Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้ องกันโรคในช่องปาก
สาหรับแม่และเด็ก
ทพ. โสภณ เคหาไสย
1
ทันตสุขภาพและการป้ องกันโรคในช่องปาก
สาหรับแม่และเด็ก
• กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
• กลุ่มเด็กทารก (อายุต่ากว่า ๓ ปี)
• เด็กก่อนวั...
ทันตสุขภาพและป้ องกันโรคในหญิงตั้งครรภ์
ปัญหาสุขภาพที่พบ
– เหงือกอักเสบ : การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน ทาให้ระบบภูมิคุ้มกันข...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในหญิงตั้งครรภ์
การรักษา
สามารถทาการรักษาทางทันตกรรม
ได้ตามปกติในช่วงเดือนที่ ๔ - ๖
ของการตั้งครรภ์...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในหญิงตั้งครรภ์
การป้ องกันและคาแนะนา
ในการดูแลสุขภาพช่องปากระหว่างตั้งครรภ์
๑. การทาความสะอาดอย่าง...
ทันตสุขภาพและป้ องกันโรคในเด็กปฐมวัย
ลาดับการขึ้นของฟัน
๑. ฟันน้านมซี่แรกเริ่มขึ้นเมื่ออายุ ๘
เดือน และฟันน้านมขึ้นครบเมื่...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
กลุ่มเด็กทารก (๐ – ๓ ปี) และ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน (๓ – ๖ ปี)
ปัญหาสุขภาพในช่องปากที่พ...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
โรคฟันผุ
สาเหตุ
๑. ระยะก่อนคลอด : ได้แก่ มารดาขาดสารอาหาร ทาให้การสร้างหน่อ
ฟันไม่สมบู...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
โรคฟันผุ
สาเหตุ
๓. พ่อ แม่ คนเลี้ยงดูเป็นโรคฟันผุ : เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย
สามารถถ่าย...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
การรักษา
อุดฟัน
การรักษารากฟันบางส่วน
การรักษารากฟันทั้งซี่
การครอบฟัน
ถอนฟัน
10
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
การอุดฟัน
11
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
การรักษารากฟันบางส่วน / ทั้งซี่
12
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
การครอบฟัน
13
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
การป้ องกัน
-> พบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นในปาก
-> ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มนม
->...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
ฟันตกกระ
สาเหตุ
การได้รับฟลูออไรด์มาก
จนเกินไป
(ขนาดสูงสุดของฟลูออไรด์ที่ควร
ได้รับต่อ...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
การสร้างเคลือบฟันไม่สมบูรณ์ / สีฟันผิดปกติ
สาเหตุ
๑. มารดาได้รับเชื้อไวรัสหรือการติดเช...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
การรักษา
ฟันตกกระ : อุด
การสร้างเคลือบฟันไม่สมบูรณ์ : เคลือบฟลูออไรด์, อุด
การป้ องกัน...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
อุบัติเหตุต่อฟัน
สาเหตุ : อุบัติเหตุจากการหกล้ม หรือกิจกรรม หรือ กีฬาต่างๆ
ปัญหาที่เกิ...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
การรักษา
การรักษาเบื้องต้น : พบแพทย์, ทันตแพทย์ รักษาตามอาการ
การรักษาฟัน
ฟันหัก
• อุด...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย
สรุปการดูแลทันตสุขภาพและการป้ องกันโรคในเด็กปฐมวัย
พบทันตแพทย์
เมื่อฟันซี่แรกขึ้น
เคลื...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน
เด็กวัยเรียน (๖ – ๑๒ ปี)
ปัญหาในช่องปาก
โรคฟันผุ
โรคเหงือกอักเสบ
ฟันโยก
อุบัติเหตุต่...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน
การรักษา
โรคฟันผุ : พิจารณาอุด / รักษารากฟัน /
ครอบฟัน / ถอนฟัน
โรคเหงือกอักเสบ : กา...
ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน
การป้ องกัน
๑. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง (เช้า-เย็น) และใช้ไหมขัดฟัน
๒. บ้วนน้าย...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 1 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 2 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 3 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 4 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 5 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 6 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 7 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 8 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 9 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 10 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 11 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 12 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 13 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 14 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 15 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 16 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 17 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 18 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 19 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 20 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 21 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 22 งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก Slide 23
Upcoming SlideShare
การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

