Õýðâýý òà õ¿íòýé õàðèëöàæ ÷àääàãã¿é áîë òàíû þó
ìýääýã ÷èíü ÷óõàë áèø
Chris Gardner

Èðãýäèéí ñýòãýëä õ¿ðñýí
¿éë÷èëãýý ¿ç¿...
Õàðèëöàà
Îéëãîëöîë

Õàíäëàãà
Õàíäàõ ãýñýí ¿éë ¿ã íü àìüòàé áà àìüã¿é ç¿éëä õàíäàæ áóé ¿éë þì.

Áîäîë
Óóðàã òàðõèòàé õ¿í ãý...
Ур чадвартай эмнэлгийн мэргэжилтэн гэж хэн бэ?
(competence)

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Ìýäëýã, ÷àäâàð, õàíäëàãûã òºãñ ýçýìøñýí õ¿íèéã
÷àäâàðëàã ìýðãýæèëòýí ãýíý.
ÌÝÄËÝÃ

Õ¯Í

ÀÄÂÀÐ

Boğazıçı University

ÕÀÍÄËÀ...


×àäâàð

Boğazıçı University

( Skills ) гэж юу вэ?

Tom Atkinson
×àäâàð

( Skills )

- Õàðèëöàà òîãòîîõ ÷àäâàð
Ñîíñîõ ÷àäâàð
Àñóóëò àñóóõ ÷àäâàð
- Ãàðäàí ¿éëäëèéí ÷àäâàð
- Àñóóäàë òîäîðõ...
Харилцаа гэж юу вэ?

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Харилцааны тухай ойлголт


Õýë ÿðèàíû áîëîí õýë ÿðèàíû áóñ
õýëáýðýýð õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíä ¿¿ñýí
ÿâàãäàæ áàéãàà õàðèëöàí ¿éëä...
Õàðèëöàõ ¿íäñýí àðãóóäààñ...

Áè÷ãèéí õàðèëöàà

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Õàðèëöàõ ¿íäñýí çîðèëãî
Ñî¸ëûí ò¿âøèíã
èëýðõèéëäýã

Áèå áèåíäýý
õàðèëöàí íºëººëäºã

Õèé òàìèðàà
ñîëèëöäîã

Ñýòãýëèéí õºäºë...
Õàðèëöààнд эргэх холбоо гэж юу вэ?

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Õàðèëöàà
Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäîî ìýäýýëýë äàìæóóëàõ, ò¿¿íèéã
õ¿ëýýæ àâàõ ¿éë ÿâöûã “ õàðèëöàà “ãýíý.
Ýðãýõ õîëáîî

Õ¿ëýýí àâ÷ áóé...
Õàðèëöààíû ¿åä “ àñóóäàë “ ¿¿ñäýã
Ýðãýõ õîëáîî

Õ¿ëýýí àâàã÷

Äàìæóóëàã÷

Àñóóäàë

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Чин сэтгэлээсээ ойлгох буюу бусдын оронд өөрийгөө
орлуулах , эмпати сэтгэл гэж юу вэ?

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн зайлшгүй эзэмшвэл
зохих чадварын нэг нь харилцаж буй хүнээ чин
сэтгэлээсээ ойлгох явдал юм.

Ха...


Ýì÷, ñóâèëàã÷èéí ºäºð òóòìûí ¿éë
àæèëëàãààíû ñàëøã¿é íýã õýñýã áîë
¿éë÷ë¿¿ëýã÷òýé õàðèëöàõ ÿâäàë ìºí.

Boğazıçı Univers...


Ìýðãýæèë íýãò íºõä¿¿äèéí äóíä “ ñàéí
ìýðãýæèëòýí “ ãýäãèéã ÿëãàõ ãîë ¿íäýñ
íü õàðèëöàà áàéäàã.



Õàðèëöààã õýí íýãíýý...


Ýì÷-ñóâèëàã÷,ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí
ºâ÷òºíèé õàðèëöàà ìóó áàéãàà íü äàðààõ
áàéäëààð èëýðõèéëýãääýã.

ªâ÷òºí, òýäíèé àð ã...
Àëüáåðò Ìåõðàáèàí 1967
Õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðèëöààíä




Áèåèéí õºäºë㺺íèé õýë 55 %
ßðèàíû ºíãº, àÿëãà 38%
¯ã 7% ä ë ...
կ̯¯ÑÒÝÉ ÕÀÐÈËÖÀÀ ÒÎÃÒÎÎÕÎÄ



ÑÎÍÑÎÕ ×ÀÄÂÀÐ



ÀËÈÂÀÀ ÞÌÀÍÄ ÕÀÐÈÓ ªÃªÕ ×ÀÄÂÀÐ



ÀËÈÂÀÀ ÞÌÀÍÄ ÕÀÍÄÀÆ ÁÓÉ ÁÀÉÄÀË

Boğa...


Ѻðºã õàíäëàãàòàé õ¿í õàðèëöàà òîãòîîæ ÷àääàãã¿é



Õàðèëöàà ìóóòàé õ¿í ñýòãýëä õ¿ðòýë òóñëàìæ ¿ç¿¿ëæ
÷àääàãã¿é

Boğaz...


