Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La bíblia 1

669 views

Published on

Introducció a l'ùs de la Bíblia.

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La bíblia 1

  1. 1. LA BÍBLIA 1a part DOLORS PRATS RELIGIÓ 2n ESO ESCOLA VORAMAR
  2. 2. LA BÍBLIA <ul><li>La bíblia , del grec biblion = llibre, és un conjunt de llibres que ens expliquen la relació de Déu amb el poble d'Israel. </li></ul><ul><li>No és un llibre d'història però ens parla de la història. </li></ul><ul><li>No és un llibre de literatura, però hi ha gèneres literaris. </li></ul><ul><li>La bíblia és un llibre de fe explicada a través de la història. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>ANTIC TESTAMENT </li></ul><ul><li>Consta de 46 llibres </li></ul><ul><li>Parla de la relació de Déu amb el Poble d'Israel abans de Crist. </li></ul><ul><li>Abraham, Moisès, reis i profetes i molots d'altres són els personatges que ens parlen d'aquesta relació de Déu amb el seu poble </li></ul><ul><li>L'AT és comú entre jueus i cristians. </li></ul><ul><li>NOU TESTAMENT </li></ul><ul><li>Consta de 27 llibres, </li></ul><ul><li>Parla de la relació de Déu amb tots els homes a través de Jesucrist. </li></ul><ul><li>Els EVANGELIS són els 4 primers llibres del NT i expliquen la vida de Jesús. </li></ul><ul><li>Són reconeguts per tots els cristians. </li></ul>LA BÍBLIA Es divideix en dos grans llibres:
  4. 4. ANTIC TESTAMENT <ul><li>L'AT es va escriure poc a poc a al llarg dels anys. </li></ul><ul><li>Els primers relats que s'escriuen en l'època del Rei Salomó. Fan referència a l'ALLIBERAMENT del poble d'Israel de l'esclavitud d'Egipte, en mans de Moisès. </li></ul><ul><li>Als principis del cristianisme es dividia en tres parts: Tora , Profetes i escrits </li></ul><ul><li>Hi ha diferents escoles que escriuen relats diferents i/o similars. </li></ul>
  5. 5. NOU TESTAMENT <ul><li>El NT es va escriure a partir dels anys 50, després de la resurecció de Jesús </li></ul><ul><li>Els primers relats que s'escriuen fan referència a la passió, mort i resurrecció de Jesús i es troben al llibre dels Fets dels Apostols </li></ul><ul><li>Es divideix en 4 parts: Evangelis, Fets dels Apostols, Cartes, i Apocalipsi </li></ul><ul><li>Hi ha diferents autors, seguidors de les doctrina de Jesús. </li></ul>
  6. 6. LLIBRES DE L'AT Consta de 46 llibres: <ul><li>PENTATEUC: Genesi, Exode, Levitic, Nombres, Deuteronomi. </li></ul><ul><li>HISTÒRICS: Josué, Jutges, Samuel I i II, Reis I i II Cròniques, I i II, Esdres, Nehemies, Macabeus I i II. </li></ul><ul><li>NARRACIONS: Rut, Tobit, Judit, Ester </li></ul><ul><li>PROFÈTICS: Isaïes, Jeremies, Baruc, Ezequiel Daniel, Osees, Joel, Amós, Abdies, Jonàs, Miquees, Nahum, Habacuc, Sofonies, Ageu, Zacaries, Malaquies. </li></ul><ul><li>POÈTICS: Salms, Càntic dels Càntics, Lamentacions. </li></ul><ul><li>SAPIENCIALS: Proverbis, Job, Cohèlet, Siràcida, Saviesa </li></ul>
  7. 7. LLIBRES DEL NT Consta de 27 llibres <ul><li>EVANGELIS:Mateu, Marc, Lluc, i Joan </li></ul><ul><li>Del grec Bona Notícia. </li></ul><ul><li>Naixement, vida i predicació de Jesús, passió, mort i Resurrecció. </li></ul><ul><li>FETS DELS APÒSTOLS </li></ul><ul><li>Vida de la primera comunitat cristiana i inicis de l'Església. </li></ul><ul><li>CARTES: Romans, Corintis I i II, Gàlates, Efesis, Filipencs, Colossencs, Tessalonissencs I i II, Timoteu Ii II, Titus, Filèmon , Hebreus, Jaume, Pere I i II, Joan I, II i III, Judes. </li></ul><ul><li>Escrites per St Pau i narra com han de viure el missatge cristià. </li></ul><ul><li>APOCALIPSI: </li></ul><ul><li>Del grec: Revelació. Explica la fi dels temps: els triomf del bé sobre el mal. </li></ul>

×