11 Likes

Share

Download to read offline

งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก

 1. 1. งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้ องกันโรคในช่องปาก สาหรับแม่และเด็ก ทพ. โสภณ เคหาไสย 1
 2. 2. ทันตสุขภาพและการป้ องกันโรคในช่องปาก สาหรับแม่และเด็ก • กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ • กลุ่มเด็กทารก (อายุต่ากว่า ๓ ปี) • เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ ๓-๖ ปี) • เด็กวัยเรียน (อายุ ๖-๑๒ปี ) 2
 3. 3. ทันตสุขภาพและป้ องกันโรคในหญิงตั้งครรภ์ ปัญหาสุขภาพที่พบ – เหงือกอักเสบ : การเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน ทาให้ระบบภูมิคุ้มกันของ ร่างกายไวต่อสิ่งระคายเคืองเฉพาะที่ ได้แก่ คราบจุลินทรีย์ และหินน้าลาย ทา ให้เกิดเหงือกอักเสบและเพิ่มปฏิกิริยาของขบวนการอักเสบ – ฟันผุลุกลาม : เนื่องจากอาหารที่รับประทาน, การดูแลอนามัยช่องปากไม่ดี 3
 4. 4. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในหญิงตั้งครรภ์ การรักษา สามารถทาการรักษาทางทันตกรรม ได้ตามปกติในช่วงเดือนที่ ๔ - ๖ ของการตั้งครรภ์ 4
 5. 5. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในหญิงตั้งครรภ์ การป้ องกันและคาแนะนา ในการดูแลสุขภาพช่องปากระหว่างตั้งครรภ์ ๑. การทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอและกาจัดสิ่งระคายเคืองในช่องปาก ๒. เมื่อคลื่นไส้อาเจียน อาจเปลี่ยนยาสีฟันรสชาติใหม่ เพื่อให้ทาความสะอาด ช่องปากได้ ๓. ไม่ควรรับประทานอาหารหวานบ่อยๆ ๔. การแพ้ท้อง (อาเจียน) มีผลทาให้เกิดฟันสึกได้ ดังนั้น เมื่อเกิดการอาเจียน ต้องบ้วนน้าเปล่าตามด้วยทุกครั้ง และเว้นระยะการแปรงฟัน ๓๐ นาที ๕. อายุครรภ์ที่มากกว่า ๖ เดือน ที่จาเป็นต้องทาการรักษา ต้องวางแผนการ รักษาร่วมกับสูตินารีแพทย์ 5
 6. 6. ทันตสุขภาพและป้ องกันโรคในเด็กปฐมวัย ลาดับการขึ้นของฟัน ๑. ฟันน้านมซี่แรกเริ่มขึ้นเมื่ออายุ ๘ เดือน และฟันน้านมขึ้นครบเมื่อ อายุ ๒๙ เดือน รวมทั้งสิ้น ๒๐ ซี่ ๒. ฟันแท้ซี่แรกขึ้นเมื่ออายุ ๖ ปี (ฟันกรามแท้ซี่ที่ ๑) จนถึงอายุ ๑๒ ปี และฟันกรามซี่สุดท้ายขึ้น เมื่ออายุ ๑๗-๒๐ ปี 6
 7. 7. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กทารก (๐ – ๓ ปี) และ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน (๓ – ๖ ปี) ปัญหาสุขภาพในช่องปากที่พบบ่อย ๑. โรคฟันผุ ๒. ฟันตกกระ / การสร้างเคลือบฟันไม่สมบูรณ์ ๓. อุบัติเหตุต่อฟัน 7
 8. 8. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย โรคฟันผุ สาเหตุ ๑. ระยะก่อนคลอด : ได้แก่ มารดาขาดสารอาหาร ทาให้การสร้างหน่อ ฟันไม่สมบูรณ์ ๒. ระยะหลังคลอด : ได้แก่ การให้นมไม่ถูกวิธี, การให้ลูกหลับโดยมีขวด นมในปาก, การผสมน้าตาลลงในนม, การทานลูกอม ขนมหวาน 8
 9. 9. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย โรคฟันผุ สาเหตุ ๓. พ่อ แม่ คนเลี้ยงดูเป็นโรคฟันผุ : เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถถ่ายทอดไปยังลูกได้ ๔. ทัศนคติต่อฟันน้านมของผู้เลี้ยงดู 9
 10. 10. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย การรักษา อุดฟัน การรักษารากฟันบางส่วน การรักษารากฟันทั้งซี่ การครอบฟัน ถอนฟัน 10
 11. 11. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย การอุดฟัน 11
 12. 12. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย การรักษารากฟันบางส่วน / ทั้งซี่ 12
 13. 13. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย การครอบฟัน 13
 14. 14. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย การป้ องกัน -> พบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นในปาก -> ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มนม -> การเคลือบฟลูออไรด์ -> การเคลือบหลุมร่องฟัน 14