Ýåðýã áîäîëòîé õ¿í àëèâàà þìàíä ýåðýãýýð
õàíääàã



Ýåðýã õàíäëàãàòàé õ¿í õàðèëöàà ñàéí
òîãòîîæ ÷àääàã



Õàðèëöàà òî...
Õàðèëöàõ ¿íäñýí àðãóóäààñ...

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Биеийн õºäºë㺺íèé хэл бол хамгийн үнэнч шударга
харилцааны хэл юм.

Хүн амаараа худлаа ярьж байхад
“худлаа“ гэдэг анхаару...
Биеийн õºäºë㺺íèé хэл бол хамгийн үнэнч шударга
харилцааны хэл юм.

Áèåèéí õºäºë㺺íèé õýëýíä








Áèåèéí èëýðõè...
Яагаад эмч, ñóâèëàã÷èд ( ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí)
харилцааны ур чадвар хэрэгтэй вэ?



Хүнтэй харилцаж буй учир (ºâ÷èí çîâë...
Яагаад эмч, ñóâèëàã÷èд ( ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí)
харилцааны ур чадвар хэрэгтэй вэ?



Харилцааны ур чадвар муу үед олон
бэ...
Õàðèëöàõ ÷àäâàðò ñóðàëöààã¿éãýýñ :







Ìýðãýæèëòí¿¿äèéí õîîðîíä ¿ë îéëãîëöîë ¿¿ñäýã
Өвчтөний сэтгэлä õ¿ð÷ ¿éë÷èëæ ÷...
Àìüäðàëûí õàìãèéí ÷óõàë ç¿éë íü:
Õàðèëöààíû óð ÷àäâàð ýçýìøèõ ÿâäàë ìºí

Áóñäûã îéëãîõ áà áóñäàä
îéëãóóëàõûí
òóëä
áèä
õàðè...
Õàðèëöààã ¿ð ä¿íòýé áîëãîõûí òóëä...



Õýíòýé õàðèëöàæ áàéíà âý?



Þóíû òóëä ( ÿàõ ãýæ) õàðèëöàæ áàéíà
âý?



Õàðèëöà...
Õàðèëöàõ ¿íäñýí àðãóóäààñ...

Boğazıçı University

Tom Atkinson
¯ãèéí ñîíãîëò ìàø ÷óõàë


Үг гэгч асар их хүч, ухаантнуудад аз жаргал, хөөр
баяр, эд баялаг, тэнэгүүдэд зовлон авчирдаг х...











¯ã áîë îþóí ñàíààíû áàÿëàã, äîòîîä ñî¸ëûí òóñãàë,
ìýðãýæèëòýí õ¿íèé ººðèéã íü òîäîðõîéëîõ ¿ç¿¿ëýëò þì.
¯...










Óíä õîîëûã èäýæ áàéæ, óõààíы áîäëûã ñîíñîæ áàéæ
ìýääýã.
ßðèõûí ºìíº õýíä, þóã, ÿàõ ãýæ ÿðèõ, õýðõýí õýë...
ßðèàíû ñî¸ë ãýäýã ìàø ºðãºí îéëãîëò áºãººä îëîí õ¿÷èí ç¿éë
íºëººëäºã. ¯¿íä:








¿ã ÿðèàíû îíîâ÷òîé òîä áàéх ÷àí...
Áè÷ãèéí ÷àäâàð





-

-

-

Ñàéí áàéíà óó?
Ëåêöýý ýíýõ¿¿ õàÿãààð èëãýýãýýðýé
Íàäàä ëåêöýý èëãýýæ òóñàëíà óó?
Ëåêöýý ºã...
Ýíý ýì÷ ò¿ðãýí ãàðààñàé…

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Ýì÷ë¿¿ëýã÷òýé ÿëãàæ õàðèëöäàã

Boğazıçı University

Tom Atkinson


Õàðèëöààíû ÷àäâàð

-

Ñîíñîõ ÷àäâàð
Àñóóëò àñóóõ ÷àäâàð

-

Boğazıçı University

Tom Atkinson


Ñàéí õàðèëöàõûí ¿íäýñ ñóóðü íü

-

Ñîíñîõ
Àñóóëò àñóóõ ÷àäâàð þì.

-

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Ñîíñîõ ÷àäâàð

Õ¿íèé ÿðüæ áàéãàà ç¿éëä àíõààðëàà á¿ðýí
õàíäóóëñíààð òóõàéí õ¿íä õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëäýã.
-Õ¿ì¿¿ñ

òàíä õàíäàí ÿ...
Ïðàêòèê äýýð øóóä äàäëàãàæèõ áîëîìæã¿é ...



Õàðèëöààíû óð ÷àäâàðûí 70% íü ¿ð
ä¿íã¿é áàéäàã íü







¯ë îéëãîëöîõ
...
Ñîíñîíî ãýäýã íü


Õýëñýí ç¿éëèéã îéëãîæ àâíà



Õýëñýí ç¿éëýýñ ìýäýýëýë îëæ àâíà



Õýëñýí ç¿éëýýñ òóõàéí ÿðèëöàæ áóé
...
Àíõààðàëòàé ñîíñîõûí òóëä


Òîéð÷ ñóóíà ( 2 õ¿í áîë ººäºº ººäñºº õàðæ ñóóíà)



Íýýëòòýé áàéäëûã õàðóóëíà ( áèåèéí õýëýý...
Õàðèëöàæ ÷àäàõã¿é áîë ÿàõ âý?

