SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
1.….. нь хүмүүс ухамсартайгаар бүтээж,хувирган өөрчилу байгаа бодит байдал, орчлон 
ертөнцийн юмс үзэгдлийн дээд хэлбэр, түвшин юм.
а.  Нийгэм                       в. Иргэншил 
2.Бодгалийн нийгэмших үйл явц өрнөн, зан төрхийн шинж бүрдэж нийгмийн хэм хэмжээ, үнэт 
зүйлс, итгэл үнэмшлээ олж авдаг орчин аль нь вэ? 
а. Анхдагч бүлэг                    в. Хоёрдогч бүлэг    
3.Хувь хүний шилжих хөдөлгөөний өөрчлөлтөнд аль хүчин зүйл нь нөлөөлөхгүй вэ? 
   а. Төрийн эргэлт, шинэчлэлт                     в.Мэргэжлээ дээшлүүлэх 
4.Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 
     1. Бүлгийн шинж                          а. Тодорхой ажил хэрэг бүтээхийн төлөө үүсдэг бөгөөд          
                                                                      нэг хүн хийж чадахгүй юмаа хийхэд төвөгтэй ажлыг 
                                   хийхэд тус болдог. 
            2. Гүйцэтгэгч бүлэг                     в. Харилцан үйлдэл, гишүүнчлэл, адилтгалтай   
                                                                  
