Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chua nhat 29 thuong nien man c ( 20 10-13 )

303 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chua nhat 29 thuong nien man c ( 20 10-13 )

 1. 1. Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time Year C Chúa Nhật 29 Quanh Năm C 20/10/2013 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
 2. 2. Gospel Luke 18:1-8 Phúc Âm theo Thánh Luca 18:1-8
 3. 3. Jesus told his disciples a parable about the need to pray continually and never lose heart. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng:
 4. 4. "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ‘There was a judge in a certain town’ he said ‘who had neither fear of God nor respect for man.
 5. 5. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: In the same town there was a widow who kept on coming to him and saying,
 6. 6. Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. I want justice from you against my enemy!”
 7. 7. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau For a long time he refused, but at last he said to himself,
 8. 8. Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, Maybe I have neither fear of God nor respect for man,
 9. 9. nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức but since she keeps pestering me I must give this widow her just rights, or she will persist in coming and worry me to death.”
 10. 10. Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. And the Lord said, ‘You notice what the unjust judge has to say?
 11. 11. Now will not God see justice done to his chosen who cry to him day and night even when he delays to help them? Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao?
 12. 12. Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" I promise you, he will see justice done to them, and done speedily. But when the Son of Man comes, will he find any faith on earth?’
 13. 13. Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time - Year C Chúa Nhật 29 Quanh Năm C 20/10/2013

×