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Á¿òýëã¿éòýõ !

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Ñàéí ñîíñîã÷ áîëîõûí òóëä...




Өвчтөн эмчийг өрөөндөө
орж ирэхийг хүлээн сууж байхдаа
юу мэдрэх бол гэдгийг төсөөл.
( ...
Ñàéí ñîíñîã÷ áîëîõûí òóëä...


Õî¸ð òàëûí îéëãîëòûã á¿ðä¿¿ëýõ







Áèå áèåíäýý èòãýñýí, õ¿íäýòãýñýí îð÷èíã
á¿ðä¿¿ë...
Ñàéí ñîíñîã÷ áîëîõûí òóëä ...


Áèåèéí õºäºë㺺íèé õýëèéã îéëãîõ







¯éë õºäөë㺺í
Í¿äíèé õàðö
Í¿¿ðíèé õóâèðàë

Áó...
Ñàéí ñîíñäîãã¿éã èëòãýõ øèíæ !













ßàðàõ (öàãàà õàðàõ )
Ǻâõºí ººðºº ÿðèõ
ßðèàã íÿöààõ
ßðèàã òàñëàõ
Ø¿¿...
Ñîíñîõ ÷àäâàðàà äýýøë¿¿ëýõ àðãà òåõíèê
Ä¿ãíýõ

ßðèëöñàí ç¿éëýý
äàõèí äàâòàõ
ªºðèéí ¿ãýýð ÿðüñàí
ç¿éëýý äàõèí òîâ÷
õýëýõ

Õ...
Àñóóëò àñóóõ ãýäýã íü àëèâàà ç¿éëèéí òàëààð







Ǻâ ìýäýýëýë îëæ àâàõ
Îëæ àâñàí ìýäýýëýëýý òîäðóóëàõ
Ñýòãýë ñàíààã...
ªâ÷òºíã ¿çýõ ¿åýð àñóóëò òàâèõ íü ýì÷èëãýý ñóâèëãàà
õèéõýä èë¿¿ à÷ õîëáîãäîëòîé, ýì÷èëãýýã ¿ð ä¿íòýé,
ºãººæòýé áîëãîäîã.

...
Àñóóëò òàâèñíààð


ªâ÷òºí ýì÷, ñóâèëàã÷èä èòãýõ èòãýëèéã îëæ àâäàã



ªâ÷òºí á¿ðò ººðèéí “ áîäëîî” èëýðõèéëýõ, ÿðèõ áîëî...
Àñóóëò àñóóõ äàðààëàë
Àñóóëò àñóóõ

Ò¿ð õ¿ëýýõ
Õàðèóëàõã¿é òîõèîëäîëä

Àñóóëòûã “ ýíãèéíýýð” òàâèõ
Ò¿ð õ¿ëýýõ

Õàðèóëòûã õ...
Àñóóëò òàâèõäàà







Þó
Õýçýý
Õààíà
Õýí
ßìàð ãýñýí àñóóëò òàâèõààñàà èë¿¿

Boğazıçı University

Tom Atkinson






ßàãààä
Õýðõýí
Þó ãýæ áîäîæ áàéíà
¯çýë áîäëîî èëýðõèéëíý ¿¿?
Òîäîðõîé òàéëáàðëàíà óó?

Boğazıçı University

Tom ...
Õàðèëöàà òîãòîîõîä àíõààðàõ àðâàí çºâëºãºº
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Àíõààðàëòàé ñîíñîõ ( 2 òàëûí ¿éë ÿâö)
Õàðèëöàæ...
Ä¿ãíýëò


Ñýòãýëä õ¿ðñýí ¿éë÷èëãýýíèé ÷óõàë íü
õàðèëöààíû ÷àäâàð



Õàðèëöààíû ÷àäâàðò ñóðàëöàõûí òóëä - ÑÎÍÑÎÕ
- ÀÑÓÓËÒ...
Àнхаарал тавьсанд баярлалаа

Boğazıçı University

Tom Atkinson
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Com skills lecture 4