                                                                   с. Гишүүдийн сэтгэл хөдлөлийн хэрэгцээг хангахийн тулд 
           3. Илэрхийлэгч бүлэг                 бий болдог,нийгмийн сайшаал, хүндэтгэл, итгэлийг  
                                   олохыг эрмэлзсэн гишүүдийнхээ хүслийг хангах з
                                   орилготой.  
      5. Төрийн гарт Тулгамдсан, гол чухал нийгмийн бүх асуудлууд байдаг нь улс төрийн ямар 
      дэглэмийн шинж вэ?
      а. Тоталитар                                  в. Авторитор  
6.Хүн төрөлхтөн хөгжлийн тэргүүний загвар, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэт зүйлсийг 
хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлэх замаар иргэншил соёлын нэгдмэл байдалд хүрнэ гэсэн нь аль 
онолын үзэл санаа вэ?
  а. Космоцентризм                             в. Космополитизм  
7.Төрийн бүрэн эрхийн гадаад хэмжүүрийг тодорхойлно уу.  
а. Төрт улсууд тухайн нутаг дэвсгэр дээр шүүх эрх  мэдлийг хэрэгуүүлэх эрхтэйг олон улсын эрх 
зүйд хүлээн зөвшөөрөх. 
в. Хууль тогтоох байгууллага  тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэглэгдэх хуулийг гаргах.
8.Сонгогч хэний ч нөлөөнд автахгүй, зөвхөн өөрийн ухамсартай үйл ажиллагаагаар бие дааж 
саналаа илэрхийлэх боломж нь сонгуулийн........... зарчим юм. 
а.  Саналаа нууцаар гаргах              в.  Чөлөөтэй сонгох 
9.Ямар эдийн засгийн үед “үйлдвэрлэл­хуваарилалт­зах зээл” гэсэн дарааллаар үйл ажиллагаа 
явагдаж байдаг вэ? 
а. Зах зээлийн эдийн засаг                         в. Төлөвлөгөөт эдийн засаг    
10.Хүний хөгжлийн индекс хэрхэн тодорхойлогдох вэ? 
а. Эрүүл энх, урт удаан амьдрал, боловсрол, 1 хүнд ноогдох ҮНБ­ий хэмжээ   
в. Эрүүл энх, удаан амьдрал мэдлэг ба амьжиргааны түвшний үзүүлэлтүүд  
11.Өрсөлдөөнөөр дамжин нийлүүлэлт эрэлтийн хүсэл богино хугацаанд тэнцвэрийн байдалтай 
болж байгаа нь өрсөлдөөний …..... чиг үүрэг юм. 
а. Шалгаруулах процессын                        в. Зохицуулалтын 
12.Төв банкны үүрэгт хамаарахгүй өгөгдлийг  олно уу? 
а. Эдийн засгийг тогтворжуулах                     в. Санхүүгийн зуучлагчийн үүрэгтэй . 
13. Татварын …. чиг үүрэг нь төрийн үйл ажиллагааны материаллаг хангалтын зорилгоор 
санхүүгийн нөөцийг дайчлах явдалд оршино. 
а. Үндэсний                               в. Хэсэгчилсэн 
14.Өрнөдөд нэрд гарсан сөрөг соёлын жишээ аль нь вэ? 
а. Богема буюу задгай сэхээтнүүд     в. 60­70 аад оны хиппи         с. Бүгд зөв 
15.Нийгэмийн амьдралд соёлын эзлэх байр суурь, гүйцэтгэх үүргийг тайлбарладаг үзлүүдийг зөв 
харгалзуулна уу? 
  1. Марксист үзэл баримтлал             а.Чухамдаа соёл л нийгмийн амьдралд  
                                   тодорхойлогч үүргийг гүйцэтгэж, түүний бүхэллэг 
                       шинж ба хөгжлийг нөхцөлдүүлж, нийгмийн 
                       амьдралын бүх хүрээ, түүн дотроос эдийн засгийн 
            хүрээнд шийдвэрлэгч нөлөө үзүүлдэг.
2. Соёлын гүйцэтгэх үүрэг            в. Соёлын хүмүүжил боловсролын, нэгтгэгч ба                
                  салгагч, зохицуулагч гэх мэт  
        3. Өрнөдийн нийгэм судлаачид    с. Нийгмийн амьдралд тодорхойлогч үүргийг үзэл              
                                баримтлал материал баялгийн үйлдвэрлэл           
                          гүйцэтгэдэг гэж үздэг юм.  
16. “Энхийн төлөө түншлэл” хөтөлбөрийг боловсруулан дэлхийн энх тайвны  төлөө ажиллах 
болсон олон улсын байгууллага аль нь вэ? 
а. НАТО            в. АПЕК            с. АСЕАН  
17.Олон улсын харилцааг тайлбарладаг.... онол ёсоор олон улсын харилцааны мөн чанар бол 
тусгаар улсуудын өөрийгөө хамгаалах, сонирхлоо хэрэгжүүлэх эрмэлзэл, өрсөлдөөн, хүчний 
тэнцвэр зэргээр тодорхойлогдоно. 
а.  Реалист                                          в. Идеалист   
18.Монгол улс НҮБ­д гишүүнээр элссэнээр ямар үр дагаварт хүрсэн бэ? 
а. Монгол улс тусгаар тогтнол, бүрэн эрх байдлынхаа баталгааг олсон. 
в. Монгол улс олон улсын хамтын үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулах өргөн боломж нээгдсэн. 
с. Дээрх бүгд        D.  Зөвхөн В хариулт зөв
19.Өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.  
а. Уламжлал                       1. Бие хүний төлөвших процесс, түүний үр дүнд буюу бие хүний  
                         эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, амьдрах арга чадварын цогц.   
 в. Зан үйл                          2. Урт удаан хугацааны туршид үеэс үед дамжсан,хүмүүсийн 
                  амьдрал үйл ажиллагааны салшгүй нөхцөл
  с. Нийгэмшил                  3. Тодорхой хэмжээгээр хамтын мэдрэмж төрүүлдэг,хэвшмэл           
                  болон бэлгэдлийн шинжтэй үйлдлүүдийн цогц.            D.Боловсрол 
4. Нийгмийн зүгээс дэмжигдэн хүндлэгднэ хамгаалагдсан 
      үйлдлийн томоохон загвар.                                             е. Ёс заншил                       5. 
Хүнээс тухайн нийгэмд амжилттай үйл ажиллагаа явуулахад                               хэрэг 
болохуйц зан төлөвийн шинж, нийгмийн хэм хэмжээ,                             үнэт зүйлсийн 
томоохон загвар.                                     
20.Төрийн  чиг үүргийн онцлог шинжүүдийг зөв харгалзуулна уу? 
а. Нийтлэг эрх ашиг        1. Эрх зүйн болон бусад арга хэрэгслээр хамгаалагдаж, 
                      баталгаажсан байхаас гадна төр оршиж буйн утга учир болдог.
в. Зайлшгүй                    2. Үндэсний язгуур эрх ашигт үйлчилж,түүнийг хамгаалдаг. 
с. Байнгын, тогтвортой, тасралтгүй   3. Улсын нутаг дэвсгэр, хүн амыг бүхэлд нь хамарч  төрийн 
бүх байгууллага, албан тушаалтан түүнд  захирагдмал байна.                    
d.Түгээмэл                                  4. Төрийн дэглэм, хөгжлийн төвшин, удирдлагын хэлбэр зэргээр 
үл хамаарна. 