 15. 15. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย ฟันตกกระ สาเหตุ การได้รับฟลูออไรด์มาก จนเกินไป (ขนาดสูงสุดของฟลูออไรด์ที่ควร ได้รับต่อวันในการป้ องกันฟันผุ และไม่ทาให้เกิดฟันตกกระ คือ ๐.๐๕ – ๐.๐๗ mg/kg/day) 15
 16. 16. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย การสร้างเคลือบฟันไม่สมบูรณ์ / สีฟันผิดปกติ สาเหตุ ๑. มารดาได้รับเชื้อไวรัสหรือการติดเชื้ออื่นๆ อายุครรภ์ ๕-๙ เดือน ที่ อาจส่งผลต่อสมดุลแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระแสเลือด ๒. มารดาได้รับยาปฏิชีวนะ Tetracycline มีผลให้ฟันน้านมเปลี่ยน สี รวมทั้งอาจมีผลต่อฟันแท้ด้วย ๓. ภาวะทุพโภชนาการในวัยแรกเกิด ถึง ๑ ปี 16
 17. 17. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย การรักษา ฟันตกกระ : อุด การสร้างเคลือบฟันไม่สมบูรณ์ : เคลือบฟลูออไรด์, อุด การป้ องกัน มารดารับประทานอาหารให้ครบตามหลักโภชนาในขณะตั้งครรภ์ และ ให้เด็กทารกได้สารอาหารอย่างเพียงพอ และไม่มากจนเกินไป 17
 18. 18. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย อุบัติเหตุต่อฟัน สาเหตุ : อุบัติเหตุจากการหกล้ม หรือกิจกรรม หรือ กีฬาต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น ๑. ฟันหัก ๒. ฟันโยก/เคลื่อนจากกระดูกเบ้าฟัน ๓. ฟันจมเข้าในกระดูกเบ้าฟัน ๔. ฟันหลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน 18
 19. 19. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย การรักษา การรักษาเบื้องต้น : พบแพทย์, ทันตแพทย์ รักษาตามอาการ การรักษาฟัน ฟันหัก • อุดฟัน / รักษารากฟัน / ครอบฟัน ฟันโยก / /เคลื่อนจากกระดุกเบ้าฟัน • ดูอาการ / ยึดฟัน / ถอนฟัน ฟันจมเข้าในกระดูกเบ้าฟัน • ดูอาการ / ถอนฟัน ฟันหลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน • ฟันน้านม ไม่ใส่กลับที่เดิม 19
 20. 20. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย สรุปการดูแลทันตสุขภาพและการป้ องกันโรคในเด็กปฐมวัย พบทันตแพทย์ เมื่อฟันซี่แรกขึ้น เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่อง ฟัน ตรวจสภาพฟัน ทุก 6 เดือน พบฟันผุ อุดฟัน รักษารากฟัน ครอบฟัน ไม่พบฟันผุ เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจเช็คสภาพ 20
 21. 21. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน เด็กวัยเรียน (๖ – ๑๒ ปี) ปัญหาในช่องปาก โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ ฟันโยก อุบัติเหตุต่อฟัน 21
 22. 22. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน การรักษา โรคฟันผุ : พิจารณาอุด / รักษารากฟัน / ครอบฟัน / ถอนฟัน โรคเหงือกอักเสบ : การขูดหินปูน ฟันโยก : ดูอาการ / ถอนฟัน อุบัติเหตุต่อฟัน : รักษาตามอาการ 22
 23. 23. ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน การป้ องกัน ๑. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง (เช้า-เย็น) และใช้ไหมขัดฟัน ๒. บ้วนน้ายาบ้วนปากฟลูออไรด์ / บ้วนน้าหลังอาหารทุกมื้อ ๓. พบทันตแพทย์ทุก ๖ เดือน 23
 • pichapim

  Jan. 27, 2018
 • luckanameeruegan

  Mar. 17, 2017
 • wantaneekhamsao

  Mar. 6, 2017
 • praewmasoo

  Sep. 22, 2016
 • YaFopFap

  Aug. 28, 2016
 • parkdongjae

  Jul. 28, 2016
 • nzsc7

  Jun. 6, 2016
 • paisolfaryal

  May. 23, 2015
 • besongyesung

  Sep. 10, 2014
 • susugea

  Jun. 17, 2014
 • memayhoho

  Dec. 11, 2013

Views

Total views

29,363

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

34

Actions

Downloads

585

Shares

0

Comments

0

Likes

11

×