519 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Com skills lecture 4

 1. 1. Õýðâýý òà õ¿íòýé õàðèëöàæ ÷àääàãã¿é áîë òàíû þó ìýääýã ÷èíü ÷óõàë áèø Chris Gardner Èðãýäèéí ñýòãýëä õ¿ðñýí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõýä...
 2. 2. Õàðèëöàà Îéëãîëöîë Õàíäëàãà Õàíäàõ ãýñýí ¿éë ¿ã íü àìüòàé áà àìüã¿é ç¿éëä õàíäàæ áóé ¿éë þì. Áîäîë Óóðàã òàðõèòàé õ¿í ãýäãýýðýý áèäíèé áîäîë ñàíàà íü õèéæ áóé ¿éëèéã óäèðäàæ, çîõèöóóëæ, ÷èãë¿¿ëæ áàéäàãò ë îðøèíî. Boğazıçı University ÌÝÄËÝà Tom Atkinson
 3. 3. Ур чадвартай эмнэлгийн мэргэжилтэн гэж хэн бэ? (competence) Boğazıçı University Tom Atkinson
 4. 4. Ìýäëýã, ÷àäâàð, õàíäëàãûã òºãñ ýçýìøñýí õ¿íèéã ÷àäâàðëàã ìýðãýæèëòýí ãýíý. ÌÝÄËÝÃ Õ¯Í ÀÄÂÀÐ Boğazıçı University ÕÀÍÄËÀÃÀ Tom Atkinson
 5. 5.  ×àäâàð Boğazıçı University ( Skills ) гэж юу вэ? Tom Atkinson
 6. 6. ×àäâàð ( Skills ) - Õàðèëöàà òîãòîîõ ÷àäâàð Ñîíñîõ ÷àäâàð Àñóóëò àñóóõ ÷àäâàð - Ãàðäàí ¿éëäëèéí ÷àäâàð - Àñóóäàë òîäîðõîéëîõ ÷àäâàð - Øèéäâýð ãàðãàõ ÷àäâàð - Ýðãýö¿¿ëýí ñýòãýæ, ø¿¿í òóíãààõ ÷àäâàð - Áàãààð àæèëëàõ ÷àäâàð Boğazıçı University Tom Atkinson
 7. 7. Харилцаа гэж юу вэ? Boğazıçı University Tom Atkinson
 8. 8. Харилцааны тухай ойлголт  Õýë ÿðèàíû áîëîí õýë ÿðèàíû áóñ õýëáýðýýð õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíä ¿¿ñýí ÿâàãäàæ áàéãàà õàðèëöàí ¿éëäëèéã õàðèëöàà ãýäýã. Boğazıçı University Tom Atkinson
 9. 9. Õàðèëöàõ ¿íäñýí àðãóóäààñ... Áè÷ãèéí õàðèëöàà Boğazıçı University Tom Atkinson
 10. 10. Õàðèëöàõ ¿íäñýí çîðèëãî Ñî¸ëûí ò¿âøèíã èëýðõèéëäýã Áèå áèåíäýý õàðèëöàí íºëººëäºã Õèé òàìèðàà ñîëèëöäîã Ñýòãýëèéí õºäºëãººíºº èë ãàðãàäàã Ìýäýýëýë ñîëèëöîõ Ñýòãýëýý áóñäàä èëýðõèéëäýã Áóñäûã îéëãîæ, òàíüæ ìýääýã Áèå õ¿í áîëæ òºëºâøäºã ¯ð ä¿í: îéëãîëöîë Boğazıçı University Tom Atkinson
 11. 11. Õàðèëöààнд эргэх холбоо гэж юу вэ? Boğazıçı University Tom Atkinson
 12. 12. Õàðèëöàà Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäîî ìýäýýëýë äàìæóóëàõ, ò¿¿íèéã õ¿ëýýæ àâàõ ¿éë ÿâöûã “ õàðèëöàà “ãýíý. Ýðãýõ õîëáîî Õ¿ëýýí àâ÷ áóé õ¿í Äàìæóóëàã÷ Boğazıçı University Äàìæóóëæ áóé õ¿í Õ¿ëýýí àâàã÷ Tom Atkinson
 13. 13. Õàðèëöààíû ¿åä “ àñóóäàë “ ¿¿ñäýã Ýðãýõ õîëáîî Õ¿ëýýí àâàã÷ Äàìæóóëàã÷ Àñóóäàë Boğazıçı University Tom Atkinson
 14. 14. Чин сэтгэлээсээ ойлгох буюу бусдын оронд өөрийгөө орлуулах , эмпати сэтгэл гэж юу вэ? Boğazıçı University Tom Atkinson
 15. 15. Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн зайлшгүй эзэмшвэл зохих чадварын нэг нь харилцаж буй хүнээ чин сэтгэлээсээ ойлгох явдал юм. Харилцаж буй х¿нээ чин сэтгэлээсээ ойлгоно гэдэг нь  тухайн үйлчлүүлэгчийн оронд өөрийгөө тавин,  болж буй бүхнийг тэдний нүдээр харан,  сэтгэл санаа, бодлыг нь зөв ойлгож , мэдэрч  түүнийгээ тухайн хүнд зөв илэрхийлж буй үйл явцыг хэлдэг. Boğazıçı University Tom Atkinson
