Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luan van cong nghe hoa hoc

645 views

Published on

Luận văn công nghệ hóa học http://www.doko.vn/luan-van/nganh-cong-nghe-65/cong-nghe-hoa-hoc-69

Published in: Education
  • Be the first to comment

Luan van cong nghe hoa hoc

  1. 1. Tải luận văn theo đường dẫn ở phần mô tả slide www.doko.vn
  2. 2. Tải luận văn theo đường dẫn ở phần mô tả slide Tổng hợp Luận văn Công nghệ hóa học http://www.doko.vn/luan-van/nganh-cong-nghe-65/cong-nghe-hoa-hoc-69 1. SẢN XUẤT TECPIN HIDRAT, CaCO3, NaCl, CAO ĐÔNG DƯỢC, TẠI CÔNG TY CP HOÁ DƯỢC http://www.doko.vn/luan-van/san-xuat-tecpin-hidrat-caco3-nacl-cao-dong- duoc-tai-cong-ty-cp-hoa-duoc-334376 2. THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC 130.000 TẤN /NĂM TỪ KHÍ THẢI LÒ LUYỆN ĐỒNG http://www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-day-chuyen-san-xuat-axit-sunfuric- 130000-tan-nam-tu-khi-thai-lo-luyen-dong-334374 3. Khảo sát các điều kiện để Cracking dầu ăn thải http://www.doko.vn/luan-van/khao-sat-cac-dieu-kien-de-cracking-dau-an-thai- 334326 4. PHẦN II. MÔ PHỎNG THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PROPYLEN OXYT TỪ PROPYLEN http://www.doko.vn/luan-van/phan-ii-mo-phong-thiet-ke-day-chuyen-san-xuat- propylen-oxyt-tu-propylen-334317 5. Tìm hiểu về hoá chất Alkaloid http://www.doko.vn/luan-van/tim-hieu-ve-hoa-chat-alkaloid-334204 6. Thiết kế phân xưởng sản xuất axit axetic www.doko.vn
  3. 3. Tải luận văn theo đường dẫn ở phần mô tả slide http://www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-phan-xuong-san-xuat-axit-axetic-334091 7. Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số dị vòng ngưng tụ chứa O, S, N. http://www.doko.vn/luan-van/nghien-cuu-tong-hop-cau-truc-va-hoat-tinh-sinh- hoc-cua-mot-so-di-vong-ngung-tu-chua-o-s-n--330462 8. Tính toán và thiết kế hệ thống sấy thùng quay hạt cà phê với phương thức sấy xuôi chiều http://www.doko.vn/luan-van/tinh-toan-va-thiet-ke-he-thong-say-thung-quay- hat-ca-phe-voi-phuong-thuc-say-xuoi-chieu-321560 9. Nghiên cứu tập hợp và đặc trưng xúc tác lưỡng chức Calcium Silicate CS cho quá trình chuyển hoá dầu ăn thải thành biodiesel http://www.doko.vn/luan-van/nghien-cuu-tap-hop-va-dac-trung-xuc-tac-luong- chuc-calcium-silicate-cs-cho-qua-trinh-chuyen-hoa-dau-an-thai-thanh- biodiezel-317218 10. Công nghệ JDF Job Definition Format http://www.doko.vn/luan-van/cong-nghe-jdf-job-definition-format-310920 11. Nghiên cứu, tính toán thiết bị phản ứng để chế tạo methanol http://www.doko.vn/luan-van/nghien-cuu-tinh-toan-thiet-bi-phan-ung-de-che- tao-metanol-309891 12. Thiết kế phân xưởng sản xuất Formaldehyde www.doko.vn
  4. 4. Tải luận văn theo đường dẫn ở phần mô tả slide http://www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-phan-xuong-san-xuat-formaldehyde- 309889 13. Thiết kế các phân xưởng tái sinh xúc tác chung và thiết kế phân xưởng tái sinh xúc tác ở dạng tầng sôi trong hệ thống cracking xúc tác http://www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-cac-phan-xuong-tai-sinh-xuc-tac-chung- va-thiet-ke-phan-xuong-tai-sinh-xuc-tac-o-dang-tang-soi-trong-he-thong- cracking-xuc-309886 14. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất pha loãng đến quá trình khâu mạch quang trong điều kiện ánh sáng tự nhiên của cao su butađien nitril http://www.doko.vn/luan-van/nghien-cuu-anh-huong-cua-cac-chat-pha-loang- den-qua-trinh-khau-mach-quang-trong-dieu-kien-anh-sang-tu-nhien-cua-cao-su- butadien-ni-309859 15. Nghiên cứu xúc tác VAPO cho phản ứng oxy hoá chọn lọc p- xylen thành axit terrephtalic http://www.doko.vn/luan-van/nghien-cuu-xuc-tac-vapo-cho-phan-ung-oxy-hoa- chon-loc-p-xylen-thanh-axit-terrephtalic-309844 16. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất pha loãng đến quá trình khâu mạch quang trong điều kiện ánh sáng tự nhiên của cao su butađien nitril. http://www.doko.vn/luan-van/nghien-cuu-anh-huong-cua-cac-chat-pha-loang- den-qua-trinh-khau-mach-quang-trong-dieu-kien-anh-sang-tu-nhien-cua-cao-su- butadien-ni-309839 17. Nghiên cứu vật liệu vô cơ Zeolit http://www.doko.vn/luan-van/nghien-cuu-vat-lieu-vo-co-zeolit-309834 www.doko.vn
  5. 5. Tải luận văn theo đường dẫn ở phần mô tả slide 18. Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô có nhiều cấu tử nhẹ http://www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-phan-xuong-chung-cat-dau-tho-co-nhieu- cau-tu-nhe-309830 19. Tính toán thiết bị tổng hợp Metanol http://www.doko.vn/luan-van/tinh-toan-thiet-bi-tong-hop-metanol-309458 20. Thiết kế phân xưởng sản xuất Formaldehyde http://www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-phan-xuong-san-xuat-formaldehyde- 309456 www.doko.vn
  6. 6. Tải luận văn theo đường dẫn ở phần mô tả slide 18. Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô có nhiều cấu tử nhẹ http://www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-phan-xuong-chung-cat-dau-tho-co-nhieu- cau-tu-nhe-309830 19. Tính toán thiết bị tổng hợp Metanol http://www.doko.vn/luan-van/tinh-toan-thiet-bi-tong-hop-metanol-309458 20. Thiết kế phân xưởng sản xuất Formaldehyde http://www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-phan-xuong-san-xuat-formaldehyde- 309456 www.doko.vn

×