More Related Content

What's hot

Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1tulgaa14
 
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testanartseeveldorj
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
нийгмийн институт
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт Amgaa Amgalan
 
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 

What's hot (14)

Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1
 
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
 
Sociaty
SociatySociaty
Sociaty
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
 
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
 
10 анги
10 анги10 анги
10 анги
 
нийгмийн институт
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт
 
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
 

Similar to должинсүрэн нийгэм

должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàzundarma
 
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанаролон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанарBayarmaa Anu
 
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанаролон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанарBayarmaa Anu
 
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ Mr Nyak
 
Vndsen 9 irgenshil tuluvluguu 2011
Vndsen 9 irgenshil tuluvluguu 2011Vndsen 9 irgenshil tuluvluguu 2011
Vndsen 9 irgenshil tuluvluguu 2011tungalag
 
манлайлал ба имиж
манлайлал ба имижманлайлал ба имиж
манлайлал ба имижyivo1004
 

Similar to должинсүрэн нийгэм (19)

должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
800.mn social studies d by byambaa avirmed
800.mn  social studies d by byambaa avirmed800.mn  social studies d by byambaa avirmed
800.mn social studies d by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
 
эеш а 2016
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016
 
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
 
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанаролон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
 
Naraa3.
Naraa3.Naraa3.
Naraa3.
 
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанаролон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
олон нийтийн санал бодлын нийгмийн мөн чанар
 
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ
 
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
 
Vndsen 9 irgenshil tuluvluguu 2011
Vndsen 9 irgenshil tuluvluguu 2011Vndsen 9 irgenshil tuluvluguu 2011
Vndsen 9 irgenshil tuluvluguu 2011
 
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed
 
манлайлал ба имиж
манлайлал ба имижманлайлал ба имиж
манлайлал ба имиж
 
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed
 

More from doljoo79

логик 2
логик 2логик 2
логик 2doljoo79
 
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ньхүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ньdoljoo79
 
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ньхүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ньdoljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
гарчиггүй төр
гарчиггүй төргарчиггүй төр
гарчиггүй төрdoljoo79
 
логик дасгал№70
логик дасгал№70логик дасгал№70
логик дасгал№70doljoo79
 
соёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдсоёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдdoljoo79
 
соёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдсоёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдdoljoo79
 

More from doljoo79 (9)

логик 2
логик 2логик 2
логик 2
 
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ньхүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь
 
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ньхүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь
хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
гарчиггүй төр
гарчиггүй төргарчиггүй төр
гарчиггүй төр
 
логик дасгал№70
логик дасгал№70логик дасгал№70
логик дасгал№70
 
соёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдсоёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүд
 
соёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдсоёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүд
 