 16. 16.  Ýì÷, ñóâèëàã÷èéí ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëøã¿é íýã õýñýã áîë ¿éë÷ë¿¿ëýã÷òýé õàðèëöàõ ÿâäàë ìºí. Boğazıçı University Tom Atkinson
 17. 17.  Ìýðãýæèë íýãò íºõä¿¿äèéí äóíä “ ñàéí ìýðãýæèëòýí “ ãýäãèéã ÿëãàõ ãîë ¿íäýñ íü õàðèëöàà áàéäàã.  Õàðèëöààã õýí íýãíýýð òºëººë¿¿ëæ áîëäîãã¿é Boğazıçı University Tom Atkinson
 18. 18.  Ýì÷-ñóâèëàã÷,ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí ºâ÷òºíèé õàðèëöàà ìóó áàéãàà íü äàðààõ áàéäëààð èëýðõèéëýãääýã. ªâ÷òºí, òýäíèé àð ãýðýýñ ãàðãàæ áóé - õýë àì - ãîìäîë, - ñàíàë, - ¿éë÷èëãýýíä ñýòãýë äóíäóóð áàéõ ÿâäàë ãàðäàã.  Boğazıçı University Tom Atkinson
 19. 19. Àëüáåðò Ìåõðàáèàí 1967 Õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðèëöààíä    Áèåèéí õºäºë㺺íèé õýë 55 % ßðèàíû ºíãº, àÿëãà 38% ¯ã 7% ä ë íºëººëäºã ãýæ ñóäàëæýý. Boğazıçı University Tom Atkinson
 20. 20. կ̯¯ÑÒÝÉ ÕÀÐÈËÖÀÀ ÒÎÃÒÎÎÕÎÄ  ÑÎÍÑÎÕ ×ÀÄÂÀÐ  ÀËÈÂÀÀ ÞÌÀÍÄ ÕÀÐÈÓ ªÃªÕ ×ÀÄÂÀÐ  ÀËÈÂÀÀ ÞÌÀÍÄ ÕÀÍÄÀÆ ÁÓÉ ÁÀÉÄÀË Boğazıçı University 30 % 20% 50 % Tom Atkinson
 21. 21.  Ѻðºã õàíäëàãàòàé õ¿í õàðèëöàà òîãòîîæ ÷àääàãã¿é  Õàðèëöàà ìóóòàé õ¿í ñýòãýëä õ¿ðòýë òóñëàìæ ¿ç¿¿ëæ ÷àääàãã¿é Boğazıçı University Tom Atkinson
 22. 22.  Ýåðýã áîäîëòîé õ¿í àëèâàà þìàíä ýåðýãýýð õàíääàã  Ýåðýã õàíäëàãàòàé õ¿í õàðèëöàà ñàéí òîãòîîæ ÷àääàã  Õàðèëöàà òîãòîîæ ÷àääàã õ¿í ñýòãýëä õ¿ðòýë ¿éë÷èëæ ÷àääàã Boğazıçı University Tom Atkinson
 23. 23. Õàðèëöàõ ¿íäñýí àðãóóäààñ... Boğazıçı University Tom Atkinson
 24. 24. Биеийн õºäºë㺺íèé хэл бол хамгийн үнэнч шударга харилцааны хэл юм. Хүн амаараа худлаа ярьж байхад “худлаа“ гэдэг анхааруулгыã дотоод сэтгэлээс нь өгсөн дохиололууд õ¿ì¿¿ñò мэдээлэл өгдөг. Èéìýýñ ÿмар ч хүн õ¿ì¿¿íèé биеийн õºäºë㺺íèé хэлийг хамгийн түрүүнд уншиж, үнэлдэг áîëîõûã àíõààð÷ ýíýõ¿¿ õýëíèé ñî¸ëä ñóðàëöàõ öàã èðæýý. Boğazıçı University Tom Atkinson
 25. 25. Биеийн õºäºë㺺íèé хэл бол хамгийн үнэнч шударга харилцааны хэл юм. Áèåèéí õºäºë㺺íèé õýëýíä       Áèåèéí èëýðõèéëýë Äîõèî çàíãàà Í¿¿ðíèé õóâèðàë Çîãñîëò Õàðö Äóó õîîëîé, àÿëãà îðäîã. Boğazıçı University Tom Atkinson
 26. 26. Яагаад эмч, ñóâèëàã÷èд ( ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí) харилцааны ур чадвар хэрэгтэй вэ?  Хүнтэй харилцаж буй учир (ºâ÷èí çîâëîíä íýðâýãäñýí, áóõèìäñàí, ñàíäàðñàí...) Boğazıçı University Tom Atkinson
 27. 27. Яагаад эмч, ñóâèëàã÷èд ( ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí) харилцааны ур чадвар хэрэгтэй вэ?  Харилцааны ур чадвар муу үед олон бэрхшээл (анагаахын: îíîøëîãîî, ýì÷èëãýý), хуулийн ( õàðèóöëàãà àëääàã), ѐс зүйн ( õàéõðàìæã¿é) урган гарна. Boğazıçı University Tom Atkinson
