ระบบศาลในประเทศไทย

1,998 views

Published on

ระบบศาลในประเทศไทย นายสุพรม แสนโน ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,998
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ระบบศาลในประเทศไทย

 1. 1. นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 2. 2. นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 3. 3. ระบบศาลในประเทศไทย นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 4. 4. นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 5. 5. องค์ กรที่ใช้ อานาจตุลาการตามรั ฐธรรมนูญมีหน้าที่ : วินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีตางๆ ่ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 6. 6. รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดศาลไทย 4 ประเภท นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 7. 7. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทหารศาลปกครอง ศาลยุติธรรม นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 8. 8. 8นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 9. 9. ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนู ญดูแลคดีท่ เี กี่ยวกับบทบัญญัตของรัฐธรรมนู ญ ิมีหน้าที่ วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ขดกับหลักรัฐธรรมนู ญ ั ** ศาลรัฐธรรมนูญมีอยู่เพียงแห่งเดียว ในประเทศไทย ** นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 10. 10. เช่น การนับถือศาสนา การศึกษา การมีสิทธิเลือกตัง ฯลฯ ้ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 11. 11. ฟ้ องคดีเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของประชาชน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นการแก้ไข รัฐธรรมนู ญEx. การประชุมในสภาผูแทนราษฎร ้ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 12. 12. ศาลทหาร คดีเกี่ยวกับการกระทาความผิด ทหารกับประชาชน ทหารด้วยกันเอง นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 13. 13. การกระทาความผิดปกครองด้วยกันเองฝ่ ายปกครองกับประชาชน นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 14. 14. นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 15. 15. ตัวอย่างเช่น การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 16. 16. การทุจริ ตคอร์รปชันของเจ้าหน้าที่ ั ่ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 17. 17. ประชาชนส่วนใหญ่ฟ้องที่ศาลยุตธรรม ิ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 18. 18. ศาลยุตธรรม ิ 1 ศาลชันต้น ้ 2 ศาลอุทธรณ์ 3 ศาลฎีกา นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 19. 19. 1 ศาลชันต้น ้ฟ้ องคดีแพ่ง คดีอาญาหรื อคดีทวๆไป ่ั ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวงศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลล้มละลาย ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ การค้าระหว่างประเทศ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 20. 20. คดีลกทรัพย์ ั คดีขมขืน ่ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 21. 21. หากไม่พอใจในคาตัดสินของศาลชันต้น ้สามารถยื่นฟ้ องคดีเดิมต่อศาลอุทธรณ์ได้ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 22. 22. เป็ นศาลสู งสุ ดไม่มการยื่นต่อศาลใดๆอีกต่อไป ีคาพิพากษาของศาลฎีกาถือเป็ นที่ส้ ินสุ ด นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 23. 23. ตัดสินคดีท่ ี เช่นเกี่ยวกับการ การทุจริ ต ทาหน้าที่ คอร์รัปชัน ่ ของ ของนักการเมือง นักการเมือง นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 24. 24. ตัวอย่างคดีท่ เี กิดขึ้นและศาลตัดสินแล้วเช่น คดียึดทรัพย์สินของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิ ณ ชินวัตร นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 25. 25. ใครเป็ นผูวินิจฉัยตัดสิน??? ้ผูพิพากษา ้ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 26. 26. เมื่อเกิดคดีข้ ึน การยื่นหรื อฟ้ องคดี จาเป็ นที่จะต้องฟ้ องให้ถูกศาล ศาลจะไม่รับคดีไว้พจารณา ิ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 27. 27. พระองค์เจ้ารพีพฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดเิ รกฤทธิ์ ั นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 28. 28. ขอบคุณครับ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1

×