lui Petru. Iisus mărturisind pe Lazăr

×