 28. 28. Õàðèëöàõ ÷àäâàðò ñóðàëöààã¿éãýýñ :     Ìýðãýæèëòí¿¿äèéí õîîðîíä ¿ë îéëãîëöîë ¿¿ñäýã Өвчтөний сэтгэлä õ¿ð÷ ¿éë÷èëæ ÷àääàãã¿é ªвчтөнийг дутуу, буруу ташаа ойлгосноор өвчтөнèéí õýðýãöýýíä ñóóðèëñàí зөв тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй бàéäàã Эмчилгээтэй холбогдон гарч ирэх өвчтөний гомдол саналыг шийдэх болоìжгүй болäîã Boğazıçı University Tom Atkinson
 29. 29. Àìüäðàëûí õàìãèéí ÷óõàë ç¿éë íü: Õàðèëöààíû óð ÷àäâàð ýçýìøèõ ÿâäàë ìºí Áóñäûã îéëãîõ áà áóñäàä îéëãóóëàõûí òóëä áèä õàðèëöààíû îëîí àðãóóäààñ õýðýãëýäýã. Boğazıçı University Tom Atkinson
 30. 30. Õàðèëöààã ¿ð ä¿íòýé áîëãîõûí òóëä...  Õýíòýé õàðèëöàæ áàéíà âý?  Þóíû òóëä ( ÿàõ ãýæ) õàðèëöàæ áàéíà âý?  Õàðèëöàà òîãòîîõ óóð àìüñãàë á¿ðäñýí ¿¿? Boğazıçı University Tom Atkinson
 31. 31. Õàðèëöàõ ¿íäñýí àðãóóäààñ... Boğazıçı University Tom Atkinson
 32. 32. ¯ãèéí ñîíãîëò ìàø ÷óõàë  Үг гэгч асар их хүч, ухаантнуудад аз жаргал, хөөр баяр, эд баялаг, тэнэгүүдэд зовлон авчирдаг хүний агуу авьяас билэг билээ.  Õýëñýí үг таны болон таны ойр дотныхны аз жаргал, эд баялаг, амжилт бүтээлийн эх булаг болно.  Үг тань олон түмний эрүүл мэнд, аз жаргалын эх булаг  ¯ã áîë õºäºëìºð áà õàðèëöààíû õýðýãë¿¿ð õ¿ì¿¿ñèéã çàëæ æîëîîäîõ óðëàã þì. Boğazıçı University Tom Atkinson
 33. 33.        ¯ã áîë îþóí ñàíààíû áàÿëàã, äîòîîä ñî¸ëûí òóñãàë, ìýðãýæèëòýí õ¿íèé ººðèéã íü òîäîðõîéëîõ ¿ç¿¿ëýëò þì. ¯ãèéí ¿íýíèé õ¿÷ íü òîäîðõîé ìýäëýãò, ÷èí ñýòãýëèéí óõààëàã, èòãýëòýé ¿ãýíä, ñýòãýëèéí ñàéõàíä, îéëãîëòûí ã¿íä áàéäàã. ¯ãýýð õ¿íèéã àëæ áîëíî. ¯ãýýð õ¿íèéã àâàð÷ ÷ áîëíî. ¯ãýýð õ¿íèéã áàéëäàí äàãóóëæ áîëíî. ¯ãýýð öîõèõîîð ñ¿õýýð öîõü. ¯ãèéí øàðõ ýäãýäýãã¿é, ìýñний øàðõ ýäãýäýã. ¯ã áîë ìºíãº, õàðèí äóóã¿é áàéõ íü àëò. Èë¿¿ ¿ã õàðàìñàëä õ¿ðãýíý, Boğazıçı University Tom Atkinson
 34. 34.          Óíä õîîëûã èäýæ áàéæ, óõààíы áîäëûã ñîíñîæ áàéæ ìýääýã. ßðèõûí ºìíº õýíä, þóã, ÿàõ ãýæ ÿðèõ, õýðõýí õýëýõýý áîäîæ ¿ç. Áóñäûã øèíæèõýýð áîäëîî øèíæ, Õýëýõ ¿ãýý àìàíäàà áîëãîî. Àì àëäâàë áàðüæ áîëäîãã¿é, àãò àëäâàë áàðüæ áîëäîã. ¯íýíäýý ¿ã áîë ñàéíààð ÿðèâàë áèå îþóíûã íýãýí çýðýã òýæýýõ õîîë õ¿íñ, ìóóãààð ºã¿¿ëáýë õîðò ñóì. Þóíû ºìíº õýëýõ ç¿éëýý óðüä÷èëàí áýëòãýñýí, áîäîæ òóíãààñàí, ¿ãýíäýý ñîíãîëò õèéñýí áàé. ßðèõäàà á¿¿ ÿàð. ßàðóó áàéíà ãýäýã óõààí ìºõñèéнõ Öàãàà îëñîí ¿ã ¿íýòýé Boğazıçı University Tom Atkinson
 35. 35. ßðèàíû ñî¸ë ãýäýã ìàø ºðãºí îéëãîëò áºãººä îëîí õ¿÷èí ç¿éë íºëººëäºã. ¯¿íä:        ¿ã ÿðèàíû îíîâ÷òîé òîä áàéх ÷àíàð äóóíû ºí㺠õàðö íàìáà òºðõ í¿¿ðíèé áîëîí ãàðын õºäºë㺺í èíýýä áàÿñàë Õ¿íèé ¿ã, õàðö, äóóíû ºí㺠íü õýçýý ÿìàãò èë äàëäûí óòãà ó÷ðûã àãóóëæ áàéäàã Boğazıçı University Tom Atkinson
 36. 36. Áè÷ãèéí ÷àäâàð    - - - Ñàéí áàéíà óó? Ëåêöýý ýíýõ¿¿ õàÿãààð èëãýýãýýðýé Íàäàä ëåêöýý èëãýýæ òóñàëíà óó? Ëåêöýý ºã Ëåêöýý ÿâóóë Ëåêöýý ºãºº÷ Ëåêö àâàõ ... ( ò¿íõíèé ìóëòðàë: òºâºíõèéí ìóëòðàë) Boğazıçı University Tom Atkinson
