Successfully reported this slideshow.
Download luận văn theo link ở phần mô tả slide
Download luận văn theo link ở phần mô tả slide
Tổng hợp Luận văn Thủy sản
http://www.doko.vn/luan-van/nganh-thuy-san-172
1...
Download luận văn theo link ở phần mô tả slide
6. Vận dụng dãy số thời gian trong viêc phân tích biến động sản lượng điện
...
Download luận văn theo link ở phần mô tả slide
12. Các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ
2003...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Luan van thuy san

567 views

Published on

Luận văn Thủy sản http://www.doko.vn/luan-van/nganh-thuy-san-172

Published in: Education
  • Be the first to comment

Luan van thuy san

  1. 1. Download luận văn theo link ở phần mô tả slide
  2. 2. Download luận văn theo link ở phần mô tả slide Tổng hợp Luận văn Thủy sản http://www.doko.vn/luan-van/nganh-thuy-san-172 1. Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường và sinh trưởng của tôm trong ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon, Fabricius 1798) thâm canh đa chu kỳ đa ao tại Hải Phòng http://www.doko.vn/luan-van/nghien-cuu-bien-dong-cac-yeu-to-moi-truong-va- sinh-truong-cua-tom-trong-ao-nuoi-tom-su-penaeus-monodon-fabricius-1798- tham-canh-da-333736 2. Kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001 – 2005 http://www.doko.vn/luan-van/ke-hoach-phat-trien-nganh-thuy-san-tinh-thanh- hoa-thoi-ky-2001-2005-189191 3. Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp http://www.doko.vn/luan-van/kinh-te-tap-the-trong-nganh-thuy-san-tinh-ben- tre-thuc-trang-va-giai-phap-178452 4. Tình hình nghiên cứu về cá chình trên thế giới http://www.doko.vn/luan-van/tinh-hinh-nghien-cuu-ve-ca-chinh-tren-the-gioi- 158969 5. Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực Thuỷ sản của Việt Nam thời kỳ hậu WTO http://www.doko.vn/luan-van/giai-phap-thu-hut-von-dau-tu-truc-tiep-nuoc- ngoai-vao-linh-vuc-thuy-san-cua-viet-nam-thoi-ky-hau-wto-103490
  3. 3. Download luận văn theo link ở phần mô tả slide 6. Vận dụng dãy số thời gian trong viêc phân tích biến động sản lượng điện của Việt Nam trong giai đoạn 2001-2003 http://www.doko.vn/luan-van/van-dung-day-so-thoi-gian-trong-viec-phan-tich- bien-dong-san-luong-dien-cua-viet-nam-trong-giai-doan-2001-2003-97597 7. Kháng sinh thay thế Chloramphenicol và Nitro furans dùng trong nuôi trông thủy sản http://www.doko.vn/luan-van/khang-sinh-thay-the-chloramphenicol-va-nitro- furans-dung-trong-nuoi-trong-thuy-san-97558 8. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc http://www.doko.vn/luan-van/day-manh-xuat-khau-hang-thuy-san-viet-nam- sang-thi-truong-trung-quoc-97467 9. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản vào Mỹ qua những năm qua http://www.doko.vn/luan-van/thuc-trang-xuat-khau-thuy-san-vao-my-qua- nhung-nam-qua-75071 10. Thị trường đầu ra cho sản phẩm thuỷ sản- Thực trạng và tiềm năng http://www.doko.vn/luan-van/thi-truong-dau-ra-cho-san-pham-thuy-san-thuc- trang-va-tiem-nang-58573 11. Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 1994 đến năm 2004 - thực trạng và giải pháp http://www.doko.vn/luan-van/xuat-khau-thuy-san-cua-viet-nam-vao-thi-truong- hoa-ky-giai-doan-1994-den-nam-2004-thuc-trang-va-giai-phap-55683
  4. 4. Download luận văn theo link ở phần mô tả slide 12. Các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003-2005 http://www.doko.vn/luan-van/cac-giai-phap-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien- nganh-thuy-san-thoi-ky-2003-2005-39133

×