Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elektroninio pasto klientu_konfiguravimas

156 views

Published on

Kompiuterių tinklų praktiniai darbai 2008-2010mm. Gal kam pravers

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Elektroninio pasto klientu_konfiguravimas

  1. 1. ELEKTRONINIO PAŠTO KLIENTŲ KONFIGŪRAVIMAS WINDOWS MAIL KONFIGŪRAVIMAS Pašto dėžučių konfigūravimas Viršutiniame meniu spaudžiamas mygtukas Tools ir pasirenkama komanda Accounts. Spaudžiamas mygtukas Add. Pasirenkama E-mail Account ir spaudžiamas mygtukas Next.
  2. 2. Įvedamas gavėjo matomas siuntėjos vardas. Įvedamas elektroninio pašto adresas. Įvedami serverių adresai. Šiuo atveju įvedamas serverio IP adresas, kuriame įdiegtos elektroninio pašto tarnybos. Arba localhost jei konfigūruojamas klientas veikia tame pačiame kompiuteryje, kuriame įdiegtos pašto tarnybos. Spaudžiamas mygtukas Next. Konfigūravimui pabaigti spaudžiamas mygtukas Finish. Kliento konfigūravimas, kai pašto dėžutė ne jūsų įdiegtame pašto serveryje POP3 serverio adresas dažniausiai būna pašto tiekėjo ar pašto svetainės serverio adresas (pvz., mail.pastoadresas.lt). SMTP serverio adresas dažniausiai naudojamas Interneto tiekėjo nurodytas SMTP serverio adresas. Kai kurie POP tiekėjai laidžia naudotis savo SMTP serveriu, tuomet nurodomas jų SMTP serverio adresas. Pašto sąskaitos konfigūravimas Viršutiniame meniu spaudžiamas Tools mygtukas ir pasirenkama komanda Account. Pasirenkama pageidaujamą konfigūruoti elektroninio pašto sąskaitą ir spaudžiamas mygtukas Properties.
  3. 3. Kortelėje General - keičiamas pašto adresas ir gavėjų matomas siuntėjo vardas. Kortelėje Servers – keičiami serverių adresai bei prisijungimo duomenys. Kortelėje Advanced – keičiami pašto tarnybų prievadai bei nustatoma galimybė laiškų kopijas palikti serveryje tam tikram laikui arba iki tam tikro veiksmo kliento programoje. ELEKTRONINIO PAŠTO TAISYKLIŲ KŪRIMAS KLIENTO PROGRAMOJE Taisyklės kuriamos viršutiniame meniu spaudžiant mygtuką Tools ir pasirenkant komandas Message Rules, Mail. Kiekvieną taisyklę sudaro keturios dalys. Pirma – kriterijus, kuri atitinkančiam laiškui bus pritaikyta taisyklė. Pagrindiniai kriterijai:  Where the From line contains people – naudojama, kai riekia pritaikyti taisyklę laiškams gautiems iš nurodytų siuntėjų;  Where the Subject line contaisn specific words – naudojama, kai riekia pritaikyti taisyklę laiškams, kurių temoje yra nurodyti žodžiai;  Where the message body contains specific words – naudojama, kai riekia pritaikyti taisyklę laiškams, kurių tekste yra nurodyti žodžiai;  Where the To line contains people – naudojama, kai riekia pritaikyti taisyklę laiškams siunčiamiems nurodytiems gavėjams.
  4. 4. Antra – veiksmai su laiškais, kurie atitinka nurodytą kriterijų. Trečia – konkrečios taisyklės parinktys. Ketvirta – taisyklės pavadinimas. Pašto taisyklių priritėtai – aukščiau esančios taisyklės turi aukštesnį prioritetą nei žemiau esančios. Eiliškumą galima keisti panaudojant Move Up ir Move Down mygtukus. OUTLOOK EXPRESS KONFIGŪRAVIMAS Outlook Express konfigūruojamas lygiai taip pat kaip Windows Mail. Taisyklių kūrimas taip pat analogiškas. Windows Mail neturi tapatybių (Identities), kurių kūrimo galimybė yra realizuota Outlook Express pašto kliento programoje. Tapatybių (Identities) konfigūravimas Outlook Express programoje Viršutiniame meniu spaudžiamas mygtukas File ir pasirenkamos komandos Identities, Add New Identity Įvedamas tapatybės pavadinimas ir pažymimas slaptažodžio reikalavimas. Įvedamas ir apkartojamas slaptažodis. Spaudžiamas mygtukas OK.
  5. 5. Prisijungimas prie patartybes (Identity) Viršutiniame meniu spaudžiamas mygtukas File ir pasirenkama komanda Switch Identity. Pasirenkamas tapatybės pavadinimas, įvedamas slaptažodis ir spaudžiamas mygtukas OK. Elektroninio pašto sąskaitų konfigūravimas Outlook Express programoje Viršutiniame meniu spaudžiamas Tools mygtukas ir pasirenkama komanda Accounts. Kortelėje Mail spaudžiamas mygtukas Add ir pasirenkama komanda Mail. Tolimesni konfigūravimo veiksmai identiški aptartam Windows Mail konfigūravimui, taisyklių kūrimui, nuostatų parinkimui. PAVYZDINĖS TAISYKLĖS Taisyklės automatiškai perkeliančios gautus iš sukurto serverio laiškus į nurodytą katalogą kūrimas. Inbox kataloge sukuriamas katalogas Darbinis. Ant Indox katalogo spaudžiamas dešinysis pelės mygtukas ir pasirenkama komanda New Folder. Viršutiniame meniu spaudžiamas mygtukas Tools ir pasirenkamos komandos Message Rules, Mail. Pažymimi laiškų kriterijai, veiksmai ir parenkamos konkrečios parinktys. Šiuo atveju pažymimas kriterijus Where the To line contains people, nes riekia perkelti laiškus, kurių gavėjas yra įdiegto pašyto serverio abonentas. Trečioje dalyje spaudžiama nuoroda contains people. Gavėjo adresui (ams) pridėti spaudžiamas mygtukas Add ir įvedamas (i) gavėjų adresai, kurie išsaugojami paspaudus mygtuką OK.
  6. 6. Šiuo atveju pažymimas veiksmas Move it to specified folder. Ir parenkamas katalogas Darbinis. Įrašomas pavadinimas ir spaudžiamas mygtukas OK. Taisyklės automatiškai ištrinančios gautus iš sukurto serverio laiškus, kurių temoje yra žodžiai: reklama, akcija, nuolaida, pigu, išpardavimas. Pažymimas kriterijus Where the Subject line contains specific words. Trečioje dalyje paspaudžiama nuoroda contains specific words. Įvedami šie žodžiai. Spaudžiamas mygtukas Add.

×