должинсүрэн нийгэм

 • 1. 1.….. нь хүмүүс ухамсартайгаар бүтээж,хувирган өөрчилу байгаа бодит байдал, орчлон  ертөнцийн юмс үзэгдлийн дээд хэлбэр, түвшин юм. а.  Нийгэм                       в. Иргэншил  2.Бодгалийн нийгэмших үйл явц өрнөн, зан төрхийн шинж бүрдэж нийгмийн хэм хэмжээ, үнэт  зүйлс, итгэл үнэмшлээ олж авдаг орчин аль нь вэ?  а. Анхдагч бүлэг                    в. Хоёрдогч бүлэг     3.Хувь хүний шилжих хөдөлгөөний өөрчлөлтөнд аль хүчин зүйл нь нөлөөлөхгүй вэ?     а. Төрийн эргэлт, шинэчлэлт                     в.Мэргэжлээ дээшлүүлэх  4.Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?       1. Бүлгийн шинж                          а. Тодорхой ажил хэрэг бүтээхийн төлөө үүсдэг бөгөөд                                                                                 нэг хүн хийж чадахгүй юмаа хийхэд төвөгтэй ажлыг  хийхэд тус болдог.        2. Гүйцэтгэгч бүлэг                     в. Харилцан үйлдэл, гишүүнчлэл, адилтгалтай                                                                                                                                          с. Гишүүдийн сэтгэл хөдлөлийн хэрэгцээг хангахийн тулд       3. Илэрхийлэгч бүлэг  бий болдог,нийгмийн сайшаал, хүндэтгэл, итгэлийг   олохыг эрмэлзсэн гишүүдийнхээ хүслийг хангах з орилготой.         5. Төрийн гарт Тулгамдсан, гол чухал нийгмийн бүх асуудлууд байдаг нь улс төрийн ямар  дэглэмийн шинж вэ? а. Тоталитар                                  в. Авторитор   6.Хүн төрөлхтөн хөгжлийн тэргүүний загвар, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэт зүйлсийг  хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлэх замаар иргэншил соёлын нэгдмэл байдалд хүрнэ гэсэн нь аль  онолын үзэл санаа вэ?   а. Космоцентризм                             в. Космополитизм   7.Төрийн бүрэн эрхийн гадаад хэмжүүрийг тодорхойлно уу.   а. Төрт улсууд тухайн нутаг дэвсгэр дээр шүүх эрх  мэдлийг хэрэгуүүлэх эрхтэйг олон улсын эрх  зүйд хүлээн зөвшөөрөх.  в. Хууль тогтоох байгууллага  тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэглэгдэх хуулийг гаргах. 8.Сонгогч хэний ч нөлөөнд автахгүй, зөвхөн өөрийн ухамсартай үйл ажиллагаагаар бие дааж  саналаа илэрхийлэх боломж нь сонгуулийн........... зарчим юм.  а.  Саналаа нууцаар гаргах              в.  Чөлөөтэй сонгох  9.Ямар эдийн засгийн үед “үйлдвэрлэл­хуваарилалт­зах зээл” гэсэн дарааллаар үйл ажиллагаа  явагдаж байдаг вэ?  а. Зах зээлийн эдийн засаг                         в. Төлөвлөгөөт эдийн засаг     10.Хүний хөгжлийн индекс хэрхэн тодорхойлогдох вэ?  а. Эрүүл энх, урт удаан амьдрал, боловсрол, 1 хүнд ноогдох ҮНБ­ий хэмжээ    в. Эрүүл энх, удаан амьдрал мэдлэг ба амьжиргааны түвшний үзүүлэлтүүд   11.Өрсөлдөөнөөр дамжин нийлүүлэлт эрэлтийн хүсэл богино хугацаанд тэнцвэрийн байдалтай  болж байгаа нь өрсөлдөөний …..... чиг үүрэг юм.  а. Шалгаруулах процессын                        в. Зохицуулалтын  12.Төв банкны үүрэгт хамаарахгүй өгөгдлийг  олно уу?  а. Эдийн засгийг тогтворжуулах                     в. Санхүүгийн зуучлагчийн үүрэгтэй .  13. Татварын …. чиг үүрэг нь төрийн үйл ажиллагааны материаллаг хангалтын зорилгоор  санхүүгийн нөөцийг дайчлах явдалд оршино.  а. Үндэсний                               в. Хэсэгчилсэн 
