Φύλλο εργασίας για την Κατάρτιση στο TwinSpace– Αυτο-καθοδηγοφμενη μελζτη
Χρηςιμοποιήςτε αυτό το φφλλο εργαςίασ για να εξο...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fyllo ergasias3

702 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
410
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fyllo ergasias3

  1. 1. Φύλλο εργασίας για την Κατάρτιση στο TwinSpace– Αυτο-καθοδηγοφμενη μελζτη Χρηςιμοποιήςτε αυτό το φφλλο εργαςίασ για να εξοικειωθείτε με το TwinSpace Περιγραφή της εργασίας Βαθμοί Σημειώστε όταν ολοκληρωθεί Ειςζλθετε ςτο Twinspace ςασ – αυτό είναι εφκολο! 5 Στείλτε ζνα μήνυμα ςτο ςυνεργάτη ςασ για να τον ενημερϊςετε ότι ζχετε πρόςβαςη ςτο TwinSpace 5 Προςθζςτε την εθνική γιορτή τησ χϊρασ ςασ ςτο ημερολόγιο του TwinSpace 10 Γράψτε μία ςφντομη ανακοίνωςη ςτο blog για να ειςαγάγετε το θζμα ςασ 10 Κάντε κλικ ςτην ζνδειξη ‘Νζοσ ςτο TwinSpace’ 5 Δημιουργήςτε μία ςελίδα Δραςτηριοτήτων του Ζργου με το όνομα τησ χϊρασ ςασ και προςθζςτε τουλάχιςτον τρεισ Δραςτηριότητεσ Ζργου 20 Προςκαλζςτε δφο μαθητζσ μζλη να προςχωρήςουν ςτο TwinSpace 20 Αντιγράψτε και επικολλήςτε το δημόςιο link ςτο TwinSpace ςασ και αναρτήςτε το ςτον Τοίχο του Προφίλ ςασ 10 Αναρτήςτε ζνα θζμα ςτο Φόρουμ των Εκπαιδευτικϊν 10 Ειςζλθετε ςτο eTwinning Desktop ςασ με ζνα απλό κλικ 5 Σφνολο βαθμϊν /100

×