 37. 37. Ýíý ýì÷ ò¿ðãýí ãàðààñàé… Boğazıçı University Tom Atkinson
 38. 38. Ýì÷ë¿¿ëýã÷òýé ÿëãàæ õàðèëöäàã Boğazıçı University Tom Atkinson
 39. 39.  Õàðèëöààíû ÷àäâàð - Ñîíñîõ ÷àäâàð Àñóóëò àñóóõ ÷àäâàð - Boğazıçı University Tom Atkinson
 40. 40.  Ñàéí õàðèëöàõûí ¿íäýñ ñóóðü íü - Ñîíñîõ Àñóóëò àñóóõ ÷àäâàð þì. - Boğazıçı University Tom Atkinson
 41. 41. Ñîíñîõ ÷àäâàð Õ¿íèé ÿðüæ áàéãàà ç¿éëä àíõààðëàà á¿ðýí õàíäóóëñíààð òóõàéí õ¿íä õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëäýã. -Õ¿ì¿¿ñ òàíä õàíäàí ÿðèõàä ººäººñ íü õàð -Õýðâýý îéëãîìæã¿é ç¿éë áàéâàë àñóóæ òîäðóóë -Ǻâ ñóóæ, öýõ çîãñîæ ñóð -Áóñàä ç¿éëä á¿¿ àíõààð -Àì, í¿ä, ÷èõ, ãàð, õºëººðºº àíõààðëàà á¿¿ ñàðíèóë
 42. 42. Ïðàêòèê äýýð øóóä äàäëàãàæèõ áîëîìæã¿é ...  Õàðèëöààíû óð ÷àäâàðûí 70% íü ¿ð ä¿íã¿é áàéäàã íü      ¯ë îéëãîëöîõ Áóðóó òàøàà îéëãîõ Òîîìæèðã¿é õàíäàõ Ãóéâóóëæ ººð÷ëºõ Îãò ñîíñîõã¿é áàéõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 43. 43. Ñîíñîíî ãýäýã íü  Õýëñýí ç¿éëèéã îéëãîæ àâíà  Õýëñýí ç¿éëýýñ ìýäýýëýë îëæ àâíà  Õýëñýí ç¿éëýýñ òóõàéí ÿðèëöàæ áóé õ¿íýý òàíüæ ìýäíý Boğazıçı University Tom Atkinson
 44. 44. Àíõààðàëòàé ñîíñîõûí òóëä  Òîéð÷ ñóóíà ( 2 õ¿í áîë ººäºº ººäñºº õàðæ ñóóíà)  Íýýëòòýé áàéäëûã õàðóóëíà ( áèåèéí õýëýýðýý )  Àíõààðàëòàé áàéäëûã õàðóóëíà ( áèåèéí õýëýýðýý )  Õàðöààðàà õàðèëöàà òîãòîîíî  ׺뺺òýé áàéäëûã ¿¿ñãýíý ( öàé óóõ) Boğazıçı University Tom Atkinson
 45. 45. Õàðèëöàæ ÷àäàõã¿é áîë ÿàõ âý? Boğazıçı University Tom Atkinson
 46. 46. Á¿òýëã¿éòýõ ! Boğazıçı University Tom Atkinson
 47. 47. Ñàéí ñîíñîã÷ áîëîõûí òóëä...   Өвчтөн эмчийг өрөөндөө орж ирэхийг хүлээн сууж байхдаа юу мэдрэх бол гэдгийг төсөөл. ( Ýì÷èéí ºðººíä ºâ÷òºí îðæ èðýõäýý þó õ¿ñýæ áàéãàà áîë ) Îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ  Òîõèðîìæòîé ºðºº òàñàëãààã áýëòãýõ  Ñààäûã àðèëãàõ  Íýýëòòýé, ÷ºëººòýé áàéõ îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ  Á¿õ àíõààðëàà õàíäóóëàõ íºõöºë á¿ðä¿¿ëýõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 48. 48. Ñàéí ñîíñîã÷ áîëîõûí òóëä...  Õî¸ð òàëûí îéëãîëòûã á¿ðä¿¿ëýõ      Áèå áèåíäýý èòãýñýí, õ¿íäýòãýñýí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ ßðèàíä äýì ºãºõ ×óõàë ñàíààã äàõèí äàâòàæ õýëýõ Òîäðóóëàõûí òóëä ÿðèàã ò¿ð òàñëàõ Àñóóëò àñóóõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 49. 49. Ñàéí ñîíñîã÷ áîëîõûí òóëä ...  Áèåèéí õºäºë㺺íèé õýëèéã îéëãîõ     ¯éë õºäөë㺺í Í¿äíèé õàðö Í¿¿ðíèé õóâèðàë Áóðóóøààõààñ çàéëñõèé     Àíõààðëàà òºâëºð¿¿ëýõ Íýýëòòýé áàéõ Ñàéí ñîíñîõ ¯ã õýëýõäýý ñýòãýëèéí õºäëºëºº áàðèõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 50. 50. Ñàéí ñîíñäîãã¿éã èëòãýõ øèíæ !           