 • 2. 14.Өрнөдөд нэрд гарсан сөрөг соёлын жишээ аль нь вэ?  а. Богема буюу задгай сэхээтнүүд     в. 60­70 аад оны хиппи         с. Бүгд зөв  15.Нийгэмийн амьдралд соёлын эзлэх байр суурь, гүйцэтгэх үүргийг тайлбарладаг үзлүүдийг зөв  харгалзуулна уу?    1. Марксист үзэл баримтлал             а.Чухамдаа соёл л нийгмийн амьдралд                    тодорхойлогч үүргийг гүйцэтгэж, түүний бүхэллэг       шинж ба хөгжлийг нөхцөлдүүлж, нийгмийн                   амьдралын бүх хүрээ, түүн дотроос эдийн засгийн        хүрээнд шийдвэрлэгч нөлөө үзүүлдэг. 2. Соёлын гүйцэтгэх үүрэг            в. Соёлын хүмүүжил боловсролын, нэгтгэгч ба                 салгагч, зохицуулагч гэх мэт           3. Өрнөдийн нийгэм судлаачид    с. Нийгмийн амьдралд тодорхойлогч үүргийг үзэл                       баримтлал материал баялгийн үйлдвэрлэл                   гүйцэтгэдэг гэж үздэг юм.   16. “Энхийн төлөө түншлэл” хөтөлбөрийг боловсруулан дэлхийн энх тайвны  төлөө ажиллах  болсон олон улсын байгууллага аль нь вэ?  а. НАТО            в. АПЕК            с. АСЕАН   17.Олон улсын харилцааг тайлбарладаг.... онол ёсоор олон улсын харилцааны мөн чанар бол  тусгаар улсуудын өөрийгөө хамгаалах, сонирхлоо хэрэгжүүлэх эрмэлзэл, өрсөлдөөн, хүчний  тэнцвэр зэргээр тодорхойлогдоно.  а.  Реалист                                          в. Идеалист    18.Монгол улс НҮБ­д гишүүнээр элссэнээр ямар үр дагаварт хүрсэн бэ?  а. Монгол улс тусгаар тогтнол, бүрэн эрх байдлынхаа баталгааг олсон.  в. Монгол улс олон улсын хамтын үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулах өргөн боломж нээгдсэн.  с. Дээрх бүгд        D.  Зөвхөн В хариулт зөв 19.Өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу.   а. Уламжлал                       1. Бие хүний төлөвших процесс, түүний үр дүнд буюу бие хүний                эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, амьдрах арга чадварын цогц.     в. Зан үйл                          2. Урт удаан хугацааны туршид үеэс үед дамжсан,хүмүүсийн  амьдрал үйл ажиллагааны салшгүй нөхцөл   с. Нийгэмшил                  3. Тодорхой хэмжээгээр хамтын мэдрэмж төрүүлдэг,хэвшмэл            болон бэлгэдлийн шинжтэй үйлдлүүдийн цогц.            D.Боловсрол  4. Нийгмийн зүгээс дэмжигдэн хүндлэгднэ хамгаалагдсан  үйлдлийн томоохон загвар.                                    е. Ёс заншил                       5.  Хүнээс тухайн нийгэмд амжилттай үйл ажиллагаа явуулахад  хэрэг  болохуйц зан төлөвийн шинж, нийгмийн хэм хэмжээ,  үнэт зүйлсийн  томоохон загвар.                   20.Төрийн  чиг үүргийн онцлог шинжүүдийг зөв харгалзуулна уу?  а. Нийтлэг эрх ашиг        1. Эрх зүйн болон бусад арга хэрэгслээр хамгаалагдаж,            баталгаажсан байхаас гадна төр оршиж буйн утга учир болдог. в. Зайлшгүй                    2. Үндэсний язгуур эрх ашигт үйлчилж,түүнийг хамгаалдаг.  с. Байнгын, тогтвортой, тасралтгүй   3. Улсын нутаг дэвсгэр, хүн амыг бүхэлд нь хамарч  төрийн  бүх байгууллага, албан тушаалтан түүнд  захирагдмал байна.                     d.Түгээмэл                                  4. Төрийн дэглэм, хөгжлийн төвшин, удирдлагын хэлбэр зэргээр  үл хамаарна.