ßàðàõ (öàãàà õàðàõ ) Ǻâõºí ººðºº ÿðèõ ßðèàã íÿöààõ ßðèàã òàñëàõ Ø¿¿ìæëýõ Øóóä îíîøèéã õýëýõ Ýì÷èëãýýã øóóä õýëýõ ßðèëöñàí ç¿éëäýý ä¿ãíýëò õèéõ, íýìæ òîäðóóëàõ, òàéëáàðëàõã¿é áàéõ Ä¿ãíýõã¿éãýýð øóóä çºâëºãºº ºãºõ Ñýäâèéã øóóä ººð÷ëºõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 51. 51. Ñîíñîõ ÷àäâàðàà äýýøë¿¿ëýõ àðãà òåõíèê Ä¿ãíýõ ßðèëöñàí ç¿éëýý äàõèí äàâòàõ ªºðèéí ¿ãýýð ÿðüñàí ç¿éëýý äàõèí òîâ÷ õýëýõ Õî¸óëàà õàìòäàà ÿðüñàí ç¿éëýý ä¿ãíýõ Àñóóëò àñóóõ ßðüñàí ç¿éëýý õýí õýí íü îéëãîæ ÷àäñàí ýñýõýý òîäðóóëàõûí òóëä òîâ÷ àñóóëò àñóóõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 52. 52. Àñóóëò àñóóõ ãýäýã íü àëèâàà ç¿éëèéí òàëààð      Ǻâ ìýäýýëýë îëæ àâàõ Îëæ àâñàí ìýäýýëýëýý òîäðóóëàõ Ñýòãýë ñàíààã îéëãîõ Èòãýë òºð¿¿ëýõ Òààìàãëàæ áóé ç¿éëýý áàòëàõ, íîòëîõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 53. 53. ªâ÷òºíã ¿çýõ ¿åýð àñóóëò òàâèõ íü ýì÷èëãýý ñóâèëãàà õèéõýä èë¿¿ à÷ õîëáîãäîëòîé, ýì÷èëãýýã ¿ð ä¿íòýé, ºãººæòýé áîëãîäîã. Àíõààð!     Àñóóëòûã òîâ÷ òàâèõ Àñóóëòûã çºâ òàâèõ Àñóóëò òàâèñíû äàðàà õàðèóëò øààðäàõààñàà ºìíº õýñýã õóãàöààíä ÷èìýýã¿é õ¿ëýýõ ªâ÷òºíèé ºãñºí õàðèóëòûã îëîí òàëààñ íü, ýðãýö¿¿ëýí áîäîõ àðãàä ñóðàõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 54. 54. Àñóóëò òàâèñíààð  ªâ÷òºí ýì÷, ñóâèëàã÷èä èòãýõ èòãýëèéã îëæ àâäàã  ªâ÷òºí á¿ðò ººðèéí “ áîäëîî” èëýðõèéëýõ, ÿðèõ áîëîìæ îëãîäîã  Ýì÷ ºâ÷òºíèé õîîðîíä ¿çýë áîäëîî èëýðõèéëýõ ÷ºëººò áàéäàë ¿¿ñäýã  Ǻðººòýé ¿çýë áîäëûã îëæ èëð¿¿ëýõýä òóñàëäàã Boğazıçı University Tom Atkinson
 55. 55. Àñóóëò àñóóõ äàðààëàë Àñóóëò àñóóõ Ò¿ð õ¿ëýýõ Õàðèóëàõã¿é òîõèîëäîëä Àñóóëòûã “ ýíãèéíýýð” òàâèõ Ò¿ð õ¿ëýýõ Õàðèóëòûã õýëýëöýõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 56. 56. Àñóóëò òàâèõäàà      Þó Õýçýý Õààíà Õýí ßìàð ãýñýí àñóóëò òàâèõààñàà èë¿¿ Boğazıçı University Tom Atkinson
 57. 57.      ßàãààä Õýðõýí Þó ãýæ áîäîæ áàéíà ¯çýë áîäëîî èëýðõèéëíý ¿¿? Òîäîðõîé òàéëáàðëàíà óó? Boğazıçı University Tom Atkinson
 58. 58. Õàðèëöàà òîãòîîõîä àíõààðàõ àðâàí çºâëºãºº 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Àíõààðàëòàé ñîíñîõ ( 2 òàëûí ¿éë ÿâö) Õàðèëöàæ áóé õ¿íäýý á¿õ àíõààðëàà õàíäóóëàõ ׺뺺òýé áàéõ, áèåèéí õºäºë㺺íèé õýëýíäýý àíõààðàõ Õàðöààðàà õàðüöàõ Àñóóëò àñóóõ Õàðèëöàæ áóé õ¿í òàíòàé ÿðèëöàõûã òºâºãøººæ áóé áîë ó÷ðûã íü îë Èòãýëòýé áàéäëûã áèé áîëãî ßðèëöàæ áàéõäàà äóóíû ºíãº, í¿¿ðíèé õóâèðàë, àÿëãààðàà óðàì äýì ºãºõ áîëîìæèéã îëæ õàð ¯çýë áîäëûã íü ýåðýã áîëãîõîä àíõààð Õàðèëöààíû ÿâöàä àëäààãàà îëæ õàð, òýãýýä çàñàõûã õè÷ýý Boğazıçı University Tom Atkinson
 59. 59. Ä¿ãíýëò  Ñýòãýëä õ¿ðñýí ¿éë÷èëãýýíèé ÷óõàë íü õàðèëöààíû ÷àäâàð  Õàðèëöààíû ÷àäâàðò ñóðàëöàõûí òóëä - ÑÎÍÑÎÕ - ÀÑÓÓËÒ ÀÑÓÓÕ ÷àäâàðò ñóðàëö! Boğazıçı University Tom Atkinson
 60. 60. Àнхаарал тавьсанд баярлалаа Boğazıçı University Tom Atkinson

×